Yohanes 6

1So ḋaboloka, de o Yesus de Awi muri-muri yokahika o Galilea ma Talaga ma sonongaka, o talaga magena isironga lo o Tiberias ma Talaga. 2De kanaga o nyawa manga dala icarawa Una iwimote, sababu ona yakeleloka o nonako ihahairani waaka kekiaka o nyawa ipopanyake wasiloha. 3So Una de Awi muri-muri itagi idola o tala moiye, so kagena ma ngunu moi ma pidoka de ona kagena igogeku. 4O orasi magegena o Yahudika manga Paskah ma Wange ma Rarame gena he iteka kawa. 5So kagena Una de Awi muri-muri igogeku de Una womaginano Awi simaka, kanaga o nyawa manga dala icarawa yahino Unaka, so Una wobicara o Filipuska wotemo, "Awalele! Hika nanano o nyawa manga dala manena, so kekiaka aku o roti poija la ona yangodu pasioḋo." 6Ngaroko wanakoka o kia asa waaka, duma Una wobicara de wasano komagena ma ngale o Filipus gena witailako. 7De o Filipus wotemo Unaka, "Baba, ngaroko o nyawa manga gaji ilamo de o pipi magena o roti posiija, duma imakaadowa. Ngaroko o roti ma cunu pahike, duma imakaadowa, sababu ona magena yadala poli bai!" 8De lo Awi muri moili, una o Simon Petrus ma nongoru awi ronga o Andreas, una magena wotemo, 9"Kanaga o ngopa yanau moi kagena de awi roti, duma ka ngai motoha de awi nao lo ka ngai sinoto. So igogou ma ngale lo ihiwa de o kia naga moi paakuwa paaka dede o nyawa manga dala komanena." 10Kagena de Una wotemo Awi muri-murika, "Hika o nyawa yadadala magena niasulo igogeku." Kagena naga o ngangaru idala so o nyawa yadadala magena yasulo igogeku imarihi-rihi. Nako ka yanau yalalago gena ona manga dala nagala yacala motoha. 11So kagena de Una Awi sukuru watide o Gikimoiye, de asa o roti ngai motoha magena wahike Awi muri-murika la ona yasitoku o nyawa yadadalaka magena. Komagena lo o nao ngai sinoto waaka so yasitoku o nyawa yadadalaka magena. De o nyawa yadadala magena yooḋo sidago yapunu. 12So yapunuka, de Una Awi muri-murika wotemo kali, "Nanga ino ma soohu magena upa paumo, duma niatolomuka." 13Ngaroko o ino ka ma cunu, duma ma soohu ona yatolomuno gena sidago o karaja mogiowo de sinoto iwedo-wedo. 14So o nonako magegena Una waakaka to ona manga simaka, de o nyawa ona magena asa yotemo moi de moika, "Awalele! O nyawa Una manena igogou o nabi moi o Gikimoi wojajaji iḋomaka wotemo igogou Una asa wahino o duniaka." 15O Yesus wanako o nyawa yadadala manga sininga ma raba, ena gena ona magena yodupa yahino, manga edekati gena wigegego la Una wodadi to ona manga kolano. So wanako komagena, de Una womasirese o tala moika, so womatingaka de ka womatengoka. 16- 17De o wange he ḋamaḋa-maḋa de o Yesus wokahika waasi onaka, so Awi muri-muri o talagaku youti. De o deruku yopane itemo o talaga ma sonongaka yoside, o Kapernaum ma dokuka itagi. O wange itumuka so ḋaputuka, de ona imajoboka. 18Imajoboka, de o paro ḋasosihilo imasidiado sidago o moku-moku ilalago manga deru yapoka. 19Ona imapoputuru yohoru bai! Ona yohoru nagala manga gaku o kilo motoha eko butangaka. Ato wikelelo, eh, o Yesus wahino o ake ma ḋokuko wotagi, wameta manga deruno he wadumu de ona yamodo so imasidotirineku. 20Duma Una wotemo, "He! Ngohi o Yesus bai! Upa nimodo." 21So ona de manga sininga imore iwiḋehe so Una wopane manga deru ma rabaku, de imatodoka gena manga deru he imasidiado to ona manga riho yamemetaka. 22- 24Ma goginitano, de o nyawa yadadala kekiaka kagunugo Una ma Jou gena o roti wasiooḋoka gena, ona ka igogogesi o riho magenaka. De kanaga o deru muruo naga o Tiberias ma dokuka de yakahino gena asa imasidiado o riho magenaka. De ona o nyawa yadadala magena imatekebicara itemo, "He! Hino la ngone lo o deru magena papake ma ngale ngone aku o Yesus Awi muri-muri pasibubusu. Sababu kagunugo gena, ngaroko kanaga de o deru moi, duma ngone powikelelowa Una wopane de lo o orasi manena Una wihiwa o riho manenaka. Kanena o deru gena de maena so hino ngone popane o deruku, la ngone aku Awi muri-muri pasiduuru la aku Una powisari, nagala Una gena kadoka ma sonongaka." 25So ona o deru magenaku ipaneka de iside so imasidiado o Kapernaumka o talaga ma sonongaka, de kagena o Yesus iwimake de itemo Unaka, "Baba Guru, nodoohaso sidago nahino kanena." 26De Una wotemo onaka, "Ngini gena upa ka o nonako ihahairani Ngohi taakaka so ngini manena nisari, duma magena igogou ma ngale ka o roti tinisioḋo sidago nipunuka, ma sababu kamagena so ngini asa Ngohi nisari. 27Upa ngini nimanara ma ngale o ino done asa ibaka, duma ngini bilasu nimanara ma ngale o ino kanaga ibabakawa gena niamake o oho ka sidutu ikakali. O oho gena Ngohi o Nyawa ma Duhutu asa tinihike nginika, sababu Ngohi manena Ai Baba Gikimoi woisitatapu la ma ngale to Una Awi manara taaka." 28So ona itemo, "Nakoso ngomi o manara o Gikimoi wodudupa gena miaaka, de ngomi bilasu o kia miamanara." 29De ona magenaka wotemo, "Kanaga o kia naga moi la o Gikimoi wodudupa de niaaka, magena ngini bilasu nipiricaya igogou gena Ngohi Una woisulo so tahino." 30Ona itemo, "So tanu o nonako ihahairani moisi bilasu Ngona naaka kali la ngomi miakeleloka, de asa ngomi minipiricaya Ngonaka. So hika Ngona naaka. 31Maro iḋoḋomaka o Musa waaka so nanga ete de nanga topora ona yaoḋo o ino manna o tona ibobeleuka, imatero de o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, 'Una wahike onaka o roti o sorogano la ona aku yaoḋo.' " 32De kagena de o Yesus wosibicara onaka wotemo, "Awalele! O roti magena o sorogano so upa nitemo o Musano, duma magena igogou o Gikimoi iḋoḋomaka o Musaka wihike o roti itotiai o sorogano, Una magena wotemo asa winihike nginika. 33De o roti o Gikimoino kanaga Una asa winihike nginika, magena ka ka Ngohi masirete, ena gena Ngohi tahino o sorogano la ma ngale o bi nyawa o duniaka Ngohi aku tahike o oho ma duhutu." 34"Baba, nakoso kamagena de tanu Ngona nomihike o roti magegena." 35Wotemo, "Ngohi gena tomasitero maro to ngini nia roti, sababu nakoso o roti la o nyawa yaoḋo gena, ona aku ioho. Komagena lo o nyawa nagoona la yahino Ngohika de kanaga Ngohi ipiricaya, ona magena asa he yasapi kawa de lo manga kiri ḋadudu kawa. 36Duma done asa idadi maro o kia Ngohi tinidodedemoka, ena gena igogou ngaroko ngini Ngohi nikeleloka, duma ngini asa Ngohi nipiricayawa. 37Ngaroko komagena, o bi nyawa la kanaga Ai Baba woihike Ngohika, ona yangodu done asa yahino Ngohika de ona magena nagoona lo yaakuwa Ngohi taholu. 38Sababu Ngohi o sorogano tahino gena upa lo totemo ma sababu todupa to Ngohi Ai dupa masirete taaka, duma Ngohi tahino la ma ngale o Gikimoi Awi dupa taaka sababu Una magegena woisulo so Ngohi tahino. 39De Ai Baba Awi dupa gena o nyawa nagoona bato woihihike Ngohika la ipiricayaka, moi lo yaakuwa yasisa, duma ma orasi o dunia ma dodoguka ona yangodu asa tasimomi de tasioho kali. 40Sababu Ai Baba Awi dupa gena o nyawa yangodu nakoso ipiricaya Ngohi, ona magena asa yamake o oho ka sidutu ikakali. De ma orasi o dunia ma dodoguka asa Ngohi manena tasimomi de tasioho kali." 41De ona magena yoiseka to Yesus Awi demo de Awi demo magena ma ngale, so ona imaridemo sababu Una wotemo iḋomaka, "O roti o Gikimoino magena ka ka Ngohi masirete, ena gena Ngohi o sorogano tokahino." 42De ona imatekekasano itemo, "Una magena igogou ka o Yusuf awi ngopa, eko idodooha. Ngone ka panako to Una Awi baba de Awi awa. Ce! De ḋadoohaso Una aku wobarani sidago lo wotemo, 'Ngohi gena o sorogano tokahino.' " 43Kagena de Una wotemo, "Ce! Upa nimaridemo bai! 44Ai Baba Ngohi woisulo la tahino kanena, de o nyawa yaakuwa yahino Ngohika, cawali ka Ai Baba masirete Una asa ona waaso de watuda la ipiricaya Ngohika. De ma orasi o dunia ma dodoguka ona yahihino Ngohika done asa Ngohi tasimomi de tasioho kali. 45O nyawa nagoona la Ai Baba Awi dodoto yoiseka de imadotoka, ona magena asa yahino Ngohika. Maro isilelefo o bi nabi manga buku ma rabaka itemo, 'O Gikimoi masirete asa o nyawa yangodu wadoto.' 46Ngaroko komagena, o nyawa moi lo waasi Ai Baba iwikelelo. Cawali ka Una womatetengo asa wikeleloka de Una magena ka Ngohi masirete, ena gena iḋoḋomasi Ngohi dede Ai Baba masirete so tahino kanena. 47O nyawa nakoso kanaga Ngohika ipiricaya, de ona magena igogou o oho ka sidutu ikakali yamake ḋaboloka. 48Mutuwade Ngohi manena tomasitero maro o roti gena o oho ma hutu de magena tahike o nyawaka. 49Iḋoḋomaka to ngini nia ete de nia topora, ngaroko o ino manna gena o tona ibobeleuka yaoḋoka, duma ona yangodu gena isoneka so o oho ka sidutu ikakali yamakewa. 50Duma o roti o sorogaka de yahino gena o paramoili, sababu o roti manena nakoso o nyawa yaoḋo gena ona he isone kawa. 51Ngohi manena, o oho ma hutu magena, o roti o sorogaka de tahino so o nyawa ona nagoona la o roti manena yaoḋo, gena to ona manga oho ka sidutu ikakali. O roti magena to Ngohi Ai rohe masirete, de magena Ngohi tahike ma ngale ona o nyawa o duniaka la ona asa yamake o oho ma duhutu." 52Ḋaboloka, de ma ngale to Una Awi demo gena o Yahudika ma nyawa magena imatekesikoholu moi de moika itemo, "Ilaha! O nyawa manena wodooha wahino kanena so Una wotemo Awi rohe gena wonahike de ngone bilasu paoḋo." 53So kagena de Una wotemo onaka, "Ngohi manena igogou o Nyawa ma Duhutu de ngini gena o oho ma duhutu magena asa niamakewa, ka cawali nagoona la to Ngohi Ai rohe de ngini asa niaoḋo. 54O nyawa nagoona la kanaga to Ngohi Ai rohe yaoḋo de to Ngohi Ai au lo yaudo, ona magena asa yamake o oho ka sidutu ikakali, so ma orasi o dunia ma dodoguka Ngohi done asa ona tasimomi de tasioho kali. 55Sababu to Ngohi Ai rohe gena o ino ma duhutu de Ai au lo o ake ma duhutu. 56O nyawa nagoona kanaga to Ngohi Ai rohe yaoḋo de Ai au lo yaudo, ona dede Ngohi gena mimatekerimoika. 57Magena ka imatero de Ai Baba Una o oho ma hutu, so o oho magena lo Ngohi Ai rabaka de Una magena Ngohi woisuloka la tahino. So komagena la nakoso ona Ai rohe yaoḋo, de ona magena asa Ngohi tasioho kali. 58So kanaga ma ngale foloi ilamo gena o roti o sorogano yahihino. La komagena, ngaroko o ino manna magena iḋoḋomaka nia ete de nia topora yaoḋoka lo ona bilasu ka isone, duma nakoso ona o roti manena yaoḋo, ona magena asa ioho ka sidutu ikakali. Igogou, magena Ai demo ma ngale." 59Komagena so o Yesus o Kapernaum ma dokuka de Awi dodoto ma ngale magegena Una wadoto o Yahudi ma nyawa manga puji ma tahuka. 60Duma o Yesus Awi dodoto yoiseka, de o nyawa Una wimomote yadadala imatekebicaraka itemo, "Icala! Awi dodoto manena ma ngale gena foloisi ḋatubuso. Nagoona moi o dodoto ḋatotubuso maro komagena yaaku yosigise. Igogou, o nyawa nagoona bato yaakuwa yosigise bai!" 61Ngaroko Una gena to ona manga bicara woisewa, duma Una Awi nyawa wimomote manga ridemo gena wanakoka, so onaka wotemo, "Nagala Ai demo kanena naga niiseka so nia sininga gena asa isusa, so he nidupa kawa Ngohi nimote? 62Idodooha, nakoso ma moi de ngini nikelelo Ngohi o Nyawa ma Duhutu done asa idaku toliho la togoge o sorogaka. Nako komagena, done ngini gena idodooha. 63O nyawa lo yaakuwa o oho ka sidutu ikakali inihike, ka cawali o Gikimoi Awi Gurumi gena o oho magena aku o nyawaka wahike. So Ai demo ngini tinisingangasu iḋomaka gena, inisidumu o Gikimoi Awi Gurumi magena winihike o oho nginika. 64Ngaroko komagena, duma kanaga ngini nimuruo naga niholu niopiricaya." Komagena o Yesus wobicara, sababu ma nonomasi Una womanara de wanako, igogou done nagoona Awi demo iholu yopiricaya de lo kanaga wimoi done Una Awi lawangika wisiija. 65So Una Awi demo wosidofa wotemo, "Maro Ngohi tinisingangasu ḋabolo nginika, totemo o nyawa moi lo yaakuwa yahino Ngohika, ka cawali Ai Baba ona magena asa wasiputuru." 66Idadi komagena, so ona wimomote yadadala asa Una widongosaka so iliho de Una he wimote kawa. 67So kagena asa Una Awi muri-muri gena ona yamogiowo de sinoto magenaka wotemo, "So idodooha asa ngini lo nia sininga ma rabaka nitemo niliho. Done ngini Ngohi nimote kawa?" 68De o Simon Petrus wosango wotemo Unaka, "Hiwa, Jou! Nakoso ngomi minidongosa, de naguunaka aku mitagi. Sababu o demo imisidudumu o oho ka sidutu ikakali gena, o demo ma sihino magena cawali ka Ngonano. 69Ngomi manena minipiricaya Ngonaka, ena gena ngomi mianako igogou Ngona gena o Sosulo Nitetebi moi o Gikimoino." 70De Una wotemo, "Magena igogou, duma kanaga o nyawa moili, ngaroko Ngohi masirete tinihiri ngini nimogiowo de sinoto, duma kanaga nia sidongirabaka moi igogou wodadi o Iblis ma sosulo moi." 71Komagena Una Awi muri-murika wasingangasu gena ma ngale o Yudas, una magena awi baba o Simon Iskariot, sababu una magegena asa o Yesus wisiija, ngaroko una o Yesus Awi muri-muri manga sidongirabano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\