Lukas 10

1Ḋabolo de o Jou Yesus wimomote manga sidongirabano wahiri yamoritumudingi, de wasulo la ona yasosinoto asa itagi yoḋoḋoma o doku yageto, kiaka done Una lo wototuuru de asa watulu. 2Una wotemo onaka, "O nyawa yadadala la yodupa o habari ḋaloloha yoise, ona magena imatero maro o tamo ḋaoosaka gena bilasu yautu, duma kanaga youutu ma nyawa yadalawa. Komagena so ngini bilasu nimasigaso o doro ma duhutuka, de nigolo la ma ngale yobiuutu una wasulo la ona itagi awi doroka youtu. 3Nitagi bato, duma nimasidodiahi, sababu Ngohi tinisulo nginika la nitagi niakahika o bi nyawa ma dorou manga sidongirabaka. Ngini nimatero maro de o bi duba so kanaga o bi kaso labara ma dongirabaka. 4Upa lo o kia naga idala nimagaho. Upa nimagaho o pipi, eko lo o karong, eko o tarupa ngai sinoto gena yaakuwa. O ngeko ma soaka upa lo iteka de o nyawa nimatekejarita. 5Nako ngini o tahu moika niwosa, de gila-gila nitemo, 'Tanu o Jou Awi laha kanaga ngini o tahu manena ma rabaka.' 6De nakoso o tahu ma nyawa gena iniḋehe ḋaloha, de igogou o Jou Gikimoi asa Awi laha wasidumu onaka. Duma nakoso ona ngini iniholu, de ḋohaka, done asa o Jou Awi laha gena ona he yamakewa. 7Ka o tahu moika nimasidodogu, de upa nimatotuluru o tahu ma somoaka, ma bati o doku magenaka o habari ḋaloloha nisihabari kasi. O ino o kia bato inihike, ka magena niaoḋo. Sababu o nyawa imomanara gena bilasu manga oho ma kurangi yafangu. 8Nakoso o doku moika niwosa de ngini iniḋehe ḋaloha, de o ino inihike gena ka niaoḋo. 9O doku magena ma nyawa ibipopanyake niasiloha de lo niasingangasu o doku magenaka, 'Ma orasi yaadoka ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi nia sidongirabaka.' 10De lo nakoso o doku moika la niwosa, de niḋehe ḋalohawa, de o ngekoka asa nitemo, 11'Nia doku ma gaapo, kiaka to ngomi mia ḋohuka gena, miapari kasi la imaaka o nonako moi nginika, igogou ngini magena de nia fajaka o Gikimoi Awi simaka. Duma niosininga, ma orasi yaadoka ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi.' " 12O Yesus lo wotemo wimomoteka, "Ngohi totemo, igogou ma wangeka done manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de o doku magenaka asa yafanggali de o dorou ifoloisi ḋatorou de o dorou iḋoḋomaka o Sodom ma bi nyawa ma dorou manga fanggali." 13"O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o Khorazimka de o Betsaidaka ma bi nyawa. To ngini nia dokuka o nonako ihahairani igogou idala taakaka, duma ngini niholusi nia dorouno nimatoba de nimatoduba. So tosiade nakoso o nonako ihahairani magena taaka o Tirus ma dokuka de o Sidon ma dokuka, de igogou iḋomaka ona magena ngaroko o Yahudika ma nyawa yasowo, duma asa manga dorouno imatoba de imatodubaka, sidago lo o baju koloko o karong imasitibaku de o gaapo isihaja manga saheku, maro o beleso ma nonako moi. 14So ma wangeka done o bi nyawa manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de ngini gena asa inifanggali de o dorou ifoloi ilamo de o dorou o Tirus de o Sidon ma bi nyawa yasifafanggali. 15De lo nako ngini o Kapernaumka ma nyawa, gena idodooha. Ngini nitemo o Gikimoi asa ngini winitide de winisihie. We! Komagenawa bai! Duma ngini asa winiumo o narakaku." 16Ḋabolo de o Yesus wotemoli wimomote ona magenaka, "O nyawa nagoona ngini nia demo yaḋehe ḋaloha, magena imatero de ona lo Ngohi Ai demo yaḋehe ḋaloha. O nyawa nagoona ngini iniholu, magena imatero de ona lo Ngohi iholu. So o nyawa nagoona la Ngohi iholu, ona manga holu ma manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino." 17Ipasaka, de o Yesus wimomote yamoritumudingi ona magena ikahino kali de manga nalika, de ona itemo Unaka, "Jou, o bi toka lo imisigise ngomika de iloḋa, nako de to Ngona Ani ronga so miodusu bai!" 18Magena de Una wotemo, "Ngohi takelelo o Iblis o dipaka de wotura maro o tatawi bai! 19Igogou, Ngohi o kuasa tinihike nginika, la ngini aku niapito o ngihia eko o hai sosolota, de lo nanga saturu manga buturu ḋangodu-ngodu. O nyawa moi lo asa upa niḋabo. 20Ngaroko komagena, upa sidago ma ngale o bi toka inisigise nginika gena ngini ninali. Duma ifoloi ḋaloha ngini ninali ma ngale nia ronga kanaga yalefo o sorogaka." 21O orasi magena o Yesus gena o Gurumi Ḋatetebi iwipareta so Una winali de wotemo, "Baba, o Jou o dipa de lo o dunia nakokuasa! Ngohi Ai sukuru tatide Ngonaka, sababu o bi moi-moi magena o bi nyawa icocawaro lo kanaga itemo yanakoka, ona magena Ngona nagiihu. Duma o bi moi-moi magena o bi nyawa kiaka yananakowa Ngona gena nasikelelo. Igogou, Ani manara komagena Ngona masirete nodudupa. 22O bi moi-moi ḋangodu Ai Baba woihike Ngohika. O nyawa moi lo Ngohi o Gikimoi ma Ngopa inakowa, ka cawali Ai Baba Una magena Ngohi woinakoka. Komagena lo o nyawa moi lo Ai Baba winakowa, ka cawali Ngohi Awi Ngopa manena Una towinakoka, de lo o nyawa nagoona la kanaga Ngohi masirete tadudupa ona magena Ngohi tasinako Unaka." 23Kagena de womabulutu wimomoteka, de wotemo ona imatetengoka, "Igogou, ngini asa nisanangi, sababu ngini gena o kia naga taaaka magena niakeleloka. 24Sababu kanaga iḋoḋomaka o bi nabi de o bi kolano yadala lo yodupa yakelelo o kia o orasi manena ngini niakokelelo, duma ona yakelelowa. Ona lo yodupa yoise o kia o orasi manena ngini nioiise, duma ona yoisewa." 25Kanaga manga sidongirabaka o guru agama moi awi edekati ma ngale o Yesus iwisisala de o sosano moili, de wotemo, "Baba Guru, ngohi bilasu o kia taaka la tamake o oho ikokakali." 26De o Yesus wotemo, "O Jou Awi Bobita ma buku ma rabaka gena o kia isilelefo." 27De o nyawa magena wosango wotemo, " 'Bilasu nowidodara o Gikimoi, to ngona ani Jou, dede ani sininga ma buturu de ani pade ma buturu ḋangodu nosikomote.' De lo 'Nadodara ani dodiao maro ka to ngona ani rohe masirete.' " 28O Yesus wotemo, "Ani sasango gena itiai. Naaka komagena, la ngona asa o oho ka sidutu ikakali namake." 29Duma o guru agama una magena wodupawa wisisala de awi siningaka wotemo awi gogoho ibolowoka. Komagena so wotemo, "Duma o nyawa maro nagoona ai dodiao la bilasu tadodara." 30So o Yesus wosango, "O nyawa moi kanaga o Yerusalemka de wotagi wouti o Yerikho ma dokuku. O ngeko ma soaka de una o bi nyawa ma dorou iwitago, so awi baju yahoi, de awi kia naga ḋangodu yakoora, de lo iwingangapo he dangade wosone, ḋabolo de widongosaku o ngekoka. 31Itekawa, de kanaga lo o imam moi o ngeko magenano wakahino. Ma orasi o nyawa winanabo magena wimake, de una ka wisirese o ngeko ma sonongaka de ka wogila-gilaka. 32Komagena lo o Gikimoi Awi Tahuka womomanara o Lewi ma nyawa moi wahinoli nogena, de ma orasi o nyawa winanabo magena wimake, de una lo ka wisirese o ngeko ma sonongaka de ka wogila-gila. 33Kagena de iteka lo waali o Samariaka ma nyawa moi awi dodagi ma rabaka nogena wakahinoli. Ma orasi o nyawa winanabo magena wimake, de una awi galusiri ibao. 34So una awi dateka wahika, de una magena awi nabo-nabo wasou de o gososo de o anggur, ḋabolo de wapiliku. Kagena de o nyawa magena awi keledaiye iwisidola so iwingaho, de wisidodogu o tahu moika, de kagena wipalihara. 35Ma langika, de una o pipi o salaka ngai sinoto waḋehe de wihike o tahu ma duhutuka, de wotemo, 'Una manena nowipalihara. Done ngohi nonena asa tahinoli, de nakoso o sou de o ino ma ija la ma pipi ifoloi gena, ḋangodu asa ngohi tofangu eko ani pipi tatagali.' " 36O Yesus o ade-ade magena wosijarita ḋabolo, de Una wisano o guru agama magenaka wotemo, "To ngona ani dakolo idodooha. Nakoso yaruwange ona magena, naguuna igogou waaka o nyawa wikokooraka gena, ngaroko winako waasi, duma wiriwo maro ka awi dodiao moi." 37O guru agama una magena wosango, "O nyawa una magena iwiririwoka." O Yesus wotemo, "Notagi bato, de naaka maro komagena!" 38O Yesus de Awi muri-muri manga dodagi ma rabaka, de ona imasidiado o doku moika. O doku magenaka kanaga o ngopeḋeka moi, ami ronga ongo Marta, mowiaso Una ami tahuka wotulu. 39Kanaga lo ma nongoru moi ami ronga ongo Maria. Ongo Maria muna magena mowidateku, de Una Awi ḋohuku mogoge ma ngale Awi dodoto mosigise. 40Duma ongo Marta muna magena mokahika mokahino, ma ngale o moi-moi manga tahuka gena bilasu mosidailako. De muna mahino Unaka, de motemo, "Jou, idodooha Ngona nodupa ai nongoru muna magena moiḋohaka la ngohi tomanara ka tomatengoka. Nomisulo la muna lo moiriwo." 41O Jou Yesus wotemo, "We, Marta! Ngona gena ma ngale o moi-moi idala nosihawateri de ani sininga iruwahe. 42Duma kanaga ma lamo ka ngai moi kiaka bilasu ngona naaka, ena gena o Gikimoi Awi demo nosigise. Nako ani nongoru muna manena ḋaloloha mahirika, de asa yaakuwa o loha magena yaḋehe munano."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\