Lukas 12

1Kagena de o bi nyawa yadadala icarawa imatolomu yodupa o Yesus iwimake, sidago ona imatekesidehelo so imatekekipito. O orasi magena Una wabicara Awi muri-murika wotemo, "Nimasitiari, ma ngale o Farisika manga ragi bai! Upa manga gogoho magena niamote, sababu ona magena ikulai. 2Igogou, o kia naga yaiihu, magena ḋangodu o nyawa manga simaka done asa ka isikelelo, de lo o kia naga itotalake, magena ḋangodu done asa ka ipelenga la o nyawa yanako. 3So o kia naga ngini nisingangasuka, magena o bi nyawa moi de moika lo yasingangasuka. De lo o kia naga ngini ka nisigogurubu de nisipongoka, magena asa yasihabari o bi nyawa yangoduka." 4"Ai dodiao, Ngohi totemo nginika, upa sidago ngini nimodo o nyawa la kanaga yodupa ka nia rohe yatooma, sababu ona manga kuasa ma bati ka kagena. 5Duma ka o Gikimoi Una magena niwimodo, sababu Una kanaga de Awi kuasa nia rohe watooma, de lo nia jiwa o narakaka waumo. Tagogou nginika, Una magena bato bilasu niwimodo. 6O namo gereja ngai motoha isiija ma ragani ka ma cunu. Duma ngaroko komagena, kanaga moiwa o Gikimoi wawosa. 7De nako ngini gena o Gikimoi winisininga ifoloi. Una ngini wininako ḋaloha, so nia hutu ma dala lo Una waeto de wanako ḋangodu. So upa nimodo. Ngini winisininga de nia ija gena ifoloi de o bi namo totodialiki bai!" 8"Ngohi totemo, nagoona kanaga o nyawaka isingangasu igogou ona Ngohi imomoteka, de Ngohi o Nyawa ma Duhutu lo asa tasingangasu ona o Gikimoi Awi malaikat-malaikat manga simaka totemo, 'O nyawa ona manena to Ngohi Ai nyawa imomoteka.' 9Duma nagoona la kanaga yomanosu, yotemo Ngohi inakowa, de ona lo o Gikimoi Awi malaikat-malaikat manga simaka Ngohi asa tomanosu de totemo, 'O nyawa ona manena to Ngohi Ai nyawa imomote yasowo.' 10Nakoso o nyawa la kanaga de nanga demo ḋatotorou Ngohika, itemo Ngohi o Nyawa ma Duhutu isowo, gena manga dorou lo aku isiapongu. Duma nakoso o demo ḋatotorou so yosiceke o Gurumi Ḋatetebi, de ona magegena o apongu he yamake kawa. 11Nakoso ngini iningaho o puji ma bi tahuka, de inikalaki nagoona ipopareta manga simaka, upa lo nimodo ma ngale o kia bilasu ngini nisango. 12Sababu o orasi magena de o Gurumi Ḋatetebi asa winisingangasu nginika, o kia bilasu ngini nitemo." 13Kanaga yadadala manga sidongirabaka moi wotemo o Yesuska, "Baba Guru, hika nosulo ai gianongoru moi tanu o warisi mia dodihimono woihike ngohika." 14De o Yesus wotemo, "We! Magena Ai manarawa, sababu itide la o warisi tosiaturu ngonaka gena, Ngohi isowo." 15Ḋabolo de wotemo yadadalaka, "Nimasidodiahi de nimajaga, la o dunia ma arata gena upa niodesere. Sababu ngaroko ngone nanga arata idala, duma o arata magenano nanga oho ma sanangi asa pamakewa." 16Kagena de o ade-ade wosijarita onaka wotemo, "Kanaga wokakaya moi, de awi tonaka awi doro ma sopo ḋaloha. 17Una awi sininga ma rabaka wotemo,'Awalele! Ngohi gena o kiasi taaka. Ai pola gena ilamowa, so ka ḋaceke poli la ai tona ma hasil magena tadiahi. 18Eh! Hika taaka komanena! Ai pola gena tabiau de o pola ifoloi ilamo tosigoko, la kagena ma rabaka asa ai tamo de lo ai doro ma sopo ḋangodu tadiahi. 19Ḋabolo de ngohi he tomanara kawa, sababu tadodiahika magena asa foloisi idala, de o taungu muruo naga ma simaka gena ngohi ka tooḋosi. So ngohi manena aku tobusengi, de ka tooḋo de toudo, de lo ka torarame bai!' 20Duma o kia imaaka igogou gena o Gikimoi wotemo unaka, 'He, nofufuma! O putu manena bato asa nosone. So o bi moi-moi ḋangodu natolomuka gena, idadi to nagoona.' 21So komagena imadadi de o nyawamoi-nyawamoi kiaka o kaya o duniaka imadolomu de yadiahi, duma o kaya kanaga o Gikimoi Awi simaka asa imasidailakowa de imadiahiwa." 22O Yesus wotemo Awi muri-murika, "Kanaga de ma sababu so Ngohi totemo nginika, upa nihawateri eko nitemo, 'O kia asa pooḋo.' Upa he nihawateri eko nitemo, 'O baju kia asa pomasipake.' 23Sababu ngini nia oho ma ngale ilamo gena upa o ino de o baju. 24Hika niosininga o bi namo wogo gena. Maena gena idatowa, iutuwa, de lo ma pola eko ma tahu lo ihiwa. Ngaroko komagena, o Gikimoi gena kanaga so o ino lo wahike onaka. Duma ngini nia oho to Una Awi simaka gena ifoloi niḋoku de o bi namo ma oho, de Una lo asa ngini winipalihara ifoloi ḋaloha de o bi namo wapalihara. 25Ngaroko ngini nia sininga iruwahe so niamalo isusa gena, ḋadoohawa. Sababu ngini nia siningaka salalu ka o bi moi-moi idadala nisosininga, duma to ngini nia umuru gena ka o putu moi lo nidogo niaakuwa. 26So nakoso idadiwa ngini o kia ma ceceke gena niaaka, de ḋadoohaso ngini o kia naga ilalamoka de nia sininga ihawateri. 27Niakelelo o dumule de ma leruka. Maena imanarawa de lo o baju iakawa. Duma o orasi manena Ngohi totemo nginika, ma Kolano o Salomo iḋomaka una lo de awi kaya idala, de to una awi baju imaterowa de o dumule ma leru magena ma loha. 28So nakoso ka o dumule, kiaka kanaga o wange manenaka ioho de ilangika asa yatupu so ḋaukuka, gena o Gikimoi ma loha wogaka de ngini manena lo kanaga de nia boloika. Una ngini winipalihara ifoloi ḋaloha bai! De ḋadoohaso ngini Awi palihara gena niopiricayawa. 29Komagena so upa ka cawali o kia asa nioḋo de niudo magena bato niososininga. Upa he nihawateri. 30Ḋangodu magena o bi moi-moi o kia naga o bi bangsa o Gikimoi wipipiricayawa ona magena yososininga. Ma ngale ngini gena o bi moi-moi ḋangodu hika upa he nihawateri, sababu nia Baba o sorogaka to ngini nia kurangi magena ḋangodu wanako. 31So o kia naga ngini bilasu niodupa niamote, ena gena: o Gikimoi Awi pareta ma rabaka nigoge. Nakoso magena niamote, de o bi moi-moi nia kurangi ma somoasi asa Una winihike nginika. 32Ngini kanaga Ngohi imomote, gena ka nimuruo naga. Ngaroko komagena, upa nimodo. Sababu nia Baba o sorogaka wodupa so ngini winihirika la nidadi Awi nyawa-nyawa to Una Awi pareta ma rabaka. 33Komagena so Ngohi totemo, nitagi kasi la nia arata nia tahu ma rabaka ḋangodu nisiija de ma pipi o nyawa isususaka niasitoku. Bilasu o pipi ma ngihi nimagaka la done yaraca lo yaakuwa. Sababu magena idadi isitero de o soroga ma kaya, kiaka niadodiahi de done isisawa, sababu o nyawa moi lo akuwa yatosi de lo o lupu yaakuwa yaoḋo so ibakawa. 34Sababu kiaka bato ngini nia kaya niadiahi, done kagena lo to ngini nia sininga yogapala." 35- 36"Upa nibobusengi, duma o orasi isigeto-geto bilasu ngini nimajaga nidamaha Ngohi tahino kali. Ifoloi ḋaloha ngini niaaka imatero maro o bi leleani la kanaga iwidamaha manga tuangi awi hino, gena woliho o kawi ma rarameno. Ileleleani ona magena manga baju isidailakoka, de lo manga silo isosora, la nakoso manga tuangi womasidiado de o ngora ma duduno watote, de ona asa capati o ngora yapelenga la una wowosa. 37Ileleleani asa yosanangi nakoso ma tuangi woliho de wamake ona magena yojaga de iwidamaha. Sababu o tuangi una magena asa womasidailako womaaka maro o leleani moi, so wasitamiye la ona waleleani. 38O leleani asa yosanangi nakoso ma tuangi woliho de wamake ona magena kanaga imasidailako la iwidamaha, ngaroko o putu itongirabaka eko o putu iteka. 39Nimasosininga to Ngohi Ai ade-ade komanena: Nakoso o tahu ma duhutu yanakoka o putu itongirabaka de manga tahu ma rabaka itotosi iwosa, de igogou ona asa yojaga isidodiahi ma ngale itotosi gena upa iwosa. 40Komagena lo ngini bilasu nimajaga nisidodiahi la Ngohi nidamaha, sababu ngini nianakowa ma orasi muruoka de Ngohi o Nyawa ma Duhutu asa tomasidiado." 41Kagena de o Petrus wosano o Yesuska, "Jou, o ade-ade magena nomisimeta ka ngomika, eko lo o nyawa yangoduka." 42De o Yesus wotemo, "Tosiade-ade kali, kanaga woleleleani moi wococawaro de lo awi tuangi awi manara waaka wokaeli. Woleleleani una magena ma tuangi witideka, la wodadi yoleleleani ma binuka manga sahe moi ma ngale manga ino o wange isigeto-geto wositoku. 43Igogou una asa wosanangi, nakoso ma tuangi awi dodagino woliho de wimake una awi manara gena ka waakasi. 44Ngini tinisingangasu igogou, ma tuangi gena asa una witide la wodadi to una awi arata ḋangodu ma jojaga. 45Duma nakoso woleleleani magena awi sininga ḋatorou, una magena asa awi siningaka wotemo, 'Ai tuangi ma deka lo woliho waasi.' Kagena de una asa yoleleani ma binuka, bai yanau de lo o ngopeḋeka, gena wangangapoka de wotagika, wooḋo de woudo de o nyawa yatotobadalu. 46Duma ma orasi una waaka maro komagena, de imatodoka awi tuangi asa womasidiado ma orasi eko ma wange una wananakowa. Done woleleleani magena awi tuangi asa wingangapo wisangisara de wiumo ma duduka, wiaka maro wisigogigisewa moi. 47Yoleleani la kanaga yanako manga tuangi awi dupa, duma imasidailakowa de lo o tuangi awi dupa gena yaakawa, igogou ona magena yangangapo ḋasiri. 48Duma yoleleani la kanaga yanakowa manga tuangi awi dupa, de done yaaka o kia naga isasala sidago bilasu yasifanggali de o dorou, ona magena asa yangapo ka ma cunuka. Sababu nagoona aku yapiricaya so yahike de ma boloika, komagena lo bilasu aku yagolo de yagegego onaka." 49"Ngohi manena tahino o duniaka la o uku toḋaḋo. De Ai dupa la ma ngale o uku magena isora ḋacapati. 50Kanagasi o susa de o sangisara kiaka bilasu Ngohi isimoku, de nakoso o sangisara magena idadi waasi, de Ngohi Ai sininga asa irihiwa so isusa. 51Upa nitagapi de nitemo Ngohi tahino gena ma ngale o bi nyawa tasikadame moi de moika. Komagenawa! Ngohi tahino la ma ngale o bi nyawa tasikitinga moi de moika. 52O orasi manena de isikahika, o tahu moi de ma raba nagala yamotoha ona magena asa imateketinga moi de moika, koloko ona yaruwange yalawangi ona yasinoto, eko komagena lo yasinoto yalawangi yaruwange. 53Ma baba awi ngopa yanau wiholu, de o ngopa yanau awi baba wiholu. De ma awa ami ngopa o ngopeḋeka momiholu, de o ngopa o ngopeḋeka ami awa momiholu. De lo ma tunu ami moḋoka momiholu, de ma moḋoka ami tunu momiholu." 54O Yesus wotemoli o nyawa yadadalaka, "Nako niakelelo o lobi-lobi kanaga idola o wange ma dumuka, de ngini nitemo, 'Asa imuura.' Ḋabolo de igogou imuura. 55De lo nako o paro iwuwu o koresarano, de ngini nitemo, 'Asa o ogo so ḋasahu.' Ḋabolo de igogou komagena. 56Ngini nikokulai! Ngini nianako ḋaloha idodooha de o dipa de o dunia niatailako. Duma nianakowa idodooha nianano o kia naga o orasi manena o Gikimoi waaaka." 57"Bilasu ngini nianako idodooha nisitatapu o kia itotiai o Gikimoi Awi simaka. 58Posiade-ade, nakoso o nyawa moi la ngona woningaho, awi edekati wonikalaki o hakimka, ifoloi ḋaloha ma orasi ngini niado waasi, de hika ngona de una magena nimakadame kasi. Upa sidago o nyawa una magena asa wonitota o hakimka, de o hakim lo nitota o polisika, de lo o polisi done asa nitota o bui ma tahuka. 59Ngohi totemo, igogou ngona gena o bui ma tahu ma rabano akuwa nosupu, nakoso nibobangu gena nofangu ḋamata waasi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\