Lukas 4

1Ḋaboloku, o Yesus o Yordan ma Seleraka so he womajobo de o Gurumi Ḋatetebi ma kuasa ḋaasu-asu wipareta so wingaho o tona ibobeleuka. 2O orasi magena ma deka o putu moruha de o wange moruha o Yesus kagena wogogeku, de o Iblis iwibaja la ma ngale o dorouku wisitura. O orasi magena ma deka o putu moruha de o wange moruha wooḋowa de woudowa, so ḋabolo Una wisapika. 3So kagena de o Iblis iwibaja de itemo Unaka, "Ngona gena igogou o Gikimoi Awi Ngopa. So hika o bi teto manena nasulo la imadadi o roti la aku naoḋo." 4Duma Una wosango wotemo, "Kanaga o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilefoka, 'Nako o bi nyawa gena upa ka cawali o ino so ioho.' " 5Kagena de o Iblis iwingaho kali o riho moi ikukuru-kuruye, so ma ḋokuka de imatodoka wisikelelo o dunia ma bi bangsa ḋangodu Unaka, 6de itemo, "O kuasa ma ngale o bi bangsa de manga kaya manena ḋangodu ngohi tapareta, de magena asa tonihike Ngonaka, sababu ngohi aku tahike nagoonaka o kia bato todudupa. 7So o orasi manena bato ngohi asa ḋangodu magena tonihike Ngonaka, hitilahi nobukuku de nosuba ngohika." 8Magena de o Yesus wotemo, "Kanaga o Bukuka isilefoka, 'Bilasu nowisuba nanga Jou Gikimoika de cawali ka Una nowileleani.' " 9Ḋabolo de o Iblis o Yesus iwingaholi o Yerusalemka, de iwihado kadaku o Gikimoi Awi Tahu ma ponaka, de itemo Unaka, "Igogou! Ngona o Gikimoi ma Ngopa. Hika kanena de kudahu nomatura. 10Ngona nidoohawa, sababu o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka isilefoka, 'Ma ngale Ngona gena Una asa Awi malaikat wapareta, la ona inijaga Ngona isidodiahi, 11so ona magena asa inigubare, ma ngale Ani ḋohu lo o tetoku upa yadahe.' " 12So o Yesus wosango wotemo, "Kanagasi o Bukuka isilefoli komanena, 'Ani Jou Gikimoi gena upa nowidahake.' " 13O Iblis magena de o baja ḋangodu magena o Yesus iwibaja ḋabolo, de gila-gila woloḋa de wotamaha done o orasi ḋaloloha moili. 14Ḋabolo de o Yesus de o Gurumi Ḋatetebi magena ma kuasa wipareta so woliho wahika o Galilea ma tonaka. O Galilea ma sigilolino o habari ma ngale Una gena o bi nyawa yogiise de yanako. 15Una wahika manga puji ma bi tahuka wodoto, de o nyawa yangodu iwigiliri Unaka. 16O Yesus wotagi to Una Awi soa de Awi doku o Nazaretka. Kagena de, maro ma biasa to Una Awi manara ma rabaka, so o Sabat ma wangeka Una wotagi wowosa o puji ma tahuka. Kagena de Una womaokoye la o Gikimoi Awi Jaji ma Buku wabaca, 17de iwihike ma nabi Yesaya awi buku. O buku magena waḋehe de wapelenga sidago wamake o demo manena, 18"O Jou Gikimoi Awi Gurumi kanaga Ngohika, sababu Una Ngohi woisitatapu la Ngohi o habari ḋaloloha tosihabari o bi nyawa isususaka. Una woisulo la tasingangasu yatatagoka, 'Nogena ngini nipalakoka!' Una woisulo la tasingangasu ipipiloka, 'Orasi manena ḋabolo ngini nimasigeleloka!' De Una woisulo la yasidodipito gena tapalako. 19De Una woisulo la tosihabari o habari ma loha, gena ma orasi yaadoka la o Jou Awi laha asa wosidumu Awi nyawaka." 20O Yesus wabaca ḋaboloka, de o buku magena walolo kali de wosigiliho woleleleanika, so womatamiye la wodoto. O bi nyawa o puji ma tahuka yangodu Una iwinano gena, yodupa Awi dodoto yoise. 21Kagena de Una wotemo onaka, "O wange manenaka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma gimina, kiaka tababacaka gena, kangano ma orasi nioise gena asa isiganapu." 22Ona isigigise gena yangodu yohairani, de yotemo, "Igogou, Awi demo gena foloi itiai de ḋaloha bai! Duma Una gena ka o Yusuf awi ngopa." 23Magena de Una wotemo onaka, "Igogou, done asa ngini ma binuka nisitemo o ade-ade manena Ngohika, 'He, dokter! Hika Ani rohe masirete gena nosiloha kasi. Nakoso igogou Ngona o nabi moi, de Ngona lo kanena Ani doku masireteka naaka o nonako ihahairani, kiaka miiiseka naaka ḋaboloka o Kapernaumka.' 24Duma ngini gena tinisingangasuli igogou, nakoso o nabi moi kanaga to una awi doku masireteka wogoge gena asa iwihoromatiwa. 25Igogou, o kia naga asa idadadi o orasi manena, gena imatero de o kia naga idadadika ma orasi iḋoḋoma ma nabi Eliaka. O orasi magenaka, de idadi imuurawa ma deka o taungu saange de o ngoosa butanga, sidago o bare imasidiado o bi doku ḋangoduka so o ino ihiwa. O orasi magena o Israel ma tonaka kanaga ibabalo yadala manga oho isusa. 26Duma o Jou o Elia wisulowa la una ibabalo gena moi lo waali wariwo, ka cawali wisulo la wotagi mobabalo moi o Sarfat ma dokuka, ma ngale womiriwo muna o Sidonka ma nyawa, gena o Israelka ma nyawa misowo. 27Komagena lo ma orasi o Elisa iḋoḋomaka, kanaga yapapado yadala o Israel ma tonaka. Duma yapapado gena moi lo o Elisa wasilohawa, ka cawali o Naaman, una o Siriaka ma nyawa." 28O Yesus Awi demo magena yoiseka, de yangodu o puji ma tahu ma rabaka gena asa foloi yongamo. 29So ona imaoko de Una manga dokuno iwisisupu, de manga doku gena o tala ma ḋokuka, so iwingaho ma dirasuka. Manga edekati la o dirasuku wisipaka la wosone. 30Duma Una womabulutu ka wotagi, de yadadala gena manga sidongirabaka watola so womajoboka. 31Ḋabolo de o Yesus wokahika o Kapernaum ma dokuka o Galilea ma tonaka. Kagena womasidiado gena o Sabat ma wangeka Una o puji ma tahuka wodoto. 32O nyawa yosigogigise Awi dodoto magena yangodu yohairani, sababu Una wodoto de wikuasaka. 33Ma orasi magena o puji ma tahu ma rabaka o nyawa wikokitoka moi de una womatoore wotemo o Yesuska, 34"He, Yesus! Ngona o Nazaretno Ani edekati o kia dede ngomi. Ngona nahino la nomimorutu ngomi? Ngohi toninakoka, Ngona gena o Sosulo Nitetebi moi o Gikimoino." 35Kagena de o Yesus wodogore o toka magenaka wotemo, "Nomapopongo de nosupu o nyawa una manenano!" Kagena de o toka magena ḋatoosa so o nyawa magena iwisipaka yadadala manga sidongirabaku, de o nyawa una magenano isupu duma iwidoohawa. 36O bi nyawa yangodu yohairani poli, sidago ona itemo moi de moika, "Wobarani bolo! Una Awi kuasa so aku wapareta o bi toka isupu, de igogou isupuka." 37Magena de o habari ma ngale Una yogiise sidago o bi doku magena ma sigilolika. 38Ḋabolo de o Yesus wosupu o puji ma tahuno, de wotagi o Simon awi tahuka. Kagena o Simon ma toroa womimake, muna magena misiri ḋatubuso de o sosahu mitubu. So o Yesus iwigolo la tanu womiriwo munaka. 39Kagena de Una wahika womaoko ami dangi ma dateka, de wotemo, "Siri, nomahoi!" Gila-gila miputuruka, so muna aku ona maleleani. 40O wange he itumuka, de o nyawa yadala kiaka yabisisiri de o panyake ma bio idala gena yatotota Unaka, de Awi gia wasipaḋa ona moi-moiku de asa yalohaka. 41De yakokitoka yadala manga toka wodusu so imahoika. De manga toka wodudusu gena imatoore itemo, "We! Ngona manena o Gikimoi ma Ngopa!" Duma Una wasimaha kawa manga toka ibicara, sababu o toka lo iwinako Una magena o Salamati ma Kolano. 42Ilangi-langi ḋaginitano, de o Yesus o doku magenaka de wosupu so wahika o riho moi imatitingano. O nyawa yadala iwisari sidago Una iwimakeka. Ona iwigolo la Una upa ona wadongosa. 43Duma Una wosango wotemo, "Ngohi lo bilasu togila-gila totagi kadoke o doku ma somoaka, de o habari ḋaloloha tosihabari ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi. Sababu ma ngale magegena so Ngohi isulo la tahino o dunia manena ma ḋokuka." 44Kagena de Una wotagi so o habari ḋaloloha wosihabari o bi puji ma tahu ma rabaka o Yudea ma daera ma sigilolika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\