Lukas 5

1So ma moiku o Yesus kanaga womaokoye o Genesaret ma talaga ma dateka, de o nyawa yadadala iwisidehelo Unaka, yodupa o Gikimoi Awi demo yoise. 2Kagena o talaga ma dateka de Una wakelelo o deru ngai sinoto. O orasi magena o nao isasari ona magena youtika, de manga soma yatiodo. 3So Una o deru moiku wopane, gena o Simon awi deru, de wogolo la o Simon awi deru magena o dowongika de wasihito wosikahoko sutu ikuruka. Ḋabolo de Una o deruka wogogeku de o nyawa wadoto. 4Una wadoto ḋaboloka, de asa wotemo o Simonka, "Nosihoru iluku-lukuko de o nao nasoma." 5De o Simon wotemo, "Baba Guru, o putu moi ngomi mimanara duma o nao moi lo miamakewa. Ngaroko komagena, sababu Ngona ngomi nomisuloka, so ngohi asa ai soma taumoli." 6Kagena de manga soma yaumoka, de ato yanano, pei, o nao gena ka idala poli iwosa sidago manga soma yaliaye gena he iracaka. 7So manga dodiao o deru ma somoaka gena, ona imagaso la ona magena yahino imakiriwo. So igogou ona yahino de o deru sinoto gena o nao isingado iwedo-wedo sidago o deru magena he dangade ḋalutu. 8Magena o Simon Petrus wakelelo, de gila-gila una wobukuku o Yesus Awi simaka de wotemo, "Jou, noidongosa ngohi! Sababu ngohi o nyawa ma dorou!" 9Awi demo komagena, sababu una de lo awi dodiao ona yangodu yosawangi yakelelo o nao ma dala komagena de yamake. 10Komagena lo o Yakobus de o Yohanes yosawangi, ona yasinoto magena o Zebedeus awi ngopa, o Simon awi dodiao imomanara. Kagena de o Yesus wotemo o Simonka, "Upa nosawangi. O orasi manena asa o manara ḋamomuane tonihike la ngona o bi nyawa asa nadoto la imote Ngohika, imatero maro o nao nasoma la natolomu." 11Ḋabolo de gila-gila ona manga deru yalia o dowongisa, de manga moi-moi ona yodongosa de ona yaruwange o Yesus iwimoteka. 12Ma moiku de o Yesus kanaga o doku moika, de o nyawa moi wipapado, awi rohe yapasiku, una magena iwimakeka, de wobukuku wosuba de wotemo, "Baba, nako nomode, de igogou aku noisiloha." 13Magena de o Yesus Awi gia watoa de una magena, ngaroko wipapado, duma awi roheka wapaḋa, de wotemo, "Ngohi tomode, so nilohaka bato." So o orasi magena ḋabolo de una wilohaka so he wipado kawa. 14Ḋabolo de o Yesus wipoma wotemo, "Upa nodedemo o nyawaka. Cawali nogila-gila o imamka, la ani rohe yatailako. So naaka maro o Musa awi bobita wotetemoka, de ani gaso natota o Gikimoika, maro o sinako moi o bi nyawaka igogou ngona nilohaka." 15Duma o habari magena isihabari kiaka bato, so yogiise de o nyawa yadala icarawa asa yakahika Unaka, gena yodupa yoise Awi dodoto de yogolo manga panyake wosiloha. 16So Una bilasu womatinga wahika o riho moika de o riho moi kali, la kagena asa Una wosumbayang. 17O wange moiku o Yesus wodoto, de kanaga o Farisika ma nyawa de lo o guru agama ona magena yamuruo naga kagena yogogeku. Ona magena yahino o Galilea ma tona ma sigilolino, de komagena lo o Yudea ma daerano de lo o Yerusalemno. O Jou Gikimoi Awi kuasa kanaga Unaka la o bi nyawa manga panyake aku wasiloha. 18So Awi manara ma rabaka, de o nyawa wolulugu moi awi nyawa yamuruo naga so o dangiku iwisitide. Ona o ngeko isisari o tahuka yowosa, yodupa iwingaho o Yesuska. 19Kagena o nyawa yadala poli, so idadiwa yahika Unaka. Yahika idadiwa, so o tahu ma ḋokuye idola de o katu kudaku yahoi, so o dangiku wingado la kugena o Yesus Awi simaku iwisiha o nyawa manga sidongirabaka. 20La o Yesus wakelelo manga piricaya ma lamo komagena, de wotemo woluluguka, "Ai ngopa, to ngona ani dorou tosiaponguka." 21Duma ona gena o Farisika de o bi guru agama kanaga manga sininga ma rabaka itemo, "Wobarani bolo! Wotemo woluluguka, 'Ani dorou tahoi.' Ngone panako ka cawali o Gikimoi aku o dorou wahohoi, so Awi demo magenena ma meta o Gikimoi wisiceke." 22Kagena de manga sininga ma takasiri o Yesus wosihoda, so wotemo, "Upa niafikiri koloko to ngini nia sininga ma rabaka. 23Nako Ngohi totemo, 'Ani dorou tosiapongu,' de nakoso imahoi, eko hiwa, ngini niakelelowa so nianakowa. Duma nako totemo, 'Nomaoko la notagi,' de ngini aku niakelelo de nianakoka Ai buturu iwisilohaka. 24So Ngohi asa towisiloha la asa ninako, Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena o duniaka tahino de Ai kuasaka la nia dorou tosiapongu." So wotemo woluluguka, "Nomaoko! De ani dangi naaho la noliho." 25Ato wobicara ḋabolo, de una magena gila-gila o nyawa manga simaka womaoko awi dangi watoti de womajobo woliho, de o ngeko ma soaka una o Gikimoi iwisigiliri. 26Ma orasi o kia idadadika gena yakelelo, de o nyawa magena yangodu yamodo de yohairani icarawa, de o Gikimoi wisigiliri itemo, "Igogou! O kia naga ihahairani moi o wange manena pakeleloka." 27Ḋabolo de o Yesus kagena wokahika, de wikelelo o nyawa moi o balastengi wototolomu, awi ronga o Lewi (iwisiaso lo o Matius), o kantorka wogogeku. Kagena de o Yesus wotemo unaka, "Nahino noimote Ngohi." 28Gila-gila o Lewi womaoko, de awi moi-moi ḋangodu wodongosa de wotagi o Yesus iwimoteka. 29Ma orasi magena ipasaka, o Lewi o rarame waaka awi tahuka, de o Yesus womatamiye wooḋo. De o balastengi itotolomu yadala de o bi nyawa yadala manga sininga ḋatotorou o bi kawasa yahoholu, ona magena lo imatamiye yooḋo de o Yesus. 30Kagena de o bi guru agama yamuruo naga, ona magena o Farisika, Una wikelelo womatamiye wooḋo de o bi nyawa ma dorou magena, so ona asa imaridemo de Una Awi muri-murika yotemo, "Aistagala! Ḋadoohaso Una wooḋo de o balastengi itotolomu de o bi nyawa ma dorou ona magena." 31Duma Una wogiise manga demo-demo magena de Una wosango wotemo, "O nyawa yapoputuru upa he ma dokterka yahino, cawali ka o nyawa yasisiri. 32Magena imatero maro Ngohi tahino gena, taasowa o nyawa la kanaga itemo manga sininga itotiai, duma ma ngale taaso o nyawa de manga dorouka, la ma ngale manga dorouno gena ona aku imatoba de imatoduba." 33O orasi magena o nyawa yahino o Yesuska, yosano itemo, "Baba, o Yohanes Wooosi awi nyawa wimomote de o Farisika ma nyawa masoa-masoa gena ioḋowa de iudowa, duma ḋadoohaso to Ngona Ani muri-muri gena ka ioḋo de lo iudosi." 34Kagena de o Yesus wosango de wosiade-ade wotemo, "Ma orasi o kawi ma rarame ma rabaka, de wokakawi una magena de o nyawa yakokoro yahino kagena so imatamiye, de imatekedodiao de o nali de o more ma dongirabaka, igogou itiaiwa nakoso ona yooḋowa de youdowa. 35Duma done ma orasi imasidiado la wokakawi una magena wituda wisisupuka to ona manga sidongirabano. Done ma orasi magenaka asa ona ioḋowa de iudowa." 36Ḋabolo de o Yesus wotemo o ade-ade ngai sinotoli, "O nyawa moi lo pamakewa o baju ḋamomanalo de asa isitapa de o baro ḋamomuane. Sababu ma dadapa ḋamomuane magena isilia sidago o baju ḋamomanalo magena itola so yaraca, de lo ma dadapa gena o baju ḋamomanaloka asa panano ḋatorou. 37Komagenali o nyawa moi lo asa pamakewa, o anggur ḋamomuane de yoguse ma ngihi iḋoḋomaku, upa sidago o anggur ḋamomuane done asa iwaka so ma ngihi iḋoḋoma magena yapolote. Ma dodoguku ma anggur de ma ngihi sinoto lo sona podahewa. 38So o anggur ḋamomuane gena bilasu poguse ma ngihi lo ḋamomuaneku. 39O nyawa moi lo asa pamakewa, nakoso o anggur iḋoḋoma yaudo kasi de yodupa o anggur ḋamomuane yaudo. Komagenawa, sababu itemo, 'O anggur iḋoḋoma gena ifoloi ḋamonge.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\