Lukas 6

1O Sabat ma wange moiku o Yesus de Awi muri-muri o ngekoka itagi de yakahino o gandum ma doro moi ma dateno, de Awi muri-muri o gandum ma sopo magena yautu, de manga giaka yasosilihi so ma kahi ihoi de yaoḋoka. 2O Farisika ma nyawa kanaga yakelelo de yodupawa, so itemo Unaka, "Ce! Ani muri-muri gena igogou o agama ma bobita yatilakuka, sababu o Sabat ma wange de pomanara gena to ngone nanga boboso." 3Kagena de Una wosango wotemo, "He! Ngini manena ningodu niabacaka duma niawosaka, ma ngale o kia ma Kolano Daud asa waaka ḋaboloka. So ma orasi o Daud de awi nyawa imomote manga ino ihiwa so yasapika, 4o Gikimoi Awi Tahuka una wowosa so o roti o Gikimoika isisusuba gena waḋehe de waoḋoka. Ena momongo, idadiwa nako pamote to ngone nanga agama ma bobita, cawali o bi imam aku o roti magena yaoḋo. Duma o Daud waoḋoka, de to una awi nyawa lo wahike so yaoḋoka. 5So ma moisi totemo nginika, igogou Ngohi, o Nyawa ma Duhutu manena, tapareta o Sabat ma wange so magena lo Ai kuasa ma rabaka." 6O wange moiku o Sabat ma wangeli, de o Yesus wotagi wowosa o Yahudika manga puji ma tahuka de wodoto. De kagena o nyawa moi awi gia ma girina isoneka. 7So kagena de o bi Farisika de lo o bi guru agama iwinanano nakoso o Sabat ma wange de Una asa o nyawa magena wisiloha, eko hiwa. Manga edekati Una iwitailako de Awi sala yasari la iwikalaki. 8Duma manga sininga ma takasiri o Yesus wanako, so wotemo o nyawa awi gia isosoneka gena, "Nahino kanena manga simaka nomaokoye." So igogou una magena wahino kagena womaokoye. 9De o Yesus kagena onaka wosano, "Nakoso o Sabat ma wangeka ngini gena idodooha. To ngini nia agama ma bobita itemo o kia. Aku o loha niaaka, eko o dorou niaaka. O nyawa niasisalamati, eko o nyawa niatooma." 10So kagena de Una womaginano ona yangoduka, de wotemo o nyawa awi gia ma sononga isosoneka gena, "Ani gia natoano." De una awi gia watoa, de o orasi magena ḋabolo awi gia gena ḋalohaka. 11Kagena de o bi Farisika de lo o bi guru agama ona magena igogou yatoosa bai! So ona itagi imatekefakati, la ma ngale o kia bato aku yaaka o Yesuska. 12O orasi magena o Yesus o tala moiye wodola la ma ngale wosumbayang, so kagena o putu moi wapasiku wosumbayang o Gikimoika. 13So ma goginitano, de Una asa o bi nyawa wimomote waaso de manga sidongirabano wahiri yamogiowo de sinoto, ma ngale idadi to Una Awi sosulo, eko ona magena lo isironga to Una Awi rasul. 14To ona manga ronga, ena gena: o Simon (eko wisironga lo o Petrus); de o Andreas, o Simon awi nongoru; o Yakobus; o Yohanes; o Filipus; o Bartolomeus; 15o Matius; o Tomas; o Yakobus, o Alfeus awi ngopa; o Simon, una o Zelot ma nyawa; 16o Yudas, o Yakobus ma ngopa; de o Yudas Iskariot, o nyawa una magena o Yesus wisiiija. 17Ḋabolo de o Yesus o talaka de wouti imakomote dede Awi muri-muri de kagena yaado o pidoka. Kagena Awi nyawa yadadala wimomote Una widamahasi, de o nyawa yadala icarawa iwidolomu o Yudea ma daera ma sigilolino, de o Yerusalemno, komagena lo o doku Tirus de o doku Sidon o teo ma dateno. 18Manga edekati gena yodupa yoise Una Awi dodoto de lo wigolo la manga panyake wosiloha. O nyawa ikokitokaka lo yahino Unaka, de manga toka gena wadusu so imahoika. 19Yadadala yahika Unaka, la manga ngale hitilahi iwipaḋa, sababu kanaga Awi roheno o kuasa isupu de isiloha to ona manga panyake ḋangodu manga roheka. 20De o Yesus wanano ona wimomoteka de wotemo, "Ngaroko nisususa, ngini igogou nisanangi, sababu ngini manena igogou o Gikimoi Awi nyawa-nyawa Awi pareta ma rabaka. 21Ngaroko o orasi manena nisapi, ngini igogou nisanangi, sababu ngini manena asa o Gikimoi o ino winihike la nipunu. Ngaroko o orasi manena niari, ngini igogou nisanangi, sababu ngini manena asa igogou de nia nali de nia moreka. 22Ngaroko o nyawa iniduhudu, ona de ngini iniholu, de nisibicara ḋatorou de lo nia ronga ma dorou yogaka sababu ma ngale Ngohi o Nyawa ma Duhutu nimoteka, ngini igogou nisanangi. 23Komagena lo iḋomaka to ona manga ete de manga topora o bi nabi yasangisaraka. So hika ninali de nia more ilamo. Sababu nia fanggali ḋaloha icarawa gena o Gikimoi wosidailako ḋabolo kadaku o sorogaka. 24Duma nibodito ngini nikakaya o orasi manena, sababu ngini nia sanangi gena niamake ḋaboloka. 25Nibodito ngini o ino nimamake de ma boloi so nipunuka o orasi manena, sababu orasi ma simaka ngini asa nisapi. Nibodito ngini de nia nali de nia moreka o orasi manena, sababu orasi ma simaka ngini asa niari de nia sininga ipeleso. 26Nibodito to ngini nia giliri o nyawa yangodu isimane, sababu maro komagena lo iḋomaka nia ete de nia topora lo o bi nabi ikokulai ona manga giliri isimaneka." 27"Duma ngini la Ai demo niiiseka orasi manena gena Ngohi totemo nginika, o nyawa nidodoosa de nidoduhudu, ona magena lo bilasu niadodara de lo niaaka ḋaloha. 28O nyawa la kanaga inisilalahi, ma ngale ona magenaka bilasu o Gikimoika nigolo la Awi laha wasidumu, de lo o nyawa la manga sininga ḋatotorou nginika, gena niasisumbayang. 29Nakoso o nyawa la nia ngingiti ma sonongaka yangapo, de hika nia ngingiti ma sonongali niahike la yangapo kali. De nakoso ngini la o nyawa nia baju yaḋehe, de foloi ḋaloha nia kameja lo niahikeka. 30De lo nakoso kanaga nia arata moi la o nyawa ma somoa yagolo, de hika niahike bato onaka. De upa lo niagolo la isigiliholi nia moi-moi, nakoso o bi nyawa yodupa so yaḋeheka nginino. 31O gogoho kia naga ngini niodupa la o nyawa yaaka nginika, maro komagena lo ngini bilasu niaaka onaka. 32Nakoso niadodara la ka cawali o nyawa nidododara nginika, de nia manara magena nakoso o Gikimoi wafanggali gena ma loha lo ihiwa. O bi nyawa manga sininga foloisi ḋatotorou lo, ona gena aku o nyawa yadodara la ma ngale o nyawa magena lo yadododara onaka. 33De nakoso o loha niaaka la ka cawali o nyawa o loha yaaaka nginika, de nia manara magena nakoso o Gikimoi wafanggali gena ma ngale lo ihiwa. Ce! O bi nyawa manga sininga foloisi ḋatotorou lo aku yaaka maro komagena. 34De lo nakoso o pipi niasibau la ka cawali o nyawa yaaakuka nia pipi isigiliho nginika, de nia manara magena nakoso o Gikimoi wafanggali gena ma ngale lo ihiwa. Ce! O bi nyawa manga sininga foloisi ḋatotorou, ona gena yodupa o pipi yasibau manga dodiao manga sininga ḋatotorouka, sababu done aku yagololi isigiliho onaka. 35Ngaroko he upa komagena! Duma o nyawa nidodoosa ona gena lo bilasu niadodara de lo niaaka ḋaloha. Nagoonaka bato o kia naga niasibau, de upa he niongongano done aku isigiliho kali nginika, de nia manara magena o Gikimoi wafanggali gena foloi ilamo. Nako komagena, de ngini gena niaaka imatero de nia Baba o sorogaka Awi ngopa-ngopa. Sababu Una Awi sininga ma loha gena ma meta o nyawa yananakowa manga sukuru yatide de ma meta lo o bi nyawa manga sininga ḋatotorouka. 36Nia Baba kadaku o sorogaka gena wagalusiri o bi nyawa yangoduka, so ngini lo bilasu niagalusiri o bi nyawa yangoduka." 37"Upa o nyawa niasisala, la ma ngale ngini masirete lo o Gikimoi asa upa winisisala kali. Upa lo nitemo o nyawa o sala yaaaka, so ona magena bilasu yasangisara, la ma ngale ngini masirete lo o Gikimoi asa upa winisangisara kali. O nyawa manga sala gena bilasu niasiapongu, la ma ngale ngini masirete lo o Gikimoi asa winisiapongu kali. 38Ngini bilasu niahike o nyawa ma somoaka, la ma ngale ngini masirete lo done o Gikimoi asa winihike kali. Una magena winihike o ngongike ḋaloloha gena de ma boloika de iwedo-wedo wosituga nginika, sababu o duduga kiaka ngini o nyawa niasituga, maro komagena lo asa o Gikimoi winituga ngini kali." 39Ḋabolo de o Yesus lo woade-ade onaka maro komanena, "Nakoso o nyawa moi wopipilo watuda o nyawa ipipiloli, de igogou yasinoto asa itura o busuneku. 40Nako o muri ona gena, igogou idadiwa itemo, 'Nako ngohi de ai guru, ngohi foloi tolamo.' Ka ḋaloha nakoso idadi o muri moi womaaka maro awi guru, hitilahi awi sakola wasiboloka. 41Ce! To ngini nia dodiao manga sala ḋaceke maro o gaapo manga lakoka de magena aku niakelelo, duma niakelelowa kanaga nia sala ilalamo maro o ifa moi yodebesu nia lako masireteka. 42Idodooha so ngini nitemo nia dodiaoka, 'Nahino la ngohi o gaapo ani lakono tosisupu,' duma kanaga lo maro o ifa moi yodebesu to ngini nia lako masireteka. He! Ngini manena nikokulai! Ma nonomaka ngini bilasu o ifa moi yodebesu to ngini nia lako masireteka nisisupu kasi. Ḋabolo la nia lako asa ḋatebika, de asa idadi so o gaapo nia dodiao manga lakoka gena aku niakelelo so nisisupu kali." 43"Kanaga idadiwa o gota ḋaloloha gena ma sopo ḋatorou, de lo o gota ḋatotorou gena ma sopo ḋaloha. 44Ngone asa panako o gota ḋaloloha de o gota ḋatorou nako ma sopoka ponano. Idadiwa o ngangaru ḋatotopoka ma sopo o ara, eko pamake ma sopo o anggur. 45Komagena lo o nyawa o duniaka. O bi nyawa ma loha gena igogou o demo ḋaloloha yobicara, sababu manga sininga ma rabaka o bi moi-moi ḋaloloha yadiahi. O bi nyawa ma dorou gena manga bicara lo ḋatorou, sababu manga sininga ma rabaka o bi moi-moi ḋatotorou yadiahi. Sababu o kia bato manga sininga ma rabaka, magena asa isupu so yosibicara." 46"Ḋadoohaso ngini Ngohi niaso 'Jou! Jou!' duma niaakawa o bi moi-moi o kia tinisusulo nginika. 47O nyawa la kanaga yahino Ngohika, Ai demo manena yoise de lo yaaka, o nyawa ona magena pasitero maro o ade-ade manena: 48O nyawa moi la kanaga o tona wapuawe walukuku so awi tahu ma sosoḋe wosigoko o teto ma ḋokuka. La ma orasi imuura, de o nguuhi so o selera ma ake ḋasosihilo idola asa o tahu magena yatusa, duma maena irubawa, sababu isigoko o sosoḋe ḋapoputuruka. 49De o nyawa la kanaga Ai demo manena yoise duma yamotewa de yaakawa, ona magena imatero maro o nyawa moi la kanaga awi tahu wosigoko ka o tonaka de ma sosoḋe o teto lo ihiwa. Ma orasi o selera ma ake ḋasosihilo asa o tahu magena yatusa, so imatodoka o tahu magena iruba de ibiau ḋangodu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\