Lukas 8

1Ḋabolo de o Yesus wotagi o bi doku ma sigilolika wageto de o habari ḋaloloha wosihabari ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi. Una Awi muri yamogiowo de sinoto lo Una iwimote. 2Kanaga lo o ngopeḋeka yamuruo naga iwimote. Ona magena iḋomaka manga panyake wasilohaka eko yakokitoka manga toka gena wodusu so imahoika. Mimoi ongo Maria, misiaso lo ongo Magdalena. O orasi moiku o Yesus wodusu to muna magena ami toka ngai tumudingi. 3Mimoi ongo Yohana o Khuza ma peḋeka, una woleleleani moi o Kolano Herodes awi kadatoka. Kanaga lo ongo Susana de lo o bi ngopeḋeka ma somoali yadadala. O ngopeḋeka ona magena de manga pipi masirete aku yariwo o Yesus de lo Awi muri-muri. 4O nyawa yadadala ka yahinosi o Yesuska, o doku kiano bato ona yahino. So ma orasi nyawa yadadala imatolomuka, de Una wajarita onaka o ade-ade moi, wotemo komanena, 5"Kanaga wototoro moi wotagi awi gisisi wosihaja. So de una wosihaja gena ma sononga itura o ngekoku. So ma binuka o nyawa isidodipitoka de ma binuka o namo yaoḋoka. 6Ma sonongali itura o tona ḋatetetoku. So ma orasi ma goho isisupu de ma goho ḋamalai sababu ma tona ḋagaapoka. 7De ma sonongali itura o tona ḋatototopoku. La o gisisi magena ioho imatekekangaho de o totopo so o totopo magena yalalo so isoneka. 8O gisisi ma sonongali asa itura o tona ḋalolohaku. So ioho ma goho ifero ḋaloha de ma hutu ilamo so isopo. Ma sopo kanaga ḋaloha sidago ma para ratu moi." So Una wajarita ḋabolo de wotemo, "He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako. Sidago kanena." 9Ma dongoho o Yesus wodoto ḋabolo de Awi muri-muri imasano Unaka, tanu Awi ade-ade ma ngale gena wasingangasu onaka. 10So Una wotemo onaka, "O kia ngini niananakowa sidago o orasi manena, gena o Gikimoi winihiri la winihike o ade-ade ma ngale, so ḋangodu aku nianako ma ngale idodooha Una wokolano de wopareta. Duma nakoso o nyawa Ngohi imomote waasi gena bilasu de Ai ade-ade tadoto, ma ngale o demo o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka magena asa isiganapu, ena gena, 'ona magena ka de manga lakoka, duma ma ngale gena yasahewa, de lo cawali de manga ngauka, duma imasihodawa.' " 11"O ade-ade ma ngale gena komanena: O gisisi gena Gikimoi Awi demo. 12O gisisi itutura o ngekoku gena imatero bato o nyawa yoiseka o Gikimoi Awi demo, duma o Iblis wahino de wakoora to ona manga sininga ma rabano so isisaka, la upa yopiricaya de upa lo yosisalamati. 13O gisisi ma binuka itutura o tona ḋatetetoka ioho duma ḋamalaika, gena imatero bato o nyawa yoise o habari ḋaloloha de yaḋehe de manga sininga isosanangi. Duma koloko ma ngutu ilukukuwa, so ona yopiricaya itekawa. So de ma ngale o habari ḋaloloha so yasisangisara, de gila-gila ona ma Jou wipalako so imakiliho de ikafirika. 14O gisisi ma binuka itutura o tona ḋatototopoku so o totopo yalalo so isoneka, gena imatero bato o nyawa o habari ḋaloloha magena yoiseka. Duma manga sininga ihawateri ma ngale manga oho duniaka ma rabaka, de yodupa yokaya, de lo yodupa o sanangi ma rabaka igoge. Komagena o Gikimoi Awi demo yosingou kawa, de o manara ḋaloloha lo yodupa kawa. 15O gisisi o tona ḋalolohaku ioho ḋaloha, gena imatero bato o nyawa de manga sininga igogou ḋaloha so o Gikimoi Awi demo magena yoiseka, de imadiahi manga sininga marabaka. Ona magena o Gikimoi Awi demo gena yopiricaya ḋaputuru sidago lo de ma sopo." 16"Kanaga o nyawa moi lo yahiwa la o poci watupuka, de lo o poci magena o kula wositalakeka, eko o dangi ma litimika wahadoku. Duma bilasu o poci magena wahado ma dadamika, ma ngale o nyawa lo yowosa de aku ma siwa gena yangodu yakelelo. 17Sababu igogou o kia naga yaiihu, magena ḋangodu o nyawa manga simaka done asa ka isikelelo, de lo o kia naga itotalake, magena ḋangodu done asa ka ipelenga la o nyawa yanako. 18Komagena so niatagapi nia siningaka de nimadiahi o kia ngini niiiseka. Sababu nagoona o Gikimoi Awi demo yoise la imadiahi manga siningaka, done Awi demo magena asa wasidogo manga siningaka la yosihoda itiai. Duma nagoona Awi demo gena yoholu, ngaroko Awi demo kanaga manga siningaka la ka ma cunu, done asa ka waḋehe kali." 19Ma moiku de o Yesus ma awa de Awi gianongoru yahino manga dupa Una wimake, duma yaakuwa iwiado Unaka, sababu o nyawa yadala poli. 20De o nyawa moi yadadalano wosibicara Unaka wotemo, "Ai tabea, Baba. Ani awa de Ani gianongoru ona yodupa nimakamake de Ngona, ona kadoke naga ma duduka itamaha bai!" 21Duma Una wotemo onaka, "Nakoso to Ngohi Ai awa de to Ngohi Ai gianongoru, gena o nyawa nagoona o Gikimoi Awi demo yoise de lo yamomanara." 22O wange moiku o Yesus de Awi muri-muri o deruku yopane, de wotemo onaka, "Hino la ngone pomasisihito kadoka o talaga ma sonongaka." So ona o deruku so yoside de imajoboka. 23So ona o deruka, de Una womaidu so iwikioloka. Imatodoka o paro de o rato ḋasosihilo de o moku-moku imasidiado so manga deruku o ake yobane sidago manga deru he ikiloro. 24Kagena de Awi muri-muri yotagi Una iwisimomi de imasigaso, "Guru! Guru! Done ngone inasigiloro!" So Una womomi de o paro ḋasosihilo de o moku-moku magenaka wotemo, "Hika niogo kasi!" De gila-gila o paro magena iogoka de o talaga magena lo irihika. 25So Una wotemo onaka, "He! To ngini nia piricaya gena ihiwa!" Magena de asa Awi muri-muri yohairani de manga modo lo ka manga raba kasi, de imatekebicara moi de moika yotemo, "Wewe! O nyawa Una manena naguuna, so o bi moi-moi ḋangodu sidago lo o paro de o moku-moku lo ka wisigise." 26O Yesus de Awi muri-muri o deru ma rabaka de o talaga yatola so imasidiado o Gerasa ma daeraka, gena imarisima de o Galilea ma tona. 27Kagena de Una o deruku wouti de imakamake o doku ma nyawa wikokitoka moi wotagi wokahoko gena, o sone ma diaruno wosupu. Itekaka, una womabajuwa de lo woholu wogoge o tahuka. Una ka wodupa wogoge o bi diaruka. 28- 29Masoa-masoa o toka magena una iwikuasa de ngaroko awi gia de awi ḋohu yarateka de salalu wijajaga, duma una awi bobiliku lo watola-tolaka, de woloḋa o riho moika womatingaka, sababu de awi toka ma buturu so una iwingaho. Kagena o sone ma diaruno de una wikokitoka wosupu de o Yesus wikelelo, de una wobukuku o Yesus Awi simaka. So o Yesus wosulo la to una awi toka magena isupu unano. Magena de o nyawa una magena asa womatoore de wotemo, "Yesus, o Gikimoi Wikukuruye ma Ngopa, noidooha ngohika! Togolo, kodo, upa noisangisara!" 30De wosano, "Ani ronga naguuna." Wikokitoka una magena wosango, "Ai ronga Dala." (Wosango komagena sababu wikokitoka una magena awi toka idala.) 31Wosangoka, de awi toka gena igolo o Yesuska, la upa wadusu la ikahuku o sone ma riho iluluku-lukuku. 32O orasi magena de o titi idadala o tala ma ngunu magenaka o ino imasari. De o toka imagolo Unaka, "Nako ḋaloha, de o titika nomidusulo la asa o titika miwosa." Magena de wasimaha 33so o toka idadala gena isupu o nyawano de widongosaka, de yowosa o titika. O titi ma duduo magena iloḋa de kugena o dirasuku itura, so ḋangodu o talagaku ḋalutu de isoneka. 34O kia idadadi magena o titi yasosowohi lo yakelelo, de ona yoloḋa de itagi o doku de o soaka isihabari. 35So o nyawa yokokisupu yahino la yatailako. Kagena de ona yaado o Yesuska, de o nyawa iḋomaka wikokitoka una magena witogosa kawa, so o Yesus Awi dateka womarihi-rihi, de womabajuka, de lo awi sininga itiaika. O bi nyawa ona magena iwikelelo de yamodo. 36De ona o Yesus Awi manara yakokelelo gena yacarita idodooha so o nyawa wikokitoka magena iwilohaka. 37Komagena so o Gerasa ma daera ma nyawa gena asa o Yesus iwigolo wosupu manga dokuno, sababu ona magena foloi yomodo. So Una o deruku wopaneka, de o talaga ma sonongano woliho kali. 38Nako una wisilolohaka, una magena igogou-gogou wogolo o Yesuska la tanu iwimote. Duma wisimahawa, so wisulo de wotemo, 39"Noliho kasi, de nodedemo ani nyawaka o Gikimoi Awi manara ilalamo waaka ngonaka." So o nyawa magena womajobo de wotagi o doku ma rabaka wosihabari ma ngale o Yesus Awi manara ḋaloloha unaka. 40So de o Yesus o talaga ma sonongano woliho de o nyawa yadadala widodamaha, ona magena yanali de imore. 41Kagena de o nyawa moi o puji ma tahu wapopareta o doku magenaka, awi ronga o Yairus, una magena wahino o Yesus Awi simaka, wosuba wobukuku, de iwibaja de wogolo Unaka la tanu Una wahika awi tahuka, 42sababu awi ngopa o ngopeḋeka momatetengo, ami umuru taungu mogiowo de sinoto, o siri ma rabaka he yadangade mosone. So kagena de o Yesus wotagi wokahika o Yairus wimote, de o nyawa yadadala o Yesus iwisidehelo. 43Kagena manga sidongirabano, o ngopeḋeka moi mopanyake o au mosidagi de itekaka, duma itogu waasi ma deka o taungu mogiowo de sinoto ḋabolo. De moiwa aku imisou la miloha. 44Ngopeḋeka magegena o Yesus mowidalate de Awi duduno mototuuru de momasimaho Awi juba ma pigika. De orasi magena ḋabolo de o au mosidagi kawa. 45Una wosano, "Nagoona Ai juba yatigi." Ona yangodu imapongoka. De o Petrus wotemo, "Baba, o nyawa ka yadala poli inisigilolino de imatekesidehelo." 46De o Yesus wobicara, "Duma kanaga o nyawa moi Ngohi itigi. Ngohi tanako, sababu Ai buturu isupu to Ngohi Ai roheno." 47Kagena de o ngopeḋeka muna magena momanako ami manara Una wanakoka, so muna mahino de mitirine so Awi simaka mosuba mobukuku. De muna masingangasu o nyawa yadadala manga simaka, "Ngohi ai siri ḋatubuso so Ani jubaka tomasimaho de gila-gila ai siri ḋalohaka." 48Kagena de Una wotemo o ngopeḋeka muna magenaka, "He, Ai ngopa! Sababu ngona noipiricaya, so ngona nilohaka. Notagi de upa nohawateri." 49So de Una ka wobobicarasi, de o Yairus awi tahuno o sosulo moi wahino. De una magena wisibubusu o Yairuska, de wotemo, "Upa ngona ma Baba Guru nowigolo kali, sababu ani ngopa mosoneka." 50La de o Yesus woise, de ka wotemo o Yairuska, "Upa ani sininga itura, de nopiricaya bato done ani ngopa asa miloha kali." 51Kagena de itagi o Yairus awi tahuka so imasidiado, de o Yesus o nyawa ma somoa wasimahawa. Ka cawali o Petrus, de o Yohanes, de o Yakobus de lo o ngopa magena ma awa de ma baba wasimaha iwimote so iwosa. 52Iwosa de o nyawa yangodu magena yododora manga ili yapoputuruka sababu mosoneka. Duma Una wobicara, "O ngopa manena mosonewa, duma mikioloka, so upa niari." 53De o nyawa yadadala magena iminako o ngopa muna magena mosoneka, so yangodu Una wisiihe. 54Ḋabolo de Una wacoho o ngopa magena ami giaka, de wotemo munaka, "He, Ai ngopa! Nomomi!" 55So o ngopa magena mooho kali, de gila-gila muna momomika. So de magena ḋabolo de Una wosulo onaka, "Hika o ino nimihike la muna mooḋo." 56O ngopa ami dodihimo gena yohairani icarawa, duma Una wapoma la ona upa lo isihabari o hali magegena bai nagoonaka bato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\