Markus 1

1Manena gena o habari ḋaloloha o Yesus Kristus, o Gikimoi Awi Ngopa. 2O Yohanes wahino woḋomano, de o demo moi wosingangasu la o bi nyawa wasidailako so o Yesus asa wahino wadoto. Maro ma nabi Yesaya awi buku ma rabaka isilefo gena, o Gikimoi wotemo Awi Ngopaka, "Una to Ngohi Ai sosulo Ngohi towisulo una asa woḋomano, una magena wosidailako to Ngona Ani ngeko. 3So kanaga o nyawa moi o tona ibobeleuka womatotoore, 'He! Ma ngale nanga Jou Awi hino gena ngini nimasidailako. La o ngeko gena bilasu nisibolowo de nisitiai.' " 4- 6So kagena de o nyawa moi, awi ronga o Yohanes, wahino de awi goge o tona ibobeleuka, so awi ino gena ka o galasosoko de o hopu ifofufuru ma madu, de awi baju lo ka o unta ma gogo, de awi doi ma bobiliku lo ka o haiwani ma kahi. So kagena wahino de wosingangasu de womatoore wotemo, "He! O nyawa nia manara ḋatotorou ḋangodu bilasu nimatoba de nimatoduba de niosi kasi, la nia dorou o Gikimoi wosiapongu." So o Yudea ma daerano de lo o Yerusalem ma dokuno ma nyawa yadala yahino o Yohanes Wooosika. So ona yangodu manga dorou imamangaku o Gikimoi Awi simaka, ḋabolo de asa o Yohanes waosi o Yordan ma Seleraka. 7De o Yohanes o habari moili wosihabari onaka, "Ma orasika kanaga wimoi asa wahino wotuuruno, gena Una Awi manara foloi ilamo, so ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka Awi capato ma gumi tasose maro o nyawa wileleleani moi lo idadiwa. 8Dede o ake ngohi manena tinisiosika, duma Una magena asa wahino de ngini la kanaga nimatoba de nimatodubaka, ngini magenaka wosingosa o Gurumi Ḋatetebi ma kuasa nia sininga ma rabaka wopareta." 9Ma orasi magena o Yesus wahino o Nazaretno o Galilea ma tonaka. De o Yohanes o Yesus wiosi o Yordan ma Seleraka. 10So ma orasi Una o akeye wodola, de imatodoka wakelelo o dipa ipelenga de o Gikimoi Awi Gurumi iuti imatero maro o namo dara de itangi Unaku. 11Ato itangi de o ili moi yoise o sorogaku itemo, "Ngona manena to Ngohi Ai Ngopa tonidododara. De Ngona gena Ngohi tonidupa." 12Komagena ḋabolo de o Gikimoi Awi Gurumi wingaho o tona ibobeleuka. 13Kagena o tona ibobeleuka una wogoge ma deka o wange moruha, de o Iblis yahino iwibaja la ma ngale o dorouku wisitura. De o haiwani ifofufuruka womasicapuka, duma o bi malaikat yahino so asa Una iwileleanika. 14So kagena de o Yohanes wibuika, ḋabolo de o Yesus wakahino o Galilea ma tonano, de wosihabari o Gikimoi Awi habari ḋaloloha 15wotemo, "Ma orasi yaadoka, so manena asa o Gikimoi wopareta maro o kolano moi. Mutuwade hika niise la nimatoba de nimatoduba, de o habari ḋaloloha magena niopiricaya bai!" 16Ma moiku o Yesus wotagi-tagi o Galilea ma Talaga ma dateka, de Una wamake o nyawa yasinoto o nao isasari, ona magena o Simon de ma nongoru moi awi ronga o Andreas. Ona yasinoto o talaga ma dateno o nao yosoma. 17Kagena de o Yesus waaso de wotemo onaka, "He! Hino la nimote Ngohi. Nako ngini gena Ngohi aku tinidoto ma ngale ngini o bi nyawa asa niadoto la imote Ngohika, imatero maro o nao niasoma la niatolomu." 18Gila-gila ona manga soma yodongosaka, so asa itagi Una iwimoteka. 19So kagena de Una wotagi wogila-gila de wamake kali o Yakobus de awi nongoru o Yohanes. Ona magena de manga baba o Zebedeus manga soma isidiahi o deru ma rabaka. 20De ona lo o Yesus gila-gila waaso, so kagena de ona manga baba de manga roriwo o deruka yadongosa de asa Una iwimoteka. 21O Yesus de Awi muri-muri ikahika imasidiado o Kapernaum ma dokuka. Kagena de o Sabat ma wangeka de Una wowosa o Yahudi manga puji ma tahuka de wodoto. 22O nyawa yosigogigise Awi dodoto magena yangodu yohairani, sababu Una wodoto de o Gikimoi wikuasaka, de imaketerowa de o Yahudika ma bi guru agama manga dodoto. 23Ma orasi magena o puji ma tahu ma rabaka o nyawa wikokitoka moi de una womatoore wotemo o Yesuska, 24"He, Yesus! Ngona o Nazaretno de Ani edekati o kia dede ngomi. Ngona nahino la nomimorutu ngomi? Ngohi toninakoka, Ngona gena o Sosulo Nitetebi moi o Gikimoino." 25Kagena de o Yesus wodogore o toka magenaka wotemo, "Nomapopongo de nosupu o nyawa una manenano!" 26Kagena de o toka magena ḋatoosa so o nyawa magena wisiwawako yapoputuruka de imatoore imaili-ilika, de o nyawa una magenano isupu duma iwidoohawa. 27O bi nyawa yangodu yohairani poli, sidago ona itemo moi de moika, "Wobarani bolo! Una Awi dodoto ḋamomuane! De Awi kuasa Una aku wapareta o bi toka isupu, de igogou wisigise Unaka." 28O orasi magena ḋabolo o habari ma ngale Una ḋatai yogiise kiaka bato sidago o doku o Galilea ma sigilolika. 29Ḋabolo de o Yesus wosupu o puji ma tahuno, de o Yakobus de o Yohanes lo iwimote wotagi o Simon de o Andreas manga tahuka. 30De o nyawa isingangasu o Yesuska, o Simon ma toroa misiri de o sosahu mitubu. 31Kagena de o Yesus ami giaka wacoho so womisimomi de milohaka. Gila-gila miputuruka, so muna aku ona maleleani. 32Ma orasi he ḋaputu de o nyawa yadala yabisisiri de yabikokitoka yatotota Unaka. 33Komagena lo o doku ma nyawa yadadala yahino imatolomu manga tahu ma lolohaka. 34Komagena de Una yasisiri wasilohaka de yakokitoka manga toka wodusu so imahoika. De wasimaha kawa manga toka ibicara, sababu o toka lo iwinako Una magena naguuna. 35Ilangi-langi ḋaginitano, de o Yesus womomika, so wosupu o doku ma duduka so wahika o riho moi imatitingano, la kagena asa Una wosumbayang. 36Duma o Simon de awi dodiao itagi so Una wisari. 37Yahika ma soaka, de Una iwimakeka, de ona itemo, "Wewe, Baba! O nyawa yadala nisari bai!" 38Duma Una wosango wotemo, "Bolo bato niaḋohaka, la ngone pogila-gila potagi kadoke o doku ma somoaka, de tosihabari de lo tadoto o Gikimoi Awi habari ḋaloloha. Sababu ma ngale magegena so Ngohi manena tahino o dunia ma ḋokuka." 39Kagena de Una wotagi o Galilea ma bi doku wakiloli so o habari ḋaloloha wosihabari o bi puji ma tahu ma rabaka, komagena lo idala manga toka wodusu de wasisaka. 40De o nyawa moi wipapado wakahika o Yesuska, de wobukuku wosuba. De wogolo wotemo, "Baba, nako nomode, de igogou aku noisiloha." 41Magena de o Yesus foloi wigalusiri so Awi gia watoa de una magena, ngaroko wipapado, duma awi roheka wapaḋa de wotemo, "Ngohi tomode. So nilohaka bato." 42So o orasi magena ḋabolo de una wilohaka so he wipado kawa. 43Magena de o Yesus wisulo woliho de wipoma wotemo, 44"Ngona bilasu nosininga, upa sidago nodedemo o nyawaka. Cawali nogila-gila o imamka, la ani rohe yatailako. So naaka maro o Musa awi bobita wotetemoka, de ani gaso natota o Gikimoika, maro o sinako moi o bi nyawaka igogou ngona nilohaka." 45Duma una wotagi o nyawa yadadalaka wosihabari so o nyawa yadadala yogiise. So o Yesus o bi dokuka wowosa waakuwa. Ngaroko Una asa ka wahika ma soaka, duma o nyawa o kiano bato yadala icarawa asa yakahika Unaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\