Markus 12

1So komagena ḋabolo de o Yesus wobicara kali de to Una Awi ade-ade, o Yahudi manga roririka wotemo, "Kanaga o nyawa moi awi anggur raki wosidato de ma batino o pagari wosigilolika. Ḋabolo de una o busune wopuawe waaka o anggur ma dedeho. Kagena lo o falagaku ikukuruye moi wosigoko idadi o doro ma jojaga ma riho. Ḋabolo ḋangoduka, de o anggur ma raki magena wosisewaka o nyawa yamuruo naga yamomanaraka, kagena de una womajoboka o doku ma somoaka. 2Ma orasi yaadoka o anggur ma sopo yautu, o nyawa una magena wisidingo awi nyawa wogogilalo moi la wotagi kadoka to una awi raki yamomanaraka de ma ngale waḋehe to una awi raki ma gimina. 3Duma wogogilalo gena awi rakika imomanara ona magena wingangapoka, de wisulo una woliho ka womamuruoye. 4La o raki ma duhutu una magena wisidingo kali o nyawa wogogilalo moili. Duma yomomanara ona magena wingangapo kali wogogilalo una magena awi saheku, gila-gila witotadi de widodoa. 5O raki ma duhutu una magena wosidingo kali o nyawa wogogilalo ma somoali, duma ona wogogilalo magena witoomaka. So komagena ona yaaka igogilalo ma somoali de ka yadala, ma binuka yangangapo de ma binukali yatoomaka. 6Kagena de o raki ma duhutu magena nagoonali asa wasidingo kali awi rakika itagi. Cawali womatengo kasi, ena gena awi ngopa masirete widododara. So ma dodoguka de una wisidingo awi ngopa masirete magena wotagi kadoka yomomanara ona magenaka. De awi sininga ma rabaka itemo, 'Igogou, done ai ngopa masirete so iwihoromati.' 7Duma imomanara ona magena wikelelo de itemo moi de moika, 'Una magena bai! Una o warisi ma jojoho. Hino la ngone una powitoomaka, ma ngale ngone pamake to una awi warisi.' 8Kagena de o ngopa magena witago so witoomaka. De lo awi bake magena ona yaumo o raki ma duduka." 9So kagena de o Yesus o ade-ade magena wosijarita ḋabolo de wasano wotemo, "So o raki ma duhutu una magena asa o kia una waaka. Bilasu una wahino de watooma o bi nyawa imomanara ona magena, de gila-gila o raki magena wosisewa kali o nyawa imomanara ma somoaka. 10Ngini ningodu lo niabaca ḋabolo de niawosaka o gimina manena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoḋe ma teto ma nonoma. 11Magena o Jou Gikimoi Awi manara igogou de ka ḋaloha poli.' " 12O Yahudika manga roriri to Una Awi ade-ade gena yoise, de ona yanako Una wasimeta onaka. So kagena de ona imasikadailako la tanu Una iwitago. Duma ma ngale ona yamodo o bi nyawa yadadala, so ona itagi de Una ka wiḋohaka. 13Kagena de o Yahudika manga roriri ona magena o Farisika de o Herodes awi nyawa yamuruo naga yasulo itagi la o Yesus iwisabatolo de o sosano moi. 14So ona magena yahino de itemo Unaka, "Baba Guru, ngomi mininako Ngona o nyawa nototiai moi, de Ngona namodowa nagoona bato. Ngaroko ona magena o nyawa yalalago, Ngona de Ani sininga igogou nasidoto maro o kia o Gikimoi Awi dupa bilasu paaka. Komagena so hika nomisingangasu, ka ḋaloha o balastengi pofangu ma Kolano Wilalamo ma Kaisarka, eko upa. Bilasu ngomi mifangu eko upa." 15Duma o Yesus wanako to ona manga sihaga so wotemo ona magenaka, "Awadede! Ḋadoohaso Ngohi nisabatolo. Hika niaahono o pipi ngai moi la Ngohi tanano." 16Kagena de o pipi ngai moi yaaho so yahike Unaka. Bolo, de Una wasano onaka, "Ma dulada de ma lefo to naguuna manena." De ona yosango itemo, "To ma Kaisar awi dulada de awi lefo." 17Kagena de Una wotemo, "So o kia naga la igogou to ma Kaisar gena bilasu niahike ma Kaisarka, de o kia naga la igogou to Gikimoi magena bilasu niahike o Gikimoika." Magena de to Una Awi demo magena yoise ḋabolo de ona yangodu yohairani. 18So o Sadukika ma nyawa yamuruo naga yahino o Yesuska, ma ngale manga edekati Una wisabatolo. Ona magena yopiricayawa o dodoto maro o nyawa isoneka de asa ioho kali, de manga edekati o dodoto magena isiceke so wisano Unaka, de itemo komanena, 19"Baba Guru, o bobita o Musa walelefo ma ngale ngone inangoduka, nakoso yanau moi la wosone de o ngopa wamake waasi, bilasu ma nongoruku asa womikawi kali ma ria ma balo muna magena, la o ngopa yamake de o ngopa magena wisikagena imatero de ka ma ria wososone awi buo. 20Kanaga idadika ona magena o gianongoru yatumudingika. Woriria wokawi ḋabolo duma awi ngopa ihiwasi de wosoneka. 21Bolo, de ma nongoruku womikawi kali ma ria ma balo magena, duma o ngopa yamake waasi, de ma nongoruku magena wosone kali. Komagena idadi de imaaka imakoketero sidago ma nongoru yaruwange, 22de itagi gila-gila sidago ma bati awi gianongoru yatumudingi ma kawi ma mata-mataka, duma o ngopa yamake waasi. De ma dodoguku o ngopeḋeka muna magena lo mosoneka. 23So ma orasi imasidiado o nyawa isosone ioho kali, done naguuna womasipeḋeka. Ena momongo, yatumudingi magena yangodu makawika." 24Kagena de Una wosango wotemo, "Igogou, ngini ka nisosomoa! Ma sababu gena ngini niasahewa o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka ma demo de lo niasahewa Awi kuasa. 25Sababu o nyawa isosoneka la ioho kali, maro o malaikat o soroga ma rabaka gena ikakawiwa, komagena lo ona magena asa ikawi kawa. 26De ma ngale lo igogou o nyawa isosoneka yasioho kali, ce, nagala magena ngini niawosaka o buku ma rabaka o Musa wosilelefoka o kia ngini niabaca de nimadotoka. Ena gena, o jarita ma ngale o ngangaru de o uku ma sora duma o ngangaru magena ḋaukuwa. Ma orasi magegena o Gikimoi wotemo o Musaka, 'Ngohi manena ḋabolo o Abraham awi Gikimoi, o Ishak awi Gikimoi, de o Yakub awi Gikimoi.' So bilasu o demo magena niasahe o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub ngaroko iḋoḋomaka yosoneka, duma ona ka yooho. 27Sababu upa o nyawa isosone la o Gikimoi wisuba, duma o nyawa iooho gena ka wisuba-subasi. So nakoso nitemo o nyawa isosone manga Gikimoi, ngini magena ka nisosomoa bai!" 28Kagena de o guru agama moi wosigigise o Yesus de o Sadukika ma nyawa imatekebobicara de imatekekokasango. Ma guru agama magena wanano o Sadukika manga bicara ḋangodu Una gena wasango ḋaloha icarawa, so una wahino la o Yesus wisano, "O bobita kiaka foloi ilamo de o Gikimoi Awi bobita ḋangodu manena." 29De o Yesus wosango wotemo, "O bobita ma nonomaka, ena gena, 'He, o Israel ma nyawa! Tanu niise! O Gikimoi, to ngone nanga Jou, Una magena ka o Gikimoi womatetengoka. 30Bilasu nowidodara o Gikimoi, to ngona ani Jou, dede ani sininga ma buturu de ani pade ma buturu ḋangodu nosikomote.' 31De o bobita ma sinotoka gena, 'Bilasu nadodara ani dodiao maro ka to ngona ani rohe masirete.' O bobita ma somoa asa ihiwa de foloisi ilamo de o bobita ngai sinoto magena." 32Kagena de ma guru agama magena wotemo o Yesuska, "Igogou de itero, Baba Guru! Sababu o kia ngona notetemo o Gikimoi Una magena ka womatengo so o giki ma somoa gena ihiwa. 33De lo o nyawa bilasu o Gikimoi widodara dede manga sininga ma buturu de manga pade ma buturu ḋangodu isikomote, de ona lo yadodara manga dodiao maro ka to ona manga rohe masirete. Magena foloi ḋaloha de o gaso yatutupu eko o bi gaso ma somoa isimeta o Gikimoika." 34O Yesus iwitailako ma guru agama magena awi sango ḋaloha icarawa, so wotemo unaka, "Ngona manena lo he nadumu o Gikimoi Awi paretaka." So ḋabolo de o nyawa moi lo yobarani kawa o kia naga de wisano Unaka. 35Ma orasi o Yesus wodoto o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de Una womasano, "Ḋadoohaso o bi guru agama magena aku itemo o Salamati ma Kolano Una magena Awi sihino o Daud awi ahelino. 36- 37Salanta o Daud masirete lo de o Gurumi Ḋatetebi ma kuasa sidago wiaso Una ma Jou, wotemo komanena, 'O Jou Gikimoi wotemo ai Jouka: Nomatamiye to Ngohi Ai girinaka la Ai horomati namake sidago Ani saturu taaka la yahino inisuba Ngonaka.' So nakoso igogou o Daud wiaso Una awi Jou, done imaaka idodooha so ona itemo, o Salamati ma Kolano Awi aheli ma sihino o Daudno." O nyawa yadala kagena de ona magena yodupa yoise o Yesus wodoto. 38So Una wotemo onaka, "Nimasisitiari de o bi guru agama ona magena. Ona yodupa manga juba ikukuruku imasitibaka, de itagi yakahika o pasarka la o nyawa yahoromati. 39Ona magena lo yodupa imatami ma simaka o puji ma tahuka de lo o rarame ma rabaka, la ma ngale o nyawa yakelelo bai! 40Ona magena o ngopeḋeka ibabalo yasihaga de o damato yasiosi so ma duuru de manga tahu lo yakooraka. Ma ngale manga sala de manga dorou yodidu, so ona isumbayang de ma demo yakuru-kuru la o nyawa yasigiliri. Igogou, done to ona manga manara magena o Gikimoi wafanggali ḋatubuso icarawa." 41Ma orasi magena o Yesus o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka womatamiye so o suba ma borua worisimaka, de watailako o bi nyawamoi-nyawamoi manga suba yongado ma boruaku. O nyawa ikakaya yadala manga suba o pipi yongado o boruaku, 42de kagena o ngopeḋeka mobabalo moi de mosususa lo mahino. Muna lo ami suba matota, kodo, cawali o pipi o tembaga o sengi sinoto de ma ragani lo ka ma cunu. 43Kagena de Una Awi muri-muri watolomu de wotemo onaka, "Niakelelo! Nginika tinisingangasu igogou, mobabalo mosususa magena mongado foloi ilamo, nako positetero de o nyawa yangodu manga suba o boruaku yongangado gena. 44Sababu ona magena yahike ma sihino to ona manga arata eko manga pipi yadodiahi ma soohuka. Duma mobabalo muna magena ami arata ihiwa, so cawali kamagena de ma ngale ami oho so magena lo mahikeka."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\