Markus 13

1Ma orasi o Yesus o Gikimoi Awi Tahu ilalamo wodongosa, de Awi muri moi manga sidongirabano wotemo, "Baba Guru, hika nanano o bi tahu-tahu manena. De natailako nosidodiahi o bi teto magegena. Pei! Ḋaloha icarawa!" 2Una wosango wotemo, "Iteroka, ngona nanano gena o tahu magena ilamo de ḋaloha. Duma done o tahu-tahu magena ma teto o ngai moi lo asa imalapangawa de o teto ma somoa, sababu ḋangodu magena asa iruba de ituraba." 3Kagena de o Yesus wotagi o Zaitun ma Talaka so ma ḋokuka wogogeku, de o Gikimoi Awi Tahu magena worisimaka. De Una ka womatengoka, de o Petrus, o Yakobus, o Yohanes de o Andreas yahino ma ngale imasano. 4Ona wisano Unaka itemo, "Baba, hika nomisingangasu muruoka asa o hali notetemo magena idadi. De lo nomisidumu o nonako o kia nakoso ma orasi imasidiado." 5Una wasango onaka wotemo, "Nimasitiari ḋaloha, upa sidago o nyawa inisihaga. 6Sababu o nyawa yadadala asa yahino de itemo, 'Ngohi manena ḋabolo o Salamati ma Kolano,' so asa o nyawa yadadala yasihaga de yasisa. 7So nakoso niise kadoke o dupuru ma ili de kadoka o kudoti ma habari, upa lo nia rohe ḋatora. O moi-moi magena bilasu idadi iḋoma, duma upa nitemo magena o dunia ma dodogu ma orasi imasidiadoka. 8O bangsa moi yasaturu o bangsa ma somoa, o kolano moi asa yakudoti o kolano ma somoa. Kiaka o dunia ma ḋokuka asa idadi kiaka bato o osu de o diwotu, de lo o bare so o ino asa ihiwa. Ḋangodu magena asa ka o bi sangisara ma nonomaka bato, koloko o ngopeḋeka moi mitotilibu de ami siri ma nonomaka so matamaha ma orasi muna he mopuo. 9Duma ngini bilasu nimasitiari ifoloi, sababu ngini done nitago de ningaho o bi agama ma bobita yacocohoka. De ngini asa ningapo o puji ma bi tahu ma rabaka. De lo ngini asa ningaho o bobaretaka eko o kolanoka ma sababu ngini to Ngohi Ai nyawa nimomote. So magena to ngini nia orasi ḋaloloha moi la ma ngale Ngohi de o habari ḋaloloha gena niasingangasu onaka. 10Duma o dunia ma dodogu yaado waasi, de o habari ḋaloloha o Gikimoino gena bilasu isihabari kasi sidago o dunia ma pupuku ihaka. 11So nakoso ngini nitago la ningaho o bobaretaka, upa lo nimodo ma ngale o kia bilasu ngini nisango. Sababu ma orasi magena de o kia naga itiai la nidedemo gena, o Gikimoi masirete asa winihike. 12- 13Ma orasi asa imasidiado, de ngini manena o nyawa yangodu asa niduhudu sababu ngini Ngohi nimomote. Done asa idadi o bi nyawa manga gianongoru yasidoa o nyawa ma somoaka la yatooma. Komagena idadi de imaaka o baba de o ngopa. De lo o bi ngopa asa yalawangi manga baba de manga awa, so yasidoa o nyawa ma somoaka la yatooma. Duma nagoona manga piricaya Ngohika ḋaputuru sidago o dunia ma dodogu imasidiado, igogou ona magena done asa manga dorouno isalamati." 14"Ma orasika asa niakelelo o kia naga moi isironga 'O Dorou Ilalamo' gena isituraba o Gikimoi Awi Tahu. (Nako niabaca gena bilasu niatailako nisidodiahi o demo manena ma ngale.) So nakoso niakelelo, de nagoona o Yudea ma daeraka bilasu yoloḋa o talaye. 15So nagoona la kanaga manga tahu ma ngihi iḋoḋokuka lo upa iwosa la manga kia naga moi yaḋehe, duma ka youti de yodoloḋa. 16De nagoona kanaga manga doroka lo upa yoliho la manga baju yaḋehe, duma ka yodoloḋa. 17De yasibodito ilamo o bi ngopeḋeka yatotilibuka de o bi awa la manga ngopa ka yasusususi. Kodo! Isusa ona yoloḋa. 18Hika nigolo o Gikimoika, la o moi-moi magena upa idadi o alo ma orasika so isusa ngini niloḋa. 19Sababu igogou ma orasi magena asa idadi de imaaka o sangisara gena pakokelelo waasi, ka ma solano o Gikimoi o dunia wosidadi sidago o orasi manena de lo o orasi ma simaka asa idadi-dadi kawa. 20Duma o Gikimoi ma orasi magena watimisi, sababu nakoso ma orasi watimisiwa, igogou o nyawa moi lo iohowa. So ma ngale o Gikimoi Awi nyawa wahihirika, sidago o sangisara ma orasi magena gena ka watimisi. 21So o orasi magegena nako o bi nyawa itemo nginika, 'Niakelelo, o Salamati ma Kolano kanena naga!' de ma somoa itemo, 'Hiwa, kadoke naga!' upa lo niapiricaya o nyawa ona magena. 22Sababu o bi Salamati ma Kolano ikokulai de o bi nabi ikokulai asa yahino de yaaka o nonako ihahairani la o nyawa yadala gena yakulai. Nako yaaku, o nyawa la o Gikimoi Awi nyawa wahihiri ona magena lo yakulai. 23So bilasu nimasitiari ḋaloha! Sababu o moi-moi ḋangodu manena Ngohi tinisingangasu iḋomaka la ngini nianakoka ngaroko idadi waasi." 24"La ma orasi o susa de o sangisara magena ipasaka, de o wange de o ngoosa isiwa kawa so ḋapuputuka. 25So o dipa lo ihiti so o moi-moi ḋangodu o dipaka ma dodagi he yamote kawa, de o bi ngoma lo asa o dipaku itura. 26O orasi magenaka de asa o bi nyawa yangodu ikelelo Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, tahino o lobi-lobi ma rabaku touti de to Ngohi Ai mulia ma siwa he tomasisaoka de Ai kuasa ma buturu. 27To Ngohi Ai malaikat tasulo la itagi yatolomu to Ngohi Ai nyawa yangodu o Gikimoi wahihirika, o dunia ma pupuku ihaka sidago o dunia de o dipa ma batika." 28"Ngini bilasu o simodoto nimagese, ena gena o ara ma hutuka. Nakoso o ara ma hutu ma umaka la niakelelo itoori de lo iboboko, magena inisinonako o ogo ilalamo idumuka. 29Komagena lo nakoso o susa de o sangisara ḋangodu Ngohi tododedemoka la idadi gena, nianako Ai hino ma orasi he idumuka. 30So igogou tinisingangasu nginika, o nyawa yangodu iooho manena isone waasi, de o bi sangisara ma hali moi-moi manena done asa idadi de imaaka. 31So o dipa de o tona asa isisa de ḋalutu, duma Ai demo de Ai dodoto asa itagi gila-gila de ma dodogu ihiwa." 32"Ngaroko komagena, o nyawa moi lo asa yanakowa to Ngohi o Nyawa ma Duhutu Ai hino ma orasi eko ma wange. Salanta o malaikat o sorogaka lo yanakowa de Ngohi Awi Ngopa masirete lo tanakowa, ka cawali Ai Baba masirete wanakoka. 33So ngini bilasu nimajaga de nimasidailakoka, sababu ngini nisidodoguwa muruoka de Ngohi asa tahino. 34Magena posiade imatero maro o nyawa ma tuangi moi awi tahu wodongosa de wotagi o doku ma soa ikukuruka. Una magena womajobo waasi, de wileleleani wasulo awi tahu yojajaga so moi-moi de to ona manga manara awi tahu ma rabaka. O tahu ma ngora wojajagaka wobeseso wotemo, 'Nojaga nosidodiahi.' 35Komagena so bilasu nimajaga de nia dailakoka, sababu ngini nisidodoguwa muruoka de o tahu ma duhutu magena wakahino kali awi tahuno, so nagala ḋamaḋa-maḋa, nagala o putu itongiraba, nagala he ḋaginita eko nagala o goginitano. 36La upa sidago Ngohi tahino tinisitodokano de tinisitodadaheno ngini o gogiolo ma rabaka. 37So o kia bato Ngohi asa tinidodedemo nginika, magena lo todedemo o nyawa yangoduka: La bilasu imajaga imasidodiahi!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\