Markus 5

1O Yesus de Awi muri-muri o Galilea ma talaga ma dongirabaka de yakahisa o talaga ma sonongaka, so imasidiado o Gerasa ma daeraka. 2Kagena de Una o deruku wouti de imakamake o nyawa wikokitoka moi, wotagi wokahoko o sone ma diaruno wosupu. 3- 4O wange isigeto-geto de wikokitoka magena awi goge o diaruka. Ma para idala nako o bobiliku de o rate wisipiliku de ka watola. Iwipiliku yaaku kawa de wirateka lo idadiwa. Iwisirihi lo yaakuwa, sababu una foloi wiputuru. 5O wange eko o putu lo o talaka de o diaruka womatotoore de o teto wacoho de womasisisika la womaḋabo. 6So o deruku youti waasi, de wikokitoka una wakelelo ona magena so womagogora wahoko o Yesusko, de wosuba wobukuku. 7- 8Duma o Yesus wosulo wikokitoka una magenaka, de wotemo, "He, toka! O nyawa una manenano nisupu." Kagena de o nyawa una magena asa womatoore de wotemo, "Yesus, o Gikimoi Wikukuruye ma Ngopa, noidooha ngohika! Togolo o Gikimoika nojaji, kodo, upa noisangisara!" 9De wosano, "Ani ronga naguuna." Wikokitoka una magena wosango, "Ai ronga Dala, sababu ngomi manena o toka midadalaka." 10De awi toka gena igolo o Yesuska, la upa o daera magenenano wasisupu. 11O orasi magena de o titi o cala sinoto o tala ma ngunu magenaka o ino imasari. 12De o toka imagolo Unaka, "Nako ḋaloha, de o titika nomidusulo la asa o titika miwosa." 13Magena de wasimaha so o toka idadala gena isupu o nyawano de widongosaka, de yowosa o titika. O titi ma duduo magena iloḋa de kugena o dirasuku itura, so ḋangodu o talagaku ḋalutu de isoneka. 14Imaaka komagena, de o titi yasosowohi gena yoloḋa de itagi o doku de o soaka isihabari. So o nyawa yokokisupu yahino la o kia idadadika gena yatailako. 15Kagena de ona yaado o Yesuska, de o nyawa iḋomaka wikokitoka una magena witogosa kawa, so womarihi-rihi de womabajuka, de lo awi sininga itiaika. O bi nyawa ona magena iwikelelo de yamodo. 16De ona o Yesus Awi manara yakokelelo gena yacarita idodooha so o nyawa wikokitoka magena wisilohaka, de lo ma ngale o bi titi magegena. 17Komagena so o Yesus iwisimahawa kagena wogogoge so iwisulo Una wosupu manga daerano. 18Kagena de o Yesus manga deruku wopaneka, de o nyawa wisilolohaka una magena igogou-gogou wogolo o Yesuska, la tanu iwimote. 19Duma wisimahawa, so wisulo de wotemo, "Noliho kasi, de nodedemo ani nyawaka o Jou Gikimoi Awi manara ilalamo waaka ngonaka." 20So o nyawa magena womajobo de wotagi o Dekapolis ma daeraka wosihabari ma ngale o Yesus Awi manara ḋaloloha unaka, de o nyawa yangodu yogogiise gena yohairani icarawa. 21O Yesus wokahino kali o talaga ma sonongano. Kagena de o nyawa yadadala yahino imatolomu Una o talaga ma dateka wisigiloli. 22De o nyawa moi o puji ma tahu wapopareta o doku magenaka, awi ronga o Yairus, una magena o Yesus wikelelo de wahino Awi simaka, wosuba wobukuku, 23de wogolo ifoloi Unaka, "Baba, ai ngopa o ngopeḋeka moi tomisiboboso ami siri ḋatubuso poli. Tanu nahino noimote de hiti nomipaḋa, la ami siri ḋatotubuso magenena itogu la upa mosone." 24Magena de o Yesus wotagi o Yairus wimote. De o nyawa yadadala lo imote de o Yesus iwisidehelo. 25Kagena manga sidongirabano, o ngopeḋeka moi mopanyake o au mosidagi de itekaka, duma itogu waasi ma deka o taungu mogiowo de sinoto ḋabolo. 26O dokterka gena yadalaka motagi momasou de ami sangisara yodogo, so ka o sou momasibangu sidago lo ami pipi ḋamata. Duma kodo milohawa, salanta mipanyake gena foloi idogo. 27- 28De o ngopeḋeka magena mogiise o Yesus wakahino. De muna ami sininga ma rabaka motemo, "Hitilahi Awi jubaka tomasimaho bato, la ngohi asa isiloha." So muna o nyawa yadadala manga sidongirabano Una mowidalate de Awi duduno mototuuru de momasimaho Awi juba ma pigika. 29De o orasi magena ḋabolo de o au mosidagi kawa. Kagena de muna momamalo ami siri magena ḋalohaka. 30Komagena de o orasi magena ḋabolo Una wamalo Awi buturu isupu to Una Awi roheno. De womakiliho de wasano o nyawa yadadalaka, "Nagoona Ai juba yatigi." 31De Una Awi muri-muri itemo, "We! Baba, ngona nakelelo masirete. O nyawa ma dala magena imatekesidehelo, de Ngona he nosano nagoona Ani jubaka yatigi." 32Duma Una womaginano hika de hino wasari nagoona Awi jubaka yatigi. 33Kagena de o ngopeḋeka muna magena momanako ami siri magena ḋalohaka. So mohawateri de mitirine, so Awi simaka mosuba mobukuku, de momasingangasu ma gogou, "Ngohi Ani jubaka tomasimaho de gila-gila ai siri ḋalohaka." 34Kagena de Una wotemo o ngopeḋeka muna magenaka, "He, Ai ngopa! Sababu ngona noipiricaya, so ngona nilohaka. Notagi de upa nohawateri, sababu to ngona ani dubuso de ani siri lo ihiwaka." 35So de Una ka wobobicarasi, de o Yairus awi tahuno o sosulo yamuruo naga yahino. De ona magena wisibubusu o Yairuska, de itemo, "Upa ngona ma Baba Guru nowigolo kali, sababu ani ngopa mosoneka." 36La de o Yesus woise, de ka wotemo o Yairuska, "Upa ani sininga itura, de nopiricaya bato." 37De o nyawa ma somoa wasimahawa, ka cawali o Petrus, de lo o Yakobus de o Yohanes ona yasinoto ria de nongoru, ona magena wasimaha iwimote o Yairus awi tahuka. 38So de ona imasidiado de o Yesus wadaheno, o nyawa yadadala yahika yahino so ikalala de lo yododora manga ili yapoputuruka, sababu mosoneka. 39Kagena de Una wowosa de wotemo onaka, "O ngopa muna manena mosonewa, duma mikioloka, so upa niari." 40Duma o nyawa yadadala magena iminako o ngopa muna magena mosoneka, so yangodu Una wisiihe. De o nyawa yangodu magena wasulo so isupuka, de Una wangaho o ngopa magena ma awa de ma baba de Awi muri yaruwange, so o ngihi kiaka o ngopa magena ami bake yahado kagena iwosa. 41Ḋabolo de Una wacoho o ngopa magena ami giaka, de wotemo munaka, "Talita kumi!" O Yahudika manga demo magena ma ngale, "He, Ai ngopa! Nomomi!" 42O ngopa ami umuru o taungu mogiowo de sinoto magena gila-gila momomi de motagi. Yangodu mikelelo momomi de motagi gena ka yohairani icarawa. 43Duma Una wapoma, la ona upa lo isihabari o hali magegena bai nagoonaka bato. De wosulo onaka, la muna o ino imihike la mooḋo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\