Markus 6

1O Yesus de Awi muri-muri imajobo so itagi to Una Awi soa de Awi dokuka. 2O Sabat ma wangeka de Una wodoto o puji ma tahuka. Kagena o Nazaret ma nyawa yadala yoise to Una Awi dodoto de ona yohairani so itemo, "Nagoona widoto so to Una Awi pade de Awi cawaro maro komagena. De to Una Awi kuasa kiano wamake so aku waaka o nonako ihahairani. 3Igogou! Una manena cawali o tahu woaaka moi, ma awa gena ongo Maria, de Awi nongoru o Yakobus, o Yoses, o Yudas de o Simon. De Awi bira lo kanena igoge so pomasihie moi." So ona yodupa kawa yoise maro o kia Una wotetemo gena. 4Kagena de Una wotemo onaka, "O nabi moi asa iwisihoromati gena o bi doku de o bi soa ma somoaka, duma ka cawali awi doku de awi soaka de awi gianongoru de awi awabira gena iwipiricayawa." 5Komagena so o riho magenaka o nonako ihahairani idalawa waaka, so ka cawali o nyawa yamuruo naga yasisiri de ka Awi gia wasipaḋa de yalohaka. 6So Una wohairani ḋadoohaso ona manga piricaya ihiwa. Magena de o Yesus wotagi o bi doku wakiloli so Una wodoto. 7Una Awi muri yamogiowo de sinoto waaso imatolomu Unano la o kuasa wahikeka, la aku o toka yodusu de wasulo la itagi yasosinoto. 8Duma Una o siminiko wadedemo kasi, wotemo komanena, "Nia dodagi ma rabaka upa lo o kia naga nimagaho, cawali ka o didiki. Upa o maru nimagaho, o karong, eko lo o pipi. 9Nia tarupa nimasitibaku de nia baju gena ka nia roheka. 10Nakoso o doku moika niwosa de ka o tahu moika nimasidodogu, de upa nimatotuluru ma bati o doku magena niodongosa. 11De lo nakoso o riho moika la nitulu, de ona ngini iniholu sidago nia demo o habari ḋaloloha magena lo yoise iholu, o riho magena niodongosa. Duma nia ḋohu ma gaapo niapari kasi la imaaka o nonako moi onaka, igogou ona magena de manga fajaka o Gikimoi Awi simaka." 12Kagena de ona itagi isihabari, ena gena o nyawa yangodu bilasu itoba de imatoduba to ona manga dorouno. 13Igogou, Una Awi muri-muri o toka idala yodusuka, de o nyawa yasisiri manga saheku o gososo isiese so manga siri lo ḋalohaka. 14Ma orasi magena ma Kolano Herodes Antipas woise ma ngale o Yesus de Awi nonako ihahairani, sababu kagena o nyawa yadadala yaaka idadi manga uru ma beto. Sidago yaado o doku de o soaka so o bi nyawa itemo, "O Yesus gena o Yohanes Wooosi de Una asa wooho kali! Ma sababu magegena Una wamake o buturu la waaka o nonako ihahairani." 15Duma o bi nyawa ma somoa itemo, "Una magena iḋoḋoma ma nabi Elia de wooho kali." De ma binukali itemo, "Una manena o nabi wimomuane moili koloko o nabi o orasi iḋoḋomaka." 16So kagena de ma Kolano Herodes wogiise komagena, de una wotemo, "Ka o Yesus Una manena o Yohanes Wooosi bai! Kiaka iḋomaka tasulo so awi sahe yatolaka, de orasi manena wooho kali!" 17- 18Ma sababu komagena ma Kolano Herodes womasininga, ena gena ma orasi iḋomaka de una womikawi ongo Herodias, muna magena o Herodes ma nongoru masirete, awi ronga o Filipus, ma peḋeka. De o Yohanes he ma para ma dala wisidapano de wingamo o Herodeska, "Ce! Ḋalohawa, nako ngona nomikawi ani nongoru ma peḋeka sababu muna magena ani moḋoka." So o Herodes wasulo awi prajuritka o Yohanes iwitago, so ona witagoka de lo wipiliku de o bui ma rabaka wisingosaka. 19Sababu ma ngale o Yohanes awi sidapano de awi ngamo magegena ongo Herodias mitoosa, so o ngeko mosisari la ami edekati o Yohanes mowitooma, duma o Herodes iwijaga so o ngeko ihiwa. 20Ma Kolano Herodes wosulo o buika o Yohanes iwijaga iwisidodiahi, sababu iwinako o Yohanes una magena awi sininga iloa de ibanari, de lo una magena o Gikimoi Awi sosulo so wisubaka. De o Herodes lo o Yohanes awi bicara gena wodupa woise, ngaroko wisigamamuka. 21Ḋabolo de ma Kolano Herodes awi sibuo ma wangeka, so una waaka o rarame de wakoro o bobareta yangodu, de awi kapita-kapita, de o bi kawasa ma roriri to una awi pareta ma rabaka o Galilea ma dokuka. 22O rarame magena ma rabaka ongo Herodias ami ngopa moselo, so una de o nyawa wakokoro ona magena lo midupa icarawa. So kagena de una wotemo ma jojaru magenaka, "Ngona o kia nodupa. Nagolo bato! Ngohi asa tonihike ngonaka." 23So kagena de una wojaji o jojaru muna magenaka ma bati wosasi, de wotemo, "O kia bato ngona nagolo ngohi asa tonihike, ngaroko ai arata ma sononga moi ai tahu ma rabaka tonisitodihikeka!" 24Ḋabolo de o jojaru magena mosupu de mosano ma awaka, "Ai awa, ḋaloha gena bilasu o kia tomagolo." Ma awa mosango, "Hika nagolo o Yohanes Wooosi awi sahe." 25O jojaru muna magena momatai-tai mokahika ma Kolano Herodeska, de motemo, "Ngohi tomagolo o Yohanes Wooosi awi sahe, so o orasi manena ḋabolo o pigaku nongado la noihike ngohika!" 26Ma Kolano Herodes woise ami gogolo magena de to una awi sininga foloi ipeleso. Ngaroko komagena, ami gogolo magena watolabutu idadi kawa, sababu wosasika awi nyawa wakokoro manga simaka. 27So una gila-gila wisulo ma kapita moi wotagi o Yohanes Wooosi awi sahe waḋehe. So kagena de o prajurit moi wotagi o bui ma tahuka, la o Yohanes Wooosi asa witolaka. 28So de witola ḋabolo de o sahe magena o pigaku wongado de wotagi wahike o jojaru magenaka. De o jojaru magena mahike kali ma awaka. 29O hali magena o Yohanes Wooosi Awi muri-muri yogiise de yanako, gila-gila ona itagi o Yohanes Wooosi awi sone ma bake yaḋehe so yapoosuka. 30La o Yesus Awi sosulo yamogiowo de sinoto asa iliho ikahino kali, so Unaka imatolomu de ona o manara yaaaka de yadodotoka ḋangodu isingangasu Unaka. 31Kagena o nyawa idala icarawa yahino de binuka iliho, duma yadadala yahinoli sidago Una de Awi sosulo ioḋo lo imadodoohawa. So Una wotemo onaka, "Niahino potagi la pomatinga o riho moika, la ngini nimasiwoma kasi." 32Magena de imajobo o deruku ipane so imatinga o riho moi imatitingano. 33So de o nyawa yadadala yakelelo imatuluru o riho moika, de yanako ona magena nagoona. So o nyawa o bi doku ma sigilolino magena itagi itowongi so iḋomaka o riho kiaka Una de Awi sosulo yamemetaka gena. 34Ma orasi o deruku wouti, Una wamake o nyawa yadala icarawa. De Una wasayangi onaka wotemo, "Kodo! Ona manena koloko o duba ma sowohi ihihiwa." Magena de Una o moi-moi wasidoto idala o nyawa ona magenaka. 35So de ḋamaḋa-maḋaka, de Awi muri-muri yahino itemo Unaka, "Baba! Upa sidago ḋaputu sababu o riho manena imatingano. 36Nakoso ḋaloha, lebelaha o nyawa yadadala manena nasulo itagi la ona o ino imaija kadoke o doku de o soaka imakokadateka." 37Duma Una wotemo, "Ngaroko he upa! La ngini bato niasioḋo." De ona itemo, "Nakoso o nyawa manga dala manena de miasioḋo gena, ma pipi o kiaka poḋehe de o roti miija la miasioḋo!" 38Kagena de Una wosano, "Kagena naga de nia maru. Hika nitagili o nyawa yadadalaka niatailako." So ona yatailakoka de yotemo, "De maena, duma cawali o roti ngai motoha de lo o nao ngai sinoto." 39Ḋabolo de wasulo Awi muri-murika, "Hika o nyawa yadadala magena niasigogeku o dumule ma ḋokuka imatotolomu." 40So o nyawa yadadala magena imagoge imarihi-rihi. Kanaga o dolomu ma nuka yararatu moi de lo o dolomu ma nukali yamomoritoha. 41So kagena de Una o roti ngai motoha de o nao ngai sinoto waḋehe de womamataga o dipaye, de Awi sukuru watide o Gikimoiye. Ḋabolo de Una o roti magena watepi-tepi de Awi muri-murika wahike la ona yasitoku o nyawa yadadala ona magenaka. Komagena lo o nao ngai sinoto waaka so yasitoku o nyawa yadadalaka magena. 42La o nyawa yadadala magena yaoḋo sidago yapunu. 43So kagena ona ioḋo ḋabolo de Awi muri-muri o ino ma soohu yatolomu so ma boloi yamake o karaja mogiowo de sinoto. 44O ino yaooḋo magena ka yanau gena yacala motoha (o ngopeḋeka de o ngopa gena yaeto waasi). 45La magena ḋabolo de o Yesus wotemo Awi muri-murika, "Nitagi o deruku nipane la niside kadoka o doku Betsaida o talaga ma sonongaka. Ngohi asa o nyawa yadadala ona magena tasulo iliho kasi." 46So de o nyawa yadadala magena ilihoka, de Una o pido moika wakahika la wosumbayang. 47So de ḋaputuka, Una o dududuka womatengoka, duma Awi muri-muri o deru ma rabaka gena ka wakelelo. O deru magegena o talaga ma dongirabaka yahika 48de yohoru isangisara, sababu o orasi magena o paro manga simano so yatomo. So he ḋaginita Una asa wakahika onaka, de ka o ake ma ḋokuko wotagi. Duma Una asa wahika manga deru ma dateka, 49- 50de Awi muri-muri wikelelo o ake ma ḋokuko wotagi, de ona isawangi so imatotoore, "We! O toka! O toka!" So yamodo imasidotirineku. Duma gila-gila Una woaso de wotemo, "Eh, hika nia sininga niapoputuru! Ngohi manena o Yesus so upa nimodo!" 51La Una wahika so manga deruku wopane, de o paro magena lo itoguka de iogoka. So Una Awi muri-muri magena yosawangi de yamodo, 52sababu kagunugo asa o nonako ihahairani wasikeleloku ma ngale o roti ngai motoha duma manga sininga ḋatogoi icarawa. So isusa ona isihoda de yasahe to Una Awi buturu komagena ma lamo. 53Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri imasidiado o talaga ma sonongaka, de o Genesaret ma bobanesa itahu so kagena manga deru yatapuku. 54Kagena de ona o deruno isupu so o nyawa Una wikelelo, de gila-gila winako. 55So imagogora moi-moi manga dokuka itagi so o nyawa yasisiri manga jongutuku yasitide de Unaka yangaho kiaka yogiise Una kagena naga. 56Komagena lo kiaka bato Una wotagi, o bi soaka eko o bi dokuka, ona o nyawa yasisiri o pasar ma dateka yahahadoku de igolo Unaka, "Baba, nako nomisimaha, hitilahi Ani juba ma ngoguka sutu miacoho!" La o nyawa nagoona yacocoho gena yangodu manga siri itoguka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\