Matius 11

1O Yesus Awi muri yamogiowo de sinoto o siminiko wahike ḋaboloka, kagena de womajobo so wotagi wodoto de o habari ḋaloloha wosihabari, to ona manga doku imakokadateku wageto. 2O orasi magena de o Yohanes Wooosi kanaga o bui ma raba kasi, de una woise ma ngale o kia ma Kristus wamomanara. So kagena de una awi nyawa wimomote yamuruo naga wasulo la ona itagi o Yesuska, ma ngale Una magena wisano. 3So Una wimakeka, de ona o Yohanes awi sano gena widedemo Unaka itemo, "Baba, idodooha Ngona gena igogou o Salamati ma Kolano ngomi miwidodamaha, kiaka o Gikimoi womijajajika, eko ngomi bilasu o nyawa ma somoa moili miwidamaha." 4Magena de o Yesus wosango wotemo onaka, "Nilihoka de niododedemo unaka o kia niakokelelo de lo o kia niiise: 5Ena gena o nyawa ibipipilo imasigeleloka, ibilulugu itagika, yabipapado yalohaka, de yabitotopongo imasigiseka, de isosone yasioho kali de lo o habari ḋaloloha isihabari o bi nyawa isususaka. 6O nyawa la kanaga ma ngale Ngohi gena idodatowa de ipiricaya ḋaputuru, ona igogou yosanangi." 7De o Yohanes awi nyawa wimomote magena itagi iliho, de ma ngale o Yohanes gena o Yesus wobicara o nyawa yadadalaka wotemo, "Ngini nitagi o tona ibobeleuka la o Yohanes niwimake, de ngini gena upa ma ngale niwimake o nyawa moi la kanaga wadodato so awi piricaya ma ngutu ihiwa, imatero maro o dumule o paro yawuwu so ikole hika de hino. 8De ngini nitagi upa lo ma ngale o nyawa o baju ḋaloloha womasitibaku la niwikelelo bai! O nyawa la kanaga de manga baju ḋaloloha, ona magena bilasu o kolano manga bi kadato ma rabaka. 9So ngini nitagi o tona ibobeleuka la niadupa igogou o nabi moi niwikelelo. De ma boboloi, o Yohanes gena foloili wolamo de o nabi moi. 10Sababu una magena wosingangasuka, bilasu o bi nyawa imasidailako ma ngale Ngohi tahino tadoto onaka, maro o kia o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefoka. O Gikimoi wotemo Awi Ngopaka, 'Una to Ngohi Ai sosulo, Ngohi towisulo una asa woḋomano, una magena wosidailako to Ngona Ani ngeko.' " 11La o Yesus wotemoli onaka, "Ngini tinisingangasu igogou, nako o nyawa yangodu isibubuo o dunia manenaka gena, o nyawa moiwa kanaga ifoloi yolamo de o Yohanes Wooosi. Ngaroko komagena, o orasi manena de isikahika, o nyawa la kanaga yodadi o Gikimoi Awi nyawa Awi pareta ma rabaka, ona magena igogou asa yosanangi. Komagena lo ona nagoona imahadoku o Gikimoi Awi simaka, ona magena lo ifoloi yosanangi de o Yohanes. 12Ma solano o Yohanes Wooosi awi manara sidago o orasi manena, o nyawa asa o dodoto ma ngale o Gikimoi Awi pareta gena yalawangi ḋaputuru de lo yodupa yakuasa. 13O bi nabi de komagena lo o Yohanes ona yangodu manga dodoto de lo o bi bobita o Gikimoino o Musa walelefo, ḋangodu gena isingangasu iḋomaka o kia done bilasu idadi. 14Iḋoḋomaka ona itemo o nyawa imatero koloko ma nabi Elia gena done asa wahino kali. So nakoso ngini nimode niopiricaya o demo magena itero, de o Yohanes manena igogou o Elia, kiaka awi hino isingangasu iḋomaka. 15He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako. 16Awa kodo! O nyawa o orasi manena gena Ngohi tasitero de o ade-ade manena. Ona magena imatero maro o ngopa-ngopa la kanaga o ngeko ma dateka imatami de manga dodiao yasigaro, 17de itemo, 'Ngomi misuling ma ngale nginika, duma ngini niholu niselo. Ngomi minyanyi o sone ma guule nginika, duma ngini niholu niari.' 18Komagena lo ma ngale o Yohanes Wooosi ona iwidupawa de Ngohi lo idupawa. Ma orasi o Yohanes wahino, de una mamoi-mamoi wooḋowa de lo ma moi lo waali widalu. Ona gena una iwiholuka, so itemo, 'Una wikokitoka bai!' 19De ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahinoka, de asa ka tooḋo de toudo. Ona magena lo Ngohi iholu, so itemo, 'Hika Una niwinano bai! Cedeke! Una witesere, witobadalu, de imatekedodiao de o balastengi itotolomu de lo o bi nyawa ma dorou o bi kawasa yahoholu.' Ngaroko komagena, duma nakoso nianano o Gikimoi Awi nyawa wimomote manga manara, de ngini asa nianako Awi ngale gena itiai de wocawaro." 20Ḋabolo de o Yesus asa wasidapano o Yahudika ma nyawa o bi doku o Galilea ma tonaka, kiaka Una o nonako ihahairani idala waakaka, sababu ona magena iholu manga dorouno imatoba de imatoduba. 21Una wotemo, "O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o Khorazimka de o Betsaidaka ma bi nyawa. To ngini nia dokuka o nonako ihahairani igogou idala taakaka, duma ngini niholusi nia dorouno nimatoba de nimatoduba. So tosiade nakoso o nonako ihahairani magena taaka o Tirus ma dokuka de o Sidon ma dokuka, de igogou iḋomaka ona magena, ngaroko o Yahudika ma nyawa yasowo, duma asa manga dorouno imatoba de imatodubaka, sidago lo o baju koloko o karong imasitibaku de o gaapo isihaja manga saheku, maro o beleso ma nonako moi. 22Ngini tinisingangasu igogou, ma wangeka done o bi nyawa manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de ngini gena asa inifanggali de o dorou ifoloi ilamo de o dorou o Tirus de o Sidon ma bi nyawa yasifafanggali. 23De lo nako ngini o Kapernaumka ma nyawa, gena idodooha. Ngini nitemo o Gikimoi asa ngini winitide de winisihie. We! Komagenawa bai! Duma ngini asa winiumo o narakaku. So tosiade nakoso o nonako ihahairani, kiaka taaaka to ngini nia dokuka, magena taakali o Sodom ma doku iḋoḋomaka, de igogou o doku magena o Gikimoi asa upa wabodito, so o doku magenena kanagasi sidago o orasi manena. 24Ngini tinisingangasu igogou, ma wangeka done manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de ngini gena asa inifanggali de o dorou ifoloi ḋatubuso de o dorou o Sodom ma bi nyawaka manga fanggali iḋoḋomaka." 25O orasi magena de o Yesus wosumbayang wotemo, "Baba, o Jou o dipa de lo o dunia nakokuasa! Ngohi Ai sukuru tatide Ngonaka, sababu o bi moi-moi magena o bi nyawa icocawaro lo kanaga itemo yanakoka, ona magena Ngona nagiihu. Duma o bi moi-moi magena o bi nyawa kiaka yananakowa Ngona gena nasikelelo. 26Igogou, Ani manara komagena Ngona masirete nodudupa. 27O bi moi-moi ḋangodu Ai Baba woihike Ngohika. O nyawa moi lo Ngohi o Gikimoi ma Ngopa gena inakowa, ka cawali Ai Baba Una magena Ngohi woinakoka. Komagena lo o nyawa moi lo Ai Baba winakowa, ka cawali Ngohi Awi Ngopa manena Una towinakoka, de lo o nyawa nagoona la kanaga Ngohi masirete tadudupa ona magena Ngohi tasinako Unaka. 28So niahino Ngohino, ngini ningodu la kanaga nia gina ḋatotubuso niamoku so nisimomoḋoka. Hino la Ngohi masirete asa nia gina magena tapalako. 29Hika niamoku o gina kiaka Ngohi tinisimomokuka, de lo o dodoto Ngohino nigolo, de ngini asa nimarimoi ḋaloha de o Gikimoi. Sababu Ngohi manena Ai sininga ḋamuuḋu de lo Ai duhudu ihiwa nginika. 30Ngohi Ai sulo moi-moi gena ḋatubusowa de lo o gina la tinisimomoku gena ka ḋaguui."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\