Matius 12

1Ma moiku o Sabat ma wangeka, de o Yesus de Awi muri-muri o ngekoka itagi de yakahino o gandum ma doro moi ma dateno, de Awi muri-muri o gandum ma sopo magena yautu de yaoḋo, sababu ona yasapi. 2O Farisika ma nyawa kanaga yakelelo de yodupawa so itemo Unaka, "Ce! Ani muri-muri gena, igogou o agama ma bobita yatilakuka, sababu o Sabat ma wange de pomanara gena to ngone nanga boboso." 3Kagena de Una wosango wotemo, "He! Ngini manena ningodu niabacaka, duma niawosaka ma ngale o kia ma Kolano Daud asa waaka ḋaboloka. So ma orasi o Daud de awi nyawa imomote manga ino ihiwa so yasapika, 4o Gikimoi Awi Tahuka una wowosa so o roti o Gikimoika isisusuba gena waḋehe de waoḋoka. Ena momongo, idadiwa nako pamote to ngone nanga agama ma bobita, cawali o bi imam aku o roti magena yaoḋo. Duma o Daud waoḋoka de to una awi nyawa lo wahike so yaoḋoka. 5Niosininga lo o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, gena o Sabat ma wange isigeto de o bi imam o Gikimoi Awi Tahuka yomanara duma ona yasisalawa. 6Ngohi totemo, kanena naga moi ifoloi ilamo de o Gikimoi Awi Tahu. 7- 8Igogou, Ngohi, o Nyawa ma Duhutu manena, tapareta o Sabat ma wange so magena lo Ai kuasa ma rabaka. O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka kanaga isilelefoka wotemo, 'Ngohi togolo upa o gaso o haiwani kiaka nisisusuba Ngohika, duma togolo la ngini o nyawa niagalusiri.' So nakoso ngini o demo magena ma ngale nianakoka, de ngini asa o nyawa de manga sala ihihiwa gena upa niasisala." Ḋabolo de o Yesus womajobo. 9O Yesus kagena womajobo, de wotagi wowosa o Yahudika manga puji ma tahuka. 10De kagena o nyawa moi awi gia ma sononga isoneka. So kagena de o Farisika yosano de yotemo Unaka, "Idodooha o Sabat ma wangeka ka ḋaloha nako o nyawa yasisiri pasiloha." Manga edekati o Yesus iwitailako de Awi sala yasari la iwikalaki. 11So o Yesus wotemo onaka, "Tosiade, maro o Sabat ma wangeka de nia duba moi itura o busuneku, done asa ngini niatide o busune ma rabaye de nisidola, ngaroko o Sabat ma wangeka? 12Duma o nyawa manga oho o Gikimoi Awi simaka gena foloi ilamo de o duba magena! Ma ngale komagena aku o loha niaaka ngaroko o Sabat ma wangeka." 13De o Yesus wotemo o nyawa awi gia ma sononga isosoneka gena, "Ani gia natoano." De una awi gia watoa, de o orasi magena ḋabolo awi gia gena lo ḋalohaka, maro awi gia ma sonongali. 14Kagena de o bi Farisika o puji ma tahuno isupu de itagi la imatekesikagaro de imatekefakati, la ma ngale o Yesus witooma. 15O Yesus o Farisika ma nyawa manga edekati ma dorou Unaka gena wanako. So kagena de Una womajobo de o nyawa yadadala iwimote. De ibipopanyake manga sidongirabaka gena yangodu Una wasilohaka. 16Duma Una wapoma, upa isingangasu Una gena naguuna. 17La o bi moi-moi ḋangodu magena idadi de imaaka la isiganapuka, imatero maro o kia iḋomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo ḋaboloka, ena gena, 18"Una manena to Ngohi Ai Leleani towihihirika, Una magena Ngohi towidodara de lo towidupa. Ngohi Ai Gurumi gena towihike Unaka. Ngohi Ai pareta itotiai gena Una wosihabari o bangsa yangoduka. 19Una asa wosiholuwa de womatoorewa, eko lo o bi ngekoka Awi ili wosilamo lo yoisewa. 20O nyawa de manga piricaya ḋaceceke Una upa wosidipito la itepi. Ona la kanaga manga piricaya ikurangi, gena Una lo wasiputuru. Una womomanara sidago o Gikimoi Awi pareta itotiai gena imasidiado o duniaka. 21O bi bangsa yangodu asa imasingongano Unaka." 22Ḋaboloka, de o nyawa moi kanaga wikokitoka gena wopilo de lo womou una magena witota o Yesuska. So o Yesus wikokitoka una magena awi toka wodusu so imahoika, so o orasi magena ḋabolo de o nyawa una magena waaku wobicara de womasigeleloka. 23O nyawa yadadala gena asa yohairani de itemo, "Wokuasa bai! Nagala Una o Daud awi ngopa de awi dano moiku." 24Kagena de o Farisika ma nyawa o demo magena yoise, de ona itemo, "Igogou, Una magena waakuwa o toka wodusu, ka cawali o Beelzebul, gena o Iblis o bi toka wakokolano, gena wihike o buturu." 25Kagena de manga sininga ma edekati o Yesus wanako so wotemo, "Tosiade, nakoso o kolano moi de awi doku-doku, eko lo o tahu ma raba moi eko o doku moi la ona magena kanaga imakitinga, cawali o putu de o wange imatekekokangamo, de ma ngale ona manga rimoi gena asa ibiau so isisa. 26De kanagali nakoso o Iblis, o bi toka wakokolano, una gena awi toka wodusu so ma pareta ma rabaka imakitinga, o pareta magena bilasu isisa de ḋalutu. 27Ngini nitemo, Ngohi o bi toka todusu de o Beelzebul ma kuasa. Duma kanaga lo nia dodiao masirete ona lo o bi toka yadusu. So idodooha, ona gena de o kuasa kiano so asa aku o bi toka yodusu. Igogou, de o kuasa o Gikimoino. So de nia dodiao manga manara gena isinako itiai to ngini nia galaki ikokulai magena de ma sala. 28Ma ngale Ngohi o bi toka todusu de o Gikimoi Awi Gurumi ma kuasa so isinako itiai nginika, la o orasi manena ḋabolo ma orasi o Gikimoi wodadi kolano to ngini nia sidongirabaka. 29O Iblis gena aku positero maro wipoputuru moi. De paakuwa o nyawa moi wipoputuru awi tahu ma rabaka powosa de awi arata pakoora, nakoso o tahu ma duhutu magena wipiliku waasi. So bilasu una o tahu ma duhutu wipoputuru magena powipiliku kasi, de asa potagi la awi arata pakoora. Komagena lo Ngohi nakoso o bi toka todusu, gena ma ngale ngaroko o Iblis wipoputuru, duma Ngohi masirete wisitura ḋaboloka. 30O nyawa nagoona la kanaga to Ngohi Ai dodiao yasowo, gena itiai ona magena Ngohi ilawangi. De lo nagoona la kanaga Ai dodiao imomanara yasowo, gena itiai ona magena Ai manara ma sopo gena yabiau. 31- 32Igogou, to nyawa manga dorou, kiaka o dorou yaaaka ḋangodu de lo manga demo ḋatotorou nagoonaka bato gena, o Gikimoi aku wasiapongu. Nakoso o nyawa la kanaga de manga demo ḋatotorou Ngohika, itemo Ngohi o Nyawa ma Duhutu isowo, gena manga dorou lo aku isiapongu. Duma nakoso o demo ḋatotorou so yosiceke o Gurumi Ḋatetebi, de ona magegena o apongu he yamake kawa ma bati sidutu ikakali. 33Nako o bi gota ḋaloloha gena ma sopo lo ḋaloha. De lo nako o bi gota ḋatotorou gena ma sopo lo ḋatorou. Ngini asa nianako o gota ḋaloloha de o gota ḋatorou nako ma sopo gena ninano. Komagena lo ngini asa nianako Ngohi manena ḋaloha eko ḋatorou, nakoso to Ngohi Ai manara ma sopo gena nianano. 34Icala! Ngini manena o nyawa ma dorou, maro o ngihia gena o nyawaka yagoli. Ma ngale ka o dorou niososininga, so ngini o demo ḋaloloha moi lo akuwa nia uruno isupu. Sababu o kia naga nanga sininga ma rabaka asa nanga uruno isupu. 35O nyawa la kanaga de manga sininga ḋaloha, manga siningano asa o loha isupu, sababu manga siningaka o loha yadiahika. De o nyawa la kanaga de manga sininga ḋatorou, manga siningano asa o dorou isupu, sababu manga siningaka o dorou yadiahika. 36Komagena so ngini tinisingangasu igogou, ma wangeka done o nyawa manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de o bi nyawa la kanaga manga demo moi-moi ma faida ihihiwa magena, done ona bilasu yasango o Gikimoi Awi simaka bai! 37Sababu ma ngale ngini nia demo masirete, so Una asa wahiri nia demo isala eko itiai la ngini de nia sala eko hiwa." 38Ḋaboloka, de o bi guru agama de lo o bi Farisika ma nyawa ona yamuruo naga itemo o Yesuska, "Baba Guru, ngomi miadupa la o nonako moi o dipaka naaka la miakelelo igogou Ngona Ani sihino o Gikimoino." 39O Yesus wosango, "Ce! Ngini o bi nyawa o orasi manena gena o nyawa ma dorou ningodu de o Gikimoi niwiholu. Ngini nigolo Ngohi taaka o nonako nginika? Toholu! Ngaroko nigolo lo Ngohi taakawa o nonako maro komagena ma meta o nyawa ngini manenaka, ka cawali o nonako moi maro iḋoḋomaka o kia idadadi ma nabi Yunuska. 40Maro ma nabi Yunus kanaga o wange saange de o putu saange wogoge o nao ilalamo moi ma poko ma rabaka, komagena lo Ngohi o Nyawa ma Duhutu done o wange saange de o putu saange asa togoge o boosu ma rabaka. 41Done ma wangeka o nyawa yangodu manga loha de manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali itotiai, de o Niniweka ma bi nyawa yasioho kali dede ngini o bi nyawa o orasi manena, de ona magena lo asa ngini inisisala. Sababu iḋomaka, ma orasi ma nabi Yunus awi demo yoise, de ona magena manga dorouno imatoba de imatodubaka. Duma kanaga nia sidongirabaka o orasi manena wimoi foloi wolamo de ma nabi Yunus. 42So komagena lo done ma wangeka o nyawa yangodu o Gikimoi wafanggali itotiai, de muna o Koresarano ma kolano done misioho kali dede ngini o bi nyawa o orasi manena, de muna magena lo asa ngini minisisala. Sababu iḋomaka muna gena modupa ma Kolano Salomo wococawaro awi dodoto moise, so muna ami dokuka de asa motagi momakuru-kuruka. Duma kanena naga nia sidongirabaka o orasi manena, ngaroko kanaga wimoi foloi wolamo de o Salomo, ce, Awi demo gena igogou ngini ka niopiricaya waasi." 43O Yesus wotemo, "O toka magena nakoso o nyawa magenano isupu, de yahika de yahino o tona ibobeleuka o tahu imasisari la igoge. Duma o tahu imasimakewa, 44so maena itemo, 'Lebelaha ngohi ka toliho totagi o nyawa kiaka towititingaka.' So ilihoka, ce, o tahu magena ma rabaka o nyawa moi lo yahiwa. O nyawa magena maro o tahu moi la kanaga ma rabaka igogoge o kia naga moi lo ihiwa, isesaka, de ma raba isidiahika so ḋatebi bai! 45Kagena de maena itagili, de o toka tumudingili kiaka ifoloi ḋatotorou gena maena yaaso, la yahino o nyawa iwititinga una magenaku iwosa, de kagena ona igoge. Ma duuruka o nyawa una magena ifoloi witorou de ma nonomaka. So o bi nyawa o orasi manena to ona manga dorou gena idadi de imaaka maro komagena. Ona manga bodito asa foloisi ilamo, sababu iholu Ngohi iḋehe ḋaloha." 46O Yesus wabicarasi o nyawa yadadalaka, de ma awa de Awi gianongoru yahino. So yahika kagena o tahu ma dudu kasi, de o nyawa moi iwisulo o Yesus wiaso. 47De o nyawa moi yadadalano wosibicara Unaka wotemo, "Ai tabea, Baba. Ani awa de Ani gianongoru ona inisari Ngona, ona kadoke naga ma duduka itamaha bai!" 48Kagena de Yesus wosango, "Nakoso to Ngohi Ai awa de to Ngohi Ai gianongoru, gena komanena." 49So Una wasidumu Awi muri-murika de wotemo, "Hika niakelelo ona manena to Ngohi Ai awa de Ai gianongoru. 50Sababu o nyawa nagoona Ai Baba o sorogaka Awi dupa yamomanara, ona magena to Ngohi Ai gianongoru, de muna magena to Ngohi Ai awabira, de lo muna magena to Ngohi Ai awa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\