Matius 14

1Ma orasi magena o Galilea ma kolano gena o Herodes Antipas de una magena woise ma ngale o Yesus de Awi nonako ihahairani. 2So kagena de una wotemo awi nyawa ileleleani o tahu ma rabaka, "O Yesus gena o Yohanes Wooosi de Una asa wooho kali! Ma sababu magegena Una wamake o buturu la waaka o nonako ihahairani." 3- 4Ma sababu komagena ma Kolano Herodes womasininga, ena gena ma orasi iḋomaka de una womasipeḋeka ongo Herodias, muna magena o Herodes ma nongoru masirete, awi ronga o Filipus, ma peḋeka. De o Yohanes he ma para ma dala wisidapano de wingamo o Herodeska, "Ce! Ḋalohawa, nako ngona nomikawi ani nongoru ma peḋeka sababu muna magena ani moḋoka." So o Herodes wasulo awi prajuritka o Yohanes iwitago, so ona witagoka de lo wipiliku de o bui ma rabaka wisingosaka. 5Igogou, o Herodes wodupa o Yohanes gena witooma, duma o nyawa yadadala gena wamodo, sababu ona itemo o Yohanes gena o nabi moi. 6Ḋabolo de ma Kolano Herodes awi sibuo ma wangeka, o rarame magena ma rabaka ongo Herodias ami ngopa moselo so una magena womidupa icarawa. 7So kagena de una wojaji o jojaru muna magenaka, ma bati wosasi de wotemo, "Ngona o kia nodupa. Nogolo bato! Ngohi asa tonihike ngonaka." 8Magena de ma awa momigegego ami ngopaka la magolo o Yohanes Wooosi awi sahe, so o jojaru muna magena motemo ma Kolano Herodeska, "Ngohi tomagolo o Yohanes Wooosi awi sahe so o orasi manena ḋabolo o pigaku nongado la noihike ngohika!" 9Ma Kolano Herodes woise ami gogolo magena de to una awi sininga ipeleso. Ngaroko komagena, sababu wosasika awi nyawa wakokoro manga simaka, so wosulo bilasu ami gogolo gena isimote. 10So wosulo de o prajurit moi wotagi o bui ma tahuka, la o Yohanes Wooosi asa witolaka. 11So de witola ḋabolo de o sahe magena o pigaku wongado de wotagi wahike o jojaru magenaka. De o jojaru magena mahike kali ma awaka. 12O hali magena o Yohanes Wooosi awi muri-muri yogiise de yanako, gila-gila ona itagi o Yohanes Wooosi awi sone ma bake yaḋehe so yapoosuka. Ḋabolo de ona yotagi isihabari o Yesuska. 13Ma orasi o Yesus o habari magena woise, de womajobo o deruku wopane so wahika o riho moi imatitingano ma ngale Una ka womatengoka. Duma o nyawa yadadala gena yoise Una womajoboka, de ona o bi doku ma sigilolino magena itagi itowongi so Una iwisiduuru. 14Ma orasi o deruku wouti, Una wamake o nyawa yadala icarawa. De Una wasayangi onaka, so ipopanyake gena Una wasilohaka. 15So de ḋamaḋa-maḋaka, de Awi muri-muri yahino itemo Unaka, "Baba! Upa sidago ḋaputu sababu o riho manena imatingano. Nakoso ḋaloha, lebelaha o nyawa yadadala manena nasulo itagi la ona o ino imaija kadoke o bi dokuka." 16Duma Una wotemo, "Ngaroko ona upa he yotagi, la ngini bato niasioḋo." 17Ona yotemo, "Ngomi gena ka cawali kanaga o roti ngai motoha de lo o nao ngai sinoto." 18Kagena de wotemo, "O ino eko nia maru magena niaahono kanena." 19Ḋabolo de o nyawa yadadala gena wasulo la igogeku o dumule ma ḋokuka. So ona yadadala o dumuleka imagogeku, kagena de Una o roti ngai motoha de o nao ngai sinoto magena waḋehe de womamataga o dipaye, de Awi sukuru watide o Gikimoiye. Ḋabolo de Una o roti magena watepi-tepi de Awi muri-murika wahike la ona yasitoku o nyawa yadadala ona magenaka. 20La o nyawa yadadala magena yaoḋo sidago yapunu. So kagena ona ioḋo ḋabolo de Awi muri-muri o ino ma soohu yatolomu so ma boloi yamake o karaja mogiowo de sinoto. 21O ino yaooḋo magena ka yanau gena yacala motoha, o ngopeḋeka de o ngopa gena yaeto waasi. 22La magena ḋabolo de o Yesus wotemo Awi muri-murika, "Nitagi o deruku nipane la niside kadoka o talaga ma sonongaka. Ngohi asa o nyawa yadadala ona magena tasulo iliho kasi." 23So de o nyawa yadadala magena ilihoka, de Una womatengoka o pido moika wakahika la wosumbayang. So ḋapuputuka gena, Una ka kagenasi. 24O orasi magena o deru Awi muri-muri yopapane gena he o talaga ma dongirabaka yahika ma soa he ikuruka. De o deru magena o moku-moku isipapaka, sababu o orasi magena o paro manga simano so yatomo. 25So he ḋaginita Una asa wakahika onaka, de ka o ake ma ḋokuko wotagi. 26So de Awi muri-muri wikelelo Una o ake ma ḋokuko watagi, de ona isawangi so imatoore, "Wewe! O toka! O toka!" So yamodo imasidotirineku. 27Duma gila-gila Una waaso de wotemo, "Eh, hika nia sininga niapoputuru! Ngohi manena o Yesus so upa nimodo!" 28Kagena de o Petrus wotemo, "Ya Jou! Nako igogou Ngona o Yesus, noisisulo la ngohi lo o ake ma ḋokuko totagi takahika Ngonaka." 29De o Yesus wosango de wiaso, "Nahino!" De o Petrus o deruku wouti, so o ake ma ḋokuko wotagi wakahika o Yesuska. 30Duma ma orasi una o moku-moku ilalago wakelelo, de una wimodo so he wilutu, de woore womasigaso, "Jou, noiriwo!" 31Kagena de o Yesus Awi gia watoa so wicoho o Petrus, de wotemo unaka, "Ngona ani piricaya ikurangi. Ḋadoohaso ani sininga ḋaceke." 32La ona yasinoto o deruku yopane de o paro magena lo itogu de iogoka. 33So kagena o deruka Awi muri-muri manga suba yatide Unaka de lo itemo, "Igogou, Ngona manena o Gikimoi Awi Ngopa!" 34Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri imasidiado o talaga ma sonongaka, de o Genesaret ma bobanesa itahu. 35Kagena de o nyawa Una wikelelo, de gila-gila winako, so isihabari o bi doku o daera magena ma sigilolino. So o nyawa yasisiri asa yangaho Unaka 36de lo igolo, "Baba, nako nomisimaha, hitilahi Ani juba ma ngoguka sutu miacoho!" La o nyawa nagoona yacocoho gena yangodu manga siri itoguka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\