Matius 15

1O wange moiku de o Farisika ma nyawa o bolu moi de o guru agama yamuruo naga o Yerusalemka yahino o Yesuska. Ona wisano Unaka, 2"Ḋadoohaso Ani muri-muri yatilaku to ngone nanga ete de nanga topora manga jojoho. Ce! Ona ioḋo de manga gia yatiodowa." 3La Una wotemoli onaka, "Igogou, ngini o Gikimoi Awi bobita nitilaku ma ngale nisilaku to ngini nia adati de nia galepu masirete. 4O Gikimoi Awi bobita ma demo gena, 'Niahoromati to ngini nia baba de nia awa,' de lo 'Nagoona manga awa de manga baba la yatemo ḋatorou, ona magena manga fanggali bilasu yatooma.' 5- 6Duma ngini niasidoto o nyawaka: Ngone nanga baba de nanga awa upa he pahoromati de pariwo, hitilahi nanga dodihimoka potemo, 'Ai baba de ai awa, ngaroko o pipi ngohi bilasu tinihike nginika, magena ka to ngohi ai suba o Gikimoika.' Ma ngale de to ngini nia dodoto masirete aku ngini gena niacoho nia adati de nia galepu, duma o Gikimoi Awi demo de Awi bobita ngini niapalako de nisidoohawa. 7Igogou, ngini manena nikokulai! So itero maro ma nabi Yesaya wotemo iḋomaka de wosilefoka ma ngale ngini manena 8o Gikimoi wotemo komanena, 'O bi nyawa ona magena ihoromati Ngohi, duma ka cawali manga uru ma kahika, so manga siningaka gena ihiwa. 9Ma faida ihiwa ona isuba Ngohika, sababu ka to nyawa manga adati de manga galepu gena yadoto, itemo magena koloko to Ngohi Ai bobita!' " 10La o Yesus waaso kali o nyawa yadadala magena, de wotemo onaka, "Hika niise, la ngini asa niasahe de nianako. 11O ino kia ngone paoḋo la iwosa nanga uruko, gena akuwa inasitorou bai! Cawali o kia nanga uruno isusupu magena inasitorou o Gikimoi Awi simaka." 12Ḋabolo de o Yesus Awi muri-muri yahino de yotemo Unaka, "Idodooha Ngona nanako o bi Farisika ma nyawa ma ngale yoise notemo komagena, so ona manga sininga asa ikurangi." 13- 14Una wotemo, "Ḋohaka o Farisika ma nyawa gena! Sababu o kia naga idadato la kanaga Ai Baba o sorogaka Awi dato ḋasowo, moi-moi magena ḋangodu igogou done asa irapu. O Farisika ma nyawa ona magena imatero maro o nyawa ipipilo de imakutuda ipipilo, sababu ona yanakowa o ngeko itotiai ikahika o Gikimoika. So nakoso o nyawa moi wopipilo de watuda o nyawa ipipiloli, de igogou yasinoto asa itura o busuneku." 15Kagena de o Petrus wotemo, "Baba, tanu Ngona o ade-ade ma ngale magena nomisingangasu nositotiai ngomika." 16So o Yesus wotemo onaka, "Ce! So niiseka de ka niasahe waasi bai! 17Ḋadoohaso ngini niasahewa, ena gena o kia naga iwosa nia pokoku so ma duuru de nisihoho so isupu kali. Magena upa nitemo inisitorou o Gikimoi Awi simaka. 18Duma o kia bato nia siningano isusupu de nia uruno itemo, magena inisitorou o Gikimoi Awi simaka. 19Sababu o nyawa manga rabano, ena gena, manga siningano asa o bi dorou moi-moi ibao so manga manara itotooma, isusundali, o nyafusu ma dorou yaaaka, itotosi, yatotodamato de o ronga ma dorou iaaka. 20O bi dorou ḋangodu gena o nyawa ona magena yasitorou o Gikimoi Awi simaka. Duma nioḋo de nia gia niatiodowa gena, idadiwa o Gikimoi Awi simaka inisitorou." 21Kagena de o Yesus wodongosa o riho magena. So de o Yesus wotagi o doku Tirus de lo o doku Sidon ma sigilolika. 22De kanaga o ngopeḋeka moi muna magena o Kanaan ma daerano, so ngaroko o Yahudika ma nyawa misowo. Muna magena mahika Unaka, de momatoore, "Ya Jou, o Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Noigalusiri ngohi. To ngohi ai ngopa moi o toka mingosa so mitogosaka." 23Una he womisangowa. So Awi muri-muri gena yahino Unano de yotemo, "Baba, tanu nomisulo o ngopeḋeka magena motagika, sababu mototuuru nanga duduno de momatotoore." 24So Una wotemo o ngopeḋeka muna magenaka, "Ngohi isisulo ma ngale ka o Israel awi ngopa de awi danoka, igogou ona magena o Gikimoi Awi dupa yamote kawa, maro o bi duba isisisa." 25Kagena de muna mahino de Awi simaka mobukuku de ami suba matide, de motemo, "Jou, kodo, noiriwo." 26Una wotemo, "Bilasu ngona notamaha la o bi ngopa o ino pahike iḋoma, la ioḋo de yapunuka. Sababu ḋalohawa o bi ngopa ma ino de paḋehe so o kasoka pongike." 27De muna magena mosango motemo, "Kodo, Baba! O bi kaso o meja ma litimika lo yodamaha o ino ma reremo, la nako itura, de o kaso magena lo aku yaoḋo." 28De Una womitemo, "We! Igogou, ani piricaya ḋaputuru. Mahasi la asa idadi maro o kia ngona nodudupa." De o orasi magena bato igogou ami ngopa magena ami toka imahoika. 29Ḋabolo de o Yesus womajobo wotowongi o Galilea ma Talaga ma dateka. Kagena wahika, de Una wodola o pido moi ma ḋokuye, so wogogeku. 30O nyawa yadala icarawa yahino Unaka, o nyawa ibipopanyake lo yatotota Unaka, kanaga manga ḋohu isosoneka, ibipipilo, ibilulugu, de ibimomou de lo ma binukasi o panyake ma somoa. O bi nyawa ibipopanyake gena yasiidusa to Una Awi simaka de Una ona wasiloha. 31Pei! Ona yadadala gena yohairani yakelelo o nyawa yadala de Una wasilohaka: o nyawa ibimomou lo aku ibicaraka, o nyawa ibilulugu lo aku itagika, o nyawa manga ḋohu isosoneka lo aku yotagi itiaika, o nyawa ibipipilo lo aku imasigeleloka. Komagena so o Gikimoi o Israelka ma nyawa wisusuba Una ona magena iwisigiliri. 32Ḋabolo de o Yesus Awi muri-muri waaso de wotemo onaka, "Kodo! Ngohi tasayangi o nyawa yadadala ona manena. Kanaga he o wange saange ḋabolo ona dede Ngohi, de o orasi manena ona manga maru ihiwaka. Ngohi todupawa tosulo ona iliho de manga poko ma raba ihiwa, done ona yalumo-lumo so o ngeko ma soaka de iruba." 33Una Awi muri-muri isango itemo, "Baba, o riho manena imatinga-tingano. De o ino kiano pamake la o nyawa yangodu manena pasioḋo." 34De Una wosano onaka, "Kanena naga ngini ningodu de nia maru?" De Awi muri-muri itemo, "Manena naga ka o roti ngai tumudingi de lo o nao ibiuuḋu ngai muruo naga." 35Kagena de Una wasulo o nyawa yadadala magena, yangodu o tonaka imagogeku. 36De o roti ngai tumudingi magena de lo o bi nao magena waḋehe so Awi sukuru watide o Gikimoiye. Ḋabolo de watepi-tepi de to Una Awi gia, so wahike Awi muri-murika la ona isitoku o nyawa yadadala magenaka. So Awi muri-muri ona yaaka maro o kia Una wasulo. 37- 38Kagena de o nyawa ona magena yaoḋo sidago yangodu yapunuka, gena yanau manga dala nagala yacala iha, o ngopeḋeka de o ngopa gena yaeto waasi. Ḋabolo Awi muri-muri wasulo so o ino ma soohu yatolomu so yamake sidago o karaja tumudingi lo iwedo. 39Ḋabolo de Una wasulo so o nyawa yadadala magena moi-moi iliho manga dokuka. So Una de Awi muri-muri gila-gila o deruku ipane so imajobo itagi o Magadan ma tonaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\