Matius 17

1O wange butanga ipasaka, de o Yesus wangaho Awi muri yaruwange, ena gena o Petrus, de o Yakobus, de awi nongoru o Yohanes itagi imatinga o tala ikukuruye moika. 2To ona manga goginano ma rabaka Una Awi jamani ingali. Awi bio magena isiwa-siwa maro o wange ma sora de Awi baju idadi ḋaare de isiru. 3Imatodoka de Awi muri yaruwange iwimomote gena yakelelo kanaga o nabi yasinoto imatekebobicara de Una. O nabi yasinoto gena o Musa de o Elia. 4Kagena de o Petrus wotemo o Yesuska, "Jou, ḋaloha bai nakoso ngone lo ngo kanena. So nako nodupa, de ngohi asa o dadaru ngai saange taaka, ngai moi to Ngona, ngai moi to Musa, de ngai moili to Elia." 5O Petrus ka wobicarasi, de imatodoka o lobi-lobi isisiru o bolu moi iuti so yasaoka, de o lobi-lobi ma rabano o ili moi iise itemo, "Una manena to Ngohi Ai Ngopa towidododara. Una Ai sininga yadahe de ka Unaka bilasu niwisigise!" 6Ato Awi muri-muri ona magena yoise, de ona asa yatodoka de yomodo imasidotirineku, sidago lo imaruba o tonaku. 7Duma o Yesus wahino, de lo wapaḋa de wotemo onaka, "Nimomi, upa nimodo!" 8So manga lako yatawi, so ato imatodoka so yanano o nyawa yasinoto magena lo yahiwaka, ka cawali o Yesus womatengoka. 9So ma orasi ona iuti o talaku, de wasibobita onaka wotemo, "Upa lo ngini nisingangasu o nyawaka o kia ngini niakokeleloka, ma bati Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, tomomi Ai sone ma rabano." 10Mutuwade ona Unaka yosano itemo, "Ḋadoohaso o bi guru agama yodedemo gena o Salamati ma Kolano iwihiwasi de bilasu ma nabi Elia wahino woḋomano." 11So Una wasango wotemo, "Magena itero, o Elia gena igogou wahino woḋomano, ma ngale wosidailako de o bi moi-moi wosidiahi. 12Duma Ngohi totemo nginika, o nyawa imatero koloko o Elia gena womasidiadoka to ngini nia sidongirabaka, duma o Yahudika manga roriri gena ka winakowa. De ka to ona manga sininga ma dupa yamote so wisisangisara. So komagena lo done asa ona isimoku Ngohika, la Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena Ai sangisara ḋatubuso." 13Magena de Awi muri-muri asa yanako itiai o Yesus Awi demo, ma ngale ma nabi Elia gena, wisitero de o Yohanes Wooosi. 14Ma orasi o Yesus de Awi muri yaruwange ikahino kali, de o nyawa yadadala yamake. De kanaga o nyawa moi wahino wobukuku o Yesus Awi simaka wosuba 15de lo wotemo, "Ya Jou, kodo! Nowigalusiri ai ngopa. Una manena wimusu. Ma para idala o toka iwingosa de awi rohe wosipapaka foloi ḋaputuru, sidago o uku ma rabaku wiuumo komagena lo o ake ma rabaku. 16So ngohi towingaho Ani muri-murika la yodusu o toka magena, duma ona yaakuwa." 17So kagena de Una wotemo onaka, "Idodooha ngini o bi nyawa o orasi manena! Igogou-gogou ngini manena o nyawa o Gikimoi Awi dupa niaholu de lo nia piricaya ihihiwa. Sidago o orasi muruosi Ngohi togoge dede ngini la tinisisabari nginika. Ce! O ngopa magena niwingahono kanena." So ona o ngopa magena iwingaho Unaka. 18De Una wodusu o toka magenaka. De gila-gila o toka magena isupu o ngopa magenano, de orasi magena ḋabolo o ngopa una magena wisilohaka. 19Ḋabolo de o Yesus de Awi muri-muri yahika imatingaka, so imasano itemo Unaka, "Kiaso ngomi manena o toka gena miodusu miaakuwa." 20De Una wosango wotemo, "Ḋadoohaso niaakuwa, sababu ngini nia piricaya ikurangi. Nginika tinisingangasu igogou, nakoso ngini de nia piricaya hitilahi ma cunu, koloko o sasawi ma sopo ngai moi, de o kia bato bilasu idadi. Ngini aku lo nitemo, 'He, tala! Nomatide de nomatuluru kadoke!' Igogou, done asa imatuluru.(( 21Duma o toka maro komagena, maena niodusu niaakuwa ka cawali nisumbayang o Gikimoika de lo nioḋowa de niudowa. O ngeko ma somoali gena ihiwa.))" 22So o Galilea ma tonaka o Yesus de Awi muri-muri imatolomuka, de Una watemo onaka, "Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena done asa isidoa Ai saturu manga gia ma sohaka, 23so Ngohi asa itooma, duma o wange saangeka de asa Ngohi tooho kali." De Awi demo magena Awi muri-muri yoise, de ona manga sininga isusa de foloi ipeleso. 24Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri imasidiado o Kapernaum ma dokuka, o Gikimoi Awi Tahu ma balastengi itotolomu yahino o Petruska de itemo, "Ani Guru gena o Gikimoi Awi Tahu ma balastengi magena wofangu, eko hiwa." 25O Petrus wotemo, "Wofangu." Kagena de o Simon Petrus una magena woliho o tahu kiaka ona imasidodogu, de o Yesus woḋoma wotemo, "Simon, to ngona ani dakolo idodooha. Nako o kolano moi o doku ma somoa wakokuasa gena ma balastengi eko ma suba gena bilasu nagoona ifangu. Awi nyawa masirete, eko o doku ma somoa wakokuasaka gena ma nyawa." 26O Petrus wosango wotemo, "Igogou, o doku ma somoa wakokuasaka ma nyawa ona magena bilasu iwifangu." O Yesus wotemo, "Nako komagena, de awi nyawa masirete gena upa he yofangu. Komagena lo ngone o Gikimoi Awi nyawa, ngone lo upa he o Gikimoi Awi Tahu ma balastengi gena pofangu. 27Ngaroko komagena, duma lebelaha ngone pofangu, la ma ngale o balastengi itotolomu ona magena manga sininga upa ikurangi ngoneka. So notagi o talagaka, la nototobe kasi. De o nao ma nonoma la naliaka gena naḋehe. Kagena naga ma uru ma rabaka, kiaka to ngone nasinoto nanga balastengi ma fangu yaaadoka. O pipi magena naḋehe la notagi de nosifangu o Gikimoi Awi Tahu ma balastengi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\