Matius 22

1O Yesus o ade-ade wosijarita kali o Yahudi manga roririka wotemo, 2"O Gikimoi wopareta gena, posiade-ade imatero maro o kolano moi kanaga waaka awi ngopa yanau moi awi kawi ma rarame. 3Ma kolano gena wasulo awi nyawa wileleleanika, la ona yotagi o nyawa yakokoro de yangoso o rarame magenaka. Duma yakokoro ona magena yangodu yoholu yahino. 4Kagena de una wasulo kali awi nyawa wileleleani ma somoaka wotemo, 'Niasingangasu yokokoroka, o rarame ma ino de lo ma sihode gena ḋangodu isidailakoka. Ai sapi ḋasasaki de lo ai sapi ma ngopa-ngopa magena yatolaka, so ḋangodu isidailako ḋaboloka. Hino la potagi o kawi ma rarameka!' 5Duma yakokoro ona magena yangodu yosidoohawa. Ona yotagi moi-moi manga manaraka. Kanaga ma binuka yotagi manga doroka, de ma binukali yotagi manga manara ma somoaka. 6De lo ma binukali wileleleani magena yatago, de lo yangangapo de ona yatooma. 7Ma orasi ma kolano gena o kia naga idadadika magena woise, de una asa foloi wongamo. So una awi prajurit wasulo la ona itagi de itotooma magena yatooma de lo manga doku yatupu. 8Ḋabolo de una lo awi nyawa wileleleanika wotemo, 'O kawi ma rarame isidailakoka ḋabolo duma itiaiwa o nyawa takokoroka ona magena iholu so yahino. 9So nitagi bato o bi ngeko ilalamoka, de o nyawa niamamake kiano bato de nagoona bato niakoro ona yahino o kawi ma rarame manenaka.' 10Magena de wileleleani ona magena yotagi o bi ngekoka, la o nyawa yamamake yangodu yatolomu, ngaroko o nyawa ma loha eko o nyawa ma dorou gena, ḋadoohawa. So ma duduuruka de ma rarame ma tahu magena asa iwedoka de o nyawa yakokoro. 11So kagena de ma kolano magena wowosa o rarame ma koro gena wanano de wamakeka. Kanaga yakokoro manga sidongirabaka, pei, wimoi o kawi ma rarame ma baju womasitibawa. Ma kolano o nyawa una magena wikelelo, 12de wotemo unaka, 'Ai dodiao, ḋadoohaso ngona ngaroko o kawi ma rarame ma baju nomasitibawa, de naaku o rarame manenaka nowosa.' Una magena waakuwa o kia naga wosango. 13Kagena de ma kolano wasulo wileleleanika wotemo, 'Una awi ḋohu de awi gia niapiliku de niwiumo ma duduka o bubutu ma rabaka eko o narakaka, kiaka o nyawa yoari de lo yosangisara.' " 14So o Yesus o ade-ade magena wosijarita ḋabolo de wotemo, "O nyawa yadala o Gikimoi wakoroka, duma kanaga yadalawa wahiri la idadi to Una Awi nyawa." 15Kagena de o Farisika ma nyawa o Gikimoi Awi Tahuno isupu de itagi gila-gila la imatekesikagaro de imatekefakati de ma ngale o Yesus iwisabatolo de o sosano moi. 16So ona manga nyawa yamomote de o Herodes awi nyawa ona magena yasulo itagi o Yesuska. So ona itemo Unaka, "Baba Guru, ngomi mininako Ngona o nyawa nototiai moi, de Ngona namodowa nagoona bato. Ngaroko ona magena o nyawa yalalago, Ngona de Ani sininga igogou nasidoto maro o kia o Gikimoi Awi dupa bilasu paaka. 17Komagena so hika nomisingangasu, to Ngona Ani sininga ma rabaka gena o kia. Ka ḋaloha o balastengi pofangu ma Kolano Wilalamo ma Kaisarka, eko upa." 18Duma o Yesus wanako to ona manga edekati ma dorou so wotemo ona magenaka, "Awadede, ngini nikokulai! Ḋadoohaso Ngohi nisabatolo. 19Hika niaahono la tanano o pipi o balastengi ma fangu ngai moi la Ngohi tanano." Kagena de o pipi ngai moi yaaho so yahike Unaka. 20Bolo, de Una wasano onaka, "Ma dulada de ma lefo to naguuna manena." 21De ona yosango itemo, "To ma Kaisar awi dulada de awi lefo." Kagena de Una wotemo, "So o kia naga la igogou to ma Kaisar gena bilasu niahike ma Kaisarka, de o kia naga la igogou to Gikimoi magena bilasu niahike o Gikimoika." 22Magena de to Una Awi demo magena yoise ḋabolo de ona yangodu yosawangi. So Una gena ona ka wiḋohaka de itagi bato. 23O wange magenaka o Sadukika ma nyawa yamuruo naga yahino o Yesuska, ma ngale manga edekati Una wisabatolo. Ona magena yopiricayawa o dodoto maro o nyawa isoneka de asa ioho kali, de manga edekati o dodoto magena isiceke 24so wisano Unaka, de itemo komanena, "Baba Guru, o Musa awi dodoto gena, nakoso yanau moi la wosone de o ngopa wamake waasi, bilasu ma nongoruku asa womikawi kali ma ria ma balo muna magena, la o ngopa yamake de o ngopa magena wisikagena imatero de ka ma ria wososone awi buo. 25Kanaga idadika ona magena o gianongoru yatumudingika. Woriria wokawi ḋabolo duma awi ngopa ihiwasi de wosoneka. So ma ria ma balo muna magena asa mowikawi kali ma nongoruku una magena. 26Duma o ngopa yamake waasi, de ma nongoruku magena wosone kali. Komagena idadi de imaaka imakoketero sidago ma nongoru yaruwange, de itagi gila-gila sidago ma bati awi gianongoru yatumudingi ma kawi ma mata-mataka. 27De ma dodoguku o ngopeḋeka muna magena lo mosoneka. 28So ma orasi imasidiado o nyawa isosone ioho kali, done naguuna womasipeḋeka. Ena momongo, yatumudingi magena yangodu makawika." 29Kagena de Una wosango wotemo, "Igogou, ngini ka nisosomoa! Ma sababu gena ngini niasahewa o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka ma demo de lo niasahewa Awi kuasa. 30Sababu o nyawa isosoneka la ioho kali, maro o malaikat o soroga ma rabaka gena ikakawiwa, komagena lo ona magena asa ikawi kawa. 31De ma ngale lo igogou o nyawa isosoneka yasioho kali, ce, nagala magena ngini niawosaka o Gikimoi Awi demo nginika, kiaka Awi buku ma rabaka ngini niabaca de nimadotoka. Ena gena, 32'Ngohi manena ḋabolo o Abraham awi Gikimoi, o Ishak awi Gikimoi, de o Yakub awi Gikimoi.' So bilasu o demo magena niasahe o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub ngaroko iḋoḋomaka yosone, duma ona ka yooho. Sababu upa o nyawa isosone la o Gikimoi wisuba, duma o nyawa iooho gena ka wisuba-subasi." 33So o bi demo moi-moi gena Una wadoto ḋabolo de o bi nyawa yadadala yosigogigise Awi dodoto magena yohairani. 34Kagena de o Farisika ma nyawa yoise o Yesus wosisango o Sadukika ma nyawa ona magena sidago o kia naga moi lo yosango yaakuwa, de ona asa imatolomu la imatekefakati. 35Manga sidongirabano o guru agama moi wahino o Yesuska, de ma ngale Una iwisabatolo de o sosano moili, de wotemo, 36"Baba Guru, o bobita kiaka foloi ilamo de o Gikimoi Awi bobita ḋangodu manena." 37De o Yesus wosango wotemo, " 'Bilasu nowidodara o Gikimoi, to ngona ani Jou, dede ani sininga ma buturu de ani pade ma buturu ḋangodu nosikomote.' 38O bobita magena gena ma nonomaka de asa foloisi ilamo. 39De o bobita ma sinotoka gena, 'Bilasu nadodara ani dodiao maro ka to ngona ani rohe masirete.' 40Sababu o bobita ngai sinoto magena kanaga idadi o bobita ma somoa, iḋomaka o Musa de o bi nabi isilelefoka, gena ma sosoḋe." 41Ma dongoho o Farisika ma nyawa kagenadahu ka imatolomu nosi, de o Yesus womasano onaka, 42"Nako o Salamati ma Kolano Una magena, to ngini nia dakolo idodooha. To Una Awi aheli naguunano." Ona yosango, "Una magena Awi sihino o Daud awi ahelino." 43Una wotemo, "Nako komagena, de o kiaso o Daud masirete lo de o Gurumi Ḋatetebi ma kuasa sidago wipeto Unaka 'Ai Jou'. Sababu o Daud wotemo, 44'O Jou Gikimoi wotemo ai Jouka: Nomatamiye to Ngohi Ai girinaka la Ai horomati namake sidago Ani saturu taaka la yahino inisuba Ngonaka.' 45So nakoso igogou o Daud wiaso Una awi Jou, done imaaka idodooha so ona itemo, o Salamati ma Kolano Awi aheli ma sihino o Daudno." 46So ḋabolo de o nyawa moi lo yaakuwa Unaka wisango, de o orasi magena de isikahika o nyawa moi lo yobarani kawa o kia naga de wisano Unaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\