Matius 28

1Ma orasi o Sabat ma wange ipasaka, so o Nahadi ma wangeka de goginita nosi o wange asa ibao, de ongo Maria Magdalena de lo ongo Maria ma somoali itagi o boosuka. 2Ato imatodoka o osu ḋapoputuru moi yahino, sababu o Jou Awi malaikat moi o sorogaka de wouti de waloloka o teto ilalamo magena, kiaka o boosu isipoperesu, de wogogeku kagena ma ḋokuka. 3O malaikat magena awi jamani isora de ileto-leto maro o tatawi, de lo awi baju gena ḋaare maro o namo o gotola ma gogo. 4So o bi prajurit kagena yojojajaga gena yamodo imasidotirineku, sidago yaaku kawa imaoko so ona idadi maro ka o nyawa isosone. 5O malaikat magena wotemo o bi ngopeḋeka magenaka, "Upa nimodo! Ngohi tininako ngini niwisari o Yesus, kekiaka Una wisisasangahadika gena. 6Hika nianano masirete kanena Awi riho de kanena Una iwihahado. Duma ngo kanena wihiwaka. Una wooho kali, maro iḋomaka wosingangasu nginika! 7So nimatai-tai nitagi nisingangasu to Una Awi muri-murika, Una wooho kali de lo wotagi woḋomaka o Galileaka. Kadoka ngini asa Una niwikelelo. Kamagena ngohi tinidedemo nginika." 8So kagena o boosuka de ona imatai-tai yomajobo. Ona yamodo duma de manga more de manga nalika. Ona itagi imagogora la isingangasu Awi muri-murika. 9Imatodokano, Una kagena naga imakamake de ona, de wotemo, "Tabea!" De ona imasidate Unaka, de Awi ḋohu yakololo de iwisuba Una. 10Kagena de wotemo, "Upa nimodo! Nitagi bato, niasingangasu Ai dodiao imomote ona magenaka la ona yotagi o Galileaka, de kadoka asa ona Ngohi ikelelo." 11O ngopeḋeka ona magena imajoboka, de o bi prajurit o boosu yojajaga ona magena itagi yakahika o dokuka, de o kia naga o boosuka idadadika gena ḋangodu ona isingangasu o imam ma bi saheka. 12De o imamka ma bi sahe ona magena de o Yahudika ma roriri imatekefakati. Ona isitatapuka, lebelaha o pipi idala yasibaja o bi prajurit magenaka la ona upa yodedemo o nyawaka, 13de yatemo onaka, "Nakoso o nyawa nisano, de ngini gena bilasu nitemo, 'O putu itongiraba ngomi mikioloka, de o Yesus Awi muri-muri ona magena yahino de Awi sone ma bake gena yatosika.' 14Nakoso manena de ma gubernur woise, de maha ka ngomi asa miwibaja la o susa o kiawa idadi nginika." 15Magena de o bi prajurit o pipi magena yaḋehe de yodedemo maro o kia yasibobeseso onaka. Sidago o wange manena de o jarita magena ka isiade-adesi o bi Yahudika ma nyawa manga sidongirabaka. 16O Yesus Awi muri-muri yamogiowo de moi yotagi o Galilea ma tonaka, o tala moika kiaka iḋomaka Una wadedemo ḋabolo onaka. 17Kagena asa idadi ona gena Una iwikelelo de ona iwisuba Unaka. Duma manga sidongirabaka yamuruo naga manga siningaka isitatapu waasi. 18So kagena de Una womasidate onaka, de watemo, "O kuasa o sorogaka de lo o duniaka gena ḋangodu ihike Ngohika. 19So nitagi ma bati o bi bangsa o dunia ma ngoguka niaado de o bi nyawa yangodu niadoto la ona idadi to Ngohi Ai nyawa imomote. Niaosi ona de o Baba Gikimoi, de ma Ngopa, de lo o Gurumi Ḋatetebi to Ona Manga ronga. 20Niadoto onaka o bi moi-moi ḋangodu o kia tinisusulo nginika. De niososininga, Ngohi asa togoge dede ngini o orasi manena de isikahika, ma bati o dunia ma dodoguka."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\