Matius 3

1O orasi magena o Yesus kanagasi o Galilea ma tonaka wogoge so he o taungu muruo naga ipasaka, kagena de o Yohanes una o bi nyawa waoosi magena wahino de o Yudea ma tona ibobeleuka wogoge womatingaka. 2- 5So awi ino gena ka o galasosoko de o hopu ifofufuru ma madu, de awi baju lo ka o unta ma gogo, de awi doi ma bobiliku lo ka o haiwani ma kahi. Kanaga o Yerusalemno ma bi nyawa, o Yudea ma bi doku de ma bi kotano ma nyawa, de o Yordan ma Selera ma sigilolino ma bi doku-dokuno ma nyawa gena he yangodu o tona ibobeleuka yahino o Yohanes Wooosika. So kagena o nyawa yadadala manga simaka de una wadoto de wasingangasu, de womatoore wotemo, "He! Ngini bilasu nimatoba de nimatoduba la nia dorou niodongosa, sababu ma orasi he imasidiado ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi." O Yohanes gena una manena ḋabolo maro o kia iḋomaka o Jou Awi demo ma nabi Yesaya wosilelefo ḋaboloka, ena gena, "Kanaga o nyawa moi o tona ibobeleuka womatotoore, 'He! Ma ngale nanga Jou Awi hino gena ngini nimasidailako. La o ngeko gena bilasu nisibolowo de nisitiai.' " 6O riho magenaka o nyawa yadala yoise de yamote o Yohanes awi dodoto so to ona manga dorou imamangaku o Gikimoi Awi simaka, ḋabolo de asa o Yohanes waosi o Yordan ma Seleraka. 7So kanaga lo o Farisika ma nyawa de o Sadukika ma nyawa lo yahino ma ngale ona lo yaosi. Duma ma orasi o Yohanes wakelelo ona yahino de una wotemo onaka, "Icala! Ngini manena o nyawa nikokulai, maro o ngihia gena o nyawaka yagoli. Ngini nia fikiri gena ka cawali tiniosi so aku niloḋa o Gikimoi Awi doosa ma sangisarano, duma nia fikiri maro magegena isala. 8Hika nia sopo nisimane kasi, imatero de nia dorou ḋangodu niapalako, la aku tinipiricaya igogou ngini gena nimatoba de nimatodubaka. 9De upa lo nia sininga ma rabaka niatagapi de nitemo, 'Igogou, ngomi manena o Abraham awi ngopa de awi danoku so mia dorou ma fanggali gena miamakewa.' Komagenawa. Ngohi totemo nginika, igogou de o bi teto-teto manena bato o Gikimoi gena aku waaka o Abraham awi ngopa de awi dano so ḋadoohawa. Nakoso ngini nimatoba de nimatodubawa gena, bilasu Una asa winifanggali de o dorou. 10O orasi manena naga o Gikimoi wosidailako ḋaboloka, la o nyawa nagoona imatoba de imatodubawa, ona magena asa wasisangisara de o narakaku waumo. Gena maro o bi basu kanaga isidailako de ihadoku o gota ma hutu ma golaka eko ma ngutuka, so o bi gota la ma sopo ḋatotorou gena igogou done asa yatoḋa de yaumo o uku isosora-sora ma rabaku. 11So ngohi manena gena ngini o nyawa tiniosi de o ake la idadi maro o nonako moi gena, igogou ngini nimatoba de nimatodubaka, duma ma orasika kanaga wimoi asa wahino wotuuruno, gena Una Awi manara foloi ilamo, so ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka Awi capato taaho maro o nyawa wileleleani moi lo idadiwa. De ngini la kanaga nimatoba de nimatodubaka, Una magena asa wosingosa o Gurumi Ḋatetebi ma kuasa de o uku la nia sininga ma rabaka wopareta. 12O Gikimoi wosidailako la o bi nyawa yangodu wafanggali. O nyawa de manga sininga itotiai ona magena wangaho o sorogaka, duma o nyawa ma dorou ona magena wasisangisara ka sidutu ikakali. Maro wotototoro moi awi giaka kanaga de awi tatapaka. Wosidailako ma ngale o tamo ḋangodu wataḋo sidago ḋatebi. O tamo ḋalalake gena asa watolomu de o polaka wadiahi, duma ma soora gena asa watupu so waumo o uku isosora-soraku de lo itatatu-tatu kawa." 13O orasi magena ḋabolo de o Yesus o Galilea ma tonaka de wotagi o Yohaneska o Yordan ma Seleraka. So o Yesus wogolo la Una lo aku wiosi. 14Duma o Yohanes asa woholu so wotemo, "Idadiwa, Baba! Bilasu Ngona de asa aku ngohi noiosi. De ḋadoohaso Ngona nahino ngohino. Komagenawa, bilasu ngohi tahika Ngonaka." 15Ma ngale komagena, so o Yesus wosango unaka wotemo, "Ḋohaka, la o moi-moi magegena idadi, sababu ngone bilasu pamote komagena la o Gikimoi Awi dupa paaka patotiai." Ḋabolo de o Yohanes gena wisimote so o Yesus iwiosika. 16Ma orasi o Yesus wiosi ḋabolo so o Yordan ma Seleraye asa ka wodolaye, de imatodoka o dipa ipelenga de yakelelo o Gikimoi Awi Gurumi iuti imatero maro o namo dara de itangi Unaku. 17Ato itangi de o ili moi yoise o sorogaku itemo, "Una manena to Ngohi Ai Ngopa towidododara. De Una magena Ngohi towidupa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\