Matius 5

1Ato o Yesus wakelelo o nyawa yadadala ona magena iwimoteno, de Una wodola o ḋoku moiye. So ḋabolo de kagena wogogeku, de o nyawa iwimomote gena yahino so kagena iwisigilolino, 2de Una ona magena wadoto wotemo, 3"Ngaroko, o nyawa yamalo manga sininga ma buturu ihiwa, ka cawali o Gikimoi wasiputuru, ona igogou yosanangi, sababu ona magena igogou o Gikimoi Awi nyawa-nyawa Awi pareta ma rabaka. 4Ngaroko, o nyawa manga sininga ipeleso, ona igogou yosanangi, sababu ona magena asa o Gikimoi wasiputuru so ona yopeleso kawa. 5O nyawa manga sininga ḋamuuḋu, ona igogou yosanangi, sababu ona magenaka igogou o Gikimoi Awi jaji asa wosiganapu. 6O nyawa igogou de manga dupa so manga sininga itiai o Gikimoi Awi simaka, ona igogou yosanangi, sababu o kia yodudupa gena asa o Gikimoi wahike de ma boloika. 7O nyawa la kanaga o nyawa ma somoa yagalusiri, ona igogou yosanangi, sababu ona magena lo asa o Gikimoi wagalusiri. 8O nyawa manga sininga ibolowo, ona igogou yosanangi, sababu ona magena done asa o Gikimoi aku iwikelelo de iwinako igogou. 9O nyawa yodupa yaaka so o nyawa imakadame moi de moika, ona igogou yosanangi, sababu ona magena asa o Gikimoi waḋehe maro Awi ngopa-ngopa masirete. 10Ngaroko, o nyawa o sangisara yamake ma sababu manga sininga de manga gogoho magena itotiai, ona igogou yosanangi. Ona magena igogou o Gikimoi Awi nyawa-nyawa Awi pareta ma rabaka. 11Ngaroko, o nyawa o demo ma dorou nigaka, de inisangisara, de lo nisibicara ḋatorou sababu ma ngale Ngohi nimote, ngini igogou nisanangi. 12Komagena lo iḋomaka o bi nabi yasangisaraka. So hika ninali de sininga ifoloi isanangi. Sababu nia fanggali ḋaloha icarawa gena o Gikimoi wosidailako ḋabolo kadaku o sorogaka." 13"Ngini manena, nakoso nia gogoho foloisi ḋaloha de itiai gena, asa de ma faida o dunia ma bi nyawaka. Maro o gasi kanaga nidogo nia inoku la o nyawa yodupa yaoḋo. Nakoso ngini nia gogoho ḋatorou, magena imatero de o gasi ḋamiri kawa so ḋahaoka, de niaaka niadodoohasi la aku ḋamiri kali. Ma faida gena ihiwaka, so bilasu ka niaumo de o nyawa isidodipitoku. 14Ngini manena o bi moi-moi itotiai niasikelelo maro o nita moi yadisiwa o dunia ma bi nyawaka. De imatero lo o doku moi la yahado o tala ma ḋokuka, gena o nyawa yangodu ka yakelelo. 15De nako o poci moi gena kanaga lo pamakewa maro o poci o nyawa moi watupuka de lo o poci magena o kula wositalakeka. Duma bilasu o poci magena wahado ma dadamika, ma ngale o nyawa o tahu ma rabaka aku ma siwa gena yangodu yamake. 16Maro o doku moi o tala ma ḋokuka de o poci moi o dadamika o nyawa yangodu ka yakelelo, komagena ngini lo o loha niaaaka aku o nyawa yangodu yakelelo de ona lo nia Baba o sorogaka aku wisigiliri." 17O Yesus wasibicarasi, o nyawa yadadalaka wotemo kali, "Upa lo ngini nitemo, Ngohi tahino o duniaka ma ngale o Gikimoi Awi bobita o Musa de o nabi-nabi yalelefoka gena tasisa duma ma ngale tinidoto eko tinisingangasu ma meta itotiai nginika. 18Ngini tinisingangasu igogou, idodooha ma deka nakoso o dipa de o tona la ka pakelelosi gena, o Gikimoi Awi bobita ḋangodu ma rabaka kanaga ma ceceke moi lo akuwa isisa eko itagali, so o moi-moi ḋangodu magena bilasu idadi kasi. 19Komagena so o bobita ḋangodu ma rabaka la kanaga o nyawa itemo manena o bobita ma ceceke moi so ngaroko yatilaku, de lo yasigaro o nyawa ma somoaka la ona lo yatilaku, de o nyawa ona magena, nakoso o Gikimoi Awi pareta ma rabaka gena, manga horomati asa ikurangi. Duma o nyawa la kanaga o bobita ḋangodu yaaka de o nyawa ma somoa lo yasigaro la ona lo yaakali, de o nyawa ona magena nakoso o Gikimoi Awi pareta ma rabaka de asa yahoromati . 20Komagena ngini manena akuwa niwosa o Gikimoi Awi pareta ma rabaka, ka cawali o moi-moi o kia itotiai gena niaaka ifoloisi nikaeli de o bi guru agama de lo o Farisika ma nyawa ona magena." 21"Ngini ningodu nianako gena iḋoḋomaka kanaga nia dodoto manena isingangasu ḋabolo nia ete de nia toporaka, ena gena, 'Ngini upa nitooma. Nakoso o nyawa la yotooma, ona magena bilasu yasisala.' 22Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, o nyawa nagoona la o nyawa ma somoa moi de yangamo, ona magena lo bilasu yasisala maro yotooma moi. De o nyawa la kanaga manga dodiao manga ronga yogaka ḋatorou, o nyawa ona magena bilasu yangaho la yasisala o Mahkamah Agama manga simaka. De lo o nyawa la kanaga manga dodiaoka yatemo, 'Nofufuma de o nyawa ma dorou!' o nyawa ona magena bilasu o naraka ma ukuku yaumo. 23Komagena so nakoso ngini la nitagi nisumbayang de kagena o suba ma rihoka nia gaso nisisuba o Gikimoika, de nimasininga kanaga o nyawa ma somoa manga sininga niasirika so ngini inidoosaka, 24foloi ḋaloha nia gaso magena niahado kusi, la nitagi o nyawa inidodoosa magenaka la nimakadame kasi. Ḋabolo de asa nitagi nisumbayang de nia gaso magena nisisuba o Gikimoika, la o Gikimoi gena asa nia gaso waḋehe ḋalohaka. 25Posiade-ade, nakoso o nyawa moi la ngona woningaho awi edekati wonikalaki o hakimka, de ma orasi ngini niado waasi, de hika ngona de o nyawa una magena nimakadame kasi. Upa sidago o nyawa una magena asa wonitota o hakimka, de o hakim lo nitota o polisika, de lo o polisi done asa nitota o bui ma tahuka. 26Ngonaka tonisingangasu igogou, ngona gena o bui ma tahu ma rabano akuwa nosupu, nakoso nibobangu gena nofangu ḋamata waasi." 27"Ngini ningodu nianako gena iḋoḋomaka kanaga nia dodotoka asa itemo maro komanena, 'Upa nisundali.' 28Duma o orasi manena Ngohi totemo nginika, yanau moi la kanaga o ngopeḋeka moi womikelelo de awi sininga ma rabaka igogou-gogou wominyafusu, de una magena o nyafusu ma dorou waaka ḋabolo de o ngopeḋeka muna magena awi sininga ma rabaka. 29So nakoso ka cawali ani lako ma girinaka de ngona o dorouku notura, hika la ani lako ma sononga magena napeleu la naumoka. Lebelaha ngona o dorou naaka kawa de ani lako ma sononga ihiwaka, upa sidago ani rohe ḋaasu-asu de o narakaku niumo. 30Komagena lo nakoso ani gia ma girinaka idadi sababu sidago o dorouku notura, hika nabitogu ani gia magena la naumoka bai! Lebelaha o dorou naaka kawa de ani gia ma sononga ihiwaka, upa sidago ani rohe ḋaasu-asu de o narakaku niumo." 31"Kanagali o dodoto maro komanena, 'Yanau moi aku awi peḋeka waholu, hitilahi ma peḋeka gena o surati ngongolu womihike.' 32Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, yanau moi la ma peḋeka womiholuka, de una asa de awi sala, ka cawali muna gena mosundali moḋomaka. Sababu nakoso muna ma duuruka mokawi de yanau ma somoali, de ma roka ma nonoma gena waaka so igogou muna magena mosundali ma ngale unaka. De naguuna yanau ma somoali o ngopeḋeka muna magena womikawi kali, gena una lo wosundali ḋaboloka." 33"Ngini ningodu nianakoli gena iḋoḋomaka kanaga nia dodoto manena isingangasu ḋabolo nia ete de nia toporaka. Ena gena, 'Nia jaji upa niatilaku. O kia naga moi ngini nijaji de nisasika o Jou Awi simaka bilasu niaaka de niaganapu.' 34Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, upa lo nisasi bai! Upa lo nisasi de nitemo o sorogaka, sababu o soroga gena o Gikimoi Awi pareta ma kursi. 35Komagena lo upa nisasi de nitemo o duniaka, sababu o dunia gena to Una Awi ḋohu ma nanaho, eko lo nisasi de nitemo o Yerusalemka, sababu magena o Gikimoi Una o Kolano Wilalamo to Una Awi kota. 36De upa lo nisasi de nitemo nia saheka, sababu ngini masirete gena nia hutu ngai moi lo niaakuwa niaaka idadi ḋataro eko ḋaare. 37So hika ngini nitemo bato 'Komagena' nakoso nisidailako la niaaka, eko 'Hiwa' nakoso niholu niaaka. Nakoso de ma boloika, magena ma sihino o Iblisno." 38"Ngini ningodu nianako gena iḋoḋomaka kanaga nia dodotoka asa itemo maro komanena, 'O lako so ma dagali o lako, o ingi so ma dagali o ingi.' 39Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, upa la o nyawa o dorou yaaka nginika de niafanggali de o dorou niaka onaka. Duma nakoso o nyawa la nia ngingiti ma girinaka yangapo, de hika nia ngingiti ma gubalika niahike la yangapo kali. 40De nakoso ngini la o nyawa nikalaki ma ngale nia baju yaḋehe, de foloi ḋaloha nia juba lo niahikeka. 41Nakoso o prajurit moi winigegego awi gina niamoku la niaaho ma gaku o kilo moi, de hika ngini niaaho de nitagi ma gaku sidago lo o kilo sinotoka. 42De lo nakoso kanaga nia arata moi la o nyawa ma somoa yagolo, de hika niahike onaka. De upa lo nisikusu nia moi-moi, nakoso o bi nyawa yodupa yabau nginino." 43"Ngini ningodu nianako gena iḋoḋomaka kanaga nia dodotoka asa itemo maro komanena, 'Nia dodiao gena niadodara, duma o nyawa nia saturu gena niaduhudu.' 44Duma orasi manena Ngohi totemo nginika, o nyawa nidodoosa ona magena lo niadodara, de lo o nyawa la nisangisara gena niasisumbayang. 45Nako komagena, de ngini gena niaaka imatero de nia Baba o sorogaka Awi ngopa-ngopa. Sababu Una o wange wosidadi gena ma meta o nyawa ma loha de ma meta lo o bi nyawa ma dorou. Komagena lo o muura wosiguti ma ngale o nyawa o moi-moi o kia itotiai yaaaka de ma ngale lo o nyawa o dorou yaaaka. 46Nakoso niadodara la ka cawali o nyawa nidododara nginika, de nia manara magena nakoso o Gikimoi wafanggali gena ma loha lo ihiwa. Ngini lo nianako masirete o bi nyawa manga sininga foloisi ḋatotorou lo ona gena o balastengi itotolomu aku yaaka komagena. 47De nakoso ngini niahoromati de ka cawali nia dodiaoka gena, foloisi ḋaloha hiwa bai! Ce! O bi nyawa o Gikimoi wipipiricayawa lo aku yaaka maro komagena. 48Nia Baba kadaku o sorogaka gena Awi dodara itotiai o bi nyawa yangoduka, so ngini lo bilasu nia dodara itotiai o bi nyawa yangoduka."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\