Matius 8

1O Yesus o talaka de wouti de o nyawa yadala icarawa Una iwisiduuruno. 2Una iwisiduuruno, de imatodoka o nyawa moi wipapado wakahika Unaka. De wobukuku wosuba, de wotemo, "Baba, nako nomode, de igogou aku noisiloha." 3Magena de o Yesus Awi gia watoa de una magena, ngaroko wipapado, duma awi roheka wapaḋa de wotemo, "Ngohi tomode, so nilohaka bato." So o orasi magena ḋabolo de una wilohaka so he wipado kawa. 4Magena de o Yesus wotemo, "Ngona bilasu nosininga, upa sidago nodedemo o nyawaka. Cawali nogila-gila o imamka la ani rohe yatailako. So naaka maro o Musa awi bobita wotetemoka, de ani gaso natota o Gikimoika, maro o sinako moi o bi nyawaka igogou ngona nilohaka." 5Ḋabolo de o Yesus womasidiado o Kapernaum ma dokuka, de o Roma manga kapita moi wahino so wibaja, de wogolo Unaka 6wotemo, "Baba, ngohi ai leleani moi kadoka ai tahuka wopanyake. Una wolugaka so ka woidusa, de waakuwa wotagi so foloisi wisiri." 7Magena de o Yesus wotemo, "Ngohi asa totagi towisiloha." 8Ma kapita gena wosango, "Baba, ngaroko upa bai! Ngohi manena o Yahudika ma nyawa isowo, de Ani simaka gena o kia lo waali idahe so idadiwa ai tahuka toningaho. Nakoso ḋaloha, tanu hitilahi Ngona nopareta ka o demo o dola moi de ai leleani gena asa wilohaka. 9Sababu ngohi lo tamote ai bobareta manga pareta, de kiaka kanaga ai prajurit-prajurit lo ai pareta lo yamoteka. Nako ngohi tosulo o prajurit moika, 'Notagi!' de igogou una wotagi. Nako ngohi tosulo ai prajurit ma somoaka, 'Nahino nonena!' de igogou una wahino. De lo nako ngohi tosulo ai gilalo woleleleanika, 'Naaka manena!' de igogou una waaka. So komagena lo Ngona, Baba, so upa he ai tahuka notagi. Cawali Ani demo o dola moi kanena nodedemo, de igogou kadoka ai tahuka asa isiganapu." 10Kagena de o Yesus ma kapita awi demo gena woise, de Una wohairani icarawa. Komagena so watemo o bi nyawa iwimomoteka, "Awalele! Nginika tinisingangasu igogou, o bi Yahudika ma nyawa kagena o Israel awi ngopa de awi dano manga sidongirabaka, maro o nyawa una manena awi piricaya ma lamo komanena, gena o nyawa moi lo tamake waasi. 11So Ngohi tinisingangasu ma ngale ngini aku nianako gena, done o orasi ma simaka o Gikimoi asa wodadi wokolano, de yadala o bi Yahudika ma nyawa yasowo ona magena asa yodadi Awi nyawa to Una Awi pareta ma rabaka. Ona magena manga sihino o wange ma siwano de lo o wange ma dumuno, de ona asa imatamiye irarame dede o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub, ona gena o Yahudika manga ete de manga topora iḋoḋomaka. 12Igogou, bilasu o bi Yahudika ma nyawa asa idadi o Gikimoi Awi nyawa la Awi pareta ma rabaka iwosa. Duma yadala asa yasidoperesu ma duduka de yaumo o bubutu ma rabaka eko o naraka, kiaka ona asa yoari de lo yasangisara." 13Ḋabolo de ma kapitaka o Yesus wotemo, "Notagi noliho bato! Sababu maro o kia ngona nopipiricaya magena asa igogou idadi." De o orasi magena bato awi leleani gena wilohaka. 14O Yesus wotagi o Petrus awi tahuka. Kagena o Petrus ma toroa womimake, muna magena misiri de o sosahu mitubu. 15Kagena de o Yesus ami giaka wapaḋa so milohaka. Gila-gila miputuruka, so muna aku Una mowileleani. 16Ma orasi he ḋaputu de o nyawa yadala yabisisiri de yabikokitoka yatotota Unaka. De o Yesus yasisiri wasilohaka de yakokitoka manga toka wodusu so imahoika. 17Komagena waaka sidago idadi de isiganapu o kia maro iḋomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo ḋaboloka, ena gena, "Una magena bato nanga sangisara wamoku de lo nanga panyake wosiloha." 18Ma moika o talaga Galilea ma dateka, de o nyawa yadadala o Yesus iwisigilolino, so Una Awi muri-muri wasigaro, "Hino la ngone pomasisihito o talaga ma sonongaka." 19Kagena de o guru agama moi wahino Unano, de wotemo, "Baba Guru, ngohi todupa kekiaka bato notagi Ngona tonimote bai!" 20Duma o Yesus wosango wotemo, "O boulamo o pongaka de ma aru de lo o namo de ma igu, duma Ngohi o Nyawa ma Duhutu Ai ngihi ihiwa la ma ngale tomasidodogu." 21Ḋabolo de kanaga Awi nyawa wimomote ma somoa moili wotemo Unaka, "Baba, tanu noisimaha toliho kasi ma ngale ai baba wosone so towipoosu kasi, de ngohi asa Ngona tonimote." 22Duma o Yesus wosangoli de ka woade-ade wotemo, "Noimote Ngohi bai! Ḋohaka, la o nyawa isosoneka ona masirete manga dodiao isosone gena asa yapoosu." 23So o Yesus Awi muri-muri wasigaro imasisihito o talaga ma sonongaka, kagena de ona yopane o deruku de imajobo yoside kadoka o talaga ma sonongaka. 24So asa yahika o talaga ma dongirabaka, de imatodoka o paro de o rato ḋasosihilo imasidiado so manga deruku o ake yobane sidago manga deru he ikiloro. Kagena de Awi muri-muri ihawateri duma Una womaidu so wikioloka. 25So yotagi iwisimomi de ona imasigaso, "Ya Baba, nomiriwo! Done ngone inasigiloro!" 26So Una womomi de wotemo onaka, "Ngini niamodo ilamo! He! To ngini nia piricaya ka ma cunu." Magena de Una womaokoye so wotemo o paro de o moku-mokuka, "Niogo!" De gila-gila o talaga magena irihika. 27Komagena so Awi muri-muri yohairani de yotemo, "Wewe! O nyawa Una manena paramoi bai! O bi moi-moi ḋangodu sidago lo o paro de o moku-moku lo ka wisigise." 28O Yesus de Awi muri-muri o Galilea ma talaga ma dongirabaka de yakahisa o talaga ma sonongaka so imasidiado o Garada ma daeraka. Kagena de Una o deruku wouti de imakamake o nyawa yakokitoka yasinoto yotagi yokahoko o sone ma diaruno yosupu. Ona manga dogosa foloi sidago moiwa yobarani nogena yakahino. 29Kagena de manga toka imatoore de itemo, "He! O Gikimoi ma Ngopa, nomidooha ngomika! Migolo, kodo, upa nomisangisara! Ma orasi gena yaado waasi." 30O orasi magena de o titi idadala kadoke naga itagi o ino imasari. 31De ma bi toka imagolo Unaka, "Nako Ngona nodupa nomisisupu, de o titika nomidusulo la asa miwosa o titika." 32Magena de wotemo, "Nitagi bato!" So o toka magena isupu o nyawano, de yadongosaka de yowosa o titika. Imatodoka de o titi ma duduo magena iloḋa de kugena o dirasuku itura, so ḋangodu o talagaku ḋalutu de isoneka. 33Imaaka komagena, de o titi yasosowohi gena yoloḋa de itagi o dokuka, kanaga o bi moi-moi idadadi o bi titika de lo o nyawa yasinoto yakokitoka ḋangodu magena isihabari. 34Komagena so gila-gila o nyawa o dokuka magena yangodu yahino de o Yesus imakamake. Ona magena iwikelelo de yamodo so Una iwisulo, Una wosupu manga daerano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\