Matius 9

1Kagena de o Yesus o deruku wopaneka, de wokahino kali o talaga ma sonongano Awi doku o Kapernaumka. 2De kagena o nyawa wolulugu moi o dangiku iwisitide iwingaho o Yesuska. So o Yesus wakelelo manga piricaya ma lamo komagena, de wotemo woluluguka, "Ai ngopa, ani sininga nosiputuru. To ngona ani dorou tosiaponguka." 3Kagena de o bi guru agama yamuruo naga manga sininga ma rabaka itemo, "Wobarani bolo! Ka cawali o Gikimoi aku o dorou wahohoi, so Una de Awi demo magenena o Gikimoi wisiceke." 4Kagena de manga sininga ma takasiri o Yesus wanako so wotemo, "Upa niafikiri ḋatorou to ngini nia sininga ma rabaka. 5Nako Ngohi totemo, 'Ani dorou tosiapongu,' de nakoso imahoi eko hiwa ngini niakelelowa so nianakowa. Duma nako totemo, 'Nomaoko la notagi,' de ngini aku niakelelo de nianakoka Ai buturu iwisilohaka. 6So Ngohi asa towisiloha la asa ninako Ngohi, o Nyawa ma Duhutu manena, o duniaka tahino de Ai kuasaka la nia dorou tasiapongu." So wotemo woluluguka, "Nomaoko, de ani dangi naaho la noliho." 7De o nyawa magena womaoko awi dangi waaho de womajobo woliho. 8Ma orasi o nyawa yadadala o kia idadadika gena yakelelo, de ona magena yamodo de o Gikimoi wisigiliri itemo, "Igogou! O Gikimoi Awi kuasa komagena ma lamo wahike o nyawaka." 9So ma orasi o Yesus kagena de wokahika de wikelelo una o balastengi wototolomu awi ronga o Matius (iwisiaso lo o Lewi) o kantorka wogogeku. Kagena de o Yesus wotemo unaka, "Nahino noimote Ngohi." Gila-gila o Matius womaoko de wotagi o Yesus iwimoteka. 10Ma orasi magena ipasaka, o Yesus de Awi muri-muri o Matius awi tahuka imatamiye yooḋo. De o balastengi itotolomu yadala de o bi nyawa yadala manga sininga ḋatotorou, o bi kawasa yahoholu, ona magena lo imatamiye yooḋo de o Yesus. 11Kagena de o bi Farisika ma nyawa o Yesus wikelelo womatamiye wooḋo de o bi nyawa ma dorou magena. So o Yesus Awi muri-murika yotemo, "Ḋadoohaso Una wooḋo de o balastengi itotolomu de o bi nyawa ma dorou ona magena." 12Duma o Yesus wogiise manga demo-demo magena de Una wosango wotemo, "O nyawa yapoputuru upa he ma dokterka yahino, cawali ka o nyawa yasisiri. 13Magena imatero maro Ngohi tahino gena taasowa o nyawa la kanaga itemo manga sininga itotiai, duma ma ngale taaso o nyawa de manga dorouka, la ma ngale manga dorouno gena ona aku imatoba de imatoduba. So niatailako ma ngale o kia o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefoka, gena komanena, 'Ngohi Ai dupa ma lamo gena upa nia gaso de nisisuba, duma ka niagalusiri.' " 14Ḋabolo de o Yohanes Wooosi awi nyawa wimomote yahino o Yesuska, yosano itemo, "Baba, ngomi de o Farisika ma nyawa mioḋowa de miudowa, duma ḋadoohaso to Ngona Ani muri-muri gena ka ioḋo de lo iudosi." 15Kagena de o Yesus wosango de wosiade-ade wotemo, "Ma orasi o kawi ma rarame ma rabaka, de igogou o nyawa yakokoro ona magena idodorawa. Nakoso wokakawi una magena de o nyawa yakokoro yahino kagena so imatamiye, de imatekedodiao so o nali de o more ma dongirabaka bilasu ona irarame. Duma done ma orasi imasidiado la wokakawi una magena wituda wisisupuka to ona manga sidongirabano. Done ma orasi magenaka asa ona ioḋowa de iudowa." 16Ḋabolo de o Yesus wotemo o ade-ade ngai sinotoli, "O nyawa moi lo pamakewa o baju ḋamomanalo de asa isitapa de o baro ḋamomuane. Sababu ma dadapa ḋamomuane magena isilia sidago o baju ḋamomanalo magena itola so yaraca foloi ilamo. 17Komagenali o nyawa moi lo asa pamakewa o anggur ḋamomuane de yoguse ma ngihi iḋoḋomaku, upa sidago o anggur ḋamomuane done asa iwaka so ma ngihi iḋoḋoma magena yapolote. Ma dodoguku ma anggur de ma ngihi sinoto lo sona podahewa. So o anggur ḋamomuane gena bilasu poguse ma ngihi lo ḋamomuaneku, la ḋangodu idadi ka ḋaloha." 18O Yesus gena o Yohanes wooosi awi nyawa wimomote wabobicara de wadoto ḋabolo waasi, de o nyawa moi asa wahino, una magena o puji ma tahu wapopareta. So o Yesus Awi simaka wosuba wobukuku, de wotemo, "Baba, ai ngopa o ngopeḋeka moi asa ka mosoneku. Tanu nahino noimote la hiti nomipaḋa, de asa mooho kali." 19Magena de o Yesus de Awi muri-muri yomaoko de yotagi, iwimote o nyawa una magena. 20- 21So yahika o ngeko ma soaka, de kanaga o ngopeḋeka moi mopanyake o au mosidagi de itekaka, duma itogu waasi ma deka o taungu mogiowo de sinoto ḋabolo. De ami sininga ma rabaka motemo, "Hitilahi Awi jubaka tomasimaho bato, la ngohi asa isiloha." Muna mahino la Una mowidalate de Awi duduno mototuuru, de gila-gila momasimaho Awi juba ma pigika. 22De Una womakiliho Awi duduka, so womikelelo o ngopeḋeka muna magena. De wotemo munaka, "He! Ai ngopa, sababu ngona noipiricaya so ngona nilohaka, so ani sininga naputuruno!" So o orasi magena bato igogou o ngopeḋeka muna magena milohaka. 23So komagena ḋabolo, de Una wotagili so womasidiado de wowosa o puji ma tahu wapopareta gena awi tahuka. Kagena wowosa de wadaheno o suling yawuwu, o sone ma guule, de lo o nyawa yadadala yahika yahino so ikalala. 24Duma Una wotemo onaka, "Ce! O ngopa muna manena mosonewa duma mikioloka. So nisupu kasi!" Duma o nyawa yadadala magena yanako o ngopa muna magena mosoneka, so yangodu Una wisiihe. 25So o tahuka de o nyawa yangodu magena yasulo so isupuka, de Una wowosa o ngihi ma rabaka. Kagena de Una wacoho ami giaka, de womisimomi so mooho kali. 26La o habari magegena iise de yanako sidago yaado kagena o soa de o doku ma sigilolika. 27Kagena de o Yesus womajobo so wahika o ngeko ma soaka, o nyawa manga lako ipipilo yasinoto iwinihi, de ona imatoore, "Ya Yesus, o Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Nomigalusiri ngomi." 28De Una womawoma o tahuka, de manga lako ipipilo yasinoto ona magena yahino Unano. De Una wosano wotemo onaka, "So, idodooha Ngohi de Ai kuasa la tinisiloloha gena ngini nipiricaya." Ona itemo, "Iya, Jou! Miagogou Ngona minipiricaya." 29Kagena de Una manga lako wapaḋa de wotemo, "Ma ngale to ngini nia piricaya Ngohika so nisilohaka." 30So o orasi magena ḋabolo ipipilo asa yomasigeleloka. Kagena de Una wapoma wotemo, "Upa niodedemo o nyawaka." 31Duma ona ka yotagi ma ngale isihabari kagena o soa de o doku ma sigilolika. 32Yopipilo yasinoto ona magena iliho, de o nyawa moili la kanaga wikokitoka so womomou una magena witota o Yesuska. 33So o Yesus wikokitoka awi toka wodusu so imahoika, de o orasi magena ḋabolo o nyawa una magena waaku wobicaraka. O nyawa yadadala gena asa yohairani de itemo, "Wokuasa bai! Ngomi ma moi waasi o Israel ma tonaka o nyawa maro Una magegena miwimake." 34Duma o Farisika ma nyawa o Yesus Awi kuasa gena yopiricayawa, de yotemo, "Icala! O Iblis, una magena o bi toka wakokolano, Unaka wihike o buturu la ma ngale o toka wodusu." 35Magena de o Yesus o bi doku wakiloli so wahika manga puji ma bi tahuka, wodoto de o habari ḋaloloha wosihabari ma ngale o Gikimoi asa wopareta. De lo o nyawa yasisiri de yopopanyake gena yangodu wasiloha. 36Ma orasi Una o nyawa yadadala wamamake gena, wasayangi onaka wotemo, "Kodo! Ona manena manga sangisara idala de nagoonawa yariwo, koloko o duba ma sowohi ihihiwa." 37Magena de Una Awi muri-murika wotemo, "O nyawa yadadala la yodupa o habari ḋaloloha yoise, ona magena imatero maro o tamo ḋaoosaka gena bilasu yautu, duma kanaga youutu ma nyawa yadalawa. 38Komagena so ngini bilasu nimasigaso o doro ma duhutuka, de nigolo la ma ngale yobiuutu una wasulo la ona itagi awi doroka youtu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\