Gogelelo 18

1Ḋabolo de takelelo o malaikat moili o sorogaku woutili. Una wikuasa ilamo, de to una awi nita ileto-leto sidago lo o duniaku yodisiwa. 2Woutiku de womatoore womaili-ilika wotemo, "He! O Babel o kota ilalamo magena ituraba de ibiau ḋaboloka. Kagena naga o bi gurumi ma dorou de o bi namo maro o kawi de o koḋoba yangodu yahino, kagena de o bi sone ma bake magena yaoḋo. 3Sababu o bi soano o nyawa yangodu yahino la o kota ma nyawa magena manga nyafusu ma dorou ilalamo yodupa so yaaka maro o dalu ḋapoputuru gena yaudoka so yanali. De komagena lo o bi kolano o duniaka de o nyawa imasiiija la o kaya asa yamake, sababu manga sininga ma dupa o kaya yodesere so manga sininga yapareta he yaaku kawa." 4Kagena de ngohi asa toise o ili moili o sorogano ibicara kugena o Gikimoi Awi nyawa o Babel ma rabaka, gena itemo, "He! Hika ngini Ai nyawa taika nisupu. Upa sidago o Babel ma dorou niamote so ngini lo niaaka komagena, de niamake o dorou ma fanggali gena o bodito ḋatotorou. 5Sababu o Babel manga dorou magena ilamo, maro o teto patopu so itopu ifoloi sidago he yaado o dipaye. So o Gikimoi wososininga so bilasu manga dorou magena wosifanggali de o sangisara ḋatotubuso. 6Maro o Babel manga dorou o nyawaka, komagena lo hika o dorou paaka o Babelka, ma ngale manga manara ma dorou moi-moi ḋangodu hika onaka lo pafanggali ma para ma sinoto kali la ifoloisi ḋatubuso. Maro o dalu ḋacucuka o udo-udoku posicapu, so o cuka posipara ma sinotoli posicapu la foloisi ḋaputuru. 7Maro to ona manga sininga ma nyafusu la manga kaya yamake de foloisi imasihoromatika, ma lamo komagena so hika pasisangisara sidago ona idodora imatogu-toguwa. Sababu ona manga sininga ma rabaka itemo, 'Ngohi manena maro o kolano o ngopeḋeka o pareta ma kursika mopopareta moi. Ngohi tobabalowa de done o orasi moi lo ihiwa asa o dodora tajamewa.' 8Manga sininga komagena so ato imatodoka de o bi bodito yatapaḋu onaka, ena gena o panyake, o sone so yododora, o bare eko o ino ihiwa de lo o uku yasidutupu so yaukuka. Sababu o Gikimoi asa o dorou wasifanggali, Una magena o Jou wipoputuru so aku ona wasisangisara. 9O bi kolano de o Babel ma kota ma nyawa, ena gena o nyafusu ma dorou ilalamo yaaaka de lo manga sininga ma nyafusu ilamo so o kaya yododesere, ona magena asa manga kota yogari de yododora. Yoari sababu yakelelo manga kota yatupu de iḋopo de ḋasisaka. 10Ma ngale o kota magena ma sangisara ifoloi so ona yamodo de yatirine, so ma soa ikakakuka imaokoye. De ona imatoore itemo, 'O bodito! O bodito! Kodo! O Babel gena o kota ilalamo de ḋapoputuru. We! Ḋadoohaso ma orasi ka o orasi moi ma raba de o Gikimoi wafanggalika to ngini nia dorou so o sangisara ilalamo lo niadoka.' 11O nyawa imasiiija ona magena lo kanaga asa iari ma ngale o Babel, sababu to ona manga alamu o kia naga yosiiija gena o nyawa lo asa yaija, gena ihiwa. 12Ena gena, manga alamu yaaaka o guraci, o salaka, o paramata de lo o mutiarano, o baro lenan ḋaloloha gena de o baro ḋauungu, sutera de lo ḋasosawala, o gota ḋabobou de ḋaloloha ma rupa idala, de o arata yaaaka o gadingno ma rupa idala de lo o gota ihahali, o tembaga, o besi de lo o teto marmer, 13o gota ma kahi ḋamumuti, o rapa-rapa, o manyanyi, o gososo ḋabobou de lo o silo ḋamumuti, o anggur, o gososo o zaitun ma hutu ma sopono, o terigu tepung ihahali de lo o gandum, o sapi, o duba, o jara, o padati de lo o bi gilalo o manara ḋatotubuso yaaaka. 14So ona imasiiija gena asa itemo kali o Babel ma nyawaka, 'Awa kodo! O bi moi-moi ḋaloloha nia sininga ma dodungo de ma nyafusu gena ḋangodu asa isisaka. De lo to ngini nia alamu de nia arata ḋangodu lo he ḋamataka so akuwa niamake kali.' 15Ona o arata isiiija o kota ma nyawaka sidago o kaya yamake gena asa yamodoka maro kiaka o kota magena manga sangisara komagena upa sidago ona lo asa yadahe. So ka ma gakuka imaokoye de ka yoari de yododora. 16De imatoore itemo kali, 'O bodito! O bodito! Kodo! O Babel gena o kota ilalamo de ḋapoputuru. Iḋoḋoma o baju o baro lenan ḋaloloha, de lo o baro ḋauungu de ḋasosawala nimasipake, de lo nimasisao o bi jojora o guraci, o paramata, de lo o mutiara. 17Duma ka o orasi moi ma deka de nimatodoka gena to ngini nia kaya gena ḋangodu isisaka de niamake kawa.' O nyawa o deruka wopopareta, o deruku ipapane, o deruka imomanara de lo o deruka ma nyawa manga barang isiiija ona yangodu de o Babel gena ma soa ma gakuka kagena imaokoye, 18o uku o kota Babel yatutupu ma ḋopo gena ona yakelelo, de imatoore itemo kali, 'He! O kota moi lo ihiwa imatero maro o kota ilalamo manena.' 19Magena de ona iari de idodora kali, de ma ngale manga sininga ma peleso ifoloi poli gena ona manga saheku o gaapo imasihaja, de lo imatoore kali itemo, 'O bodito! O bodito! Kodo! O Babel o kota ilalamo de ḋapoputuru. Kagena o deru ma rabaka o nyawa yalalago asa o kaya yamake, sababu manga arata gena idala de ma ija lo ihali. Duma kanaga ma deka cawali o orasi moi de o kota magena lo iturabaka. 20We! Hika ngini o sorogaka nigogoge, o Gikimoi Awi sosulo-sosulo de lo Awi nabi-nabi ningodu tanu nia sininga foloi isanangi. Sababu ma ngale iḋomaka ngini nisisangisara gena o Gikimoi o Babelka manga dorou gena wafanggalika de o sangisara ḋatotorou, sidago lo o kota magena yabiauka.' " 21Kagena de o malaikat wipoputuru moi asa o teto ḋatotubuso moi waḋehe de wosipaka womapela-pelaka o ngoloto ma rabaku ḋalutu, de wotemo, "Maro o teto ḋalutu komagena lo o Babel o kota ilalamo manena ḋangodu asa yaturaba so ihiwaka, sidago lo o kota magenaka yamake kawa. 22O kota magena asa isisaka so poise kawa o musik ma ili o kecapi, o bangseli, de o trompet, de lo o nyanyi ma ili de ma lugo lo paise kawa. De pamake kawa o gia ma jojobo moi-moi eko lo o gandum yotututu. 23De lo kanaga pakelelo kawa o silo ma sora, eko lo poise kawa o kawi ma rarame. Maro komagena imadadi sababu o kotaka imasiiija o dunia ma rabaka ona gena ifoloisi yolamo, de ona magena kanaga de manga alamu moi-moi ḋaloloha ona yasihaga o nyawa yangodu o dunia ma bi dokuka so ona lo o Gikimoi he iwidupa kawa, duma ka o arata yodupa. 24De lo o kota magena ma rabaka kanaga o bi nabi-nabi de o Gikimoi Awi nyawa de lo o dunia ma bi nyawa yatotooma gena yangodu kagena yatoomaka sidago manga au lo yauhika."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\