Roma 14

1O nyawa la kanaga manga piricaya ḋaceke, ona magena bilasu ngini niaḋehe ḋaloha, la upa sidago de ma ngale o kia ona yopiricayaka gena ona dede ngini nimatekesikoholu. 2O nyawa ma binuka kanaga manga piricaya ḋaputuru, so itemo o kia bato yaoḋo gena ka idadi. Duma kanaga o nyawa ma binukali gena manga piricaya ka ma cunu gena o sihode itemo idadiwa, so ka cawali o gaahu yaoḋo. 3Nako komagena, de o nyawa la kanaga itemo o kia bato yaoḋo gena ka idadi, de upa sidago yaduhudu o nyawa itemo idadiwa. Komagena lo o nyawa la kanaga itemo idadiwa, de upa sidago o nyawa itemo ka idadi gena yasisala. Sababu o nyawa itemo ka idadi, ona magena o Gikimoi masirete asa waḋehe ḋalohaka. 4O nyawa itemo ka idadi gena, ona o Gikimoi Awi nyawa so wileleani, upa nitemo maro ngini nia nyawa, so itiaiwa nakoso ona magena ngini niasisala. Sababu o Gikimoi Una magena wahiri o nyawa manga loha de manga dorou, maro o tuangi moi wahiri awi gilalo manga manara itotiai de manga manara isasala. De o nyawa itemo ka idadi gena o Jou asa waḋehe ḋaloha, sababu aku ona wasiputuru so manga piricaya asa foloi ḋaputuru. 5O nyawa ma binuka lo kanaga yamalo ka ḋaloha nakoso o wange yahiri, so o wange moi ifoloi ilamo de o wange ma somoa. Duma kanaga o nyawa ma binukali yamalo o wange ḋangodu ka imaketero. Ḋohaka, la ngone o nyawamoi-nyawamoi nako pahiri gena pamote nanga dupa masirete. 6Sababu o nyawa la kanaga o wange yahihiri, ona magena yahiri la ma ngale o Jou iwihoromati. De o nyawa la kanagali o kia bato yaooḋo, ona magena lo yaoḋo la ma ngale o Jou iwihoromati, sababu ma ngale manga ino gena ona yodupa manga sukuru Unaka yatide. De lo o nyawa la kanaga ka o gaahu yaooḋo, ona magena lo yaaka la ma ngale Una iwihoromati, de ona lo ma ngale manga ino gena yodupa manga sukuru yatide Unaka. So o moi-moi yaaaka gena upa potemo isala. 7Nako ngone pooho eko posone gena, upa ma ngale ngone masirete nanga sininga ma dupa, 8duma ma ngale o Jou Una magegena so asa pooho eko posone lo ka podupa powisisanangi. Sababu, bai pooho bai lo posone, ngone gena to Una Awi nyawa masireteka. 9Sababu ma Kristus wosone de wisioho kali la ma ngale wodadi o nyawa inangodu nanga Jou, bai ngone pooohosi de lo ona isosoneka. 10So ngini magenena nako nia dodiao ipipiricaya kanaga o bobita moi yamotewa, upa sidago ona gena niahiri bilasu niasisala. De lo nakoso ngini o bobita gena niamotewa de lo nia dodiao ipipiricaya kanaga o bobita yamote gena, upa sidago ona magena niaduhudu. Igogou-gogou, done ngone inangodu asa o Gikimoi Awi simaka pomaokoye la ma ngale Una magegena wahiri nanga loha de nanga dorou. 11Magena panakoka, sababu iḋomaka de isilefo o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka itemo o Jou wotemo komanena, "Igogou-gogou, to Ngohi Ai simaka o nyawa yangodu done imabukuku de lo imamangaku igogou Ngohi gena o Gikimoi." 12Komagena so ma ngale to ngone moi-moi nanga manara gena bilasu poḋohaka, la done asa o Gikimoi wahiri. 13O Gikimoi done ngone nanga manara wahiri, so hika ngone pomatekesikasala kawa. Duma ngini gena bilasu nimasidailako la o kia naga moi lo upa niaaka, nakoso magena idadi o sababu moi sidago nia dodiao ipipiricaya gena o dorouku itura. 14Ngohi de o Jou Yesus mimarimoika, so igogou tanakoka o kia naga ngone paoḋoka magena moi lo akuwa o dorouka inangaho. Ka cawali nakoso o nyawa la kanaga yamalo o ino kia naga moi ḋatotorou, de igogou magena ḋatorou onaka. So upa sidago ona magena ngini niabaja o ino magena yaoḋo. 15Nakoso ngini kanaga o ino kia naga moi niaoḋo so nia dodiao ipipiricaya moi lo awi sininga ḋasirika, de ngini magena asa o dodara ma manara gena niaaka kawa. So ma ngale o nyawa ma Kristus wosoneka de o nyawa nagoona, ngaroko manga piricaya ḋaceke gena, upa sidago ngini o kia naga moi niaoḋo so manga piricaya magena isisa. 16De upa lo o kia naga moi niaoḋo, ngaroko magena niamalo ḋaloloha, nakoso komagena done asa o nyawa o dorouku itura de ngini lo nia ronga ma dorou yogaka. 17Sababu nako o Gikimoi ngone wonapopareta gena, o bobita o kia naga paoḋo de paudo gena posigise ma ngale magena ḋasowo. Duma ma ngale gena igogou o moi-moi o kia itotiai gena paaka, de nanga oho ma rabaka gena ka cawali o rimoi de o sohi, de lo o Gurumi Ḋatetebi ma buturu so pomore de nanga nalika. 18O nyawa nagoona nakoso magena yaaka so ma Kristus iwileleani, de ma dodagi komagena de ona magena asa o Gikimoi iwisisanangi de ona lo o nyawa asa yahoromati. 19Nakoso komagena, hika ngone o kia naga paaka gena ma meta asa pomakadame moi de moika, la nanga piricaya moi-moi asa ḋaputuru. 20Upa sidago ma ngale ka o ino de o Gikimoi Awi manara gena o nyawa ipipiricaya moi awi sininga ma rabaka pasisa. Ngaroko o ino ḋangodu gena o Gikimoi wonasimaha paoḋo, duma ḋalohawa nakoso o ino o kia naga paoḋo so o nyawa o salaku itura de o kia yamalo itotiai gena yamote kawa. 21Ifoloi ḋaloha, ngaroko, upa o sihode paoḋo, eko o anggur paudo, eko lo o kia nagali paaka, nakoso magena paaka so nanga dodiao ipipiricaya o salaku itura de o kia ona yamalo itotiai gena he yamote kawa. 22So ma ngale o moi-moi magena o kia naga ngini masirete niopiricaya, nakoso kanaga nia dodiao itemo isala, de hika ngini gena nimapopongoka. So niopiricaya gena ka o Gikimoi wanako. Upa sidago nia dodiao gena niagegego de niabaja ma ngale ona lo yopiricaya. Sababu o Gikimoi Awi laha wosidumu o nyawaka, nakoso kanaga yaaka o kia ona yamalo itiai so manga siningaka lo upa itemo isala. 23Duma nakoso ona ma ngale o kia naga yaoḋo gena yododato duma magena ka yaoḋo, de ona magena manga siningaka asa itemo isala de o Gikimoi lo wasisala. Sababu ona yaakaka o kia naga yamalo isasala de itiaiwa. Nakoso o moi-moi ḋangodu igogou komagena, de ona o dorou yaakaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\