1 Kwnɛtiɛ̌ 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ Nyesoa dalaa bɔ̈ moo tuposà kpa nyu keǒ Tentǎn Jǔ Jùsu mɔ̀ ɛ̈ monoo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, mǒ klee ně mamǔ Satìni ämo dbe wan le gbògba 2klě amo Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀ ü neěe dě fòɛǒ moo Kownɛ̀ wlòmo ü Tentǎn Jǔ Jùsu snǎ lěe měne Nyesoaa chɛ̀ tbaa, jà nyopò wùɛà nee tà wùɛ ü dɛɛ äa Koɔn Tentǎn Jǔ Jùsuu nynɛ̌ Ɔ̈ moo u klee ämoo Koɔn. 3Nɛ bo Nyesoa Ɔ̈ moo äa Gbeǐ klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ bɛ muu nya keǒ a mɔ̀ plě Bu nye a ně bo wnawna. 4Ě pe Nyesoa tàto tǐ wùɛ mɔ̀ keǒ aa tè mɔ̀ keǒ Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ Ɔ nye amoo mɔ̀ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 5Ě pe Ɔ tàto keǒ aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Ɔ mǒ bɛ di a nu ba di kun klě dɛ wùɛ mǒ, jà dɛ wùɛ a boɛɛ klee dɛ wùɛ a jii. 6Tuposàà ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo ɛ nyna bo kpankpa klě a slè. 7Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ tà a fee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Bɔ dii de de, Nyesoaa Sùsuu nyee noǎ klě a slè i se a kɛn bɛɛ̌ba mu. 8Ɔ mi aa tè wlò popoɛɛ kbě kɛn le pooba ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ mǐ dlǒ chlɛ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa chnɛ̀ jlǒ waěǒ Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ miǎa de jaba tè jɛɛa ɛɛ̌ diǎǒ a jleě mǒ ne. 9Nyesoaà monoo Wlò Kpae Nyu Nɔ̀ da amo keǒ a klee Ɔɔ Jǔ Jùsu Tentǎn Jǔ ba moo nenawa Ɔ̈à moo äa Koɔn. 10Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě pɛn'ǒ a jemǒ bo klě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo, aa win bi nu dɛɛ do ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ di ɛ plo aǎ di jale jejǎe le. Bǎ ke dɛ ble pe, aa dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ beǒ tàa do kpǎkpǎ. 11Ně bǐì ale, nyopò tùu sɔn'ě Kloèe tùgba mǒ nù tmɔɔ̌ mǒ ɛ̈ moo a wònwɛɛ je. 12Dɛ Ě boɛ lěe mɔ̀ nɛ̀à, kě aa tìe dɛ̌ ɛ̈ moo, “Ä moo Pɔ̀ɔ̌ɔ mɔ̀ na nyo,” è aa tìe je, “Ä moo Apolòo mɔ̀ na nyo,” è tìe je, “Ä moo Pitɛ̌ɛ mɔ̀ na nyo,” è tìe je, “Ä moo Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyo.” 13È Tentǎn Jǔà a ploo kɛ Ɔ wakě le? Dɛ̌ɛ̀ Pɔ̀ɔ̌à u seǒ ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ keǒ a mɔ̀ò? Deě a pooa kɛ ně dlǒ klě Pɔ̀ɔ̌ɔ nynɛ̌ wlòmo? 14Ě pe Nyesoa tàto tà Ě sea aa nyu wùɛ ně dlǒ po ɛ̀ sìn'ǒ Kwlesèpɔ klee Kèɔse 15ɛ̈ di ɛɛ numa aa nyu ɔɔ̌ di ɛ boɔ ɛ̈ moo ɔ poo ně dlǒ klě ně nynɛ̌ wlòmo. 16Ě poo Tifanà klee ɔɔ koǔ bo kwɛɛn ně dlǒ ke. È ɛɛ̌ bee kɛ̀ leě wlòmo boǒ di nyu tɔ̀ɔ ně dlǒ po de. 17Tentǎn Jǔ seě dbo keǒ bo po nyopò ně dlǒ, kɛɛ keǒ bo po Ɔɔ kàan tuposà nyopò je. Ɔ seě dbo keǒ bo nu kmɔ̌ɔ de jijiɛ bo po tuposàǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Tentǎn Jǔu kokoɛ̌ keǒ pète bɛ̌ tu jleě ɛɛ̌ di flo moo no. 18Tuposàà ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔu kokoɛ̌ jleě mǒ bo keǒ pète bɛ̌ tu jleě ɛ moo plɔɔ kokǒ dɛ keǒ nyopòà mɔ̀ ü see wa klě uu kpni kukwǐ slè. Kɛɛ keǒ ämoà waa mɔ̀ tuposàǒ ɛ moo Nyesoaa kbě 19wòje keǒ Nyesoaa win'à chleě lee i dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Ě mi tɔ̀n kɔn nyoo tɔ̀n gbè sùeba plě Ě mi chenchěn nyoo de jijiɛ numa ɛɛ̌ di dɛ wlòmo sɔn.” 20Ii tè mɛ ɛ te leě kɛ keǒ kmɔ̌à ɛɛ tɔ̀n kɔn nyo mɔ̀ klee teteǎ tee nyo klee chɛtlǐi nyo? Ɛ tee ɛ ɛ̈ moo Nyesoa Nɔ̀ nua tɔ̀n'à neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ̌ moo plɔɔ kokǒ dɛ. 21Äa tɔ̀n kɔn Nyesoa nu kmɔ̌ɔ nyopò ǔ slě wɔ̀ bu ji Ɔ klě uu chɛ̀ɛ tɔ̀n wlòmo, kɛɛ dɛà Ɔ chlàa Bɔ nuu nɛ̀ u dɛɛ plɔɔ kokǒ tuposà ɛ̈ ä pee ɛ̈ wɛɛ nyopòà ü po ɛɛ tè kàan tè. 22Ɛ kɔn Jùwɛ nyo pɛ̀ɛn wlòlekaen noǎ jejeɛ̌ le plě u mǐ nyuu tè kàan tè po. È kuodakwɛ̌ pɛ̀n le tɔ̀n konkɔn plě u mǐ i kàan tè po, 23kɛɛ ä boɛɛ kɛn Tentǎn Jǔu tè Ɔ̈ kɔɔaǒo pète bɛ̌ tu jleě. Jùwɛ nyo mǎ tuposàǒ ɛɛ snǔ nu plě kuodakwɛ̌ jě lɛ ɛ̈ moo ɛ moo plɔɔ kokǒ dɛ, 24kɛɛ nyopòà Nyesoa daa, jà Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌, u po ii tè kàan tè ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ moo Nyesoaa kpě klee Ɔɔ tɔ̀n Ɔ dboo. 25È dɛà ü jěe ü dɛɛ Nyesoaa plɔɔ kokoɛ̌ ɛ moo tɔ̀n ɛ̌ sìn'ǒ kmɔ̌ ne tùonyugbee tɔ̀n mǒ, è dɛà ü jěe ü dɛɛ Nyesoaa kbě ja le wèwɛ nɛ̀ moo kbě ɛ̌ sìn'ǒ tùonyugbee kbě mǒ. 26Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bi beě a wlò jleě tǔn'ǒ a nea lěe wlòmo tǐǒ jleě Nyesoa dala amoo, aa mòngmɛ nyo sosǒ kɔna tɔ̀n klě tùonyugbe jǐ kɛn plě aa mòngmɛ nyo sosǒ kɔna kpě plě u mooa nyefòapo klɔ̀ jia, 27kɛɛ Nyesoa sà nyopòà kmɔ̌ɔ nyopò dɛɛ lee plɔɔ kokǒ nyo ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ tɔ̀n kɔn nyo tònwe je po plě Nyesoa sà nyopòà ü see kpě kɛne klě kmɔ̌ɔ nyopò jǐ kɛn u mǐ kmɔ̌ɔ kpě kɛne nyopò tònwe je po 28Ɔ̌ sà nyopò ü kɔn tè see kma klee ü u jěe dlǒ le uǔ tùǒo plě klee nyopò tùu u see dɛ mǒ jě ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ nyopòǒ gbè sùe ü kɔn tè kmɔ̌ɔ nyopò je ï kmaa, 29plě klee Ɔ mǐ nyopò wùɛ je kan uǔ di kɛn le kun keǒ Ɔ jemǒ. 30Nyesoa Nɔ̀ jaě amo a klee Tentǎn Jǔ Jùsu ǎ nu dɛɛ do Ɔ̌ nye ä tɔ̀n klě Tentǎn Jǔ mǒ, è plě Ɔ̌ nu ä jebo siǐn nyo klee ngmà je ne nyo mǒ plě Nɔ̀ gblà ämo klě kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo klě Ɔ mǒ. 31Ii tè ke ɛ nuu chleěa klě Ɔɔ win wlòmo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ kun kɛn le, bɔ kun kɛn le keǒ Koɔn mɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\