1 Kwnɛtiɛ̌ 10

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wan ane, Ě jlɛ̌ bi beě a wlòmo ke äa gbeǐpò ü nanaa Mɔ̀sě de uu wùɛ Nyesoaa nukpǎ nia uu jǐ mɔ̀ tùtuɛ ǔ bɛ̌aa Jbǒ Chǒ tìe tɛɛ tɛɛ. 2Klě nukpǎǒ ɛ klee Jbǒ Chǒo tǐǒ wlòmo uu wùɛ u klee Mɔ̀sě nua dɛɛ do. 3Uu wùɛ nù dia Sùsu digbaǐi doǒ. 4Uu wùɛ nù nǎna Sùsu něe doǒ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo klě sùsu Seɔ̌ǒ wlòmo klě ně sɔnaě mǒ nɛ̀ uu wùɛ u nǎna. Ɛmo Seɔ̌ǒ Nɛ̀ nɛa u de, è Seɔ̌ǒ Ɛ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ. 5Kɛɛ Nyesoaa wlò sea uu dɛ fòfoa kɛn bloo lo, ii tè Ɔ dbǎla u klě kpatekpǎ blǒ kɛn. 6Noǎǒ kpalaa tùɔn nì tmɛɛ̌ kekɛɛ ämo ɛ̈ di ɛɛ numa äǎ di noǎ kukwǐi dlǒ le sìɛnsiɛn doǒ kɔn wòje ke u nuaa. 7Tèǒ nì kɔn tè baǎ sɛ̀ nǔkpuǐi wɛ̀ wòje ke uu tìe niaa plě wòje ke ɛ nuu chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “U nea bo ǔ dia dɛ ǔ nɛ̌na ǔ duǐa jemǒ ǔ nia se wòn mɔ̀c wɛ̀ kmɔ̌ keǒ nǔkpuǐ jemǒ.” 8Ä se kɔn bä poě äa chɛ̀ klě gblà kmɔ̌ taeǒ slè wòje ke uu tìe nuaa ii tè uu taslěwɛɛ wlò tùo tan (23,000) kǒaa klě chnɛ̀ jlǒ waěe do wlòmo. 9Ä se kɔn bä tɛ̀n'ě Koɔn'ɔ wlò dbadbǎ měne wòje keǒ uu tìe nuaa, ii tè smea dedbǎea uu le. 10Baǎ boboɛɛ wan le wòje ke uu tìe niaa, ii tè Nyesoa dboaa kokoɛ̌ɛ najiǒpòi ɔ̌ sùea uu gbè. 11Noǎǒ ï kpalaa tùɔn keǒ u jleě mǒ nì moo ɛɛ jboo dɛ keǒ ä mɔ̀ plě ï chleěa ï mǐ ä wlò je wa ke bä nuu kmɔ̌ neneɛ ɛ̈ kɔn kmɔ̌ dii dlǒ chlɛ̀ba. 12Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ jě lɛ klě ɔɔ chɛ̀ mǒ ɛ̈ moo ɔ nyna bo klě tè wlò popoɛ mǒ, è bɔ gbɛ̀ɛ le ɔɔ̌ se wɔ̀ɔn be. 13Měne tèntɛn'ǒ bee amoo jebo ɛ se aa do, ɛ wlɛǒ bo keǒ nyopò wùɛ mɔ̀ ke, kɛɛ Nyesoa moo wlò kpae Nyesoa keǒ a mɔ̀. È Ɔ slě měne tèntɛn'à ɛ̈ a slě wɔ̀ ba nynaa jebo mɔ̀ mǒ sɔnma mu ɛ se a jebo beeba mu. Sɔ̌noka, měne tèntɛn wùɛ ɛ̈ miěe diba Ɔ mi ɛ numa a mǐ snǔ jě a miě ɛ slè mǒ sɔn ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba nyna ɛ jebo. 14Tèǒ nì kɔn tè ně mǒ noɛɛ nyopò ane, a siǒ aa nǔkpuǐi wɛ̀ sèsaǒ bo. 15Ě boɛě a mɔ̀ wòje tɔ̀n kɔn nyo. A chechlǎ dɛà Ě boɛɛ klě aa chɛ̀ wlò jleě. 16Mǒ naě kàeǒ ä naee mǒ keǒ Koɔn'ɔ wìti dɛ dila mǒ ɛ̈ kɔn tè ä pee Nyesoa tàto, a se kɛ i ji ɛ moo Tentǎn Jǔu nymɔǒ ä sèsɛɛ ɛ kwete měne le? È flɔ̌ɔǒ ä waa ä dii, a se kɛ i ji ɛ moo Tentǎn Jǔu blǒ fǒǒ ä sèsɛɛ ɛ kwete měne le? 17Ke ɛ toon jleě mǒ bo ɛ̌ monoo flɔ̌ɔ kloo do, è äa wùɛà ä moo blǒ fǒo do. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo flɔ̌ɔ kloo doǒ nɛ̀ ä ple klě äa chɛ̀ slè. 18A tan'ǒ Jùwɛ nyoà Nyesoaa Sùsu slě mǒ ne mɔ̀le. Bɛ̌ nu bǔ ke chɔ̀no digbaǐǒ di, è u kɔn'ǒ chɔ̀no tògbeǒ wakǎ jleě mǒ. 19È mɛ Ě sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌? Ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ dɛ u sɛ̀ɛ lee nǔkpuǐ bɔ̀ je ɛ kwɛě jǐ mǒ dɛ le ɔ̀ɔ̌ deě imo nǔkpuǐi chɛ̀ǒ i kwɛě jǐ mǒ dɛ? 20Òooǒn, dɛ Ě boɛɛ nɛ̀à, noǎǒ u pie lee chɔ̀noǒ, ɛmo chɔ̀noǒ u pie ɛ je sìsi kukwǐ ɛ̈ see Nyesoa, è ně jlǎ ba be u kɛn ba kɔn'ě i wakǎ jleě mǒ keǒ sìsi kukwǐǒ mɔ̀! 21A slě wɔ̀ ba ke Koɔn'ɔ mǒ naě kàeǒ mǒ nɛɛ ně plě ba naě kǔ sìsii kàe mǒ ke klě tǐi doǒ wlòmo. A slě wɔ̀ ba di dɛ keǒ Koɔn'ɔ di fuo kɛn plě klě tǐi doǒ wlòmo ba di dɛ keǒ kǔ sìsii di fuo kɛn. 22Ä tɛ̀n kɛ ɛ mǒ keǒ bä poě Koɔn chea mǒ le? Ä ne kɛ mǒ kbě ä sìn'ǒ Ɔ mǒ le? 23È kě a dɛ̌ ɛ̈ moo, “Fɔ̌ nyee äne keǒ bä nu dɛ wùɛ,” kɛɛ ɛ se noǎ wùɛ i se kàan nu keǒ nyopò tùu mɔ̀. I moo kàan tè fɔ̌ nyee äne keǒ bä nu dɛ wùɛ, kɛɛ ɛ se noǎ wùɛ iǐ sɛ̀ɛ nyopò tùu mɔ̀ keǒ bu kun klě tè wlò popoɛ mǒ. 24Nyu wùɛ se je blɛɛ le bɔ wɔ̀ɔn ɔɔ chɛ̀ɛ kàan dɛɛ tè kɛn. Ɔ blɛɛ je bɔ wɔ̀ɔn nyopò tùu tè kɛn. 25È ɛɛ jboo dɛ nɛ̀à, a di nmi wùɛ u plee klě soaa plooa mǒ, aǎ gbɛ̀ wan le ɛ̈ moo, “Deě nmiǒ ɛ sàe kɛ nǔkpuǐ bɔ̀ je le?” Plě aǎ sonwɛǒ aa wlè mɔ̀ mǒ iǐ sɛkɛ jǐ měne. 26Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Kmɔ̌à klee noǎ wùɛà neɔ ɛɛ mɔ̀, Koɔn Nɔ̀ kɔn ni.” 27Bɛ̌ nu nyuà see Nyesoaa tè kàan tè po bɔ̌ da a dɛ diba klě ɔɔ tà, bǎ jlɛ̌ lɛ è ba muě, a di dɛ wùɛ ɔ miǒ amoo jemǒ bo tùba aǎ gbɛ̀ wan le ɛ̈ moo, “Deě dɛà ɛ sàe kɛ nǔkpuǐ bɔ̀ je?” Plě aǎ sonwɛǒ aa wlè mɔ̀ mǒ iǐ sɛkɛ jǐ měne. 28Kɛɛ bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ tmɔɔ̌ amo ɛ̈ moo, “Nmià tàà u sàe ɔ nǔkpuǐ bɔ̀ jeò,” è baǎ di ɛ keǒ nyuǒ tmɔɔ̌ amoo ɔɔ kàan dɛ klee ɔɔ tè le jbojbɛɛ tè mɔ̀. 29Ɛ se aa tèe de jbojbɛɛ tè ně boɔ li, kɛɛ ɔmoǒ ɔɔ tèe de jbojbɛ nɛ̀ kɔn tè Ě boɛɛ kɛn. Tǐ tìi tà dɛà nɛ̀ aa nyu mi mǒ chɛtlǐiba ɛ̈ moo, “Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè nyuà kɔn tè le jbojbɛ wɛ̀ɛ kbě kɛn ɔ kɛɛ̌n kɛ mǒ je bo bɔ̌ɔɔ̌ dɛà Ě jii ɛ̈ nynaǒo bo nunuɛ? 30È bɛ̌ nu bo pe Nyesoa tàto keǒ dɛà Ě dii mɔ̀, è mɛ kɔɔ̌n tè Ě sonwɛɛ̌ kɛǒ ně chɛ̀ mɔ̀ mǒ u pe mǒo mɛ le keǒ didi dɛà kɔn tè Ě pee Nyesoa tàto mɔ̀?” 31Ii tè dɛ wùɛ a mii diba klee a mii nǎma plě a mii numa a nu ii wùɛǒ i mǐ Nyesoa tè jǐ boaboǎ nye. 32Aǎ ni dɛ ɛ̈ mii nyopò tùu snǎma, jà Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ plě klee nyopòà ü kɔn lěe Nyesoa wǎn slè. 33A nu dɛɛ doà Ě nii. Noǎ wùɛà Ě nii Ě tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bo bloo nyu wùɛɛ plɔ. Ně wɔ̀ɔn ně chɛ̀ɛ kàan dɛɛ tè kɛn, kɛɛ Ě wɛ̀ɛn kàan dɛɛ tè kɛn keǒ nyopò tùu mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ wa klě kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\