1 Kwnɛtiɛ̌ 11

1Dɛɛ doà Ě nii Ě sɛ̀ lěe Tentǎn Jǔu fì le nɛ̀ ba nu a sàě ně fì le. 2Ě pe aa nyneǎ le keǒ ně tè bi diǒ aa wlò jleě be tǐ wùɛ mɔ̀ klee noǎà Ě tee amoo ba diǒ i bo tù wòje ke Ě nu i amoo teea. 3Ě jlɛ̌ ba kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ Nɔ̀ moo Dlǒ keǒ jbɛju wùɛ mɔ̀. È jbɛju nɔ̀ moo dlǒ keǒ nynɔ mɔ̀. È Nyesoa Nɔ̀ moo Dlǒ keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀. 4Jbɛju wùɛ ɔ̈ miěe Nyesoa mɔ̀ boɔba klee ɔ̈ mii Nyesoaa win boɔba ɔ̈ mii dɛ dlǒ tùba, è nyuǒ moo ɔɔ Dlǒ Nɔ̀ǒ ɔ seǒ tù. 5Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nynɔ wùɛ ɔ̈ miěe Nyesoa mɔ̀ boɔba ɔ̀ɔ̌ ɔ̈ mii Nyesoaa win boɔba ɔ̈ see dɛ dlǒ tùba mu, è nyuǒ moo ɔɔ dlǒ nɔ̀ǒ ɔ seǒ tù. È ɔ jě lɛ ɛ̈ moo ɔ klee ɔ̀ boae kɛn. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nynɔà mi ɔɔ chɛ̀ɛ dlǒ chlěba ɛ moo tònwe dɛ keǒ ɔ mɔ̀. 6Bɛ̌ nu bo nynɔ bɔ̌ se dɛ dlǒ tù, è bɔ chlě ɔɔ dlǒǒ. Kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ɛ̌ monoo tònwe dɛ keǒ nynɔ bɔ chlě ɔɔ moamoa dlǒ, bɔ tù dɛ dlǒ. 7Jbɛju se je blɛɛ le bɔ tù dɛ dlǒ klě Nyesoaa wɛ̀ sàla mǒ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa nu jbɛju ɔɔ kmɔ̌ bɛ wǒ Ɔ je plě klee Ɔɔ tè jǐ boaboǎ. Kɛɛ nynɔ nɔ̀ moo tè jǐ boaboǎ keǒ jbɛju mɔ̀. 8Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa seaě jbɛju nynɔ mǒ sà, kɛɛ nynɔ nɔ̀ Ɔ sà lě jbɛju mǒ. 9Plě Nyesoa sea jbɛju nu keǒ bɔ miǎǒ nynɔ dɛ bo po, kɛɛ nynɔ nɔ̀ nuua keǒ bɔ mǐaǒ jbɛju dɛ bo po. 10Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè nynɔ bɔ tù dɛ dlǒ klě Nyesoaa wɛ̀ sàla mǒ ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo ɔ neeě jbee kbě bobo. Bɔ nu dɛ ɛ mǐ jboo dɛ tù keǒ najiǒpò mɔ̀. 11È kaǒ klě nynɔ klee jbee Nyesoa dɛ nunuɛ mǒ, nynɔ kpae ɔɔ jbe wlò, è jbe kpae ɔɔ nynɔ wlò. 12Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nynɔ sɔnaě jbɛju mǒ, è nynɔ nɔ̀ kmàe jbɛju, noǎ wùɛǒ i sonwɛě mǒ Nyesoa mɔ̀. 13Aa chɛ̀ a chechlǎ lɛ a mǐ ɛ jě, ɛ wɛɛn kɛǒ le keǒ nynɔ bɔ keě Nyesoa mɔ̀ boɛ bɔ se dɛ dlǒ tùe? 14Tùonyuu kmɔ̌ nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo ɛ moo tònwe dɛ keǒ jbɛjuu moamoa dlǒ bɛ tmɔ le, 15kɛɛ ɛ mooǒ tùtuɛ keǒ nynɔɔ moamoa dlǒ bɛ tmɔ. 16È bɛ̌ nu bo nyu wùɛ bɔ̌ jlɛ̌ bɔ chɛtlǐi liǐ jè keǒ ɛmo dɛǒ jleě mǒ, dɛ Ě kɔn bo sèsae ɔɔ wlòmo nɛ̀ moo ämoà klee Nyesoa wǎn tùu ä se blětà dɛ tɛ̀ɛ kɔn bɛ̈ nee dɔ̌ keǒ ɛmoǒ kɛn. 17È klě tee noǎà tìià wlòmo Ě se aa nynɛ̌ le po. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo aa Nyesoaa wɛ̀ sèsa ɛɛ̌ nu nyopò tùu kàan dɛ mǒ, kɛɛ ɛ sǐ u mǒ bo. 18Nyane dɛ Ě wɔ̌n'ɔ nɛ̀ moo bǎ bò le klě a Nyesoaa wɛ̀ sàla mǒ, a plee ɛ tàkpɛ̌ ǎ wònwɛɛ je, è Ě po i mǒ kàan tè tèà Ě wɔ̌n'ɔ ii tìe moo kàan tè. 19Ě wɔ̌n dɛà ɛ̈ moo a jě lɛ ɛ̈ moo ɛ wɛɛn'ǒ le ba nuu ɛ tàkpɛ̌ ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ kɔn'ǒo tùtuɛ klě a slè ɛ mǐ ɛ tee le. 20Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bǎ bò le, a jě lɛ ɛ̈ moo Koɔn'ɔ wìti didi dɛǒ a di, kɛɛ sɛjesɛ ɛ se Koɔn'ɔ wìti dɛ aǎ di ɛ. 21Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo bo tǐ bǐ nyniǒ keǒ ba di Koɔn'ɔ wìti dɛǒ aǎ fofoo lo ǎ di dɛ, ii tè sàno ke tìe ni, è tìe tùu nmɔ ke u ni. 22A se kɛ keǐ kɔn ï kɔn bobo ba diěe dɛ a miǐ nǎ le? Mɛ kɔɔ̌n tè a sɛ̀ɛ leě kɛǒ Nyesoa koǔu tè le, nyopòà see dɛɛ sàla kɔn ǎ bɛtɛ̌ɛ leě u je? È mi a je bo boɔɔ̌ kɛ keǒ a jleě mǒ? Bo po kɛ aa nyneǎ le keǒ dɛ a nii ɛɛ tè mɔ̀ le? Ě se ɛ numa mu! 23Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo dɛǒ nɛ̀ sɔn'ě Koɔn mɔ̀ mǒ Ě chěn plě Ě tee amo ɛ̈ moo tǒn jlǒ waěǒ kɔn mɔ̀ u sàea lěe äa Koɔn Jùsu bo demǒ, Ɔ dǔa flɔ̌ɔ tìe mǒ 24Ɔ̌ pea Nyesoa tàto keǒ ɛ mɔ̀ Ɔ̌ klǎla ɛ wan le, è kě Ɔ dǎla Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ moo Ně fǒ ɛ̈ kɔn'ǒ a mɔ̀, a di ɛ ɛ̈ di ɛɛ numa Ně tè miě a wlòmo be.” 25Tà u wɔ̀laa wìti dɛ le, dɛɛ doǒ nɛ̀ Ɔ nua Ɔ̌ dǔa mǒ naě kàe mǒ ɛ̈ jǐa lěe, kě Ɔ dǎla Ɔ je, “Mǒ naě kàeà nɛ̀ moo Nyesoaa kuo win jajle Ɔ poo keǒ tùonyopo wùɛ mɔ̀ ï Ně nymɔ poo loo kòo kɛn. Tǐ wùɛ mɔ̀ ba nǎ nɛ Ně tè miě a wlòmo be.” 26Tǐ wùɛ mɔ̀ bǎ di flɔ̌ɔǒ bǎ naě kàeǒ mǒ, nɛ̀ tmɛɛ̌ nyopò wùɛ le ke Koɔn nuu kokoɛ̌ ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ɔ miǎ de di. 27Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ mii flɔ̌ɔǒ diba plě ɔ̈ mii Koɔn'ɔ kàeǒ mǒ naěma klě slě ɛ mɔ̀ kɔn tǔn wlòmo, kpni kukwǐi tè jɛɛa nɛ̀ neǒ ɔ kɛn keǒ Koɔn'ɔ fǒ klee Ɔɔ nymɔ jleě mǒ. 28Nyu wùɛ bɔ chechlǎ ɔɔ chɛ̀ teěn teěn plě ɔ mǐ flɔ̌ɔǒ ɛɛ tìe di plě ɔ mǐ Koɔn'ɔ kàeǒ mǒ naě ne. 29Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ mii flɔ̌ɔǒ diba ɔ̈ mii kàeǒ mǒ naěma klě slě ɛ mɔ̀ kɔn tǔn wlòmo plě ɔ̈ slěe Koɔn'ɔ fǒo tè mɔ̀ kɔn, bɔ̌ nu ɛmo dɛǒ, è Nyesoaa tè tùtuɛǒ ɔ jɛ lɔɔ chɛ̀ bobo. 30Dɛǒ nɛ̀ ni ɛ aa dɛ fòfoa kbě wɛ̀ a ja le plě aa tìe kmɛ plě aa tìe kwekwěe le. 31Bɛ̌ nu bä chechlǎ äa chɛ̀ klekle, è Nyesoa se ä tè jɛɛba mu. 32Kɛɛ bɛ̌ nu bo Nyesoa Bɔ̌ maěǒ äa plɔ tu kɛn bo klě tǐà wlòmo, è Ɔ peǒ ä mɔ̀le snǔ wòje Ɔɔ jlǔ panpě ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔɔ̌ diǎ ä nyopòà see Nyesoa ji kɛn bo mǎ Ɔɔ̌ diǎ ä kokǒ wun kɛn bɛ̌. 33Tèǒ nì kɔn tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bǎ bò le keǒ ba di Koɔn'ɔ wìti dɛ, a fofoo lo. 34Bɛ̌ nu aa nyu sàno bɛ̌ ke ɔ ni, bɔ di dɛ klě koǔ bo ɛ̈ di ɛɛ numa bǎ bò le, Nyesoa Ɔɔ̌ seǒ ɔɔ plɔɔ tu kɛn bo maě ne. Bɛ̌ nu bo diǎ a jebo chèba, Ě miǎ a tee noǎ tìi tmɔɔ̌ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\