1 Kwnɛtiɛ̌ 12

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ně jlǎ bo nu ɛ ba naě boboɛ měne ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoaa Sùsuu noǎa tè jleě mǒ bo. 2Bi beě a wlò jleě tǐǒ jleě a sěɛlaa Nyesoa dɛ ni ke u nia amoo booa ǎ sɛ̀aa nǔkpuǐǒ ii wɛ̀ ï see wien boɔboɔ ji. 3Tèǒ nì kɔn tè boǒ sèsae a wlòmo, nyuà Nyesoaa Sùsu neěe ja ɔɔ̌ boɔ dɛà ɛ̈ moo, “Chlǒ keǒ Jùsu kɛn,” plě nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ dǎ bò ɛ̈ moo, “Jùsu moo ně Koɔn,” ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ̌ neě ɔ ja plě. 4Ɛ kɔn nyee noǎa doědoe Ngmà Je Ne Sùsu nyee nee, kɛɛ Ɛmo Sùsuu doǒ Nɛ̀ nye i nyopò le. 5Ɛ kɔn wakěe kplekplei bä nunuu Nyesoaa konkwa mǒ, kɛɛ ɛ moo Koɔn'ɔ doǒ Nɔ̀ kɔn konkwaǒ ä ni. 6Ɛ kɔn wakěe kplekplei nyu bɔ nunuu Nyesoaa konkwa mǒ, kɛɛ ɛ moo Nyesoaa doǒ Ɔ̌ ni ɛmo konkwe wùɛǒ klě nyu wùɛ mǒ. 7Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ̌ beě nyu wùɛ ja, Ɛ nye ɔ nyee noǎ ï bee pepě mǒ nyopò jěe keǒ Nyesoa wǎn'a kàan dɛ mɔ̀. 8Nyesoaa Sùsu nye nyopòo tìe kbě ǔ boɛɛě tɔ̀n mǒ plě Ɛ̌ nye tìe kbě ǔ tee le. 9Ɛmo Sùsuu doǒ Ɛ nye nyopò tùu kbě kɛn ne tè wlò popoɛ. È Ɛ nye tìe kbě ǔ peɛn nyopò. 10Ɛ nye tìe tùu kbě ǔ ni wlòlekaen noǎ Ɛ̌ nye tìe tùu kbě ǔ sɛ̀ wan keǒ Nyesoa mɔ̀ Ɛ̌ ni tìe tùu ǔ wɛ̀ě ɛ bu jbo kǔ sìsi klee dɛǒ moo Nyesoaa Sùsu Ɛ̌ nu tìe tùu ǔ wɛ̀ě ɛ keǒ bu po dɔ̌ɔdɔ̌ win plě Ɛ̌ ni tìe ǔ wɛ̀ě ɛ keǒ bu sèsae dɔ̌ɔdɔ̌ win kɛn le. 11Kɛɛ ɛ moo Sùsuu doǒ Ɛ̌ ni noǎ wùɛǒ plě Ɛ̌ nye nyu wùɛ nyee noǎ Ɛ jlɛ̌ Bɛ nye ɔɔ. 12Tentǎn Jǔ wǒ je tùonyugbee fǒ ɛ̈ kɔn'ɔ noǎ kɔfle fòfoa keǒ ɛ jleě mǒ. Kàan tè ɛ kɔn noǎ kɔfle fòfoa ǐ neǒ ɛ jleě mǒ, kɛɛ kaǒ ɛ moo fǒo do. 13Tà ä poaa ně dlǒ, baǎje bò mooa Jùwɛ nyu ɔ̀ɔ̌ kuadakɔ̌ nyu ɔ̀ɔ̌ kèi ɔ̀ɔ̌ bò se kpo bo ne, Ɛmo Sùsuu doǒ Nɛ̀ poǒ äa wùɛ tàa do ä wǒ je fǒo do. È Nyesoa nye äa wùɛ Sùsuu doǒ Bɛ beě ä ja. 14È ba tanàle, fǒà ɛ se dɛ kploo do nu, kɛɛ ɛ kɔn noǎ kɔfle fòfoa neǒ ɛɛ jleě mǒ. 15Bɛ̌ nu bo bɛ̌ kee bò dɛ̌ ɛ̈ moo, “Ě se son, ii tè Ě seǒ fǒà wakǎ jleě mǒ kɔn,” ɛ̀ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ boǒ ɛ seǒ fǒ jleě mǒ kɔn le? 16Bɛ̌ nu bo nɔkǔ bɛ̌ dǎ bò ɛ̈ moo, “Ě se jleě, ii tè Ě seǒ fǒ wakǎ jleě mǒ kɔn,” ɛmoǒ ɛ se ɛ numa mu keǒ jleě bɛɛ̌ diǒ fǒ wakǎ jleě mǒ kɔn. 17Bɛ̌ nu ɛmo fǒ wùɛà bɛ̌ monoo jleě do sosǒ, è ke ɛ miǐ le wonwɔ̌n numa? Plě bɛ̌ nu fǒà bɛ̌ monoo nɔkǔ sosǒ, è ke ɛ wɔ̀le je bɛ nuǔ kɛ dɛɛ nǒ wonwɔ̌n? 18Kɛɛ keǒ ɛ nuu, Nyesoa tùǒ ɛ noǎ kɔflee doědoe wùɛǒ jleě měne tà Ɔ jlɛ̌ bi neǒo. 19Bɛ̌ nu noǎ kɔflee doědoe wùɛ bǐ monoo dɛ kploo do, è tà fǒ mii kɛ nema? 20Kɛɛ keǒ ɛ nuu, ɛ kɔn noǎ kɔfle fòfoa ï neǒ ɛɛ jleě mǒ, kɛɛ ɛ moo fǒo do sosǒ. 21Tèǒ nì kɔn tè jleě slě wɔ̀ bɛ tmɔɔ̌ son ɛ̈ moo, “Ě seè sòa,” plě dlǒ slě wɔ̀ bɛ tmɔɔ̌ be ɛ̈ moo, “Ě se a sòa.” 22Òooǒn, ɛ se bò nu, ɛɛ noǎ kɔflee chɛ̀à ïà ä jěe ï kɔn tè see kma ï seǒ ii bǐì tìiǒ mǒ sìn, sɛjesɛ nì kɔn tè kma chɔɔ. 23È fǒo wakě tìiǒ ä jěe ï nee tònwe mǒ chɔɔ ï sìn'ǒ ii noǎ tìiǒ mǒ nì kɔn tè ä pe mɔ̀ ä kɛn'ɛ dalo kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa ɛɛ̌ di ä tònwe nunu. Ii tè ɛɛ wakě tìiǒ äǎ jlǎ nyopò tùu bu jěe nì kɔn tè ä pe mɔ̀ chɔɔ, 24nɛ̀ ni ɛ ii wakě tìiǒ nyopò jěe iǐ sòa tè mɔ̀ popoɛ taeǒ. Ke Nyesoa nuǒ fǒà tàa do popoɛǒ, è ɛɛ dɛǒ nee tònwe mǒ nɛ̀ kɔn tè ä kɔn'ě mɔ̀ chɔɔ. 25Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ mɔ̀le bebɛ̌ seǒ fǒǒ jleě mǒ ne, kɛɛ ii wùɛǒ i konkɔɔě tè mɔ̀ ǐ boae kɛn mǒ. 26Tèǒ nì kɔn tè i dɛɛ do bɛ̌ ke sònwɛ jě, ìi wùɛ i jeěǒ sònwɛ tàa do. È bɛ̌ nu bǔ ke ɛ dɛɛ doo nynɛ̌ le pe, è ii wùɛǒ ii plɔ blo lo keǒ tàa do. 27Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, aa ka wǒ je fǒ keǒ aa konkwa mɔ̀ keǒ Tentǎn Jǔ mǒ, aa do do a klɛ̀ konkwaǒ ɛɛ doědoe je le. 28Nyesoa po aa do do tùnwɛ jleě le klě Tentǎn Jǔu wǎn slè. Klekle nyo nù moo Ɔɔ tuposà kpa nyo, è sɔ̌n nunu nyo moo Ɔɔ wnɔsàɔpo, è tan nunu nyo moo tee nyo plě nyopòà nii wlòlekaen noǎ klee nyopòà Ɔ nyee nyopò peanpean'a kbě klee mǒ sɛ̀ɛ nyo klee kàan je si nyo plě klee nyopòà wɔ̀le ɛɛ bü poo dɔ̌ɔdɔ̌ win. 29Dɛ̌ɛ̀ aa wùɛ a se Nyesoaa tuposà kpa nyoò? Deě aa wùɛ a moo kɛ Ɔɔ wnɔsàɔpo le? Deě aa wùɛ moo kɛ tee nyo le? Aa wùɛ ni kɛ wlòlekaen noǎ le? 30Aa wùɛ amo nyopò peanpean nyee kɛ le? Deě aa wùɛ pe kɛ dɔ̌ɔdɔ̌ win? È aa wùɛ wɔ̀ kɛě dɔ̌ɔdɔ̌ win kɛn le sèsaea lee? 31Ii tè ba wɔ̀ɔn Nyesoaa nyee noǎ kɛn ï Ngmà Je Ne Sùsu nyee nee ï kɔn tè kmaa. È klě tǐà wlòmo Ě jlɛ̌ boǒ tee a dɛ moo kmɔ̌ neneɛ ɛ̈ kɔn tè kmaa ɛ̈ sìn'ǒo nyee noǎà Ngmà Je Ne Sùsu nyee nee mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\