1 Kwnɛtiɛ̌ 14

1Aa mǒ noɛnoɛ keǒ nyopò tùu mɔ̀ bɛ ne kbě kɛn plě a miǐ kɛ Sùsuu kbě kɛne nyee noǎ le pɔ̀n, sɛjesɛ dɛǒ nɛ̀ moo Nyesoaa win boɔboɔ. 2Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ klě dɔ̌ɔdɔ̌ win wlòmo boɛɛ le, ɔɔ̌ boɔ lě tùonyopo mɔ̀, ɔ boɛě Nyesoa mɔ̀. Bɛ̌ nu bɔ̀ neě Ngmà Je Ne Sùsuu kbě bobo, nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ jbo dɛǒ ɔ boɛɛ le ɛ̈ neěe je wɛ̌ kàan tè wlòmo. 3Kɛɛ nyu wùɛ bɔ̌ ke Nyesoaa tè boɛ, ɔ boɛě tùonyopo mɔ̀, noǎǒ ɔ boɛɛ ǐ pe uu tè wlò popoɛ kbě ja le ǐ pe u kbě ja le ǐ tùiě u wlò wlòmo ble. 4Nyuǒ boɛɛ dɔ̌ɔdɔ̌ win ɔ kunkwii ɔɔ tè wlò popoɛ měne, kɛɛ nyuà boɛɛ Nyesoaa win ɔ kunkwii Tentǎn Jǔu wǎn měne. 5Ě mii ɛ jlǎba aa wùɛ ba poo dɔ̌ɔdɔ̌ win, kɛɛ dɛ Ě mii mǒ noɛɛma sɛjesɛ nɛ̀ moo Nyesoaa win boɔboɔ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa win boɔboɔ nɛ̀ kɔn tè kma ɛ̌ sìn'ǒ dɔ̌ɔdɔ̌ win mǒ, ɛ̀ sìn'ǒ nyu bɔ̌ ke i kɛn le sèsɛɛ le ɛ̈ di ɛɛ numa Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ uu tè wlò popoɛ mǐ měne kunkuu nu. 6Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bɛ̌ nu bo di kɛ lě a mɔ̀ bo klě dɔ̌ɔdɔ̌ win wlòmo boɛɛ le, bo se a dɛà Nyesoa te mǒo je tee le klee jiji dɛ ba jii klee Nyesoaa win boɔboɔ plě ii teea, mɛ Ě miǐ kɛǒ amo bo poba? 7Bebe noǎa chɛ̀à see fònfno kɔn u bee wòje plèi klee kanǐkài, bɛ̌ nu ii win'ǒ i pe kɛɛ biǐ bɛ̌ mɔ̀le, è ke mìǐ kɛ ɛ jijiɛ numa ɛ̈ moo wlɛ̌à nɛ̀ i ble? 8Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ ke nokpa be keǒ to mɔ̀ plě bo ɛɛ win biǐ bɛ̌ mɔ̀le, mɔ miǐ kɛ mɔ̀le wɛ̀ba keǒ toǒ mɔ̀? 9Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono keǒ amoà mɔ̀ ü boɛɛěe dɔ̌ɔdɔ̌ win wlòmo. Bɛ̌ nu win'ǒ a boɛɛ bǐ se kɛn le bɛ̌, è ke nyu wùɛ miǐ kɛ ɛ jijiɛ numa keǒ dɛ a boɛɛ mɔ̀? Ɛ sɛ̀n nynɛ̌ boɛě le sosǒ fèflɛ kpɛ li. 10I se kplɛ win'i doědoe nì neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ klě ii wùɛǒ slè win slě ne ï see dɛ nynɛ̌ sɛ̀n. 11Tèǒ nì kɔn tè bo ně wɔ̌n win'ǒ nyuǒ ɔ boɛɛ měne, è ɔ moo dakpǎi keǒǒ mɔ̀, è Ě moo dakpǎi keǒ ɔ mɔ̀. 12Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ jlɛ̌ɛ Sùsuu kbě kɛn ne nyee noǎ chɔɔ, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono keǒ a mɔ̀. Ii tè a wɔ̀ɔn ii noǎ fòfoaa tè kɛn ï mii Nyesoa nyoo tè wlò popoɛ měne kunkuuma. 13Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke dɔ̌ɔdɔ̌ win pe, bɔ bàte ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ miě ɛ wɔ̀ keǒ bɔ sèsae i kɛn le ke. 14Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo bɛ̌ nu bo klě Nyesoa mɔ̀ boɛ klě dɔ̌ win wlòmo, ně sùsu nɛ̀ boɛě Nyesoa mɔ̀, kɛɛ ně tè le jbojbɛ ɛɛ̌ jboǒ dɛ je. 15È mɛ Ě blɛɛ je bo nuǔ de? Ě miě Nyesoa mɔ̀ boɔba klě ně sùsu mǒ klee klě ně tè le jbojbɛ mǒ ke. È bɛ̌ nu bo ke ble, Ě miě ně sùsu mǒ bleeba klee klě ně tè le jbojbɛ mǒ. 16Bɛ̌ nu bò ke Nyesoaa nynɛ̌ le pe klě nè sùsu mǒ sosǒ, è nyuǒ see Sùsuu tè měne ji ɔ̈ miǒo bo nema ɔ̈ɔ̌ wɔ̌n'ɔ tèǒ bòɛɛ měne, è ke tae ɔ miǐ kɛ nè tàto pe win'ǒ bòɛɛ klě Nyesoa mɔ̀ kɛn wɔɔan numa? 17Ɛ nu tɛɛ bò pe Nyesoa tàto klě dɔ̌ɔdɔ̌ win wlòmo, kɛɛ ɛmoǒ ɛ se nyu wùɛɛ tè wlò popoɛ měne kunkuuma mu. 18Ě pe Nyesoa tàto keǒ dɔ̌ɔdɔ̌ win'à Ě boɛɛ mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ aa wùɛǒ mǒ. 19Kɛɛ klě Nyesoa koǔ bo Ě mii ɛ mǒ noɛɛma keǒ bo boɔ win bee m̀m ï nyopò mii měne wɔ̌nma ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ u tee le, ɛ̀ sìn'ǒ bo boɔ win bee taslěwɛɛ pù klě dɔ̌ win wlòmo ï nyu see měne wɔ̌nma mu. 20Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, aǎ wě je jlǔ klě aa dlǒ le sìɛnsiɛn mǒ ɛ̈ kwɛɛǒo dɔ̌ɔdɔ̌ win popoɛ jleě mǒ bo. Ba wǒ je jijlǎi keǒ dɛ kukǔu nunuɛ mɔ̀, kɛɛ klě aa dlǒ le sìɛnsiɛn mǒ bɛ wǒ je nyuà wɛ̀ lee je le. 21I chleě le klě Nyesoaa win wlòmo, kě Koɔn dɛ̌ ɛ̈ moo, “Nyopòà pee dɔ̌ɔdɔ̌ win klee dakpě nù kɔn mǒ Ě miǎě nyopòǒ mɔ̀ boɔɔba, kɛɛ kaǒ u seǎ Ně tè kàan tè poba mu.” 22Ii tè dɔ̌ɔdɔ̌ win neǒ keǒ nyopòà see kàan tè popoɛ kɔn mɔ̀ i mǐ uu jboo dɛ tù, nɛ̀ se nyopòà po lii kàan tè. Nyesoaa win boɔboɔ nɛ̀ moo jboo dɛ ɛ̈ kɔn'ǒo nyopòà poo kàan tè mɔ̀, nɛ̀ se nyopòà see kàan tè po. 23Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu Nyesoaa nyopò wùɛ bǔ wɛ̀ de, bo nyopò wùɛ bǔ ke dɔ̌ɔdɔ̌ win pe, bɛ̌ nu nyopò tùuà üǔ wɔ̌n nii měne bǔ pa klee se kàan tè po nyoo tìe bǔ pa, u se kɛ ɛ boɔba mu ɛ̈ moo aa dlě sɔn'ǒ mɔ̀ mǒ snǔ le? 24Kɛɛ bɛ̌ nu uu wùɛ bǔ ke Nyesoaa win boɛɛ plě bo nyuà ɔ̈ɔ̌ wɔ̌n nii měne bɔ̌ pa ɔ̀ɔ̌ ɔ̈ moo se kàan tè po nyu bɔ̌ pa, uu wùɛǒ u mi i ɔ̀ měne jbooba ɛ̈ moo ɔ moo dɛ kukǔ nuɔ, u mǐ ɔ tè mɔ̀ tù 25ɛ̈ di ɛɛ numa noǎ wùɛǒ wɛ̌ pnɔ je klě ɔ wlò jleě i mǐ pepě mǒ be, ɔ mǐ kwne bo kɔ ɔ mǐ Nyesoaa wɛ̀ sà, ɔ mǐ bò dǎ ɛ̈ moo, “I moo kàan tè Nyesoa neɔ a slè.” 26Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, mɛ a je Ě sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌? Dɛ Ě sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nɛ̀ moo bǎ wɛ̀ de keǒ ba sà Nyesoaa wɛ̀, aa wùɛ a wɛ̀ mɔ̀le a mǐ ble klee a mǐ Nyesoaa win tee le klee a mǐ tuposàà ɛ̈ sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ kɛn le sèsae le plě a mǐ dɔ̌ɔdɔ̌ win po klee a mǐ imo win'ǒ kɛn le sèsae le. A nu noǎ wùɛǒ i mǐ Nyesoa nyopò wùɛɛ tè wlò popoɛ měne kunkuu nu. 27Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ ke dɔ̌ɔdɔ̌ win pe, nyuu do sosǒ nɔ̀ bɔ̈ boɔ klě tǐǒ wlòmo. Bɛ moo tàii sɔ̌n sosǒ ɔ̀ɔ̌ bɛ sie tàii tan nù bu sɔn'ǒ mɔ̀ mǒ bü boɔ, è nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ kɔn bɔ sèsae i kɛn le. 28È bɛ̌ nu win'i kɛn le sèsae nyu bɔ̌ slě Nyesoa koǔǒ bo ne, è nyopòǒ pee dɔ̌ɔdɔ̌ win'ǒ bu po kpee. Tà ɛ tù uu do u neěe, bu boɔě Nyesoa mɔ̀ klě uu chɛ̀ wlè jleě. 29Nyesoaa wnɔsàɔpoo sɔ̌n ɔ̀ɔ̌ uu tan sosǒ nù bü boɔ Nyesoa win, è nyopò tùuǒ neǒo bu chechlǎ i bɛ̌ nu tèǒ u boɔɔ bǐ neǒ snǔ mɔ̀. 30Bɛ̌ nu bo nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ neě a slè, klě ɔ mǒ Nyesoa Bɔ̌ po dɛ pepě mǒ keǒ ɔ mɔ̀, è nyuǒ boɛɛ bɔ nu kpee. 31Aa wùɛ bǎ ke Nyesoaa win wan sɛ̀, ba nu ɛɛ do do ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò wùɛǒ neǒo u mǐ dɛ chěn u mǐ kbě ja le be. 32Nyopòǒ Nyesoaa win wan sèsaa kpě nyee nee bu blěǒ ɛ mɔ̀ kwa u mǐ ɛ nu tɛɛ tɛɛ. 33Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo äa Nyesoa ni mǒ slɛɛ̌ noǎa klě ně bo wna tǔn mǒ. Bɛ̌ nu Nyesoa nyo wùɛ bǔ wɛ̀ de klě Nyesoa keǐ bo ble le, dɛǒ nɛ̀ ɛ blɛɛ je bɛ mono. 34Aǎ sonwɛǒ nyno mɔ̀ mǒ uǔ boɛ wien klě Nyesoa koǔ bo. Bu nu kpee u mǐ uu chɛ̀ ja tìe wòje keǒ Nyesoaa teteǎ dɛ̌ɛ. 35È ke ɛ toon jleě mǒ bo ɛ̌ monoo tònwe dɛ keǒ nyno bu boɔɔ dɛ klě Nyesoa koǔ bo, bǔ kɔn wan gbà dɛ, bu gbà uu jbeapò wan klě koǔ bo. 36Aa wlò je Nyesoaa win'à klě i sɔn kɛě a mɔ̀ mǒ le? Deě i diě le sosǒ keǒ a mɔ̀? 37Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ji ɛ ɛ̈ moo ɔ moo Nyesoaa wnɔsàɔ ɔ̀ɔ̌ ɔ blě Sùsuu nyee dɛ tɛ̀ɛ, è bɔ poo ɛ kòo kɛn ɛ̈ moo noǎà kɔn tè Ě chleě ɔɔ mɔ̀ i moo teteǎ ï sɔn lěe Koɔn mɔ̀ mǒ. 38Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ sà imo teteǎà jleě mɔ̀, è aǎ dɛɛ ɔ dɛ ke. 39Ii tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a poě kbě le a boɔ Nyesoaa win. È plě dɔ̌ɔdɔ̌ win'i boɔboɔǒ aǎ gbɛ̌ lɛ. 40Kɛɛ noǎ wùɛ a mii numa klě Nyesoaa wɛ̀ sàla mǒ bi neě tùtuɛɛ tǔn wlòmo plě bi beě tu mǒ tɛɛ tɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\