1 Kwnɛtiɛ̌ 15

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě jlɛ̌ bi beě a wlò jleě Nyesoaa kàan tuposàà Ě poa amoo je plě a blěaǒo mɔ̀ kwa ɛ̈ a nynaa kɛn bo klě tǐà wlòmo. 2Bɛ̌ nu bǎ kmeǒ dɛǒ Ě boɔla amoo je mɔ̀ bo kaǒ, è a wa le klě kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. Bɛ̌ nu bǎ se ɛ nu, è aa tè wlò popoɛǒ ɛ se dɛ nynɛ̌ sɛ̀nma mu. 3Dɛà kɔn tè kmaa u sèsae mǒo wlòmo plě Ě sèsaea amoo wlòmo nɛ̀ moo Tentǎn Jǔ kǒa keǒ äa dɛ kukǔ mɔ̀ wòje keǒ Nyesoaa win nu nii boɔboɔ. 4È u tùa Ɔ bo plě Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ. 5Ɔ woǒa Pitɛ̌ je, è Ɔ woǒa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n wùɛ je. 6Plě Nyesoa nyo ü neaǒo tàa do ü sìn'aa hɔ̀ndlowɛɛ m̀m kɛn nù Ɔ woǒa je. Uu dɛ fòfoa neě jè kmɔ̌, kɛɛ uu tìe kǒ lo. 7È Jìmǐse jěa Ɔlo plě Nyesoaa tuposà kpa nyo wùɛ ǔ jěa Lɔ ke. 8Demǒ bɔɔ̌ dɛ nɛ̀ moo ɛ sea wlò tɔɔn no wòje keà nynɔ kwɛn'ɛ jijlǎeà ɔ̈ kɔn dǐa di tǐ seǒo nyni, kě Ɔ nuaǎ je woǒa ke. 9Mǒà ně tè se kma i seǒ Nyesoaa tuposà kpa nyo wùɛ tùuǒ mǒ sìn plě Ě seǒ le wɛɛn ne keǒ bu dae leě Nyesoaa tuposà kpa nyuu chɛ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Ě tèa Nyesoa wǎn'a tè mɔ̀. 10Kɛɛ Nyesoa noɛɛ neě mǒ no, tèǒ nì kɔn tè Ɔ poěě tǔn'à wlòmo. Ɔɔ mǒ noɛnoɛ nu dɛ fòɛ keàǎ jleě mǒ, nɛ̀ kɔn tè Ě peě kbě bo nu konkwa jakǎ bɛ sìn'ǒ Nyesoaa tuposà kpa nyo wùɛ tùuǒ mǒ. Sɛjesɛ ɛ se mǒ ně nu konkwaǒ, ɛ moo Nyesoa Ɔ̌ noɛɛ neě mǒ Ɔ̌ ni konkwaǒ klěě mǒ. 11Ii tè bɛ̌ nu bo ke imo win'ǒ boɛ ɔ̀ɔ̌ bɛ̌ moo Nyesoaa tuposà kpa nyo tùuǒ bǔ ke i boɛ, ä boɛɛ kɛn dɛɛ do, è nɛ̀ kɔn tè a po kàan tè. 12Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä boɛɛ Nyesoaa win ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ dǔǎ jemǒ Ɔ̌ sɔnaě kǒla mǒ, è mɛ kɔɔ̌n tè aa tìe tùu je nyu bɔ̌ kǒǒ kɛ ɔ seǎa jemǒ dǔba mu? 13Bɛ̌ nu bo kokǒ nyopò bǔ seǎ jemǒ dǔba mu, è ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Tentǎn Jǔ sea jemǒ dǔ. 14Bɛ̌ nu Tentǎn Jǔ Bɔ̌ sea jemǒ dǔ, è win'à ä boɛɛ i moo chɔǔchɔǔ ä boɛ lɛ. È aa tè wlò popoɛ nu flo ke. 15Bɛ̌ nu sɛjesɛ bo Nyesoa Bɔ̌ seeǎ kokǒ nyo jeměne dǔba mu plě bä boɔ li ɛ̈ moo Nyesoa dǔa Tentǎn Jǔ jemǒò, è tè kme ä ne keǒ sen'ǒ ä tmɛ̌ɛ mɔ̀ keǒ Nyesoa jleě mǒ. 16Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo bɛ̌ nu bo Nyesoa Bɔ̌ seǎ kokǒ nyo jemǒ dǔba mu, è Ɔ sea Tentǎn Jǔ jemǒ dǔ ke. 17È bɛ̌ nu Tentǎn Jǔ Bɔ̌ sea jemǒ dǔ, è aa tè wlò popoɛ se dɛ kɛn bo nyna plě a mǎaǎ jè le klě aa dɛ kukǔ slè. 18È dɛ ɛmoǒ ɛ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ ke nɛ̀ moo Tentǎn Jǔu kàan tè po nyoǒ kǒaa u mǎ ne. 19Bɛ̌ nu aa Tentǎn Jǔ wlò je kuuan bɛ̌ nu kàan kělɔ kmɔ̌à ä neɔɔ mɔ̀ sosǒ plě bo kmɔ̌ tɛ̀ɛ bɛ̌ seǎě diba mu, è ämo Tentǎn Jǔu wǎn wɔle bi nu ämo ɛ miǒ nyopò tùu mǒ sìn. 20Kɛɛ dɛà nɛ̀ moo kàan tè ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ dǔa jemǒ Ɔ̌ sɔnaě kǒla mǒ. Nɔ̀ moo klekle Nyu Ɔ̈ sɔnaě kǒla mǒ plě ɛ̌ tee ɛ ɛ̈ moo nyopò wùɛ ü kǒo u mi jemǒ dǔba ke. 21Nyuu do nɔ̀ jaě kokoɛ̌ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Nyuu do Nɔ̀ jaě je měne duduɛ̌ keǒ nyu bɔ sɔn'ě kǒla mǒ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀. 22È keǒ ɛ nuu nyopò wùɛ ü kwɛ lěe Ɛdɛ̌mo mǒ bo ǔ kǒo, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyopò wùɛ ü kwɛ lěe Tentǎn Jǔ mǒ bo Ɔ miǎ u numa u miǎ kmɔ̌ ne. 23Kɛɛ nyu wùɛ miǎ jemǒ dǔba klě mɔ̀le kenkɛɛ tǔn mǒ. Tentǎn Jǔ Nɔ̀ mooa klekle Nyu Ɔ̈ sɔnaě kǒla mǒ, Bɔ̌ diě de, Ɔ miǎ Ɔɔ mɔ̀ na nyo wùɛ jemǒ dǔba. 24È plě kmɔ̌à ɛɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ miǎǒ nyni. Klě tǐǒ wlòmo Tentǎn Jǔ miǎ win kwa kɔn sìsi wùɛ klee sìsiǒ kpě neěe kwete mǒ wan duba Ɔ miǎ Ɔɔ deplěǒ Nyesoa nye Ɔ̈ moo Ɔɔ Gbeǐ. 25Tentǎn Jǔ kɔn Bɔ kɔn win kwa ɛ mǐ ɛ kpa kpa Nyesoa miǎ Ɔɔ jlae nyo wùɛ nu u miǎě Ɔ bobo be. 26Demǒ bɔɔ̌ jlae nyu Ɔ miǎa gbè sùeba nɔ̀ moo kokoɛ̌. 27Nyesoaa win je Nyesoa miǎě Ɔ noǎ wùɛ bobo poba, ɛmoǒ ɛ gbàe kɛn le chnɛ̀ ɛ̈ moo, “Noǎ wùɛ i beě Ɔ bobo,” ɛ̈ see nynɛ̌ sɛ̀n ɛ̈ moo Nyesoa be noǎ wùɛǒ kɛn Ɔ̈ poě i Tentǎn Jǔ bobo. 28Bɛ̌ nu noǎ wùɛ bǐ beě Nyesoaa Jǔ bobo, è Ɔ miǎě Ɔɔ chɛ̀ Nyesoa bobo poba Ɔ̈ poě Ɔɔ noǎ wùɛ bobo ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐǎ noǎ wùɛ win kwa kɔn. 29Bɛ̌ nu ɛmo dɛà bɛ̌ se kàan tè, è mɛ nyopò miǐ kɛ lě ɛ wlòmo sàba keǒ bu poo ně dlǒ keǒ kokǒ nyo mɔ̀? Bɛ̌ nu sɛjesɛ bo kokǒ nyo bǔ seǎ je měne dǔba mu, è mɛ kɔɔ̌n tè u pee leě kɛ ně dlǒ keǒ u mɔ̀? 30A tanà ämo Nyesoaa tuposà kpa nyo mɔ̀le, mɛ kɔɔ̌n tè ä peě kɛě äa chɛ̀ jǐlenymi noǎ slè tǐ wùɛ mɔ̀? 31Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, keǒ sɛje ɛ nuu kàan tè pooa ɛ̈ moo Ě kun le kɛn keǒ aa tè mɔ̀ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ äa Koɔn, kě Ě ni a wlòmo sèsae ɛ̈ moo kokoɛ̌ poo loǒ je ja klě chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ wlòmo. 32Bɛ̌ nu bɛ̌ moo ně chɛ̀ɛ ble po dɛ keǒ boǒ wɔ̀n kpnii jǐlenymi nyo mɔ̀ wòje soa kělɔ dě fòɛà moo Ɛfèse wlòmo, bo jě kàan dɛ ɛ miǒ mǒo bo poba? È bɛ̌ nu kokǒ nyo bǔ seǎ je měne dǔba mu, è a nɛ bä nu äa chɛ̀ɛ kmɔ̌. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kàn'ǒ di kàn lěe ä mi kàn kǒba. 33Aǎ sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ bee a mǒ. Nyopò kukwǐi mɔ̀ nena ɛ nymii tùonyugbee kàan kmɔ̌ jǐ le. 34A di aa chɛ̀ mɔ̀ a mǐ kpni kukwǐ bɔ̌. Aa tìe tùu ni dɛ wòje keà nyu see Nyesoa ji, Ě boɛ ili ɛ miǒ a tònwe je po. 35Tǐ tìi tà nyu tɔ̀ɔ mi i wan gbàba ɛ̈ moo, “È ke kokǒ nyo miǎa kɛ je měne duduɛ̌ numa? È fǒ tae u miǎǎ kɛ kɔnma?” 36Chlachlǎ be taeǒ i moo kokǒ plɔɔ wan le gbà noǎa. Bɛ̌ nu bò dɔ̌ tu joɛ̌ɛ, ɛ kɔn bɛ po kɔnǒ plě ɛ mǐ wǒ. 37Joɛ̌ɛǒ dòɛ̌ɛ ɛ moo kou joɛ̌ɛ sosǒ ɔ̀ɔ̌ dodɔ̌ joɛ̌ɛ tɛ̀ɛ, ɛ se tuǒ ɛ seǎ kunma mu. 38Nyesoa Nɔ̀ tùǒ ɛ fǒ taeǒ jleě mǒ ɛ̈ Ɔ jlɛ̌ bɛ kɔn'ɔ. Ii tè joɛ̌ɛ wùɛ kɔn ɛ blěe fǒ. 39Fě wùɛ i seǒ tàa do ne, tùonyopo kɔn u blěe fǒ, nekpetaǐpò kɔn i blěe fǒ, noe kɔn i blěe fǒ plě smì kɔn i blěe fǒ. 40Jɔ mǒ kɔn ɛ blěe fǒ, è kmɔ̌à ɛ kɔn ɛ blěe fǒ. Fǒǒ neěe jɔ mǒ ɛ blěe jǐlenmɔnmɔ ne dɔ̌, è fǒà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ blěe jǐlenmɔnmɔ ne dɔ̌ ke. 41Wɛn'ɛ fonfɔn ne dɔ̌ keǒ sòbae klee jɔtnèe fonfɔn mɔ̀. Jɔtnèe chɛ̀ǒ ii fonfɔn ne le dɔ̌ɔdɔ̌. 42Kě kokǒ nyoo je měne duduɛ̌ɛ ka kɔn bɛ ne je. Bɛ̌ nu äa fǒ bɛ̌ kǒ bǔ tù ɛ bo, ɛ sònwɛ ne, kɛɛ bɛ̌ keǎ je měne duǐ, ɛ miǎ fǒà ɛɛ̌ kǒo jemǒ duǔba. 43Bǔ ke fǒ bo tùi ɛ nymi le jǐ, kɛɛ bɛ̌ keǎ jemǒ duǐ ɛ miǎ jǐ le nmɔma. Bǔ ke fǒ bo tùi, ɛ se kbě kɔn, kɛɛ bɛ̌ keǎ jemǒ duǐ, ɛ miǎ kbě mǒ nema. 44Bɛ̌ nu bǔ ke ɛ bo tùi, ɛ moo kmɔ̌ mɔ̀ fǒ, kɛɛ bɛ̌ nu bɛ̌ keǎ jemǒ duǐ, ɛ miǎ Sùsuu fǒ mooma. È ke ɛ toon jleě mǒ bo blǒ fǒ neǒo, Sùsuu fǒ neǒ ke, 45wòje keǒ ɛ nuaa chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, nyane jbɛju ɔ̈ moo Ɛdɛ̌mo u nua nɔ ɔ̌ moo kmɔ̌ ne tùonyu, è demǒ bɔɔ̌ Ɛdɛ̌mo tɔ̀ɔ Nɔ̀ moo Nyesoaa Sùsu Ɛ̈ nyee nyopò fònfno. 46Sùsuu fǒ se nya kɛn, kɛɛ blǒ fǒ nɛ̀ moo klekle plě Sùsuu fǒ ɛ̌ diě. 47Nyesoa nua fnò ɔ̌ nua nyane jbɛju. Sɔ̌n nonɔ Jbɛju moo Koɔn Ɔ̈ sɔnaěe jɔkɛn mǒ. 48Keǒ nyane jbɛjuǒ u nuua fnò ɔɔ de nu kmɔ̌ nee, kě nyopò wùɛ ü neěe blǒ fǒ mǒ uu ka ne je. È keǒ sɔ̌n nonɔ Jbɛjuǒ Ɔ̈ sɔněe jɔkɛn mǒ Ɔɔ kmɔ̌ nee je, kě Nyesoaa nyopò wùɛ uu kmɔ̌ ne. 49Tèǒ nì kɔn tè keà ɛ nuu äa fǒ wǒo je jbɛjuǒ ɔ̈à nuuaa fnò, a nɛ äle kmɔ̌ bɛ wǒ je Jbɛjuà Ɔ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ. 50Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě tmɛɛ̌ ane, fǒà ɛ klee nymɔ i slě wɔ̀ bi neě Nyesoaa deplě slè, dɛà ɛ̈ kɔn'ɔ sònsɔn ɛ slě wɔ̀ bɛ moo dɛà see sònsɔn kɔn. 51A po nɔkǔ bo, Ě jlɛ̌ boǒ sèsae a je wɛ̌ tè wlòmo. Ɛ se nyopò wùɛ u se kǒba mu, kɛɛ nyopò wùɛ mi sàeba. 52Bɛ̌ nu bo demǒ bɔɔ̌ kànmu bɛ̌ boɔlǎ, è keà nyu kɛpǒo jǐ, kokǒ nyo miǎ fǒà ɛ̈ɛ̌ kǒo je měne duǔba. È äa wùɛ ä miǎ sàeba. 53È sònsɔn fǒà ɛ kɔn bɛ beǎ lě ně sɔ̀n fǒ wlòmo, è fǒà ɛ̈ kɔn'ɔ kokoɛ̌ ɛ kɔn bɛ beǎ lě ně kǒ tǔn wlòmo. 54È ɛmo dɛǒ bɛ̌ kpalǎ tùɔn, è dɛà Nyesoaa win boɔɔ ɛ̈ jaěǎǒ lo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Kokoɛ̌ sùe gbè, ä kɔn duduɛ! 55Kokoɛ̌, bo jě kɛ nè dudu kpě kɔ̀n'ɔ? Kokoɛ̌, bo jě kɛ nè kpěà ï sǐi nyu mǒ bo?” 56Kokoɛ̌ɛ kbě sonwɛě mǒ kpni kukwǐ mǒ. È kpni kukwǐ sɛ̀ě ii kbě klě Nyesoaa teteǎ mǒ. 57Äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Nɔ̀ nu ɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ keǒ bä du kokoɛ̌ wan, ɛmo duduɛǒ Nyesoa Nɔ̀ nye ɛ ämo. Ä pe Ɔ tàto keǒ ɛ mɔ̀! 58Ii tè ně kàan bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a nyna bo kpankpa, aǎ wě tùɔn mǒ klě aa tè wlò popoɛ mǒ. Tǐ wùɛ mɔ̀ a poě kbě le a nu Nyesoaa konkwa. Ba kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo aa konkwa a nii keǒ Koɔn mɔ̀ ɛ se putu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\