1 Kwnɛtiɛ̌ 16

1Klě tǐà wlòmo Ě jlɛ̌ boǒ boɔ dɛǒ ɛ̈ kwɛɛǒo wlě tentɛ̌n tè jleě mǒ bo keǒ Nyesoa nyoǒ neěe Jùdǐa wakǎ kɛn uu mǒ sèsɛ mɔ̀. A nu dɛɛ doǒ Ě tmɔɔ̌ noo Nyesoa nyoǒ neěe Kalesìa wakǎ kɛn bu nuu. 2Keǒ Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀, wlěǒ aa nyu wɔ̀lee tentɛ̌n bɔ jaě i a mǐ i bo tù ɛ̈ di ɛɛ numa bo diě aǎ dii kɛ wlě tìi tɛ̌n. 3Bɛ̌ nu bo diě, Ě mi nyopò dboba ü aa plɔ bloo loo kɛn, Ě mi u chněenoǎ nyema ï mi nuu kwlǎ mǒ sàba klee aa nyee dɛǒ u mǐ ɛ Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neěe dě fòɛǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo kpa. 4Bɛ̌ nu bɛ̌ wɛɛn'ǒ le keǒ bo mu, è u miǐ de nama ä mǐ mu. 5Ě po ɛ ble keǒ boǒ sìin'ě blǒǒ moo Masedonìa kɛn, boǒ sɔn'ě u mɔ̀ mǒ plě Ě miě a mɔ̀ nyni. 6Bɛ̌ nu bɛ̌ wɔ̀le ɛ, Ě miě a mɔ̀ tǐ gbei sìnma plě klee wìtaa tǐ wùɛǒ ɛ̈ di ɛɛ numa a miǐ snǔ mɔ̀ tu tà wùɛ Ě miǒ muma. 7Kèkeà Ě se jlǎ boǒ chè a jebo sosǒ klě tǐ gbei wlòmo. Bɛ̌ nu bo Koɔn Bɔ̌ sàǎ bo je, Ě jlɛ̌ boǒ sìn'ě a mɔ̀ dɛ pɛ̀tu. 8Ě miě dě fòɛǒ moo Ɛfèse wlòmo bo nema ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ mǐ kou bɛ̌ tǐ bi wɛ̀ǒ le ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ǒ ɛ̈ moo Pɛntèkɔ kɛn jɛɛ le. 9Kàan tè nyopò fòfoa wɛ̀n'ɛ̌ je, kɛɛ fɔ̌ fòɛ kna je keǒ boǒ nu Nyesoaa konkwa. 10Bɛ̌ nu bo Timɛtě bɔ̌ diě a mɔ̀, a jě ɛ aǎ peeě ɔ fano měne keǒ bɔ neě a slè. Koɔn'ɔ konkwaa doà Ě nii nɛ̀ ɔ ni ke. 11Nyu wùɛ nɔ̀ bɔɔ̌ bɛtɛ̌ɛ ɔ je, kɛɛ ba sɛ̀ ɔ mǒ ɔ mǐ de di klě ně bo wna tǔn mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐɔɔ̌ mɔ̀ di. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Ě pɛ̀n ɔ mɔ̀le snǔ keǒ bɔ diě ɔ klee Tentǎn Jǔu wǎn tùu. 12Äa bě Tentǎn Jǔu wǎnpòi Apolò Ě pe ɔ kbě ja le klě tǐ fòfoa wlòmo keǒ bɔ na ɔɔ bǐì de u miě a mɔ̀ di, kɛɛ ɔɔ̌ wɔɔn ɛ kɛn keǒ bɔ diě klě tǐà wlòmo. Ii tè bɛ̌ nu bɛ̌ wɔ̀le ɛ, ɔ miě diba. 13A gbɛ̀ɛ le, a mǐ bo nyna kpankpa klě aa tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ a kɔn lěe Tentǎn Jǔ mǒ. A kɔn kponkpɛ plě a ne kbě mǒ. 14È ba nu noǎ wùɛ klě mǒ noɛnoɛ mǒ. 15Aa chɛ̀ a ji ɛle Tifanà klee ɔɔ koǔ bo kwɛɛn nù moo klekle u kɔn wowa dɛ klě blǒǒ moo Akeàa wlòmo plě ǔ peě kbě le ǔ ni dɛ wùɛ keǒ Nyesoa nyoo tè mɔ̀. Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě pɛn'ǒ a jemǒ bo, 16a nyeǒ u tùtuɛ plě klee nyu wùɛ ɔ̈ kɔn ka mi nuu je wǒba ɔ̈ nii Nyesoaa konkwa. 17Ně plɔ blo lo keǒ bo Tifanà klee Fɔtunatɔ̀ klee Akaekɔ̀ bu diě di kělɔɔ̌ mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nù niiǒ a noǎ pènmo 18plě nù mǎǒǒ mɔ̀ plě Ě wɔ̀le je boǒ fɛ doɛɛ gbe wòje keǒ u nu amoo mǒ sèsɛ. Nyopò taeǒ ba po uu nynɛ̌ le. 19Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ü neɔɔ blǒɔ monoo Esìa wlòmo u gbà a wan le. Akwelǎ klee Pliselǎ klee Tentǎn Jǔu wǎn ü gbèe le klě uu koǔ bo u gbà a wan le ke. 20Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ü neɔɔ u gbà a wan le. A dodboo wan le gbògba mɔ̀le a mǐ gbìgblii li. 21Mǒ Pɔ̀ɔ̌ɔ chɛ̀à sɛ̀ ně dɛ chlě nyu pěnsnètuà kwa ɔ̈ chlě chněedɛ̌à ɛɛ wɔ̀ɔn po win'à. 22Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ se Koɔn mǒ noɛɛ ne bɛ moo chlǒ keǒ ɔ mɔ̀! Äa Koɔn diě le! 23Nɛ äa Koɔn Jùsuu mǒ noɛnoɛ keǒ ä mɔ̀ bɛ muu nya. 24Ně mǒ noɛnoɛ neǒ nyopò wùɛ mɔ̀ ü nii Tentǎn Jǔ Jùsuu konkwa, kě bɛ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\