1 Kwnɛtiɛ̌ 2

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, tà Ě dia lě amoo mɔ̀, Ě tmɔɔ̌a a Nyesoaa je wɛ̌ kàan dɛà ɛɛ tè, Ě seaě wan le dɛkɛa ja plě Ě seaě de jijiɛ fòfoa ja. 2Tà Ě neaě amoo slè, dɛɛ do Ě boɛɛaa kɛn sosǒ nɛ̀ mooa Jùsu Tentǎn Jǔu tè Ɔ̈ a kɔaǒo pète bɛ̌ tu jleě. 3Tà Ě diaě amoo mɔ̀, ně kbě wɛ̀aě le ně fě sèn'a le keǒ fano mɔ̀. 4Klě ně Nyesoaa win boɔboɔ klee ii teea wlòmo, ně boɔa li klě de jijiɛ wlòmo klee klě chɛtlǐia wlòmo, kɛɛ ɛ mooa Ngmà Je Ne Sùsu kpě nì teea a kàan dɛǒ. 5Ii tè aa tè wlò popoɛ se tùonyugbee tɔ̀n kɛn tee le, kɛɛ ɛ moo Nyesoaa kpě. 6Ä boɛɛě tɔ̀n wlòmo klě nyopòà mɔ̀ ü wɛ̀ lee jele keǒ bu wɔ̌n nii, ɛmo tɔ̀n win'à i seɔ kmɔ̌ɔ wlòmo sɔn plě i seě kmɔ̌ɔ je si nyo ja mǒ sɔn ü kɔn dɛ kɔn'ɔ sìnsiɛn, 7kɛɛ ä boɛ Nyesoaa je wɛ̌ tɔ̀n win ï Ɔ wɛɛ̌ lee tùonyopo jǐ mǒ plě Ɔ poaa ble Bɔ nyea ämoo keǒ äa tè jǐ boaboǎ mɔ̀. Ɔ nua ɛmo dɛǒ plě kmɔ̌à ɛ̌ tùua wlò. 8Kmɔ̌à ɛɛ win kwa kɔn nyoo nyuu doo chɛ̀ sea Ɔɔ je wɛ̌ tɔ̀n win'ǒ de jbojbɛ kɔn. Bɛ̌ nu bǔ kɔɔn'a de jbojbɛ, è u seeaǒ äa tè jǐ boǎ Koɔn'à pète bɛ̌ tu jleě kɔ. 9Tɔ̀n'à nɛ̀ kɔn tè ä boɛ wòje ke ɛ nuu chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, “Noǎà Nyesoa wɔ̀ɔ mɔ̀ keǒ nyopòà noɛɛ Ɔɔ mǒ mɔ̀, jleě sěɛlǎ i jě plě nɔkǔ sěɛlǎ i wɛ̌n plě dlǒ le sìɛnsiɛn sěɛlǎ i kwlǎ mǒ sɛ̀.” 10Nyesoa po Ɔɔ tɔ̀n'à pepě mǒ keǒ ä mɔ̀ klě Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsu mǒ. Sùsu Nɛ̀ chechlɛ̌ ɛ̈ sɛ̀ noǎ wùɛ tà měne, jà Nyesoaa je wɛ̌ noǎa fòee chɛ̀. 11Tùonyugbee chɛ̀ nɔ̀ ji dɛ ɔ sìɛn dlǒ mɔ̀le, nyu tɔ̀ɔ nɔ seǒ ɛ dɛ kɛn ji, Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Nyesoaa Sùsuu doǒ Nɛ̀ ji dɛ Nyesoa sìɛn dlǒ mɔ̀le. 12Nyesoa se ä sùsu nye ɛ̈ kɔn nɔɔ kmɔ̌ɔ wlòmo, kɛɛ Ɔ nye ä Sùsuà Ɛ̈ sɔn'ě Ɔɔ chɛ̀ mɔ̀ mǒ. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ä ji Sùsuu kàan nyee noǎ ï neɔ ämoo slè ï Nyesoa nye ämoo. 13Tèǒ nì kɔn tè ä tee li ɛ̈ slěe kmɔ̌ ne tùonyugbee tɔ̀n win wlòmo, kɛɛ Nyesoaa Sùsu Nɛ̀ tee ämo ä sèsɛɛ Sùsuu tè kɛn le klě nyopòà mɔ̀ ü blěe Nyesoaa Sùsu. 14Nyuà Nyesoaa Sùsu slěe ja ne ɔɔ̌ po noǎǒ Sùsuǒ Ɛ tee lee ii tè kàan tè. I moo plɔɔ kokǒ noǎ keǒ ɔ mɔ̀ plě ɔ slě wɔ̀ bɔ jbo i le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyu kɔn bɔ blě Nyesoaa Sùsu plě ɔ miě ɛ wɔ̀ keǒ bɔ jbo i le. 15Nyuà Nyesoaa Sùsu neěe ja nɔ̀ ji ii wùɛǒ kɛn le sèsaea, kɛɛ nyuà Nyesoaa Sùsu slěe ja ne ɔ slě wɔ̀ bɔ ji noǎǒ nyuǒ Nyesoaa Sùsu neěe ja ɔ sèsɛɛ lee kɛne 16wòje ke ɛ nuu chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Mɔ wɔ̀le je bɔ̈ jiǐ kɛ Nyesoaa dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ? Mɔ wɔ̀le je bɔ̈ tee leě kɛ Lɔ?” Nyu wùɛ nɔ̀ slě ɛ wɔ̀ keǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀, kɛɛ Nyesoaa Sùsu neě ä ja, tèǒ nì kɔn tè ä kɔn dlǒ le sìɛnsiɛn'ɛ doǒ Tentǎn Jǔ kɔn'ɔ klee ä ji dɛ Nyesoa sìɛn nee dlǒ mɔ̀le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\