1 Kwnɛtiɛ̌ 3

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě seaě wɔ̀ bo boɔaě a mɔ̀ wòje keà Ě niaě nyopòà kɔn'ɔ Nyesoaa Sùsu mɔ̀ boɔboɔ. Ě boɛaě a mɔ̀ wòje nyopòà Nyesoaa Sùsu slě ja ne wòje jijlǎe klě Tentǎn Jǔu tè wlò popoɛ mǒ. 2Ě pea a tuposà je ɛ̈ see wan kma a mǐa ɛ měne wɔ̌n, ně poa a tuposà je ɛ̈ kɔn měne wonwɔ̌n kmaa wan keǒ ba mooa Tentǎn Jǔu wǎn. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a sěɛa mɔ̀le wɛ̀ keǒ tuposà taeǒ mɔ̀. È klě tǐà ä neěe wlòmoo chɛ̀ a sěɛ mɔ̀le wɛ̀ keǒ ɛ mɔ̀. 3Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa Sùsu Ɛɛ̌ nae amo. Bɛ̌ nu bǎ ke chea mɔ̀ ninii ni, bǎ ke chɛtlǐi li klee bǎ ke je wònwɛɛ ne, è Nyesoaa Sùsu Ɛɛ̌ nae amo plě a ni dɛ wòje nyopòà Nyesoaa Sùsu slě ja ne. 4Bɛ̌ nu aa tìe bǔ ke bò dɛ̌ ɛ̈ moo, “Ämoà ä moo Pɔ̀ɔ̌ɔ mɔ̀ na nyo,” plě aa tìe bǔ ke bò dɛ̌ ɛ̈ moo, “Ämoà ä moo Apolòo mɔ̀ na nyo,” è ɛ se kɛ nyopòà Nyesoaa Sùsu slě ja ne uu kmɔ̌ aǎ nu kɛ lɛ le? 5Ɛɛ chɛ̀ǒ mɔ monoǒ kɛ Apolò plě mɔ monoǒ kɛ Pɔ̀ɔ̌? Ämoà ä moo Nyesoaa nyebajle ä tee a tè wlò popoɛ keǒ Nyesoa mɔ̀. Ä ni dɛà Nyesoa nye ämoo äa do do bä nuu sosǒ. 6Ě dɔ̌ tè wlò popoɛɛ jɔ̌ǒ lo Apolò po i ně le, kɛɛ ɛ moo Nyesoa Ɔ̌ ni ni ǐ kwin. 7Nyuǒ doɛ̌ɛ jɔ̌ǒ klee nyuǒ pe lii ně le uu tè se kma chɔɔ, kɛɛ sɛjesɛ Nyesoaǒ ni nii ǐ kwin'i Nɔ̀ kɔn tè kma. 8Nyuǒ dɔ̌ɔ jɔ̌ǒ klee nyuǒ po lii ně le uu sɔ̌n'ǒ u niiǒ tàa do konkwa, kɛɛ keǒ u nuu konkwa nunuɛ, kě uu do do kɔn bu nu uu chɛ̀ɛ snǒ sàe dɛ jejeɛ̌. 9Ä niiǒ tàa do konkwa klě Nyesoaa chè fòɛ mǒ ɛ̈ mooě amoo slè. È plě de aa chɛ̀ǒ a moo Nyesoaa koǔ. 10Kběà Nyesoa nye mǒo nì Ě ni Ě ni konkwa wòje kǎ poɔ ɔ̈ kɔn'ɔ slɛ̌ plě Ě po aa tè wlò popoɛɛ kǎngmàà ble. Nyopò tùu nù peeǒ ɛ koǔ kɛn, kɛɛ nyu wùɛ blɛɛ je bɔ tùě jǐ bo ke ɔ miǒo koǔǒ pooa numa. 11Nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ po kǎngmà tɛ̀ɛ ble ɛ̀ sìn'ǒ ɛɛ doà ɛ̈ poo loo ble ɛ̈ wɛ̀ɛ mɔ̀le ɛ̈ monoo Jùsu Tentǎn Jǔ. 12Bɛ̌ nu nyu wùɛ ɔ̈ miǒo kǎngmàǒ kɛn klò pooba klee sěbla klee jǐlenmɔ seɛ̌ ï pee wlě fòfoa klee ti klee chnà plě sɛfle, 13Nyesoa Nɔ̀ miǎ ɛ pepě mǒ poba keǒ nyu wùɛɛ konkwa nee. Klě ɛ wlòmo Ɔ miǎ na numa Ɔ miǎ ɛ fle kɛn le sà. Na nɛ̀ miǎ nyu wùɛɛ konkwa mǒ tɛ̀nma ɛ miǎ ɛ tee le konkwa tae ɔ niaa. 14Bɛ̌ nu ɔɔ konkwaǒ ɔ nuu bɛ̌ nynanǎ naǒ jebo, è Nyesoa miǎ ɔ snǒ sàe dɛ nyema. 15Kɛɛ bɛ̌ nu ɔɔ konkwaǒ bɛ̌ sin'ǎ, è ɔɔ snǒ sàe dɛ miǎ mǎma. Ɔɔ chɛ̀ miǎ waba, kɛɛ ɔ miǎ klě jěba keà nyu bɛɛ̌ě na slè tìe. 16A se kɛ i ji ɛ̈ moo a moo Nyesoaa kǎ fòɛ plě Ɔɔ Sùsu neě a mǒe? 17Amo moo Nyesoaa ngmà je ne kǎ fòɛǒ, ii tè aa nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ kǎ fòɛǒ gbè sùeba, Ɔ mi ɔ gbè sùeba ke. 18Aǎ gbee aa chɛ̀ mǒ. Bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ jě ɛ ɛ̈ moo ɔ kɔn tɔ̀n klě kmɔ̌ɔ de jijiɛ mǒ, è ɔ kɔn bɔ moo plɔɔ kokǒ nyu klě kmɔ̌ɔ de jijiɛǒ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐ tɔ̀n kɔn klě Nyesoa jǐ kɛn. 19Kmɔ̌ɔ tɔ̀n'à ɛ moo plɔɔ kokoɛ̌ klě Nyesoa jǐ kɛn wòje ke Ɔɔ win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Nyopòà je ü kɔn'ɔ tɔ̀n uu kplakplǒ kmɔ̌ǒ nɛ̀ Nyesoa kmee u jleě.” 20Nyesoaa win boɛ ɛ le ke ɛ̈ moo, “Koɔn ji dɛǒ nyopòǒ u sìɛn nee dlǒ mɔ̀le ne ü je ü kɔn'ɔ tɔ̀n plě Ɔ̌ ji ke uu tɔ̀n'ǒ ɛ see dɛ kɛn bo nynanyna nu ɛ̈ u je u kɔn'ɔ.” 21Ii tè nyu wùɛ nɔ̀ se je blɛɛ le bɔ kun kɛn le keǒ tùonyugbee nunu dɛɛ tè mɔ̀. Sɛjesɛ dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo noǎ wùɛ kɔn'ǒ a mɔ̀. 22Baǎje Pɔ̀ɔ̌ ɔ̀ɔ̌ Apolò ɔ̀ɔ̌ Pitɛ̌ ɔ̀ɔ̌ kmɔ̌à ɔ̀ɔ̌ fònfno ɔ̀ɔ̌ kokoɛ̌ ɔ̀ɔ̌ tǐà ä nee kɛn plě klee tǐǒ neěe nya ii wùɛǒ amo kɔn ni. 23Kɛɛ aa wùɛ a kɔn'ǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀ plě Tentǎn Jǔ kɔn'ǒ Nyesoa mɔ̀, ii tè a kun kɛn le klě Nyesoa mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\