1 Kwnɛtiɛ̌ 4

1Nyopò bu jě ämo Nyesoaa tuposà kpa nyo wòje Tentǎn Jǔu na wien po nyebajle ü moo Nyesoaa je wɛ̌ dɛà ɛɛ jǐ mɔ̀ tù nyo. 2Dɛ Nyesoa pɛ̀ɛn'ěe nyopòǒ Ɔ nyee konkwaǒ ja le nɛ̀ moo bu wɔ̀le wlò kpaea. 3Tèǒ nì kɔn tè ɛɛ̌ tùǔ kèjle keǒ ba tùǒǒ tè fǒ měne klee kmɔ̌ɔ tè tù nyo bu tù ně tè. Ně tùǒ ně chɛ̀ tè jleě mǒo chɛ̀. 4Ně tè le jbojbɛ ɛ̈ neɔ mǒo mǒ ɛ pàe kɛn le chnɛ̀, kɛɛ ɛ se ɛ nynɛ̌ sɛ̀n ɛ̈ moo Ě moo jebo siǐn nyu. Koɔn Nɔ̀ moo Nyu Ɔ̈ miǐ tè mɔ̀ tùba. 5Tèǒ nì kɔn tè baǎ tùi aa bǐì tè mɔ̀ plě tǐ miǒ nyni, a fo Koɔn Jùsuu de di tǐ, Nɔ̀ miě noǎ wùɛà wɛ̌ɛ klě kwijlě slè pepě mǒ jaba plě noǎ wùɛà tùonyuu wlò poo ble Ɔ miǒ i pepě mǒ poba. È klě tǐǒ wlòmo Nyesoa miǎ nyu wùɛ le bìseba ɛ̈ blɛɛ ɔmoo nyuǒ je. 6Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, noǎ wùɛà Ě boɛɛ ï kwɛɛǒo mǒ klee Apolò jleě mǒ bo, Ě boɛ ili keǒ aa kàan dɛɛ tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ä mɔ̀ cheěn ne a miǒ Nyesoaa win bo tù. Dɛǒ nɛ̀ mi ɛ numa aǎ di kɛn le kpǒ ɛ̈ kwɛɛǒo nyuà nɔ̀ Ě nɛ de jleě mǒ bo, ɔ̀ɔ̌ ɔɔ bě tɔ̀ɔà nɔ̀ Ě nɛ de. 7Mɔ nuǔ kɛ mò nè tè kmaǎ ɛ̌ sìn'ǒo nyu tɔ̀ɔ mǒ? Plě mɛ kɔ̀ɔ̌n kɛ ɛ̈ Nyesoa seě mò nye? Bɛ̌ nu bɛ̌ nyee mò, è mɛ kɔɔ̌n tè kpǒǒ kɛ kɛn le wòje keà nè chɛ̀ sɛ̀ɛ dɛ tàmo ɛ se mòo nyee ne? 8A kɔn kɛ noǎ wùɛ a jlɛ̌ɛ le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀lee? Deě a pàn ne ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le? A moo kɛ klɔ̀bapoo ä se a debo mǎ le? Sɛjesɛ Ě mii ɛ mǒ noɛɛma ba monoo klɔ̀bapoo a klee ämo ä mǐi win kwa kɔn. 9Ämoà monoo Nyesoaa tuposà kpa nyo ä wǒ je keà Nyesoa poě ämoo demǒ bɔɔ̌ tùɔn kɛn wòje nyopòà u bɛ̌ɛ kokǒ wun kɛn u mii dbǎba klě klɔ̀ slè. Ä neǒ klɔ̀ jemǒ ɛ̈ di ɛɛ numa najiǒpò klee nyopò mi ä jě. 10Ä moo plɛɛ kokǒ nyo klě kmɔ̌ ne tùonyopo jǐ kɛn keǒ Tentǎn Jǔu tè mɔ̀, kɛɛ aa chɛ̀ a jě ɛ ɛ̈ moo a moo Tentǎn Jǔu wǎn ü kɔn'ɔ tɔ̀n klě Tentǎn Jǔ mǒ. Ämoà kpě slě ä ja ne, kɛɛ a jě ɛ ɛ̈ moo kpě neě a ja. Nyopò bɛtɛ̌ɛ ä je, kɛɛ u tùiǒ a bo. 11Sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ bò jɛ chnɛ̀ jlǒ wěà, ä se didi dɛ kɔn, sàno ni ämo plě nenǎ to ni ämo plě ä pe dale blɛbli fǒ měne, nyopò be ämo plě ä se nena kɔn. 12Äa chɛ̀ɛ sonweà nì ä ni ä ni konkwa jakǎ. Nyopò bǔ cheaě ä le, ä pe u ngmna mɔ̀. Bɛ̌ nu bǔ tè äa tè mɔ̀, ä nynɛ ɛ je bo. 13Bɛ̌ nu bǔ cheaě ä le, ä pe pɛɛ pɛɛ win ä tùi u kɛ̀ɛn. Sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ bò jɛ chnɛ̀ jlǒ wěà, u ni ämo wòje wɔ̀te makuɔ̌ klee plàwlɛ u tlii be kɛn le. 14Ě se chněedɛ̌à chlě keǒ boǒ po a tònwe měne, kɛɛ Ě ni ɛ keǒ bo poǒ a snǔ mɔ̀le wòje ně jlǔ Ě noɛɛ mǒo. 15Tǐ tìi tà a mi tɔ̀n měne po nyo fòfoa kɔnma ü miǒ amoo mɔ̀ mǎma keǒ ba naa Tentǎn Jǔ de, kɛɛ a se gbeǐpò fòfoa kɔn ü ja lɔ amoo wowa dɛɔ slè. Tà Ě poa amoo Nyesoaa kàan tuposàà je, è mǒ Tentǎn Jǔ Jùsu nu aa gbeǐ mǒ. 16Tèǒ nì kɔn tè Ě bɛ̀te ale, a sàě ně fì le. 17Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě dbe Timɛtě, ně mǒ noɛɛ jǔ ɔ̈ moo wlò je kuun nyu keǒ Koɔn mɔ̀, nɔ̀ miě i a wlòmo poba ke Ě nuu Tentǎn Jǔ Jùsuu konkwa nunuɛ, ɛɛ doǒ nɛ̀ Ě tee nyopò wùɛ klě uu Nyesoa keǐ bo ble le. 18Aa tìe tùu jě ɛ ɛ̈ moo Ě seě diba mu, nɛ̀ kɔn tè u jɛɛě uu chɛ̀ le. 19Kɛɛ Nyesoa Bɔ̌ wɔɔn ɛ kɛn Ě miě diba pase, sɛjesɛ Ě mǐ noǎǒ a nii jě ɛ̈ see noǎǒ kɔn tè a jɛɛě aa chɛ̀ le. 20Nyesoaa win kwa konkɔn se boɔboɔ win sosǒ, kɛɛ ɛ moo kbě le popoɛ. 21Ii kplěe sɔ̌n'à mɛ a jlɛ̌ ba sàǒo? Bo ke kɛ lě a mɔ̀ di bo jaě jlo tǔn le, deě boǒ jaě mǒ noɛnoɛ klee tbotbǒ sùsu?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\