1 Kwnɛtiɛ̌ 5

1Sɛjesɛ dɛ Ě wɛ̌n'ɛ ɛ̈ neě amoo slè nɛ̀ moo gblà kmɔ̌. Ě wɔ̌n dɛà ɛ̈ moo nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ klee ɔɔ gbeǐi nynɔ u pe chìplɔ. Dɛ kukǔ taeǒ kuodakwɛ̌ɛ chɛ̀ uǔ nu ɛ. 2È mɛ kɔɔ̌n tè a boɛɛ leě aa chɛ̀ɛ tè jǐ? A se kɛ je blɛɛ le ba fìn, nyuǒ nii dɛǒ ba sàě ɔ Nyesoa koǔ bo le? 3I moo kàan tè ně chɛ̀ Ě tmɔɔ a mɔ̀, kɛɛ kělɔ ně chɛ̀ wlò jleě Ě neě a slè le klě Nyesoaa Sùsu mǒ plě nyuǒ nii dɛǒ Ě bɛ̌ ɔ wun kɛn ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le wòje keà sɛjesɛ Ě miiě amoo slè nema. 4Bɛ̌ nu bǎ bò le klě äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo, a nu ɛ wòje keà Ě nee tùɔn kɛn klě a slè. È nyuǒ nii dɛǒ klě äa Koɔn Jùsuu kpě wlòmo, a kɔn ba 5poě ɔ Setɛ̀n kwete mǒ ɔ̈ moo kǔ ɔ mǐ ɔɔ blǒ fǒ gbè sùe. Dɛǒ nɛ̀ bǎ nu, è klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ Koɔn miǎa de jaba wlòmo, ɔɔ sùsu miǎ waba. 6Ɛ se kàan dɛ keǒ ba jaeě aa chɛ̀ le. A se kɛ i ji ɛ̈ moo smìi sòan'a do nɛ̀ pe smì wùɛ chěn mǒ le? 7Nɛ̀ kɔn tè smìi sòan'ǒ a sàě ɛ aa chɛ̀ slè ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ smì jajle wǒ ï smìi sòan slěe slè ne. Tentǎn Jǔ Nɔ̀ mooa chɔ̀no keǒ ä mɔ̀ wòje keǒ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ blableǎ nuu ǐ monoo chɔ̀no. 8Bä ke Tentǎn Jǔu chɔ̀noǒ ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ kwɛn, äǎ pe ɛ smìi sòan slè ɛ̈ sɔ̀n'ɔ plě ɛ nuu kukǔ, kɛɛ bɛ moo smìiǒ ɛ̈ nuu kàan ɛ̈ snǎ lěe mɔ̀le. 9Chněedɛ̌ǒ Ě chleěa amoo mɔ̀, Ě tmɔɔ̌a ane ɛ̈ moo a klee nyopòà ü kɔn kmɔ̌ see kàan nu ba bɔ̌ mǒ nyenymaea. 10Klě ɛmo chněedɛ̌ǒ wlòmo Ě sea li boɔ ɛ̈ moo ba tmɔɔ dɛ kukǔ nu nyo mɔ̀ klee wnɔwnǔ nyo klee jlǐ nyo plě nyopòà ü sɛ̀ɛ nǔkpuǐi wɛ̀. Plě a mǐ u fǒ měne sàǒ, a kɔn ba sɔn nɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ. 11Kɛɛ dɛ Ě sɛ̀n'aa nynɛ̌ nɛ̀ moo nyopòǒ ü dɛɛ uu chɛ̀ Nyesoa nyo, kɛɛ üà gblà kmɔ̌ neěe ja, ü kɔn'ɔ wnɔwnǔ, ü sɛ̀ɛ nǔkpuǐi wɛ̀, ü bɛtɛ̌ɛ nyopò tùu je, ü monoo nmɔ na nyo plě ü moo jlǐ nyo, aǎ pe u aa chɛ̀ slè u klee amo aǎ diiǒ dɛ tàa doo chɛ̀. 12Ɛ se ně konkwa keǒ boǒ tù nyopòǒ slě Tentǎn Jǔu wǎn slě ne uu blilǐ. Kɛɛ amo blɛɛ je bü tù nyopòǒ neěe Tentǎn Jǔu wǎn slè uu blilǐ. 13Nyopòǒ slěe Tentǎn Jǔu wǎn slè ne Nyesoa mi uu blilǐ tùba. Ii tè kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “A kɔn ba sàě dɛ kukǔ nu nyoǒ aa chɛ̀ slè.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\