1 Kwnɛtiɛ̌ 6

1Bɛ̌ nu aa bě Tentǎn Jǔu wǎnpòi klee amo bǎ kɔn slɛ̀, è ke a wɔ̀le je ba nuǔ kɛ je le kunkuɛn taeà konkɔn ǎ kpɛɛ̌ ɔɔ snǒ klě se Nyesoa ji nyo mɔ̀ bu tùǔ aa blilǐ, ɛ̀ sìn'ǒ ba kpaě i Nyesoa nyo mɔ̀? 2A se kɛ i ji ɛ̈ moo Nyesoaa nyopò miǎ kmɔ̌ ne tùonyopoo tè tùba le? Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ miǎ kmɔ̌ ne tùonyopoo tè tùba, è mɛ kɔɔ̌n tè a slě wɔ̀ ba tùǔ kɛ blilǐ gbeià kělɔ aa chɛ̀ slè klě tǐà wlòmo? 3A se kɛ i ji ɛ̈ moo ä miǎ najiǒpò tè mɔ̀ tùba le? Ɛ̈ kɔn ämo miǎ nɛɛ numa, ä blɛɛ je bä tù noǎà ii tè ke ï diěe äa kmɔ̌ neneɛ slè. 4Deě ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ bǎ kɔn slɛ̀ klě a slè, a miě i se Nyesoa ji nyo mɔ̀ kpaba le? 5Ɛ blɛɛ je bɛ nuu a tònwe. Sɛje klě a slè tɔ̀n kɔn nyu se kɛ lě ne bɔ̈ sàǒo Nyesoa nyo tè slè lee? 6Aǎ nu ɛmo dɛǒ, kɛɛ kàan tè po nyo duǐ uu bǐì kàan tè po nyo mǒ ǔ kpɛě u se kàan tè po nyo mɔ̀ keǒ bu tù uu blilǐ! 7Ke ɛ toon jleě mǒ bo amoǒ ǎ peplee lee, ɛ tee ɛle ɛ̈ moo Nyesoa dɛǒ a kplɛɛǒ ɛ kɛn. Mɛ kɔɔ̌n tè aǎ sɔɔ̌n kɛǒ aa chɛ̀ mɔ̀ mǒ uǔ sàǎ amo kɛ̀ɛn? Plě mɛ kɔɔ̌n tè aǎ sɔɔ̌n kɛǒ nyu tɔ̀ɔ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ jlǐǒo amo kɛn? 8Aǎ nu ɛmo dɛǒ, kɛɛ a jlǐǒ nyopò kɛn plě ǎ ni aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn kenkan noǎ měne. 9A ji ɛle ɛ̈ moo Nyesoa se kpni kukwǐ nyo win kwa kɔnma mu. Aǎ sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ gbee a mǒ keǒ dɛà mɔ̀, nyu wùɛ ɔ̈ gblà kmɔ̌ neěe ja klee ɔ̈ sɛ̀ɛ nǔkpuǐi wɛ̀ plě ɔ̈ moo wlawle nuɔ ɔ̀ɔ̌ jbɛju bɔ pɛn ɔɔ bě jbɛju mɔ̀ klee jbɛjuu chɛ̀ɛ blǒ fǒ bɔ ploo ɛ dɛ kukǔ mɔ̀, 10klee jlǐ nyo klee wnɔwnǔ wlògbae nyo klee nmɔ nǎ nyo plě nyopò wùɛà ü pee nyopò tùu sen kɛne klee nyopòà nii kpě ü sɛ̀ɛ nyopò tùu noǎ kwa le, uu wùɛǒ Nyesoa se u win kwa kɔnma mu. 11Aa tìe tùu kmɔ̌ǒ nɛ̀ a ne pnɔě slè plě ǎ bitǐ aa wlè bo, kɛɛ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ klee Nyesoaa Sùsu nì jla amo klě kpni kukwǐ slè nɛ̀ nu a ngmà je ne nyo klee jebo siǐn nyo mǒ klě Nyesoa jǐ kɛn. 12Kě aa tìe tùu dɛ̌ ɛ̈ moo, “Ě wɔ̀le je boǒ nu dɛ wùɛ le,” kɛɛ noǎa tìe se kàan nu. Ě wɔ̀le je boǒ nu dɛ wùɛ le, kɛɛ Ě seǒ dɛ mɔ̀ mǒ sɔnma mu ɛ seě kèi mǒ numa mu. 13Kě a dɛ̌ de ɛ̈ moo, “Digbaǐ kɔn'ǒ kwlě mɔ̀ plě kwlě kɔn'ǒ digbaǐ mɔ̀,” kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ miǎ ii sɔ̌n'ǒ gbè sùeba. Aa blǒ fǒ seǒ gblà kmɔ̌ mɔ̀ kɔn, kɛɛ ɛ neǒ keǒ bɛ nu Koɔn'ɔ konkwa plě Koɔn Nɔ̀ kɔn nɛ. 14Nyesoa Ɔ̈ dǔu Koɔn jemǒ Ɔ mi ä jemǒ dǔba ke klě Ɔɔ kpě wlòmo. 15A se kɛ i ji ɛ̈ moo aa fǒǒ ɛ moo Tentǎn Jǔu fǒo wakǎ le? Aa wlò je Ě wɔ̀le je bo dǔ kɛ Tentǎn Jǔu fǒo wakǎ mǒ bo po ɛ gblà kmɔ̌ slè le? Ɛ se bò nu! 16A se kɛ i ji ɛ̈ moo nyuà ɔ̈ klee gblà nynɔ sonwɛɛ pɛna mǒ u moo dɛɛ do le? Dɛɛ teěn Nyesoaa win boɔɔ nɛ̀ǒ ɛ̈ moo, “Uu sɔ̌n'ǒ u mi dɛɛ do numa.” 17Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ miě ɔɔ chɛ̀ Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ poba ɔ klee Ɔ̀ neě sùsuu do mǒ. 18Tèǒ nì kɔn tè a plùu gblà kmɔ̌ je. Kpni kukwǐ tìi neǒ nyu wɔ̀le je bɔ nuu ï seě ɔɔ fǒ mǒ ne, kɛɛ kpni kukwǐǒ moo gblà popoɛ bɔ̌ nu ɛ, è ɔɔ chɛ̀ǒ ɔ ni dɛ kukǔ mǒ. 19A se kɛ i ji ɛ̈ moo aa fǒ moo Nyesoaa kǎ fòɛ keǒ Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsu mɔ̀ Ɛ̈ Nyesoa nye amoo Ɛ̈ neě amoo mǒ le? A se aa chɛ̀ kɔn. 20Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa tɔ̀n a jleě Chɔ̀no Ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ, nɛ̀ kɔn tè ba nu aa fǒǒ bɛ nye Nyesoa tè jǐ boaboǎ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\