1 Kwnɛtiɛ̌ 7

1È doo de, bä diǒ noǎǒ kɔn tè a chleě mǒo mɔ̀ ii tè kɛn. A je, “Ɛ nu tɛɛ jbɛju bɔɔ̌ kwɛn nynɔ.” 2Kɛɛ kě Ě dɛ̌ a je ɛ̈ moo, keǒ ba mǐ gblà kmɔ̌ mɔ̀ tmɔɔ no, jbɛju wùɛ blɛɛ je bɔ kɔn ɔɔ chɛ̀ɛ nynɔ plě nynɔ wùɛ blɛɛ je bɔ kɔn ɔɔ chɛ̀ɛ jbe. 3Jbe se je blɛɛ le bɔ nu ɔɔ nynɔ pɛnaa kàwloo mǒ, è nynɔ se je blɛɛ le bɔ nu ɔɔ jbe pɛnaa kàwloo mǒ. 4È tintǐn nynɔɔ do se ɔɔ chɛ̀ win kwa kɔn, kɛɛ ɔɔ jbe nɔ̀ kɔn ɔ win kwa. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, jbee do se ɔɔ chɛ̀ win kwa kɔn, kɛɛ ɔɔ nynɔ nɔ̀ kɔn ɔ win kwa. 5Ba bɔ̌ pɛna mǒ sonsɔn'ɔ kàwloo měne nunuua, ɛ̀ sìn'ǒ aa sɔ̌n wùɛ ba chlà li ɛ̈ di ɛɛ numa a miǒ tǐ sà a miě Nyesoa mɔ̀ boɔ. Kɛɛ bɛ̌ sìn, è ke kɔn do a ni pnɔɔ nɛ̀ ba kpa dlǒ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa nyuǒ se ɔɔ chɛ̀ɛ wlò kwa bleblɛ̌ ji, Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsii klɔ̀ba ɔɔ̌ diě ɛ mǒ dii li ɔɔ̌ diě ɔ měne tɛ̀n. 6Ě tmɛɛ̌ a dɛà sosǒ wòje tɔ̀n mǒ popoɛ, ɛ se tetě. 7Sɛjesɛ Ě mii ɛ mǒ noɛɛma keǒ nyu wùɛ bɔ see nynɔ kɔn wòje keà Ě nuu. Kɛɛ nyu wùɛ kɔn Sùsuu nyee dɛ Nyesoa nye ɔɔ, nyu doo nyee dɛ ne dɔ̌ plě do tɔ̀ɔ nyee dɛ tɛ̀ɛ ne dɔ̌. 8È kě Ě dɛ̌ tògba jbɛjlu klee kotia nyno je, ɛ nu tɛɛ ba neeǒ aa chɛ̀ mɔ̀ wòje keà Ě nuu. 9Kɛɛ bɛ̌ nu bǎ slě wɔ̀ ba blěǒ aa chɛ̀ɛ wlè mɔ̀ kwa, è ɛ mi tɛɛ numa ba tǐn de. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɛ mi tɛɛ numa aa nyu bɔ tǐn ɛ̈ sìn'ǒ ɔɔ wlò bɛ maěǒ bo keǒ dɛ ɔ jlɛ̌ɛ mɔ̀. 10È nyopòà tǐn'i Ě kɔn tè bo tmɔɔ̌ uu plě ɛ se ně chɛ̀ɛ tmɔɔ̌ win, ɛ moo Koɔn'ɔ tmɔɔ̌ win ɛ̈ moo nynɔ bɔɔ̌ siǒ ɔɔ jbe bo. 11Bɛ̌ nu nynɔ bɔ̌ nu ɛ, è bɔ neǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀ bɔɔ̌ tǐn ɔ̀ɔ̌ bɔ mu de bɔ kpa ɔɔ jbe tòwɛ. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, jbɛju ně peě ɔɔ nynɔ plomǒ. 12È dɛ wùɛà Ě boɛɛ ɛ moo ně chɛ̀ɛ tɔ̀n mǒ po win keǒ a mɔ̀ ɛ̈ see Koɔn Bɔ boɔ li. Bɛ̌ nu Nyesoa nyu bɔ̌ kɔn nynɔ ɔ̈ see Nyesoaa tè kàan tè po, nynɔǒ ɔɔ wlò bɛ̌ neǒ jbɛjuǒ mɔ̀, è jbɛjuǒ bɔɔ̌ gbɛ̌ lɔ. 13È bɛ̌ nu bo nynɔ ɔ̈ moo Nyesoa nyu bɔ̌ kɔn jbe ke ɔ̈ see Nyesoaa tè kàan tè po, è plě jbeǒ ɔɔ wlò bɛ̌ neǒ nynɔǒ mɔ̀, è nynɔǒ bɔɔ̌ gbɛ̌ ɔɔ jbeǒ. 14Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo se Nyesoa kàan tè po jbeǒ ɔɔ Nyesoa nynɔǒ nɔ̀ ni ɛ ɔ̌ konwaě Nyesoa le, è se kàan tè po nynɔǒ ɔɔ Nyesoa jbeǒ nɔ̀ ni ɛ ɔ̌ konwaě Nyesoa le. Ɛmoǒ bɛ̌ see bò nu, è aa jlǔ see sìnɛ wɛ̀ba mu. Kɛɛ tà ɛ neeě bòo je, u ne je ngmà. 15Kɛɛ bɛ̌ nu kaǒ nyuǒ see kàan tè popoɛ kɔn bɔ̌ nu ɔ mi niò, è bò sɔn'ǒ ɔ mɔ̀ mǒ bɔ mu. Keǒ ɛmo dɛǒ kɛn jbeǒ moo Nyesoa nyu ɔ̀ɔ̌ nynɔǒ moo Nyesoa nyu ɔ se kpo bo ne. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa da ämo keǒ bä nee ně bo wnawna kmɔ̌. 16Mò nynɔà ɔ̈ moo Nyesoa nyu, mɔ jiǐ kɛ li ɛ̈ moo tǐ tìi tà mì nè jbeǒ gblàba. È mò jbeà ɔ̈ moo Nyesoa nyu, mɔ jiǐ kɛ li ɛ̈ moo tǐ tìi tà mì nè nynɔǒ gblàba. 17Nyu wùɛ blɛɛ je bɔ nee dɛǒ kmɔ̌ ɛ̈ǒ Koɔn nye ɔɔ plě ɛ̈ kɔn tè Ɔ da lɔɔ. Dɛǒ nɛ̀ moo tetě Ě tee le klě Nyesoa keǐ bo ble le. 18Bɛ̌ nu bò bɛ̌ pnɔ foeě plě bo Nyesoa Bɔ̌ da mò, è nè sɛ̀ǒ foeěǒ dìe jleě mǒ. Bɛ̌ nu bò se pnɔ foeě bɛ̌ bo Nyesoa Bɔ̌ da mò, è nè bɛ̌ foeě. 19Bɛ̌ foeě klee se foeě bɛ̌ ii sɔ̌n'ǒ i se dɛ moo no, kɛɛ dɛ kɔn tè kmaa nɛ̀ moo Nyesoaa win bo tùtuɛ. 20Nyu wùɛ blɛɛ je bɔ neě ɔɔ tǔn'ǒ ɛ̈ kɔn wlòmo Nyesoa daeě ɔɔ bo. 21Tà Nyesoa mǒa mòo da mòoa kɛ kèi le? Bɛ bɔ̌ɔ̀ feanfeǒ tùtuɛ, kɛɛ bɛ̌ nu ɛɛ fɔ̌ bɛ̌ pɛn'ǒ bo keǒ bò bɛ̌ kèi dbǔ mɔ̀, è bɛ bɛ̌ɛ̀ mɔ̀. 22Kèià Koɔn daa ɔ moo Koɔn'ɔ dbǔ mɔ̀ bɛ̌ nyu. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyuà see kèdɛ̌ mǒ ne Koɔn daa ɔ moo kèi keǒ Ɔ mɔ̀. 23Dɛ fòɛ nɛ̀ Nyesoa tɔ̀n a je, ii tè aǎ ni kèdɛ̌ keǒ nyopò tùu mɔ̀. 24Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bǎ ke Nyesoa dɛ ni aa do do, a blɛɛ je tǔn'ǒ Nyesoa daeě amoo wlòmo ba neě bo. 25Nyopòà seǒo pɛna mǒ sonsɔn dɛ kɛn ji, Ě se tè kɔn bo tmɔɔ̌ u ï sɔn lěe Koɔn mɔ̀ mǒ. Kɛɛ mǒà Koɔn jbo wɔle je plě Ɔ nu Ɔɔ wlò je kuun nyu mǒ, Ě mi a dɛà moo něe chɛ̀ɛ dlǒ le sìɛnsiɛn tmɔɔ̌ma. 26Tǐ jakě wùɛà ä jěe klě tǐà wlòmo klě i mǒ Ě sìɛn dlǒ le, ɛ mi tɛɛ numa keǒ nyu bɔ neě ɔɔ tǔn'u doǒ wlòmo. 27Mòà ne kɛ lě tǐn koǔ bo le? È nè pɛ̀n ɛ le keǒ bo bɔ̌ blě. Mòà sè kɛ tǐn le? È nè pɛ̀n ɛ le keǒ bo tǐn. 28Kɛɛ bɛ̌ nu bo jbɛju bɔ̌ pa tǐn koǔ bo, ɛ se kpni kukwǐ plě bɛ̌ nu nynɔ bɔ̌ pa tǐn koǔ bo, ɛ se kpni kukwǐ ke. Kɛɛ nyopòà neěe tǐn koǔ bo u mi tǐ jakě fòfoa jěba klě tǐà wlòmo, nɛ̀ kɔn tèà Ě tmɛɛ̌ amo aǎ diě aa chɛ̀ wlò le popalaǒ slè po. 29Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, tèà kɔn tè Ě boɛ imoo tèà nɛ̀ moo tǐ fòfoa seǒ si, tèǒ nì kɔn tè sɔɔn'ě tǐà wlòmo jbɛjlu wùɛ ü kɔn'ɔ nyno u blɛɛ je bu ne kmɔ̌ wòje keà nyu ji ɛɛ ɛ̈ moo kmɔ̌ɔ dlǒ chlɛ̀ tǐ konwǎ mɔ̀. 30È nyopòǒ fìn'i bu nu ɛ keà nyopò tǐ fòfoa seǒo nya si. È nyopòǒ ü kwɛn'ɛ de ngmnengmnɛ̌ fòɛ bu nu ɛ wòje keà nyopòà tǐ fòfoa seǒ nya si. È nyopòà tɔ̀ɔn noǎ bu nu ɛ wòje keà nyopò see tǐ fòfoa kɔn. 31È nyopòà ninii kmɔ̌ɔ noǎ konkwa bu nu ɛ wòje keà tǐ konwǎ mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo kmɔ̌à ɛ klee ɛɛ tǔn ɛ neěe wlòmo i sìn nià. 32Ě se jlǎ kèjle bɛ nu amo, nyuà see nynɔ kɔn dɛɛ do moo ɔɔ dlǒ le sìɛnsiɛn nɛ̀ moo bɔ nu Koɔn'ɔ konkwa klee dɛ bɔ nuu ɛ̈ mǐi Koɔn'ɔ plɔ bloo lo sosǒ. 33Kɛɛ jbɛjuà kɔn'ɔ nynɔ, noǎà moo kmɔ̌ɔ noǎ nì kɔn tè ɔ kɔn'ě mɔ̀ klee dɛ bɔ nuu ɔ mǐ ɔɔ nynɔɔ plɔ bloo lo, 34ii tè ɔɔ dlǒ le sìɛnsiɛn ne mǒ wakěe sɔ̌n. Kotia nyno klee nynoà see jbɛju tè ji Nyesoaa konkwaa doo tè nì u kɔn'ě mɔ̀, ii tè u ne je ngmà. Kɛɛ uu nyu bɔ̌ pa tǐn koǔ bo sosǒ, è kmɔ̌ɔ noǎà nì kɔn tè ne ɔ je, dɛ bɔ nuu ɔ mǐ ɔɔ jbee plɔɔ bloo lo. 35Tè kɔn tè Ě boɛ imoo tèà nɛ̀ moo keǒ boǒ sɛ̀ a mǒ ɛ̈ se boǒ chnimae a dɛ jakǎ jebo, kɛɛ keǒ bo nu ɛ noǎ wùɛ i mǐ tɛɛ nu keǒ a mɔ̀, a mǐ ɛ ji ɛ̈ moo a poě aa chɛ̀ Nyesoa kwete mǒ, ɛ se dɛ kɔɔn kɛ̀ ɛ̈ mǐ amoo jǐ le dbae le. 36Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ jěě ɛ ɔɔ chɛ̀ mǒ ɛ̈ moo keǒ ɔ nii nynejuǒ ɔ kmee je ɔɔ fǒ ngmneěa plě ke ɔɔ tǒn ni ɔ nunuɛ chɔɔ, è wakǎ tɛ̀ɛ bɛ̌ seǒ ne bɔ nuǒ ɛɛ jleě mǒ, è bɔ nu ɛ bu pa tǐn koǔ bo, ɛmoǒ ɛ se kpni kukwǐ. 37Kɛɛ bɛ̌ nu nyu bɔ̌ blě ɔ chɛ̀ɛ wlò kwa keǒ nyne dɛ kɛn plě bɔ̌ chlà lɛ keǒ wlò jleě ɛ̈ moo ɔ se nynejuǒ ɔ kmeaa je kɔnma mu ɛ̈ se nyu bɔ kpae ɔɔ kpě, è kàan dɛǒ ɔ nu. 38Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bɔ̌ kɔn nynejuǒ ɔ kmeaa je, è kàan dɛǒ ɔ nu. Kɛɛ bɛ̌ nu bɔ̌ se ɔ tǐn koǔ bo pae le, è ɛ nu tɛɛ ɛ̌ sìn'ǒ bɔ pae ɔ tǐn koǔ bo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐi dlǒ chlɛ̀chlɛ konwǎ mɔ̀. 39Ke ɛ toon jleě mǒ bo jbe neěe jèe kmɔ̌, ɔɔ nynɔ ne kpo bo keǒ ɔ mɔ̀. Kɛɛ bɛ̌ nu jbeǒ bɔ̌ kǒ, è ɔ jle bo keǒ uu tintiɛ̌n'ǒ mɔ̀. È nyu wùɛ bɔ̌ ke jlɛ̌, ke ɛ toon jleě mǒ bo nyuǒ ɔ̌ monoo Nyesoa nyu, ɛ nu tɛɛ bɔ kɔn ɔ nyno mǒ. 40Kɛɛ klě ně dlǒ le sìɛnsiɛn mǒ, bɛ̌ nu bɔ̌ se tǐn de, ɔ mi plɔɔ bloblɛ kɔnma ɛ miǒ bɔ tǐn mǒ sìn. Ně dlǒ le sìɛnsiɛn jě lɛ ɛ̈ moo Ě kɔn Nyesoaa Sùsu ke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\