1 Kwnɛtiɛ̌ 8

1È doo de, a chlěa dɛ keǒ nmià u sàe lee nǔkpuǐ bɔ̀ je jleě mǒ bo. Ä ji ɛle wòje ke aa chɛ̀ a dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, äa wùɛ ä kɔn de jijiɛ. È de jijiɛ peě ä de jaě sùsu ja, kɛɛ mǒ noɛnoɛ nɛ̀ pe nyopò tùu kbě ja le. 2Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ jě ɛ ɛ̈ moo ɔ ji dɛ, è kaǒ ɔ kɔɔ̌n jè dɛ bɔ cheěn. 3Kɛɛ bɛ̌ nu nyu bɔ̌ noɛɛ Nyesoa mǒ, Nyesoa ji ɔlo. 4Ii tè klě tǐà wlòmo a nɛ bä boɔɔ nmià u sàe lee nǔkpuǐ bɔ̀ je ɛɛ didi tè kɛn. Ä ji ɛle sɛje ɛ̈ moo nǔkpuɔ̌ se fònfno mǒ ne kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ plě ä ji ɛ ɛ̈ moo Nyesoa ne do sosǒ. 5Kàan tè ä ji ɛle ɛ̈ moo noǎ tìi nì u dɛɛ nyesoe ï neěe jɔkɛn plě ï neɔɔ kmɔ̌ mɔ̀ plě ä ji ɛ ɛ̈ moo i moo kàan tè nyesoe fòfoa klee koɔn fòfoa ne tà, 6kɛɛ ämoà ä kɔn Nyesoaa do sosǒ Ɔ̈ monoo äa Gbeǐ. Noǎ wùɛ klě i sonwɛě Ɔ mɔ̀ mǒ plě ä ne kmɔ̌ keǒ bä sà Ɔɔ wɛ̀. Ä kɔn Chì Kpa Ämoo do sosǒ keǒ äa chɛ̀ mɔ̀ Ɔ̈ moo Jùsu Tentǎn Jǔ Ɔ̈ nuaa noǎ wùɛ plě Ɔ̈ kɔn kokoɛ̌ nye ämoo kmɔ̌ sie fònfno. 7Ɛ se Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ u se ɛmo dɛǒ ji, kɛɛ uu tìe tùu nǔkpuǐ dɛ jiě u měne, ii tè u jě ɛ kaǒ ɛ̈ moo bǔ di nmi u sàe lee nǔkpuɔ̌ bɔ̀ je, è nǔkpuɔ̌ɔ dɛǒ u di. Uu tè le jbojbɛ se kbě kɛn ne, ii tè u jě ɛ ɛ̈ moo u se sìnɛ wɛ̀ keǒ nmiǒ u dii mɔ̀. 8Kɛɛ ɛ se digbaǐ iǐ nu ämo äǎ mǎ Nyesoa debo. Bɛ̌ nu bä se ɛ di, ä seǒ ɛ dɛ kɛn mǎ, è bɛ̌ nu bä di ɛ, ɛɛ̌ poǒ ä dɛ bo. 9Ba gbɛ̀ɛ le keǒ aa dbǐ mǒ wonwan mɔ̀ keǒ ba di dɛ wùɛ plě aǎ se Tentǎn Jǔu wǎn'à ü kɔn tè wlò popoɛ see kpě kɛn ne nu uǔ seě kpni kukwǐ slè be. 10È bɛ̌ nu kɛ nyuà kɔn tè le jbojbɛ see kbě kɛn ne keǒ ɛmo nǔkpuǐ dɛǒ jleě mǒ bɔ̌ jě mòà ji lii ɛ̈ moo sɛjesɛ nǔkpuǐ se fònfno mǒ ne, bò ke ɛ di klě nǔkpuɔ̌ɔ kǎ fòɛ bo, ɔ se kɛ ɛ jěba mu ɛ̈ moo sɛ̀ nǔkpuǐi wɛ̀ le plě ɛ se kɛ ɔ kbě ja le poba mu keǒ bɔ di nǔkpuǐ bɔ̀ je sàe nmi klee bɔ sɛ̀ ii wɛ̀ le? 11È bò ke ɛmo dɛǒ ni, è nè de jijiɛ taeǒ ɛ wɔ̀le je bɛ sùe nyopòà ü kɔn Nyesoa dɛ see kbě kɛn ne gbè le ü kɔn tè Tentǎn Jǔ kǒaa. 12Bɛ̌ nu bǎ nu kpni kukwǐ taeǒ keǒ aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn jleě mǒ bɛ̌ sǐ uu tè le jbojbɛǒ see kbě kɛn ne mǒ bo, è kpni kukwǐǒ a nii a ni ni keǒ Tentǎn Jǔ jleě mǒ. 13Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu didi dɛ bɛ̌ nu ně bě Tentǎn Jǔu wǎnpòi bɔ̌ beě kpni kukwǐ slè, è ɛmo didi dɛǒ u sàe lee nǔkpuǐǒ bɔ̀ je Ě se ɛ diba mu ně se ɔ nu ɔɔ̌ se tè wlà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\