1 Kwnɛtiɛ̌ 9

1Mǒà Ě wan mǒ dbǐ keǒ teteǎ mɔ̀. Ě moo Nyesoaa tuposà kpa nyu. È a ji ɛle ɛ̈ moo äa Koɔn Jùsu woǒaǎ je. Konkwaà Ě nuu dɛ sɔn'ě ɛɛ wlòmo nɛ̀ moo amoà ü poo kàan tè. 2Baǎje nyopò tùu se li kàan tè po ɛ̈ moo mǒà Ě moo Nyesoaa tuposà kpa nyu, sɛjesɛ amoà amo po li kàan tè! Aa tè wlò popoɛ tee ɛ ɛ̈ moo Ě moo Nyesoaa tuposà kpa nyu ɔ̈ nii Koɔn'ɔ konkwa. 3Bɛ̌ nu bo nyopò bǔ keě jele tbɛ, Ě tùi u kɛ̀ɛn kě Ě dɛ̌, 4deě ɛ se kɛǒ bo nyna keǒ ämoà moo Nyesoa tuposà kpa nyo bu nye ä digbaǐ klee nenǎ noǎa keǒ äa konkwaà mɔ̀le? 5Bä ke blě kɛne nɛ, ɛ se kɛǒ bo nyna bä kpae äa nyno snǔ mǒ ü moo Tentǎn Jǔu wǎn ɛ̈ di ɛɛ numa Tentǎn Jǔu wǎn miě äa tè mɔ̀ kɔn le wòje dɛɛ doǒ u nii Nyesoaa tuposà kpa nyo tùuǒ mǒ klee Koɔn'ɔ mamǔ jbɛjlu plě Pitɛ̌? 6È mǒ klee Banàbɔɔ sɔ̌n'à ämo kɔn bü nu kɛ konkwa keǒ äa chɛ̀ɛ kmɔ̌ neneɛ mɔ̀le? 7Mɔ neě kɛě tabɔ̀ slè ɔ̈ keě ɛ ni plě ɔ sɛ̀ɛ̌ ɔɔ chɛ̀ snǒ? Mɔ niǐ kɛ jlǒ plě ɔɔ̌ diǐ ɛɛ dɛ? Mɔ peě kɛ blableǎ plě ɔɔ̌ diǐ ii dɛ? 8Dɛà Ě boɛɛ ɛ̈ moo kɛ tùonyugbee tè le jbojbɛ sosǒ le? Deě Nyesoaa teteǎ se kɛ bò dǎ? 9Ä slè ɛle klě Nyesoaa teteǎ Ɔ nyeaa Mɔ̀sě wlòmo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Bliǎǒ bǐ ke nè kou sosoɛ, nè pìin i wien.” Tà Ɔ dǎla bòo, ɛ sɛ̀n'a kɛ nynɛ̌ bliǎa doǒ nì kɔn tè Ɔ kɔnaě mɔ̀le? 10Sɛjesɛ ɛ sea kɛ ämo Ɔɔ̌ boɔlaě ä mɔ̀ le? I chleěa le i mǐa ɛ tee le ɛ̈ moo bɛ̌ nu bä nu konkwa, ä pɛ̀n le dɛ miě ɛɛ wlòmo sɔnma. 11Bɛ̌ nu bä poaě a Nyesoaa Sùsuu kmɔ̌ neneɛ ja ɛ̈ a kɔn'ɔ, a jě kɛ lɛ ɛ̈ moo ɛ seǒ le wɛɛn ne ba nye ä dɛ le? 12Bɛ̌ nu bɛ̌ nynaǒ bo keǒ nyopò tùu bu pɔ̀ɔn'ě a dɛ ja le, è ɛ nynaǒ bo chɔɔ dɔ̌ɔ chɛ̀ keǒ bä pɔ̀ɔn'ě a dɛ ja le. Sɔɔn'ě ɛmo tǐǒ wlòmo bò jɛ tǐà, äǎ kmee a kwa jakě bo keǒ ba nye ä dɛǒ blɛɛ ämoo je. Kɛɛ ä nynɛ wlò le popala wùɛ jebo ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoaa kàan tuposàà kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo ɛ mǐ le gbɛ̀tɛɛ le klě tà wùɛ. 13A se kɛ i ji ɛ̈ moo nyopòà niěe Nyesoaa kǎ fòɛ bo konkwa klě kǎ fòɛǒ bo klě u sèě u blěe didi dɛ ǔ di le? È a se kɛ i ji de ɛ̈ moo nyopòǒ neǒo chɔ̀no tògbee kǒngmà kɛn, noǎǒ neǒo kǒngmàǒ kɛn keǒ u sɛ̀ǒ u blěe didi dɛ ǔ di le? 14Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Koɔn Nyesoa boɔ ili Ɔ je, nyopòà kpɛɛ Nyesoaa kàan tuposàà u blɛɛ je dɛǒ sonwɛ lěe tuposàǒ wlòmo nɛ̀ u kɔn'ǒ wakǎ jleě mǒ. 15È kaǒo chɛ̀ blěe wakǎǒ blɛɛ mǒo je ně feen'ǒ a jleě mǒ keǒ ba nye ɛ mǒ plě ɛ se bo chlě chněedɛ̌à ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ɛ nu keǒǒ mɔ̀. Mǎà je ɛ miǒ le wɛɛnmaa chɛ̀ bo kǒ ɛ̀ sìn'ǒ bo jě snǒ sàe dɛ plě bo nyu tɔ̀ɔ bɔ nu dɛà kɔn tèà Ě pee wan le bɛ moo flo. 16Bɛ̌ nu bo ke Nyesoaa tuposàà pe, ɛ se dɛ kɔn tè boǒ poo wan le. Ě kɔn boǒ po ɛmo tuposàǒ. Bɛ̌ nu bo bɔ̌ ɛmo tuposàǒ popoɛ, bɛ moo chlǒ keǒǒ mɔ̀. 17Bɛ̌ nu bɛ̌ moo noo mǒ bo chlàa li keǒ bo poo ɛmo tuposàà, Ě blɛɛ lee je bo jlǎa snǒ sàe dɛ. Bɛ̌ nu baǎje bɛ̌ se mǒ bo se konkwaǒ jlǎ keǒ bo nu ɛ, Nyesoa nye ɛɛ̌ ne keǒ bo nu ɛ. 18Ii tè mɛ monoǒ kɛ ně snǒ sàe dɛ? Ɛ moo chǒn ɛ̈ Ě sà lěe Nyesoaa win boɔboɔ wlòmo ɛ̈ see bo ploo i nyu mɔ̀ plě ɛ̈ se boǒ feen'ǒ a jleě mǒ keǒ dɛ blɛɛ mǒo je mɔ̀. 19Kàan tè Ě moo nyu ɔ̈ wan'a dbǐ mǒ plě Ě se kèi keǒ nyu wùɛ mɔ̀, kɛɛ Ě nu ně chɛ̀ wòje kèi keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ nyopò fòfoaa wlè bo bitǐ keǒ Nyesoa mɔ̀. 20Bɛ̌ nu bo neě Jùwɛ nyoo blě, Ě pe u ně chɛ̀ slè ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ uu wlè bo bitǐ keǒ Nyesoa mɔ̀. Kàan tè Ě slě uu teteǎ bobo ne, kɛɛ bɛ̌ nu boǒ neě nyopòǒ neěe teteǎ bobo slè, Ě pe u ně chɛ̀ slè ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐɔ u Nyesoa mɔ̀ jae le ke. 21Kàan tè Ě neě Tentǎn Jǔu teteǎ bobo plě Ě slě Nyesoaa teteǎ bobo mǒ sɔn, kɛɛ bɛ̌ nu mǒ klee kuodakwɛ̌ ü see Nyesoaa teteǎ kɔn bä neǒ tàa do, Ě pe u ně chɛ̀ slè ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐɔ u Koɔn mɔ̀ jae le. 22Bɛ̌ nu mǒ klee nyopòà kɔn'ɔ tè wlò popoɛ see kbě kɛn ne bä neǒ tàa do, Ě pe u ně chɛ̀ slè ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐɔ u Koɔn mɔ̀ jae le. Nyu wùɛ ɔ̈ klee mǒ miǒo tà paǎnma, tǔn'ǒ ɔ neěe wlòmo nɛ̀ Ě peě ně chɛ̀ wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa sɛjesɛ Ě mǐɔ ɔmo nyuǒ Nyesoa mɔ̀ jae le. 23Ě ni noǎ wùɛ keǒ kàan tuposàà ɛɛ popoɛɛ tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ngmnaǒ neě ɛɛ wlòmo Ě miǒ ɛ wakǎ jleě mǒ kɔn. 24A se kɛ i ji ɛ̈ moo plùplɛɛ blala mǒ mu nyopò wùɛ nù plì le, kɛɛ nyuu do sosǒ nɔ̀ sìn'ǒ ɔ jě ɛɛ snǒ sàe dɛ. Keǒ u nuu ǔ poě kbě le, kě ba nu ke ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐ a kòo kɛn poo lo. 25Nyu wùɛ ɔ̈ monoo jǎgbàiple ɔ peě kbě ɔ̌ chěn gbàe wònwɔn ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐ duduɛ kɔn. Bɛ̌ nu bɔ̌ du u nye ɔ dudu flɛ̌ ɛ̈ see wlɛ̀ɛba mu, kɛɛ ämoà dɛ ä wɛ̀ɛn nee kɛn nɛ̀ moo duduɛ ɛ̈ see bo wèwɛ kɔn. 26Tèǒ nì kɔn tè Ě wǒ je plùplu nyu ɔɔ̌ plùěe le sosǒ plě Ě wǒ je jǎgbàiple ɔɔ̌ poěe kpni le sosǒ. 27Ě ni ně fǒ ɛ̌ kwinkwii měne klee Ě tee ɛ ɛ miǒǒ tù ɛ̈ di ɛɛ numa bo da nyopò tùu keǒ bä mu plùplɛɛ blala mǒ, ně chɛ̀à ně diě blalaǒ slè sàe le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\