1 Jɔ̀ɔ̌n 1

1Ä chleě a mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo Nyuà u dɛɛ Win Ɔɔ tè jleě mǒ bo Ɔ̈ nye ämoo kmɔ̌ sie fònfno. Sɔɔn'ě kmɔ̌ɔ wlò tùla mǒ Ɔ nea kmɔ̌. Äa chɛ̀ ä wɔ̌na Ɔɔ win ä kpalaǒ Ɔ jleě mɔ̀ plě ä jěa Ɔ, ä nua äa sonwe ä tǒa Ɔ le. 2Tà Ɔ wǒaa tàmo, ä jěa Ɔ lo plě ä ni Ɔɔ sàse dɛ klě tǐà wlòmo klě a mɔ̀, Nɔ̀ kɔn tè ä tmɛɛ̌ amo, Ɔ̈ nye ämoo kmɔ̌ sie fònfno. Ɔ neaě Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ moo äa Gbeǐ plě Nyesoa poa Ɔ pepě mǒ keǒ ä mɔ̀. 3Dɛà äa chɛ̀ ä jěaa plě ä wɔ̌naa nɛ̀ kɔn tèà ä tmɛɛ̌ amo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ä kɛn be ä miǒ tàa do na klě Nyesoa dɛ mǒ Ɔ̈ moo äa Gbeǐ klee Ɔɔ Jǔ Jùsu Tentǎn Jǔ 4ɛ̈ di ɛɛ numa äa plɔ bloblɛ miě jele wɛ̀ tɛɛ. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ä chlě noǎà ii tè klě a mɔ̀. 5Tuposàǒ ä wɔ̌na lěe Tentǎn Jǔ wan Ɔ poaa ɛ̈à ä jlɛ̌ bä tmɔɔ̌ amoo nɛ̀ moo Nyesoa moo Pepě, kwijlě slě Ɔ mǒ ne. 6Bɛ̌ nu bä nu wiěn Ɔ klee ämo ä nɛǒ tàa do, kɛɛ bä neě kwijlě slè, è dɛǒ ä nii klee tèǒ ä boɛɛ i moo sen ä tmɛ̌ ni. 7Kɛɛ bɛ̌ nu bä neě pepě mǒ wòje keǒ Ɔ nuu, è äa wùɛ ä nɛǒ tàa do. Ɔɔ Jǔ Jùsu Tentǎn Jǔu nymɔǒ nɛ̀ jla ä le ɛ̈ sà ä kpni kukwǐ wùɛ fǒ měne. 8Bɛ̌ nu bä nu wiěn ä se kpni kukwǐ nu, è ä gbee äa chɛ̀ mǒ no plě tèǒ ä boɛɛ i se kàan tè, 9kɛɛ bɛ̌ nu bä wɔɔn äa kpni kukwǐ je, è Nyesoaà moo Wlò Je Kuun Nyu klee Ɔ̈ kɔn kmɔ̌ slɛɛ̌ mǒo Ɔ mi äa kpni kukwǐi tè wlò le pooba Ɔ miǒ äa seǒ jebo siǐn kmɔ̌ wùɛǒ slè sà. 10Bɛ̌ nu bä dǎ bò ɛ̈ moo ä sěɛlǎ kpni kukwǐ ni, è ä nu Ɔ mǒ sen le tmɔ̌ nyu, è Ɔɔ win'à iǐ sàǒ ä dɛ jleě mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\