1 Jɔ̀ɔ̌n 2

1Ně jlǔ ale, noǎǒ nì kɔn tè Ě chleě a mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ di kpni kukwǐ nu plě a mǐ ɛ ji ɛ̈ moo bɛ̌ nu nyu bɔ̌ nu kpni kukwǐ, ä kɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo Jebo Siǐn Nyu Ɔ̈ bɛ̀tee keǒ ä pènmo keǒ Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa jemǒ. 2Jùsuu chɛ̀ Nɔ̀ sàe äa kpni kukwǐi tùgba, ɛ̈ see äa kpni kukwǐi do, kɛɛ keǒ nyopò wùɛɛ kpni kukwǐ mɔ̀ ü neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ke. 3Bɛ̌ nu dɛà Nyesoa tmɛɛ̌ ämoo bä tùǒ ɛ bo, è ä ji ɛle tɛɛ ɛ̈ moo ä ji Ɔ lo. 4Nyu wùɛ bɔ̈ nu wiěn ɔ ji Nyesoa le, kɛɛ ɔ̈ɔ̌ tùǒo dɛǒ Ɔ boɛɛ bo, ɔɔ moo sen le tmɔ̌ nyu plě ɔ slě wɔ̀ bɔ boɔ kàan tè. 5Nyu wùɛ ɔ̈ miǒ Ɔɔ win tùba, ɔmo nyuǒ ɔɔ mǒ noɛnoɛ keǒ Ɔ mɔ̀ ɛ wɛ̀ě le je kàan tè. Dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ ä jiiě ɛ ɛ̈ moo ɔmo nyuǒ ɔ ne kmɔ̌ keǒ Nyesoa mɔ̀ kàan tè. 6Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ boɔ li ɛ̈ moo Ɔ ne kmɔ̌ keǒ Nyesoa mɔ̀, è kmɔ̌ɔ doǒ Jùsu neaa nɛ̀ ɔ kɔn bɔ ne. 7Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, ɛ se tetě jajlo bo chlě ɛ keǒ a mɔ̀, kɛɛ tetě dakǎa do a kɔnaa sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ nɛ̀à. Ɛmo tetě dakǎǒ nɛ̀ moo tuposàǒ a wɔ̌naa. 8Kɛɛ Ě chlě ɛɛ dɛ jajlo ke keǒ a mɔ̀. Ɛɛ kàan dɛ ɛ̈ neě ɛɛ mǒ nyopò jě ɛle klě Tentǎn Jǔu kmɔ̌ neneɛ mǒ klee klě aa chɛ̀ mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kwijlěǒ a nea lěe slè ɛ sìn ni klě tǐà wlòmo, è kàan pepě diě le ɛ̌ fɛn ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. 9Nyu wùɛ ɔ̈ mi bòo dǎba ɛ̈ moo ɔ neě pepě mǒ plě ɔ̈ faen ɔɔ bě tùonyugbe, kwijlě kmɔ̌ǒ nɛ̀ ɔ neěe jè le slè. 10Nyu wùɛà mii nyu tɔ̀ɔ mǒ noɛɛma ɔ neě pepě mǒ, dɛ tɛ̀ɛ slě ɔ mǒ ne ɛ̈ mii nyu tɔ̀ɔ wɔ̀ɔn poba. 11Kɛɛ nyuà mii nyu tɔ̀ɔ faenma ɔ neě kwijlě slè. Kwijlěǒ ɛ kan ɔɔ jǐ li, ii tè ɔ se tà ɔ miěe ji. 12Ně jlǔ ale, dɛ kɔn tè Ě chleě amoo mɔ̀ nɛ̀ moo aa kpni kukwǐi tè poo le wlò klě Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo. 13Ně gbeǐpò ale, dɛ kɔn tè Ě chleě amoo mɔ̀ nɛ̀ moo a ji Tentǎn Jǔ lu Ɔ̈ neaa kmɔ̌ sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ. Nyengmè ale, dɛ kɔn tè Ě chleě amoo mɔ̀ ke nɛ̀ moo a du kǔ wan. 14Ně jlǔ ale, dɛ kɔn tè Ě chleě amoo mɔ̀ nɛ̀ moo a ji Nyesoa le Ɔ̈ moo äa Gbeǐ. Ně gbeǐpò ale, dɛ kɔn tè Ě chleě amoo mɔ̀ nɛ̀ moo a ji Nyesoa le Ɔ̈ moo äa Gbeǐ. Nyengmè ale, dɛ kɔn tè Ě chleě amoo mɔ̀ nɛ̀ moo aa tè wlò popoɛ ne kɛn kbě plě Nyesoaa win neě a mǒ plě ǎ du kǔ wan. 15Aǎ noɛɛ kmɔ̌à mǒ klee noǎà neɔ ɛɛ mɔ̀. Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ noɛɛ kmɔ̌à mǒ, è ɔ se äa Gbeǐ Nyesoa mǒ noɛɛ ne. 16Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo noǎ wùɛà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, jà blǒ fǒo kpni kukwǐi jlajlǎ dɛ klee jě dɛ bɛ kɔn'ɔ̀ tǒn klee dɛ konkɔn'ɔ de jaě sùsu, imoǒ i slě Nyesoa mɔ̀ mǒ sɔn Ɔ̈ moo äa Gbeǐ, kɛɛ i sɔn'ě mǒ kmɔ̌ǒ wlòmo. 17Kmɔ̌à ɛ klee noǎǒ neě ɛɛ mɔ̀ ï nyopò jlɛ̌ɛ i mi sìnma, kɛɛ nyuà mii Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ numa ɔ mi kmɔ̌ nema ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 18Ně jlǔ ale, demǒ bɔɔ̌ tǐ nìà ä neě wlòmo. A wɛ̌na i ni ɛ̈ moo Tentǎn Jǔu jlae nyu diě le, uu fòfoa ne kɛn tùɔn ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. Dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ ä jiiě ɛ ɛ̈ moo demǒ bɔɔ̌ tǐ nìà ä neě wlòmo. 19Umo faen nyoǒ u sɔn nɔ äa wǎn slè mǒ. Sɛjesɛ u se lɔ ä slè kɔn. Bɛ̌ nu bǔ kɔɔn lɔ ämo slè, u miiɔ ämo slè bo nema. Uu mǒ sonsɔn nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo sɛje u se ɔ ä slè kɔn. 20Kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ poě a Ngmà Je Ne Sùsu ja, nɛ̀ nu ɛ aa wùɛ ǎ ji Ɔɔ kàan dɛ. 21Ɛ se bo chleě a mɔ̀ ɛ̈ moo a se Nyesoaa kàan dɛ ji, kɛɛ a ji ɛle plě Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo sen slě wɔ̀ bi neě kàan dɛǒ slè. 22È mɔ monoǒ kɛ sen le tmɔ̌ nyu de? Ɛ moo nyu wùɛ ɔ̈ chnɛ̀ nii mǒ ɛ̈ moo Jùsu se Tentǎn Jǔ Ɔ̈ Nyesoa peea lěe Bɔ dboaa Ɔ̈ mǐaa tùonyopo gblà klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. Nyu taeǒ ɔ moo Tentǎn Jǔu jlae nyu plě ɔ sà äa Gbeǐ Nyesoa jleě mɔ̀ klee Ɔɔ Jǔ. 23Nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ Jǔǒ jleě mǒ sàba, è Ɔɔ Gbeǐǒ ɔ sà jleě mɔ̀ ke. Nyu wùɛ ɔ̈ mii Jǔǒ jebo kmema, è Ɔɔ Gbeǐǒ ɔ kme jebo ke. 24Sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ tèǒ a wɔ̌na lěe Tentǎn Jǔ jleě mǒ a poǒ jè ii tè kàan tè. Bɛ̌ nu bǎ nu ɛ, è a klee Nyesoaa Jǔ klee Nyesoa Ɔ̈ moo äa Gbeǐ a miǒ tàa do nama. 25Bɛ̌ nu bǎ nu ɛ, Tentǎn Jǔu chɛ̀ peeě ɛ keǒ Bɔ nye ä kmɔ̌ sie fònfno. 26Ě chlě imo tèà le keǒ bo wa a wlò je ɛ̈ kwɛɛǒo nyopòà tɛ̀n ɛɛ mǒ bü boo aa mǒ uu tè jleě mǒ bo. 27Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ pooě a mǒ Ɛ̈ Tentǎn Jǔ nye amoo. Bɛ̌ nu Bɛ̌ neě a mǒ bo, è a see kɛ̀ nyu tɔ̀ɔ sòaba mu keǒ bɔ̈ tee amoo ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoa jleě mǒ bo. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Ɔɔ Sùsuǒ Nɛ̀ mi a noǎ wùɛ teeba klee Nɛ̀ tmɛɛ̌ a kàan tè ɛ̈ see sen. Tèǒ nì kɔn tè keǒ Ngmà Je Ne Sùsu ni ɛ amoo teeaa, kě ba nu kmɔ̌ neneɛ. Aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ bɛ muu nya. 28Ně jlǔ ale, sɛjesɛ klě tǐà wlòmo aa tè wlò popoɛ bɛ muu nya klě Tentǎn Jǔ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Bɔ̌ tbaeǎ je, ä miǎ wlò je kunkuɛn kɔn klee äǎ diǎ tònwe měne be plě äǎ diǎ Ɔ je wɛɛ̌ le. 29Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ ji ɛɛ ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ moo Jebo Siǐn Nyu, a ji ɛle ke ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ nii jebo siǐn dɛ ɔ moo Ɔɔ jǔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\