1 Jɔ̀ɔ̌n 3

1Ba jě ke äa Gbeǐ Nyesoa nu ämoo mǒ noɛɛa, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ Ɔ̌ dɛɛ ä Ɔɔ jlǔ. Dɛǒ nɛ̀ ä mono! Dɛ kɔn tè dɛ kukǔ nyoǒ neěe kmɔ̌ wlòmo uǔ kme ämoo jebo nɛ̀ moo uǔ kme Nyesoa jebo. 2Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, klě tǐà wlòmo ä moo Nyesoaa jlǔ plě Ɔ sěɛ ɛ pepě mǒ pe keǒ ä mɔ̀ ke tae ä miǎa nema, kɛɛ ä ji ɛle ɛ̈ moo bɛ̌ nu bo Tentǎn Jǔ Bɔ̌ tbaeǎ je, ä miǎ Ɔ jěba wòje tǔn'ǒ Ɔ neěe wlòmo, tèǒ nì kɔn tè ä miǎ Ɔ je wǒba. 3Nyu wùɛ ɔ̈ kɔn ɛmoo wlò je kuuan taeǒ bɔ snǎě ɔɔ chɛ̀ mɔ̀le keǒ Tentǎn Jǔ nuu. 4Nyu wùɛà nii kpni kukwǐ ɔ wlǎ Nyesoaa teteǎ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kpni kukwǐ moo Nyesoaa teteǎ wlawlǎ. 5A ji ɛle ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ diě keǒ Bɔ poo äa kpni kukwǐi tè wlò le plě a ji ɛle ɛ̈ moo Ɔɔ̌ nu kpni kukwǐ. 6Tèǒ nì kɔn tè nyuà kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Ɔ mǒ ɔɔ̌ ni kpni kukwǐ ke. Nyu wùɛà nii kpni kukwǐ ɔ sěɛ Tentǎn Jǔ jě plě ɔ se Ɔ jii chɛ̀. 7Ně jlǔ ale, aǎ sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ gbee a mǒ. Nyu wùɛà nii jebo siǐn dɛ ɔ moo jebo siǐn nyu wòje Tentǎn Jǔ. 8Kɛɛ nyu wùɛ bɔ̈ nu dɛ kukǔ, ɔ sɔn'ě mǒ kǔ mɔ̀ ɔ̈ dǔaa dɛ kukǔ nunuɛ mǒ sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ. Dɛ kɔn tè Nyesoaa Jǔà Ɔ diěe nɛ̀ moo keǒ Bɔ sùe kǔu nunu konkwaǒ gbè. 9Nyu wùɛà Nyesoa nu Ɔɔ jǔ mǒ ɔɔ̌ nu kpni kukwǐ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa Sùsu Nɛ̀ neě nyuǒ ja. È ke ɛ toon jleě mǒ bo Nyesoa moo ɔɔ Gbeǐ, ɔ slě wɔ̀ ɔ mǐ kpni kukwǐ nu. 10Dɛǒ nɛ̀ ä jii ɛ nyopò monoo Nyesoaa jlǔ klee nyopò monoo kǔu jlǔ. Nyu wùɛà ɔ̈ɔ̌ nuu mǒ slɛɛ̌ dɛ, ɔ se Nyesoaa jǔ, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ see nyopò tùu mǒ noɛɛ ne. 11Sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ a wɔ̌na win'i doǒ lo ɛ̈ moo bä nonoɛɛ měne. 12Aa ka ɛɛ̌ wɛ̌ je Keèn ɔ̈ sɔna lěe kǔ mɔ̀ mǒ ɔ̈ pooa ɔɔ chɛ̀ɛ mamǔ jbɛju mnùngma mǒ. I be kɛě a mǒ wlò tè kɔn tè ɔ pooa ɔɔ mnùngma le? Ɛ mooa dɛ kukǔǒ ɔmo Keèn niaa ɛɛ tè, è ɔɔ mamǔ nɔ̀ nia mǒ slɛɛ̌ dɛ. 13Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bɛ̌ nu nyopòǒ neěe kmɔ̌ wlòmo bǔ faen amo, biǐ kɛɛn a wlò le. 14Ä noɛɛ nyopò tùu mǒ no, ii tè ä ji ɛle ɛ̈ moo ä sɔn'ě kmɔ̌ sie kokoɛ̌ bobo mǒ no ä neě kmɔ̌ sie fònfno slè. Nyu wùɛà see nyopò tùu mǒ noɛɛ ne, ɔ neě jè lě kmɔ̌ sie kokoɛ̌ bobo. 15Nyu wùɛà mii nyopò tùu faenma ɔ moo mnùngma poɔ, plě a ji ɛle ɛ̈ moo nyuà moo mnùngma poɔ ɔ se kmɔ̌ sie fònfno kɔn. 16Dɛ ä jii lii mǒ noɛnoɛ nɛ̀ moo Tentǎn Jǔ koǒǒ äa tà. Tèǒ nì kɔn tè bä wɛ̀ mɔ̀le keǒ bä koǒǒ Tentǎn Jǔu wǎn tùu pènmo ke. 17Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ pàn plě bɔ̌ jě nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ see dɛ kɔn, kɛɛ pònpan nyuǒ bɔ̌ se nyuǒ see dɛ kɔn wɔle je jbo keǒ bɔ sɛ̀ɛ ɔ mǒ, è ke ɔ wɔ̀le je bɔ nuǔ kɛ Nyesoa mǒ noɛnoɛ? 18Ně jlǔ ale, äǎ nu wun sosǒ äǎ noɛɛ nyopò měne klee äǎ nu boɔboɔ win, kɛɛ äa nunu kmɔ̌ bɛ tee kàan mǒ noɛnoɛ ke. 19Bɛ̌ nu bä nu ɛmo dɛǒ, è ä ji ɛle ɛ̈ moo ä kɔn'ě Nyesoaa kàan dɛ mɔ̀, è ä wɔ̀le je bä kɔn wlò je kunkuɛn keǒ Ɔ jemǒ. 20Bɛ̌ nu äa wlò bɛ̌ jɛɛ ä tè, ɛ̀ sɛ̀n nynɛ̌ Nyesoa Nɔ̀ kun Ɔ̈ sìn'ǒ ä mǒ plě Ɔ̈ ji noǎ wùɛ. 21Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, ke ɛ toon jleě mǒ bo äa wlògbai iǐ jɛɛ ämoo tè, ä kɔn wlò je kunkuɛn keǒ Ɔ jemǒ. 22È dɛ wùɛ ä mi Ɔɔ sòaba ä mi ɛ jěba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ä tùiǒ Ɔɔ win bo plě ä ni dɛ blee Ɔɔ plɔ. 23Nyesoaa win Ɔ tmɛɛ̌ ämoo nì moo bä po Ɔɔ Jǔǒ Ɔɔ nynɛ̌ɛ tè kàan tè Ɔ̈ moo Tentǎn Jǔ Jùsu plě bä nonoɛɛ měne wòje keǒ Jùsu nu ämoo tmɔɔ̌a. 24Nyu wùɛà tùiǒo Nyesoaa teteǎ ɔ neeě Nyesoa mǒ plě Nyesoa neeě ɔ mǒ. Ke ä nu ɛɛ jijiɛ ɛ̈ moo Nyesoa neɔ ä mǒ no nɛ̀ moo Ngmà Je Ne Sùsuǒ Ɔ nye ämoo Nɛ̀ nu ɛ ä ji ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\