1 Jɔ̀ɔ̌n 4

1Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, aǎ pe nyu wùɛɛ tè kàan tè ɔ̈ dɛ̌ bòo ɛ̈ moo ɔ kɔn Ngmà Je Ne Sùsu, kɛɛ ba tɛ̀n ɔ mǒ a mǐ ɛ jě bɛ̌ nu bo Sùsuǒ Bɛ̌ sɔn'ě Nyesoa mɔ̀ mǒ. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo sen le tmɔ̌ wnɔsàɔpo fòfoa nù neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. 2Dɛ a wɔ̀le je ba jboo loo Nyesoaa Sùsu nɛ̀ moo nyu wùɛà mi ɛ boɔba ɛ̈ moo Jùsu Tentǎn Jǔ diiaě tùonyugbe tǔn wlòmo, ɔ kɔn Sùsuǒ lo Ɛ̈ sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ. 3Kɛɛ nyu wùɛà chnɛ̀ nii mǒ keǒ Jùsu Bɔ diiě tǔn'ǒ wlòmo, ɔ se Sùsuǒ kɔn Ɛ̈ sonwɛ lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ. Ɛmo sùsu taeǒ ɛ sɔn'ě mǒ Tentǎn Jǔu jlae nyu mɔ̀ ɔ̈ moo kǔ. A wɔ̌na ini ɛ̈ moo Tentǎn Jǔu jlae nyu miǎě diba, klě tǐà wlòmo u neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ no. 4Ně jlǔ ale, a sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀ plě a du Tentǎn Jǔu jlae nyo wan. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Sùsuǒ neě amoo ja Ɛ kun nu Ɛ̌ sìn'ǒ sùsuǒ neěe kmɔ̌ɔ nyopò ja mǒ. 5Tentǎn Jǔu jlae nyo kɔn lě kmɔ̌ wlòmo, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè u boɛɛ noǎa tè kɛn ke nyopòǒ sɔn lěe noǎ kukwǐǒ neěe kmɔ̌ mɔ̀ mi nii tè boɔboɔ numa plě nyopòǒ ǔ pe uu win nɔkǔ jebo. 6Kɛɛ ämoà ä sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀, nyu wùɛà jii Nyesoa ɔ pe ä jebo nɔkǔ. Nyu wùɛà seǒo Nyesoa mɔ̀ mǒ sɔn ɔɔ̌ po äa win nɔkǔ jebo. Dɛǒ nɛ̀ ä jbee Nyesoaa kàan Sùsu klee sùsuà gbee lee nyopò mǒ. 7Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, mǒ noɛnoɛ sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀, è nyu wùɛ ɔ̈ mii nyopò tùu mǒ noɛɛma, ɔ moo Nyesoaa jǔ plě ɔ̌ ji Nyesoa. Ii tè bä nonoɛɛ měne. 8Nyesoa Nɔ̀ moo mǒ noɛnoɛɛ Mǎ, ii tè nyu wùɛ ɔ̈ see nyopò tùu mǒ noɛɛ ne, ɔ se Nyesoa ji. 9Ke Nyesoa ni Ɔɔ mǒ noɛnoɛ teea keǒ ä mɔ̀ nɛ̀ moo Ɔ dbo Ɔɔ Jǔu do kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn klě Ɔ mǒ. 10Mǒ noɛnoɛǒ neě ɛɛ mǒ ɛ se bä noɛɛ Nyesoa mǒ, kɛɛ ɛ moo Nyesoa Ɔ̌ noɛɛ ä mǒ, ii tè Ɔ dbo Ɔɔ Jǔ keǒ Bɔ moo äa kpni kukwǐi Chɔ̀no. 11Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, bɛ̌ nu bo Nyesoa Bɔ̌ nu bo ä mǒ noɛnoɛ, è bä nonoɛɛ měne ke. 12Nyu wùɛ nɔ̀ sěɛlǎ Nyesoa jě, kɛɛ bɛ̌ nu bä nonoɛɛ měne, è Nyesoa neě ä mǒ no, è Ɔɔ mǒ noɛnoɛ wɛ̀ě le je klě ä mǒ. 13Ke ä nu ɛɛ jijiɛ ɛ̈ moo ä neě Nyesoa mǒ Ɔ̌ neeě ä mǒ nɛ̀ moo Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsuǒ Ɔ nye ämoo Nɛ̀ ni ɛ. 14Äa chɛ̀ ä jě Nyesoaa Jǔǒ lo plě ä moo sàsepo keǒ nyopò tùu mɔ̀ ɛ̈ moo Nyesoa Ɔ̈ moo äa Gbeǐ Ɔ dbo Ɔɔ Jǔ Ɔ mǐ tùonyopo gblà klě uu kpni kukwǐi plɔ tu kɛn bo maěa bobo. 15Nyu wùɛà mi nii kàan tè poba ɔ̈ boɛ lii ɛ̈ moo Jùsu moo Nyesoaa Jǔ, Nyesoa neeě ɔ mǒ no plě ɔ̌ neeě Nyesoa mǒ. 16Äa chɛ̀ ä ji ɛle plě ä po i kàan tè ɛ̈ moo Nyesoa noɛɛ ä mǒ no. Nyesoa Nɔ̀ moo mǒ noɛnoɛɛ Mǎ, è nyu wùɛà mii mǒ noɛnoɛ kmɔ̌ neema ɔ neeě Nyesoa mǒ plě Nyesoa neeě ɔ mǒ. 17Dɛ kɔn tè Nyesoa nu Ɔɔ mǒ noɛnoɛ ɛ wɛ̀ lěe jele kělɔ ä slè nɛ̀ moo ɛ̈ di ɛɛ numa ä miǎ wlò je kunkuɛn kɔn klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀. Äa kmɔ̌ neneɛ snǎě le mɔ̀ wòje keǒ Tentǎn Jǔ nuaa, ii tè ä miǎ wlò je kunkuɛn kɔnma. 18Bo Nyesoa Bɔ̌ noɛɛ neè mǒ, sè kɔn mì fano pe, kɛɛ Ɔɔ mɔ̀le snǎ mǒ noɛnoɛ sàà mǒ fano keǒ plɔɔ tu kɛn bo maěa mɔ̀. Plɔɔ tu kɛn bo maěa jɛě fano, ii tè nyu wùɛà kɔn'ɔ fano keǒ Nyesoa mɔ̀, ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Nyesoa se ɔ mǒ noɛɛ ne. 19Nyesoa Nɔ̀ moo klekle Ɔ noɛɛ ä mǒ, ii tè bä noɛɛ Ɔ mǒ. 20Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ nu ɔ noɛɛ Nyesoa mǒ no plě bɔ̌ faen nyu tɔ̀ɔ, ɔ̀ moo sen le tmɔ̌ nyu. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo bɛ̌ nu bɔ̌ se nyuǒ mǒ noɛɛ ne ɔ̈ ɔ jěe, ɔ slě wɔ̀ bɔ noɛɛ Nyesoa mǒ Ɔ̈ ɔ sěɛlǎa jě. 21Dɛà nɛ̀ moo tè Nyesoa tmɔɔ̌ ämo ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ mǒ noɛɛma bɔ noɛɛ nyopò tùu mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\