1 Jɔ̀ɔ̌n 5

1Nyu wùɛà mi nii kàan tè poba ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Ɔ̈ Nyesoa peea lěe Bɔ dboaa, ɔmo nyuǒ ɔ moo Nyesoaa jǔ. Nyu wùɛ ɔ̈ noɛɛ nee Nyesoa mǒ Ɔ̈ moo äa Gbeǐ, ɔ noɛɛ Ɔɔ Jǔ mǒ no ke. 2Bä noɛɛ Nyesoa mǒ, è dɛà Ɔ tmɛɛ̌ ämoo ä tùiǒ ɛ bo. Dɛǒ nɛ̀ bä nu, è ä ji ɛle ɛ̈ moo ä noɛɛ Nyesoaa jlǔ mǒ no. 3Nyesoa mǒ noɛnoɛ sɛ̀n nynɛ̌ dɛǒ Ɔ tmɛɛ̌ ämoo bä tùǒ ɛ bo. Noǎǒ Ɔ tmɛɛ̌ ämoo ii ble tùtuɛ se wan jakǎ dɛ. 4Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ moo Nyesoaa jǔ ɔ du kmɔ̌ɔ měne tèntɛn wùɛ wan. Äa tè wlò popoɛ nɛ̀ du i wan. 5Mɔ wɔ̀le je bɔ̈ duǔ kɛ kmɔ̌à wan, ɛ̀ sìn'ǒ nyuà po lii kàan tè ɛ̈ moo Jùsu moo Nyesoaa Jǔ? 6Jùsu Tentǎn Jǔ Nɔ̀ moo Nyu Ɔ̈ diɔ ämoo mɔ̀ klě ně dlǒ popoɛ klee Ɔɔ kokoɛ̌ mǒ. Ɔ slě ně dlǒ popoɛɛ do mǒ dii li, kɛɛ Ɔ diiě ně dlǒ popoɛ klee kokoɛ̌ mǒ. Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ moo Sàse keǒ ɛ jleě mǒ plě Nɛ̀ tmɛɛ̌ ä kàan tè. 7Ɛ kɔn sàsepo tan, 8I moo Ngmà Je Ne Sùsu klee ně dlǒ popoɛ klee Tentǎn Jǔu kokoɛ̌, ii tan wùɛǒ i wonwɔɔ kɛn. 9Bɛ̌ nu bä kme tùonyopoo sàse win bo, è bä wɔɔn ɛ kɛn keǒ bä kme Nyesoaa sàse win bo ɛ miǒ sìn. Sàse dɛǒ Nyesoa nuu ɛ̈ kwɛɛǒ Ɔɔ Jǔ jleě mǒ bo nɛ̀ moo 10nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ Jǔu tè kàan tè poba, ɔ tmɛɛ̌ ɛ nyopò tùu, kɛɛ nyu wùɛà se lii kàan tè poba mu, ɔ jě Nyesoa mǒ sen. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ se dɛǒ kɔn sàse dɛ Ɔ nuu ɛɛ tè kàan tè po. 11È äa sàse dɛ ä nii nɛ̀ moo Nyesoa nye ä kmɔ̌ sie fònfno. Fònfnoǒ nɛ̀ moo dɛǒ Ɔɔ Jǔ Jùsu nu ämoo mǒ ɛɛ dɛ sɔn'ě ɛɛ mǒ. 12Nyu wùɛà mii tè wlò popoɛ kɔnma klě Nyesoaa Jǔǒ mǒ, ɔ kɔn kmɔ̌ sie fònfno, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ se ɛɛ kɔnma mu, ɔ se fònfnoǒ kɔn. 13Ě chleě a mɔ̀ imo noǎà ii tè ɛ̈ di ɛɛ numa amoà poo Nyesoaa Jǔu nynɛ̌ɛ tè kàan tè a mǐ ɛ ji ɛ̈ moo a kɔn kmɔ̌ sie fònfno. 14Dɛà nɛ̀ moo wlò je kunkuɛn ä kɔn klě Nyesoa mǒ ɛ̈ moo bɛ̌ nu bä gbàa Ɔ dɛ wan klě Ɔɔ kɛn wɔɔan mǒ, tǐ wùɛ mɔ̀ Ɔ wɛ̌n äa win ni. 15Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä ji ɛɛ ɛ̈ moo bä gbàa Ɔ dɛ wan Ɔ wɛ̌n äa win ni, ä ji ɛle ke ɛ̈ moo ä mi ɛmo dɛǒ kɔn tè ä gbà Lɔɔ wan jěba. 16Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ jě nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ ke kpni kukwǐ ni ï slě ɔɔ kmɔ̌ sie kokoɛ̌ slè poba mu, bɔ bàteeǒ ɔɔ tà Nyesoa mǐ ɔ kmɔ̌ sie fònfno nye. Ɛmo dɛǒ Ě boɛě mɔ̀ kpni kukwǐi doà slěe nyu kmɔ̌ sie kokoɛ̌ slè poba mu. Ě se ɛ boɔ ɛ̈ moo ba bàteeǒ nyuà ɔ̈ nii kpni kukwǐà miě ɔɔ kokoɛ̌ slè poba ɔɔ tà. 17Kenkan dɛ wùɛà nyu nii ɛ moo kpni kukwǐ, kɛɛ kpni kukwǐ neǒ ïǐ kpa lěe nyu kmɔ̌ sie kokoɛ̌ slè. 18Ä ji ɛle ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ moo Nyesoaa jǔ ɔɔ̌ nee dɛ kukǔ nunuɛ kmɔ̌. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa Jǔ Nɔ̀ tùi ɔ jǐ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa kǔ ɔɔ̌ di ɔ mɔ̀ gbè. 19Ä ji ɛle ɛ̈ moo ä moo Nyesoaa jlǔ, è kmɔ̌ wùɛà ɛ neě kǔu win kwa konkɔn bobo. 20Ä ji ɛ de ɛ̈ moo Nyesoaa Jǔ diě le Ɔ̌ nye ä tèe le jbojbɛ, nɛ̀ ni ɛ ä ji kàan Nyesoa. Ä neeě kàan Nyesoa mǒ klee Ɔɔ Jǔ Jùsu Tentǎn Jǔ. Dɛǒ nɛ̀ moo kàan Nyesoa klee kmɔ̌ sie fònfno. 21Ně jlǔ ale, a tmɔɔ aa chɛ̀ nǔkpuǐi wɛ̀ sèsa mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\