1 Pitɛ̌ 1

1Mǒ Pitɛ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ moo Tentǎn Jǔ Jùsuu tuposà kpa nyu, Ě chleě ɛ amo Nyesoaa nyopò mɔ̀ ü Ɔ sà lěe ü nee kmɔ̌ wòje dakpě ü gbɛ̀tɛɛ lee blěe wakě wùɛ kɛn le, jà Pɔntɔ̀ klee Kalesìa klee Kapodosìa klee Esìa klee Betimiǎ wakě wùɛǒ. 2Nyesoa Nɔ̀ sàlaǒ amo Ɔ̈ moo äa Gbeǐ wòje ke Ɔ nua ɛɛ ble popoɛ, Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsu nua amo ǎ nea ngmà je keǒ ba mǐaǒ Jùsu Tentǎn Jǔ bo tùtuɛ kɔn klee Ɔɔ nymɔ mǐaě a mɔ̀le snǎ. Nɛ bo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ bɛ muu nya plě Bɔ nye a ně bo wnawna fòɛ. 3De bìsea keǒ Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ moo äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu Gbeǐ Ɔ̈ kɔnaa wɔle je jbojbɛ chɔɔ keǒ ä mɔ̀ plě Ɔ̈ nyea ämoo wlò je kunkuɛn keǒ kmɔ̌ sie fònfno mɔ̀ ɛ̈ Ɔ jaeěe Tentǎn Jǔ Jùsuu jemǒ duduɛ̌ mǒ keǒ Bɔ sɔn'ě kǒla mǒ. 4Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ǎ kɔn snǒ sàe dɛ ɛ̈ siee kmɔ̌ ɛ̈ slěe wɔ̀ bɛ nymii jǐ le ɛ̈ Nyesoa tùu bo keǒ a mɔ̀ klě jɔkɛn. 5Tè wlò popoɛǒ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ nɛ̀ nu ɛ Nyesoaa kpě ǐ tùi a jǐ mɔ̀ ɛ mǐ ɛ kpa kpa a mǐ gblàgbla kɔn ɛ̈ wɛ̀ɛ mɔ̀le ɛ̈ mǐi pepě mǒ be klě kmɔ̌ɔ dlǒ chlɛ̀ɛa mǒ. 6Kàan tè klě tǐà wlòmo a mi sònwɛ jěba klě měne tèntɛn'ɛ doědoe slè ï kɔn tǐ konwǎa jebo, kɛɛ gblàgbla dɛǒ nɛ̀ bɛ̈ nu amo a mǐ chǒn le nu chɔɔ. 7Tè kɔn tè měne tèntɛn diěe nɛ̀ moo ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo a kɔn kàan tè wlò popoɛ. Aa tè wlò popoɛɛ tè boǎ jǐ ɛ̌ sìn'ǒ klò mǒ ɛ̈ kɔn dɛ ɛ̈ɛ̌ wlɛ̀ǒo sìna mǒ. Klòo chɛ̀ǒ u peě ɛ tǎn klě na slè ɛ mǐ tɛɛ klò nu. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, měne tèntɛn pe aa tè wlò popoɛ kbě ja le ɛ̈ di ɛɛ numa Jùsu Tentǎn Jǔ Bɔ̌ tbaeǎ je a miǎ baea kɔn klee tè jǐ boaboǎ klee bo tùtuɛ. 8Kàan tè a sěɛlǎ Tentǎn Jǔ jě, kɛɛ a noɛɛ neě jè Ɔ mǒ no. È kàan tè aǎ jě Ɔ klě tǐà wlòmo, kɛɛ a poǒ jè Ɔɔ tè kàan tè. Ii tè ɛ nu ɛ chǒn fòɛ jǐ a jele ɛ̈ tùonyugbe slě wun mǒ sèsa wɔ̀. 9Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo a jě wowa dɛ klě aa kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. Wowa dɛǒ nɛ̀ sɔn'ě aa tè wlò popoɛ wlòmo. 10Nyesoaa wnɔsàɔpo tùaě jǐ bo ǔ pɔ̀n'a wowa dɛǒ le klee ǔ chechlǎla ɛɛ tè plě ǔ sàla ɛ wan seela tǐ jleě ke Nyesoa mia Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ konkɔn numa keǒ a mɔ̀. 11U tɛ̀na ɛ mǒ bu pɔ̀n'a ɛ le tǐ tae ɛ miaa tùɔn kpaeba klee ke tae ɛ miaa tùɔn kpokpa numa. Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ niiaě u konkwa mǒ. Ɛ sɛ̀a ɛ wan ɛ̈ kwɛɛaǒo sònwɛ jejeɛ̌ jleě mǒ bo ɛ̈ Tentǎn Jǔ mia lěe slè tìe bɛɛ̌ba klee tè jǐ boaboǎ neaǒ ɛmoo sònwɛ jejeɛ̌ǒ demǒ. 12Tǐǒ jleě wnɔsàɔpo sɛ̀a imoo noǎǒ wan ï a wɔ̌naa ï sɔna lěe Nyesoaa win boɔ nyo tùu wan mǒ ü Ngmà Je Ne Sùsuà Nyesoa dboaa Ɛ̈ sɔna lěe jɔkɛn mǒ nea lěe ja, Nyesoa teea ɛ wnɔsàɔpoǒ ɛ̈ moo uu konkwaǒ u niaa ɛ mooa aa kàan dɛ tè, ɛ sea u chɛ̀ɛ kàan dɛɛ tè. Najiǒpòo chɛ̀ jlɛ̌ bu jboa imo noǎǒ le. 13Tèǒ nì kɔn tè ba wɔ̀ aa chɛ̀ mɔ̀le keǒ dɛ nunuɛ mɔ̀, a jiǒ aa chɛ̀ɛ wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌ plě a poě aa wlò je kunkuɛn klě wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sàa wlò kǔ mǒ ja bo kpǎkpǎ ɛ̈ Nyesoa mi amoo nyema tǐǒ jleě Jùsu Tentǎn Jǔ miǎa de diba. 14A tùǒ Nyesoa bo wòje Ɔɔ jlǔ, è aǎ ne kmɔ̌ kukǔǒ a ne pnɔɔ plě ǎ jii kàan dɛɛ tè. 15Dɛ wùɛ a mii numa a ne ngmà je keǒ Nyesoa nuu Ɔ̈ da amoo. 16Ɛ chleě le klě Ɔɔ win wlòmo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Ě ne je ngmà, ii tè ba ne ngmà je.” 17Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ boɛ lěe aa Gbeǐ Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ tùii nyu wùɛɛ konkwa ɔ nuu ɛɛ blilǐ Ɔ̈ɔ̌ chlǎ lɛɛ měne ɛ̈ moo nyuà ɔɔ tè se bo wan ne, a nyeǒ Ɔ tùtuɛ kmɔ̌ wùɛ a mii nema. 18Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a ji dɛ Ɔ sàa le keǒ Bɔ sà amoo dbǐ mǒ klě kmɔ̌ kukǔà slè ɛ̈ see dɛ mǒ ne ɛ̈ aa gbeǐpò teea amoo. Ɔ se dɛà see wlɛ̀ɛa kɔn nu wòje keà sěbla klee klòo ka nee je, 19kɛɛ Ɔ nua Tentǎn Jǔu nymɔ Ɔ̈ snǎ lěe mɔ̀le wòje blajǔ u dbɛ̌ɛ keǒ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ mɔ̀ ɔ̈ kɔɔ̌ dɛ klee kɛɛ seǒo jleě mǒ ne. 20Plě Nyesoa mǐa kmɔ̌à ɛɛ nunuɛ wlò tù, Tentǎn Jǔ Nɔ̀ Ɔɔ chɛ̀ tbala Bɔ̈ nua ɛmo konkwaà, kɛɛ Nyesoa po Ɔ pepě mǒ keǒ aa tè mɔ̀ klě kmɔ̌à ɛɛ demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ wě wlòmo. 21Tentǎn Jǔ Nɔ̀ nu ɛ ǎ kɔn wlò kpaea klě Nyesoa mǒ Ɔ̈ dǔa Ɔɔ jemǒ Ɔ̈ sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ Ɔ̌ nyea Ɔ tè jǐ boaboǎ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Ɔmo Nyesoa wlò kpae le klee a mǐ Ɔ wlò je kuun nu. 22Klě tǐà wlòmo ɛ̈ kɔn amo tùiǒ imoo Nyesoaa kàan tèǒ bo, aa kpni kukwǐi tè poo le wlò. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ǎ wɔ̀le ɛ ba sɛ̀n ɛ nynɛ̌ ba nonoɛɛ měne. Tǐ wùɛ mɔ̀ a nonoɛɛ měne keǒ aa wlè wùɛ mɔ̀ wòje Tentǎn Jǔu wǎn. 23Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kmɔ̌ sie Nyesoaa win'à nì nu amo ǎ tù kmɔ̌ jajlo wlò le. Aa Gbeǐ jajloǒ Ɔ̈ moo Nyesoa Ɔ se kǒba mu wòje keǒ aa kmɔ̌ mɔ̀ gbeǐpòo ka nee je. 24Nɛ̀ kɔn tè Nyesoaa win dɛ̌ bò ɛ̈ moo, “Nyopò wùɛ u wǒ je kwlǎ ɛ̈ɛ̌ wlɛ̀ǒo chechɛ̌ɛa mǒ, è uu tè jǐ boaboǎ wùɛ ɛ wǒ je tichɛble ï neěe kwlǎ slè bï chechɛ̌ɛ ï bleǒo le, 25kɛɛ Koɔn Nyesoaa win ne kmɔ̌ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma.” Dɛǒ nɛ̀ moo tuposà ɛ̈ pooa a je.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\