1 Pitɛ̌ 2

1Tèǒ nì kɔn tè noǎ kukwǐ wùɛ a sàě i aa kmɔ̌ neneɛ mǒ, jà sen le tmɔtmɔ̌ klee ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyo kmɔ̌ klee chea kmɔ̌ plě klee sadoě popoɛ. 2Ba wǒ je jijlǎe, tǐ wùɛ mɔ̀ a sòa Nyesoaa win ï snǎ lěe mɔ̀le wòje keà jijlǎe sòɛ ɔɔ naǎa nyia ně ɛ̈ di ɛɛ numa i mǐ aa tè wlò popoɛ kuɛn klee a mǐ gblàe le klě aa kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 3Bɛ̌ nu sɛjesɛ bǎ jě ɛ ɛ̈ moo Koɔn nu kàan keǒ a mɔ̀, è ba nu ɛmo dɛǒ. 4A diě kělɔ Koɔn mɔ̀ Ɔ̈ monoo Tiblě Ɛ̈ Nyesoa poo Ɔɔ wǎn. Tùonyopo sàla Ɔ mɔ̀ jleě, kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ tbala Ɔ plě Ɔ̈ jěa Lɔ ɛ̈ moo Ɔ nea mǒ dɛ. 5Ba diě wòje kmɔ̌ ne tiblě, è a sɔn'ǒ Nyesoa mɔ̀ mǒ Ɔ mǐ a Ɔɔ koǔ poo lo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Ɔɔ ngmà je ne kpatòapoo wǒ ü nyee nee sùsuu nyee noǎ ï Nyesoa kmee jebo ï monoo chɔ̀no ï diiě aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 6È kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “A tanà le, Ě mi Tiblěà kɔn tè kmaa bo nynaema klě Ně koǔ wlòmo ɛ̈ neěe dě fòɛǒ moo Sàna wlòmo ɛ̈ Ně chɛ̀ Ě tbaa. Nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔɔ wlò se wɔ̀ɔn bebeɛ kɔn kpe.” 7Ɛmo Tiblěǒ Ɛɛ tè kma chɔɔ keǒ amo nyopòà poo Nyesoaa tè kàan tè mɔ̀, kɛɛ keǒ nyopòǒ see kàan tè po mɔ̀, kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Tiblěǒ keǐ po nyo sàlaa jleě mɔ̀ Nɛ̀ klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo Ɛ̈ kɔn tè kma chɔɔ.” 8È kě Nyesoaa win dɛ̌ de i je, “Ɛmo Tiblěǒ Nɛ̀ nyopòo tìe mi bòba, è Nɛ̀ mi u wɔ̀ɔn le poba.” U se Nyesoaa win kàan tè po, ii tè u bò bojoɛɛ. Dɛǒ nɛ̀ moo Nyesoaa ble po dɛ keǒ u mɔ̀. 9Kɛɛ amo moo nyopò Nyesoaa chɛ̀ sàǒo bü moo Ɔmo Klɔ̀ba Nyesoaǒ Ɔɔ kpatòapoo klee ngmà je ne dakɔ̌ klee Ɔɔ nyopò Ɔ sàǒo keǒ bü poo sàe ɛ̈ kwɛɛǒo wlòlekaen noǎà Ɔ nuu jleě mǒ bo Ɔ̈ da amoo ǎ sɔn lěe kwijlě slè mǒ ǎ diɔ Ɔɔ wlòlekaen pepěɔ slè. 10A se pnɔ Ɔɔ nyopò, kɛɛ klě tǐà wlòmo a moo Ɔɔ nyopò. A se pnɔ Nyesoaa wɔle je jbojbɛ kɔn, kɛɛ klě tǐà wlòmo Ɔ kɔn ɛ ne keǒ a mɔ̀. 11Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, Ě bɛ̀te ale, ɛ̈ kɔn amo monoo dakpě klee nyopò se lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kɔn, ba sà kpni kukwǐ jleě mɔ̀ ï kpɛ amoo to mɔ̀. 12A ne kàan kmɔ̌ klě se Nyesoa ji nyo slè ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ nu uu nyu bɔ̌ wǒ a lee chɛ̀ ɛ̈ moo a ni kenkan dɛ klě tǐ gbei wlòmo, u mi aa kàan dɛǒ a nii jěba uu wlè mǐ bo bitǐ, è chnɛ̀ jlǒ waěǒ Nyesoa miǎa je tbaeba, u miǎ Ɔɔ nynɛ̌ le po. 13Keǒ Koɔn'ɔ tè mɔ̀, a nyeǒ nyopò tùtuɛ ü moo kmɔ̌ɔ kpě win kwa kɔn. A nyeǒ klɔ̀ba tùtuɛ ɔ̈ kɔn'ɔ kpě. 14Ba nyeǒ kòngmna nyefòapo tùtuɛ ü klɔ̀ba dboo bü maěǒo nyopòà nii kenkan noǎ uu plɛ tu kɛn bo plě bü bae lee nyopòà nii mǒ slɛɛ̌ dɛ. 15Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo dɛǒ nɛ̀ moo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ ɛ̈ moo ba nu kàan dɛ, dɛǒ nɛ̀ bǎ nu, nɛ̀ mi nyopòà kaen wan poba ü kɔn plɛ kǒo ü see dɛɛ tè měne ji. 16Aa kmɔ̌ neneɛ bɛ wǒ je nyopò wan'a dbǐ mǒ, kɛɛ aa dbǐ mǒ wonwan'ǒ aǎ ni ɛ keǒ ba kan dɛ kukǔ kɛn. Ba ne kmɔ̌ wòje Nyesoaa na wien po nyebajle klee nynejlu. 17Ba nyeǒ nyu wùɛ tùtuɛ, ba noɛɛ aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn mǒ, ba nyeǒ Nyesoa tùtuɛ plě ba nyeǒ klɔ̀ba tùtuɛ. 18Na wien po nyebajle klee nynejlu ale, a tìeǒ aa chɛ̀ ja keǒ aa chì kpa ämopò mɔ̀, è tǐ wùɛ mɔ̀ a nyeǒ u tùtuɛ ɛ̈ se bǔ nu a kàan dɛ mǒo do klee bǔ kɔn wlèe sɔ̌n keǒ a mɔ̀ plě, kɛɛ bɛ̌ nu buǔ nu mǒ slɛɛ̌ dɛɛ chɛ̀ keǒ a mɔ̀, a tùǒ u. 19Nyuà ɔ̈ jěe sònwɛ keǒ bu se ɔ mǒ slɛɛ̌ dɛ mǒ nu keǒ Nyesoaa nynɛ̌ɛ tè mɔ̀, ɔ mi ngmna kɔnma. 20Bɛ̌ nu bǎ nu kenkan dɛ ɛɛ tè bǔ be amo, bo jě kɛ de bìsea tae a mii kɔnma? Kɛɛ bɛ̌ nu bɛ̌ moo kàan dɛɛ tè bǎ ke sònwɛ jě, Nyesoa mi a ngmna mɔ̀ poba. 21Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè sɛje Nyesoa dala amo ba nu. Tentǎn Jǔ jě sònwɛ keǒ a mɔ̀ Ɔ̌ tee ɛ amo bɛ moo jboo dɛ keǒ a mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a miě Ɔɔ fì le sà 22wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Ɔ sea dɛ kukǔ nu plě Ɔ sěɛlǎ sen tmɛ̌.” 23Tà u tùa Lɔɔ sadoě, Ɔ sea wun de ja Ɔ sea u le cheaě le. Tà Ɔ jěaa sònwɛ, Ɔ seaě nyu wùɛ fano měne poo lo, kɛɛ Ɔ kpaea Nyesoa wlò Ɔ̈ moo Jebo Siǐn Tè Tùɔ̌. 24Tentǎn Jǔu chɛ̀ Nɔ̀ blěa äa kpni kukwǐ gbɛ̀ɛ keǒ pète bɛ̌ tu jleě ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ dɛ kukǔ nunuɛ bɔ̌ ä mǐ jebo siǐn kmɔ̌ ne. Noǎǒ tbaea Ɔɔ le nì pean ämo. 25A mǎna ne wòje keà blablɛ̌ mɛ̌ɛ, kɛɛ klě tǐà wlòmo a jae de kělɔ aa Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌ mɔ̀ klee Ɔ̈ moo aa sìsii nae Nyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\