1 Pitɛ̌ 3

1Amo Nyno, dɛɛ doǒ nɛ̀ ba nu, a tìeǒ aa chɛ̀ ja keǒ aa jbeapò mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa uu nyu bɔ̌ se Nyesoaa win'i tè kàan tè po, aa kàan kmɔ̌ǒ a mii nema, bǎ se u Nyesoa win je boɔɔ chɛ̀, a mi u numa uu wlè mǐ bo bitǐ klě Nyesoa mɔ̀. 2Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u mi ke a nuu mɔ̀le snǎ kmɔ̌ bleblɛ̌ jěba klee ke tùtuɛ nuě amoo ja neneɛ. 3Aa jǐ le nmɔnmɔ bɛɛ̌ moo de tù noǎa sosǒ wòje ï monoo ba nu moamoa dlǒo dǔtùngme klee klòo kpnekpně noǎa klee jǐlenmɔ dale. 4Kɛɛ jǐlenmɔ noǎ bi sɔn'ě aa wlè jleě mǒ ke. Aǎ sɛ̀ aa kmɔ̌ de keǒ kàan wlò konkɔn mɔ̀ klee ba tbaě jǐ mǒ bo, dɛǒ nɛ̀ Nyesoa dɛɛ jǐ le nmɔnmɔ. 5Dɛǒ nɛ̀ ngmà je ne nynoà kpaeaa Nyesoa wlò seela tǐ jleě u nua keǒ bu nua uu chɛ̀ jǐlenmɔ nyno mǒ. U tìeaǒ uu chɛ̀ ja keǒ uu jbeapò mɔ̀. 6Ba jě Selɔ̌, nɔ̀ mooa ɛɛ jboo dɛ, ɔ tùiaǒ Eblɛ̌hɛ̀mo ɔ̌ dɛɛa ɔ ɔɔ chì kpa ämo. Bɛ̌ nu bǎ nu dɛà monoo mǒ slɛɛ̌ dɛ plě bǎ se fano pe keǒ ba tìeǒ aa chɛ̀ ja keǒ aa jbeapò mɔ̀, è a moo Selɔ̌ɔ jlǔu jlǔ. 7Amo jbeapò, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, a kɔn wlèe sɔ̌n keǒ aa nyno mɔ̀. Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ ji ɛɛ ɛ̈ moo u moo nyopò ü see kbě mǒ ne, a tùǒ u plě a jě ɛ ɛ̈ moo u moo nyopò ü klee amoo sɔ̌n Nyesoaa nyee dɛà monoo kmɔ̌ sie fònfno ɛ̈ aa wùɛ a kɔn'ǒo wakǎ jleě mǒ. Dɛǒ nɛ̀ ba nu ɛ̈ di ɛɛ numa bǎ klě Nyesoa mɔ̀ boɛ Ɔɔ̌ di aa win nɔkǔ mɔ̀ sà. 8È kě Ě ni win wɔ̀ɔn popoɛ, nɛ bo kɛn wonwɔɔa bɛ neě aa wùɛ slè, a jejěe wɔle jele plě a nonoɛɛ měne wòje Tentǎn Jǔu wǎn. A konkɔɔǒ kàan wlò jleě měne a mǐ aa chɛ̀ ja tìe. 9Aǎ sɛ̀ kpa plě aǎ ni sadoě aǎ sɛ̀ kpa keǒ sadoě u tù amoo mɔ̀, kɛɛ nyuǒ nu mòo dɛ kukǔ mǒ po ɔ ngmna mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Nyesoa da amo ba nu ɛ̈ di ɛɛ numa ngmnaǒ Ɔ kɔn'ɔ keǒ a mɔ̀ a mǐ ɛ jě 10wòje keǒ Ɔɔ win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Nyu wùɛ bɔ̈ ke ɛ jlɛ̌ keǒ bɔ nee plɔɔ bloblɛ klee kàan tǐ kmɔ̌, è bɔɔ̌ tmɛ̌ sen klee bɔɔ̌ boɛ dɛ kukǔ wùɛ. 11Ɔ kɔn bɔ tbɛ dɛ kukǔ kɛn ɔ mǐ kàan dɛ nu. Bɔ tɛ̀n ɛ mǒ ɔ klee nyopò tùu bu kɔn ně bo wnawna keǒ u slè. Sɛje dɛǒ nɛ̀ bɔ pɔ̀n le chɔɔ. 12Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Koɔn Nyesoa tùi jebo siǐn nyo jǐ mɔ̀ klee Ɔ pe uu bàtea jebo nɔkǔ, kɛɛ nyopòǒ nii dɛ kukǔ nù moo Ɔɔ jlae nyo.” 13Bɛ̌ nu aa fě bǐ ke nymɛ̌ keǒ ba nu kàan dɛ, mɔ miǐ kɛ amo dɛ kukǔ mǒ numa? 14Bɛ̌ nu bǎ kɔn ba jě sònwɛɛ chɛ̀ keǒ mǒ slɛɛ̌ dɛɛ tè mɔ̀, a kɔn ngmna. Aǎ pe fano plě uu tè bi bɔ̌ a feanfeǒ tùtuɛ. 15A kɔn'ě Tentǎn Jǔ klě aa chɛ̀ wlè jleě ɛ̈ moo Nɔ̀ moo aa Ngmà Je Ne Koɔn, è tǐ wùɛ mɔ̀ a wɛ̀ mɔ̀le a mǐ nyopò tùu kɛ̀ɛn tù dɛǒ kɔn tè a kɔn'ɔ wlò je kunkuɛn klě Nyesoa mǒ. 16Kɛɛ bɛ̌ nu bǎ ke nyopòǒ kɛ̀ɛn tùi, a nu ɛ klě ja tìe tǔn mǒ klee bo tùtuɛ. Aa tè le jbojbɛǒ neě amoo mǒ bɛ snǎě mɔ̀le ɛ̈ di ɛɛ numa tònwe mi nyopòǒ nu ü boɛɛ win kukwǐ keǒ aa kàan dɛǒ jleě mǒ ɛ̈ neě amoo mǒ ɛ̈ a nii ǎ nii Tentǎn Jǔu konkwa. 17Bɛ̌ nu bɛ̌ moo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ keǒ ba jě sònwɛ, ɛ nu tɛɛ ba jě sònwɛǒ keǒ kàan dɛ nunuɛ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ ba jě sònwɛ keǒ dɛ kukǔ nunuɛ mɔ̀. 18Tentǎn Jǔ kǒa waěe do keǒ kpni kukwǐ wùɛɛ tè mɔ̀, Nɔ̀ moo Jebo Siǐn Nyu Ɔ̈ kǒa keǒ ämo se jebo siǐn nyoo tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ miě ä Nyesoa mɔ̀ kpa. U dbǎla Ɔɔ fǒ, kɛɛ Ɔɔ Sùsu neě jè kmɔ̌. 19Ɔɔ Sùsuǒ Nɛ̀ mua sìsià u poaa wùlo Nyesoaa tè je boɔba 20ï seaǒo Nyesoa tù seela tǐ jleě. Tà Nòwǎ peaa blǎgbè fòɛǒ, tǐǒ jleě Nyesoa dbǎla wlò Ɔ̌ fea imo sìsiǒ kɛn mǒ bi bitǐa ii wlè bo. Mòngmɛ nyoo nnyɛɛ̀ sosǒ nù ně gblàla. 21Něǒ nɛ̀ nynanaǒ ně dlǒ popoɛ pènmo bo ɛ̈ gblà amoo klě tǐà wlòmo. Ně dlǒ popoɛ se nyu bɔ jla ɔɔ fǒ le bɔ sà mnǒ fǒ měne, kɛɛ ɛ moo pee win klě Nyesoa mɔ̀ ï sonwɛ lěe nyuu chɛ̀ɛ tè le jbojbɛ mǒ ɛ̈ snǎ lěe mɔ̀le. Jùsu Tentǎn Jǔ dǔ jemǒ Ɔ̌ sɔn'ě kǒla mǒ, ii tè Ně dlǒ popoɛ nɛ̀ gblà amo klě kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 22Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Ɔ muaě jɔkɛn, è klě tǐà wlòmo Ɔ neeě Nyesoaa dilǎ son mɔ̀ bo Ɔ̌ kɔn najiǒpò win kwa klee sìsi tìià blěe kpě klee win kwa kɔn kpě neěe kwete mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\