1 Pitɛ̌ 4

1Ke ɛ toon jleě mǒ bo Tentǎn Jǔu fǒ jěe sònwɛ keǒ aa tè mɔ̀, kě ba nu ke a wɛ̀ mɔ̀le keǒ ba jě sònwɛ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo plě nyu miě kpni kukwǐ kwete mǒ sɔn, ɔɔ fǒ kɔn bɛ jě sònwɛ. 2Ii tè kmɔ̌ wùɛà ɔ mii kɛ̀ lɔɔ nema, Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ nɛ̀ ɔ nee kmɔ̌, ɛ̈ see tùonyugbee wlòo jlajlǎ dɛ kukǔ. 3Klě tǐǒ sìn'aa wlòmo, a sìn'aě dɛ pɛ̀tu klě se Nyesoa ji nyo slè, ǎ nia noǎǒ u jlɛ̌ bu nuaa. A nea se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ klee nynɔ jě jbɛju bɔ kɔn ɔ tǒn plě jbɛju jě nynɔ bɔ kɔn ɔ tǒn klee nǎ nmɔ bɛ nu mò klee nyno wǎn kɛn pooa klee nmɔ nenǎa de ngmnengmnɛ̌ klee jǐlenymi nǔkpuǐi wɛ̀ sèsa. 4Klě tǐà wlòmo tà aǎ bee se Nyesoa ji nyoǒ kɛn keǒ ba nee se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ǒ, nɛ̀ kɔn tè ɛ kɛɛn u wlò le plě u pe a fla wan. 5Kɛɛ u miǎ Nyesoa jebo nynama u miǎ ɛmoǒ kɛn le sèsae le, Ɔmo Koɔn'à Ɔ̈ wɛ̀ɛ mɔ̀ Bɔ tùu kmɔ̌ ne nyo klee kokǒ nyoo blilǐ. 6Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Nyesoaa win boɔɔa kɛn klě nyopòà kǒaa mɔ̀ ke, kàan tè Nyesoa bɛ̌a u kokǒ wun kɛn keǒ uu fǒ bɛ kǒa, uu sùsu miǐ jè Nyesoa dɛ kmɔ̌ neema. 7Noǎ wùɛ mi dlǒ chlɛ̀ba pase, tèǒ nì kɔn tè aa dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ snǎě mɔ̀le klee a jiǒ aa chɛ̀ɛ wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌ ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ a miě Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ ji tɛɛ. 8È dɛ neǒo noǎ wùɛ dlǒ mǒ nɛ̀ moo a nonoɛɛ měne keǒ aa wlò wùɛ mɔ̀. Bǎ nonoɛɛ měne, è a miě ɛ wɔ̀ba keǒ ba popoo aa kpni kukwǐ fòfoaa tè wlò le. 9Nyu bɔ̌ muě nè koǔ bo, kme ɔ jebo, ɔɔ chɛ̀ǒ bò muě ɔɔ tà bɔ kmeè jebo, wan le boboɔɔa bɛɛ̌ neǒ. 10Aa do do a jěa Sùsuu nyee dɛ, nyee noǎǒ Nyesoa nye amoo ba nuu i konkwa keǒ nyopò tùu kàan dɛɛ tè mɔ̀ wòje kàan dɛǒ ɛɛ jǐ mɔ̀ tù nyo. 11Nyu wùɛ bɔ̈ ke win boɛ, bɔ boɔ Nyesoaa win. Nyu wùɛ bɔ̈ ke nyopò tùu konkwa mɔ̀ nii ni, bɔ nu ɛmo konkwaǒ klě kbě Nyesoa nye ɔɔ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛ wùɛ ɔ mii numa klě ɛ mǒ Nyesoa mǐ baea jě ɛ̈ diiě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ. Nɛ bo tè jǐ boaboǎ klee kpě bi kɔn'ǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma, kě bɛ ne. 12Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, klě tǐà wlòmo a jě sònwɛ jakǎ ɛ̈ tɛ̀n'ě aa tè wlò popoɛ měne. Biǐ kɛɛn a wlò le plě aǎ jě ɛ ɛ̈ moo ɛmo dɛǒ ɛ se kɔn ɛ mǐ tùɔn kpa. 13Kɛɛ bɛ nuu a chǒn keǒ ba di sònwɛ jě wòje keǒ Tentǎn Jǔ nuaa. È bo Tentǎn Jǔ Bɔ̌ tbaeǎ je, a miǎ Ɔɔ tè jǐ boaboǎ jěba a miǎ chǒn le nu chɔɔ. 14Tà a poo Tentǎn Jǔu nynɛ̌ɛ tè kàan tè, ii tè bǔ ke a sadoě tùi, a kɔn ngmna. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Nyesoaa tè jǐ boǎ Sùsuǒ Nɛ̀ǒ neě a ja. 15Aa nyu wùɛ bɔ̌ jě sònwɛ, ɛɛ̌ moo bɔ moo mnùngma poɔ̌ klee jliɔ̌ klee dɛ kukǔ nuɔ plě kpasùjasu nyu. 16Kɛɛ bɛ̌ nu bɔ̌ jě sònwɛ keǒ bɔ moo Tentǎn Jǔu wǎnpòi tè mɔ̀, bo tònwe biǐ ni ɔ, kɛɛ bɔ bìse Nyesoa le keǒ bu mǐ ɔ Tentǎn Jǔu wǎnpòi dae le. 17Ɛ nu tǐ keǒ Nyesoa Bɔ tù Ɔɔ blilǐ tùtuɛ wlò. Ɔɔ chɛ̀ɛ nyopò nù Ɔ mi nya kɛɛnma Ɔ mi blilǐ mɔ̀ tùba. Bɛ̌ nu Bɔ̌ tù ä tè mɔ̀ klekle, è ke aa wlò je ɛ miǐ kɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ numa keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü see Nyesoaa tuposàà ɛɛ tè kàan tè po? 18Kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Bɛ̌ nu bɛ̌ moo wan jakǎ dɛ keǒ jebo sìǐn nyo bu kɔn wowa dɛ, è mɛ miǎaǎ kɛ tùɔn kpaba keǒ se Nyesoa ji nyo klee kpni kukwǐ nyo tùu mɔ̀?” 19Ii tè nyopòà jěe sònwɛ ɛ̈ moo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, bu poě uu chɛ̀ Nyesoa kwete mǒ Ɔ̈ moo uu Nunu Nyu Ɔ̈ moo Wlò Kpae Nyu plě bu kpaa kàan dɛ nunuɛ nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\