1 Pitɛ̌ 5

1Ě gbɛ̀ɛ ɛ amo Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo wan, ně chɛ̀à Ě moo bòlibopoi plě Ě moo Tentǎn Jǔu sàse keǒ Ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ mɔ̀. Tè jǐ boaboǎǒ Nyesoa mii tàmo sàba pase Ě miǒ ɛ wakǎ jleě mǒ kɔnma. 2Ii tè Ě bɛ̀te ale, nyopòǒ Nyesoa poě amoo kwete mǒ ba nae nee, a moo uu jǐ mɔ̀ tù nyo. A tù u jǐ mɔ̀ klě plɔɔ bloblɛ mǒ wòje keǒ Nyesoa jlɛ̌ ba nu ɛ nunuɛ ɛ̈ see a kɔn ba nu ɛ. Aǎ kwɛn wlěe ngmnano, kɛɛ aa fǒ bɛ nymǎ keǒ ba nuǒ nyopò tùu konkwa jleě mǒ. 3Nyopòǒ Nyesoa poě amoo kwete mǒ aǎ ne u dlǒ bo, kɛɛ a moo ɛɛ jboo dɛ keǒ u mɔ̀ u mǐi de na. 4È bɛ̌ nu Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌ fòɛ Bɔ̌ diǎ lě, Ɔ miǎ a tè jǐ boaboǎ nyema ɛ̈ mooǎ snǒ sàe dɛ ɛ̈ see sìnsiɛn kɔn. 5Amo nyengmè, Ě gbɛ̀ɛ ɛ a wan keǒ ba tìeǒ aa chɛ̀ ja keǒ Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo mɔ̀, è ja tìetiɛ kmɔ̌ bɛ neě a slè. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Nyopòà jɛɛě uu chɛ̀ le, u moo Nyesoaa jlae nyo, kɛɛ Ɔ kɔn Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü tìeǒ uu chɛ̀ ja.” 6Ii tè aa wùɛ a tìeǒ aa chɛ̀ ja klě Nyesoaa kpě bobo. Bɛ̌ nu bo tǐǒ Ɔ jlɛ̌ɛ bǐ nyniǎǒ, Nɔ̀ miǎǒ a tùtuɛ nyema. 7Jùsu kɔn'ě aa tè mɔ̀, ii tè a gbà Ɔ wan Ɔ mǐ a mǒ sɛ̀ɛ le keǒ aa feanfeǒ noǎa wùɛ mɔ̀. 8A wlǎě wlò bo, kɛɛ a gbɛ̀ɛ le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aa jlae nyuà monoo kǔ ɔ wǒ je jejǎ sà ɔ̈ ngmìi le ɔ̈ pɛ̀n'ɛ nyu le ɔ mǐi di. 9A nyna bo kpankpa klě aa tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ a mǐ ɔ je wɔ̀n. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo a ji ɛle ɛ̈ moo aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn wùɛà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ imo sònwɛ jě noǎa doǒ nì u bɛɛ̌ě wlòmo tìe. 10Nyesoa kɔn wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ tǐ wùɛ mɔ̀ plě Ɔ̌ da amo klě Ɔɔ kmɔ̌ sie tè jǐ boaboǎǒ slè ɛ̈ diiě aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ mǒ klě Tentǎn Jǔ mǒ. Ii tè bɛ̌ nu bǎ jě sònwɛ klě tǐ gbei wlòmo bɛ̌ sìn, Nɔ̀ mi a jemǒ dǔba klee Nɔ̀ mi a kbě ja le poba plě Ɔ miǒ a mɔ̀ mǎma. 11Nɛ bo Ɔɔ kpě bi sie kmɔ̌ tǐ wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne. 12Chněedɛ̌ konwakonwǎeà Ě chleě amoo mɔ̀, Salě nɔ̀ mǎǒǒ mɔ̀ ä chlě ɛ ɔ̈ Ě dɛɛ lee wlò je kuun nenawai. Ě chlě ɛ keǒ boǒ po a kbě ja le klee bo tmɔɔ̌ amo a mǐ nya muu nu a mǐ bo nyna kpankpa klě Nyesoaa kàan wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀. 13Aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn'à neɔɔ dě fòɛà moo Babòlɔn wlòmo ü Nyesoaa chɛ̀ tbalaa ke u dbo wan le gbògba klě a mɔ̀. Dɛɛ doǒ nɛ̀ Mǎkè nu ke ɔ̈ wǒo je ně chɛ̀ɛ wlòmo sà jǔ. 14A gbìgblii klě mǒ noɛnoɛ mǒ. Ně bo wnawna keǒ aa wùɛ mɔ̀ ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\